Skip to the main content

Veel gestelde vragen sportaccommodaties korfbal

Accommodatie
Reglementen KNKV
Wat zijn onze verplichtingen als korfbalvereniging ten aanzien van onze sportaccommodatie (outdoor en indoor)?

Verenigingen hebben voor zowel de veld- als zaalcompetitie de verplichting om al dan niet eigen terreinen en binnensportaccommodaties beschikbaar te stellen voor het spelen van de thuiswedstrijden (RvW artikel 17 lid 1). Deze veld- en zaalaccommodaties dienen te voldoen aan de voorwaarden van het Bondsbestuur, zie voor de volledige tekst het Bestuursbesluit RvW 3.28.

Wanneer moet ons kunstgras korfbalveld zijn aangepast aan de nieuwe veldafmetingen van 40 x 20 (8-tallen) en 24 x 12 meter (4Korfbal)?

Voor 30 juni 2026 moeten alle kunstgras korfbalvelden in Nederland zijn aangepast naar de nieuwe veldafmetingen of zoveel eerder wanneer er sprake is van nieuwbouw of renovatie, zie voor de volledige tekst het Bestuursbesluit RvW 3.24.

Ons kunstgrasveld was net voor het Bestuursbesluit Veldverkleining gerenoveerd. Hoe kan ik toch zo snel mogelijk overgaan naar de nieuwe veldafmetingen en waar moet ik dan op letten?

Het is toegestaan om extra belijning in te snijden voor een 40 x 20 meter veld met ook nieuwe cirkels/ovalen (of verplaatsen van de oude). Het aanbrengen van nieuwe grondpotten is daarbij verplicht. Het verplaatsen van grondpotten is niet aan te raden i.v.m. het verzakken van het kunstgras. Om deze aanpassing volgens de normen van het KNKV / NOC*NSF uit te voeren is het verstandig om contact op te nemen met de adviseur accommodatie van het KNKV via jan-tonny.visser@knkv.nl

Mag er tijdens het lopende seizoen worden overgegaan van de oude naar de nieuwe veldafmetingen? Mag tijdens het lopende seizoen een kunstgrasveld worden vervangen? Mag tijdens het seizoen worden overgegaan van natuurgras naar kunstgras

Het is toegestaan om tijdens het lopende seizoen over te gaan naar de nieuwe veldafmetingen. De afdelingen competitie en accommodatie moeten wel tijdig op de hoogte worden gesteld van de geplande wijziging. Ook tijdens het seizoen mogen kunstgrasvelden worden gerenoveerd. De afdelingen competitie en accommodatie ontvangen wel graag een nieuwe belijningstekening i.v.m. competitieplanning en certificeren kunstgrasveld.

Hoeveel velden heeft onze vereniging nodig?

De Accommodatieadviseur van het KNKV kan kosteloos voor verenigingen een behoeftebepaling uitdraaien met behulp van de Planningsnorm Korfbal 2014, waarop te zien is hoeveel velden benodigd zijn op basis van het aantal opgegeven teams bij het KNKV. Je kunt ook zelf berekenen hoeveel velden jouw vereniging nodig heeft. Vul de rekentool in uit het Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties.

Mag een jeugdveld in een hoofdveld worden gelegd? Wat zijn de afmetingen van een jeugdveld outdoor? Moet er wel of geen middenlijn en cirkel in worden belijnd? Waar staan precies de korfbalpalen en moeten deze in grondpotten worden geplaatst of mogen er voetplaten worden gebruikt? Hoe zijn de eisen dan voor een jeugdveld in de zaal

Een jeugdveld mag, mits volgens de regels uitgevoerd, in een hoofdveld worden gelegd. De afmetingen van een jeugdveld zijn 24 x 12 meter zonder middenlijn en cirkel. De korf wordt op 6 meter gemeten uit de binnenzijde van de achterlijn geplaatst (markering met ronde stip Ø 7,6 cm) met daarvoor op 2,50 meter het verplichte strafworpstreepje (15 x 5 cm). De kleur van de lijn is rood of blauw. Het advies is om geen grondpotten te gebruiken maar voetplaten voor de korfbalpaal, mits het een vrij liggend jeugdveld betreft.

In de zaal mogen jeugdvelden overdwars worden aangebracht. De afmeting is dan 20 x 12 meter met de korf op 4,00 meter uit de achterlijn. Als de zaal breed genoeg is dan een afmeting van 24 x 12 meter hanteren met korf op 6,00 meter uit de achterlijn. In bestaande sporthallen met een minimum afmeting van 42 x 22 meter is bij meerdere jeugdvelden naast elkaar de

tussen uitloop minimaal 2,00 meter en de uitloop rondom 1 meter. Bij nieuwe sporthallen (minimaal 44 x 24 meter) is de tussenuitloop 2,00 meter en de uitloop rondom ook 2,00 meter.

Mag er door de verschillende leeftijdscategorieën op alle niveaus worden gespeeld met korfbalpalen die op een voetplaat staan?

Alleen de teams uitkomend in de Breedtesport mogen eventueel gebruik maken van een voetplaat. Bij alle overige categorieën is het verplicht om de korfbalpaal in een grondpot te plaatsen. De korfbalpaal zelf dient uit één stuk te bestaan.

Mag onze vereniging op een kunstgrasveld spelen met losse belijning?

Alleen in het breedtekorfbal mag er naast het spelen met korven met voetplaat ook gespeeld worden met losse belijning.

 

Normen en sporttechnische eisen KNKV/ NOC*NSF
Hoe ziet de inhoud van de KNKV-norm eruit?

Het betreft sporttechnische normen, geaccordeerd door de Nationale Norm Commissie 353076 Sportvloeren

 • Speelveld; conform reglementen KNKV, RvW 3.24 BB Afmeting speelveld veldkorfbal.
 • Constructie;
  • Het speelveld, inclusief de uitlopen, dient uitgevoerd te worden in één en dezelfde constructie van het type zandkunstgras. De constructie van de laatste 500 mm van de uitloop mag als betonnen omranding worden uitgevoerd.
  • De toplaag dient uniform over het gehele oppervlak te zijn.
  • De constructie dient uniform in opbouw en samenstelling te zijn.
  • De constructieopbouw dient aaneengesloten te zijn.
  • In het oppervlak mogen geen open naden voorkomen (openingstolerantie: 2 mm).
  • Aanwezige grondpotten dienen met kunstgras bekleed te zijn met uitzondering van de grondpot grenzend aan de cirkel.
  • Een kunstgrasmat met minder dan drie wedstrijdvelden (kortste zijde minimaal 44 meter) gelegen op een E-layer of foam-layer dient de worden gefixeerd door middel van het vastleggen van de randen op de vier zijden.
  • Het vastleggen van de randen dient te gebeuren via een systeem met een demontabele inklemming van de kunstgrasmat.
 • Belijning
  • Conform NOCNSF-KNKV2-Bl.1
  • De belijning behoort aaneengesloten, egaal van kleur, strak, zichtbaar en duidelijk contrasterend met het speelveld te zijn.
  • Wedstrijdvelden worden in wit aangelegd en jeugdvelden in de kleur rood of blauw. Indien er sprake is van een multifunctioneel sportveld kan de kleur van een korfbalwedstrijdveld ook geel zijn.
 • Hoogteligging
  • Indien er sprake is van een afschot, dan dient dit middels een eenzijdig afschot in de breedterichting van het veld zijn gerealiseerd.
  • Bij toplaagvervanging in bestaande situaties is een dakprofiel in de lengte- of breedterichting van het veld toegestaan mits dit symmetrisch is aangelegd (kruin op lengte- of breedte-as van het veld).
  • Een maximaal afschot van 0,4% is nog juist toegestaan
  • De afzonderlijke hoogteliggingen in een raai loodrecht op het afschot mogen niet meer dan 20 mm afwijken van de gemiddelde hoogteligging in die raai.
 • Vlakheid
  • Een maximale oneffenheid van 5 mm is nog juist toegestaan.
  • Incidenteel mag een oneffenheid van 7 mm voorkomen.
  • In het speelveld en de uitlopen dienen geen scherpe overgangen (zgn. drempels) voor te komen.
 • Schokabsorptie
  • 35 – 70%
 • Verticale vervorming
  • 2 – 8 mm
 • Energierestitutie
  • 10 – 55%
 • Stroefheid
  • 0,4 – 0,8
 • Balstuit
  • ≥ 0,72 m (≥ 55% van referentie 1,30 m)
 • Uniformiteit (toleranties t.o.v. de gemiddelde waarden)
  • Constructieopbouw geen
  • Constructiesamenstelling geen
  • Oppervlakte textuur geen
  • Oppervlaktekleur geen
  • Schokabsorptie +/- 5% (absoluut)
  • Stroefheid +/- 0,1

Kijk voor aanvullende condities (klimaat, duurzaamheid en gebruik) in het Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties, in het normblad NOCNSF-KNKV 2-15.1

Hoe weet ik of mijn kunstgrasveld aan de KNKV-normering voldoet?

Na een positieve eindkeuring van nieuw of renovatie wordt een certificaat naar het verenigingsbestuur gemaild. Bij certificatie wordt het veld opgenomen in de NOC*NSF Sportvloerenlijst.

Hoe lang moet mijn kunstgrasveld aan de KNKV-normering voldoen?

De eerste vier jaar moet het kunstgrasveld voldoen aan de KNKV-normering voor nieuwbouw of renovatie (NOCNSF-KNKV2-15.1). Na vier jaar moet het kunstgrasveld gedurende de rest van de levensduur voldoen aan de Gebruiksnorm van het KNKV (NOCNSF-KNKV2-18.1)

Moet een kunstgrasveld altijd aan de KNKV-normering voldoen om competitiewedstrijden te mogen spelen?

Ja, om wedstrijden op een kunstgrasveld te kunnen spelen, onder auspiciën van het KNKV, moet het veld gecertificeerd zijn.

Moet een kunstgrasveld altijd voldoen aan de KNKV-normering om trainingen te mogen laten plaatsvinden?

Nee, voor trainingen hoeft een veld niet gecertificeerd te zijn. Kunstgrasvelden in Nederland worden over het algemeen gebruikt voor zowel wedstrijden als trainingen waardoor er een certificaat benodigd is.

Wat is de Gebruiksnorm Korfbal?

De gebruiksnorm voor kunstgrasvelden geeft de ondergrens aan tot wanneer een kunstgrasveld veilig en blessurevrij te gebruiken is. In de norm, die bestaat sinds 1 januari 2017, staan eisen beschreven over onder andere de algemene conditie (gaten, open naden, vervuiling), vlakheid (oneffenheden, spoorvorming), laagdikte (slijtage vezels), stroefheid (van invloed op de kniebelasting), schokabsorptie (enkelbelasting en lage rug), balstuit (hardheid van het veld). Keuringen in het 5e, 8e, en 12e jaar zijn nu nog niet verplicht, maar het is met het oog op monitoring van het kunstgrasveld verstandig om dit wel te laten doen. Het KNKV streeft op korte termijn naar verplichte periodieke keuringen met het oog op veiligheid en duurzaamheid van de velden.

Wie is er verantwoordelijk voor het laten keuren van het kunstgrasveld?

De vereniging moet aan kunnen tonen dat het kunstgrasveld voldoet aan de gestelde gebruiksnorm. Het komt regelmatig voor dat een vereniging een kunstgrasveld van (bijvoorbeeld) een gemeente huurt en dat er over de verantwoordelijkheid van de staat van het kunstgrasveld schriftelijke afspraken zijn gemaakt in een huur- of gebruikersovereenkomst. Ongeacht de inhoud van deze afspraken, is het de verantwoordelijkheid van de vereniging om bij het KNKV aan te kunnen tonen dat het kunstgrasveld voldoet aan de gebruiksnorm.

Wie voert de keuring uit? Wie geeft de opdracht daartoe? En wie ontvangt het keuringsrapport?

De keuring moet worden uitgevoerd door een door NOC*NSF geaccrediteerd keuringsinstituut. De opdracht aan een geaccrediteerd keuringsinstituut wordt normaliter gegeven door de eigenaar van een kunstgrasveld. Wanneer de gemeente eigenaar is, is het de taak van de vereniging om de gemeente hierop te wijzen. Echter, een vereniging kan zelf ook altijd (laten) toetsen of het kunstgrasveld aan de gebruiksnorm voldoet. Het opgestelde keuringsrapport wordt door het keuringsinstituut afgegeven aan de opdrachtgever.

Welke rol speelt het KNKV in het keuringstraject?

Het KNKV kan bij klachten en opmerkingen (van uitspelende verenigingen, arbiters en/of anderen) over de veiligheid en conditie van het kunstgrasveld een inspectie (laten) uitvoeren. Het KNKV kan optreden als bemiddelaar (tussen vereniging en eigenaar) om uiteindelijk een keuring van het kunstgrasveld uitgevoerd te krijgen.

Hoe lang is een keuringsrapport van een keuring op de Gebruiksnorm geldig?

Een keuringsrapport gebaseerd op de gebruiksnorm is in principe twee jaar geldig. Dit betekent dat na twee jaar het kunstgrasveld opnieuw gekeurd moet worden.

Wat als een kunstgrasveld wordt afgekeurd? Mag er dan per direct helemaal niet meer op gespeeld en getraind worden?

Als uit de verrichte keuring van het kunstgrasveld blijkt dat het kunstgrasveld niet voldoet aan de gebruiksnorm, moet de vereniging/ eigenaar binnen 2 maanden na dagtekening van het keuringsrapport zorgen voor herstel van het kunstgrasveld. Mocht het kunstgrasveld na aanpassing nog niet voldoen aan de gebruiksnorm, dan mag het kunstgrasveld niet langer worden gebruikt voor (thuis)wedstrijden van de vereniging georganiseerd door het KNKV.

De gemeente is eigenaar van het kunstgrasveld, dan hoeven wij als vereniging toch niets te doen?

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk om aan te tonen dat een kunstgrasveld voldoet aan de gebruiksnorm. Het is de taak van de vereniging de gemeente hierop te wijzen.

Wie is er verantwoordelijk voor het vervangen van het kunstgrasveld, mocht dat nodig zijn?

De eigenaar van het kunstgrasveld is verantwoordelijk voor het vervangen van het kunstgrasveld.

Wie is er verantwoordelijk voor het onderhoud van het kunstgrasveld?

Normaliter is de eigenaar van het kunstgrasveld verantwoordelijk voor het onderhoud van het kunstgrasveld. Het komt ook regelmatig voor dat een vereniging een kunstgrasveld van een bijvoorbeeld een gemeente huurt en dat er ten aanzien van het onderhoud van het kunstgrasveld nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

Beheer en onderhoud
Wanneer is mijn korfbalvereniging aansprakelijk?

Een sportvereniging heeft op grond van de wetgeving en jurisprudentie een zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van vrijwilligers, leden en bezoekers van de sportvereniging. Deze zorgplicht houdt in dat de sportvereniging verplicht is maatregelen te nemen die nodig zijn om te voorkomen dat deze mensen schade lijden. Het is niet mogelijk om in algemene zin aansprakelijkheid uit te sluiten. Het ophangen van bordjes in het clubhuis dat het bestuur niet aansprakelijk gesteld kan worden sluit de aansprakelijkheid niet uit voor de sportvereniging. Een dergelijk bordje geeft hooguit aan dat men ook eigen verantwoordelijkheid heeft. Het is daarnaast aan te raden om goede verzekeringen af te sluiten, zodat zij de (eventuele) schade kunnen vergoeden. Denk hierbij aan de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Kijk voor meer informatie op de KNKV website onder wet-en regelgeving in de sport en veiligheid werknemers en klanten.

Wie is er aansprakelijk als iemand letsel oploopt door slecht/ verkeerd onderhoud van het kunstgrasveld?

Elke partij kan aansprakelijk gesteld worden. Bij de vraag wie aansprakelijk is, moet vooral worden gekeken naar de eigenaar van het veld, die verantwoordelijk is voor het onderhoud. Hierover zou een eventuele huur- of gebruikersovereenkomst informatie kunnen verschaffen.

Is het mogelijk (voor een bepaalde periode) dispensatie aan te vragen?

Ja, mits de veiligheid van de sporters in het geding is.

Hoe voorkom ik legionella in onze douche- en warmwaterinstallaties?

Om legionellagroei te beperken is het zinvol te letten op:

 • Voorkom stilstand van water in een systeem.
 • Stel de boiler of combiketel goed af (tenminste 60 graden).
 • Gebruik het warme en koude water minimaal wekelijks. Spoel direct bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie even de kranen en douches door om het water te verversen. Het verstandigste is om dit te doen met water met een hoge temperatuur (advies: 80 graden). Indien nodig chemisch reinigen.

Wees dus vooral alert zodra de sportparken weer open mogen dat de douche en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld! Kijk voor meer informatie ook op de website de Rijksoverheid.

Aan welke eisen moet de ventilatie voldoen in een sporthal?

Het KNKV hanteert de RIVM-richtlijnen, het Bouwbesluit 2012 en NOC*NSF normen als het gaat om ventilatie in sporthallen.

Minimaal één maal per uur moet de ruimte-inhoud met verse lucht geventileerd kunnen worden. Een dringend aanvullend advies is om eventueel de CO2-concentratie in de binnenruimte te (laten) meten op 10 cm van de vloer en op 1 meter van de vloer en beiden op verschillende plekken in de hal. Dit is een indicatie voor de kwaliteit van de aanwezige lucht. In een goed geventileerde ruimte is het CO2-niveau kleiner of gelijk aan 800 ppm (parts per million). Maximaal vanuit Bouwbesluit is 1.200 ppm toegestaan, maar dat is niet verstandig, zeker niet gedurende langere tijd. Neem bij twijfel over de kwaliteit van de aanwezige lucht en/of de ventilatie vooral contact op met jouw leverancier, of met een lokaal installatiebedrijf voor ventilatiesystemen. Zie voor meer informatie op de website van het RIVM.

De ventilatienorm NOC*NSF is 40 m3/uur per sporter/trainer en 20 m3/uur per overige aanwezige in de hal. Als dit in totaal lager is dan de inhoud van de hal, dan geldt dat de inhoud van de hal ten minste 1 maal per uur moet kunnen worden ververst met buitenlucht. Altijd de strengste norm toepassen. Kijk  hier voor de normen.

Daarnaast is regelmatig schoonmaken en reinigen van de installatie/ filters van groot belang.

Verlichting
Hoeveel lux moet de verlichting hebben?

Voor officiële KNKV-wedstrijden is voor outdoor een verlichting met een gebruikswaarde van 200 lux verplicht. Voor indoor wedstrijden is verlichting met een gebruikswaarde van 500 lux verplicht. Kijk voor meer informatie in het Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties.

Overig
Mag een gemeente de huur zomaar verhogen?

Dat is afhankelijk van de huurovereenkomsten/gebruikersovereenkomst. Als een vereniging deze niet heeft, staat een vereniging minder sterk. Bij de meeste huurcontracten kunt u als huurder rekenen op de nodige wettelijke bescherming. Maar die bescherming gaat niet in alle gevallen even ver! Daarom is het belangrijk om eerst eens goed te kijken wat u nu precies van de gemeente huurt.

Waar moet onze vereniging aan denken bij het afsluiten van een nieuwe huur- of gebruikersovereenkomst?

Het KNKV adviseert om bij het afsluiten van een nieuwe huur- of gebruikersovereenkomst de volgende voorwaarden te bespreken:

 • Veel gemeenten gebruiken voor het huurcontract het ROZ-model. Dit model is ongunstig voor huurders. Daarnaast veranderen gemeenten het vaak ook nog extra in hun voordeel. U hoeft als huurder niet met dit model in te stemmen: een ander contract is ook goed en over voorwaarden kunt u altijd onderhandelen.
 • Sluit bij voorkeur een huurcontract af met een lange vaste looptijd. In die tijd kan de gemeente het contract namelijk niet opzeggen. Bij een huurcontract voor onbepaalde tijd kan dat wél, met inachtneming van de afgesproken opzegtermijn.
 • Kies altijd voor een ruime opzegtermijn van minimaal een jaar en leg dit vast in het huurcontract. Dan weet u lang van tevoren waar u aan toe bent. Dit heeft twee voordelen:
  • bij opzegging hebt u meer tijd om uw juridische positie te bepalen en in actie te komen;
  • u krijgt meer ruimte om te onderhandelen over een nieuw huurcontract.
 • Meestal verbiedt het huurcontract onderhuur zonder schriftelijke toestemming vooraf. En wat u huurt mag u doorgaans alleen gebruiken voor het beoefenen van de korfbalsport. Toch wilt u de velden misschien wel onderverhuren aan een ander als u ze zelf niet gebruikt, bijvoorbeeld voor recreatieve doeleinden. Of misschien is uw clubhuis wel geschikt voor kinderopvang of huiswerkbegeleiding. In al dit soort gevallen kunt u het beste vooraf alvast toestemming vragen en dit ook in het huurcontract vastleggen.
 • Uw huurcontract bevat waarschijnlijk een indexeringsclausule. Daarmee kan de gemeente de huurprijs automatisch aanpassen aan de inflatie. Bovendien staat in de meeste huurcontracten dat de huurprijs wordt vastgesteld via een tarievenbesluit, waar u als huurder aan vastzit. De gemeente bepaalt dus de huurprijs en u moet daar al op voorhand mee akkoord gaan. Zo kan de gemeente eenzijdig de huurprijs fors verhogen zonder dat u er als huurder iets aan kunt doen. Maak daarom bezwaar tegen een dergelijke clausule of spreek in elk geval een maximaal percentage af voor de jaarlijkse huurverhoging.
 • De meeste huurcontracten (zeker in de algemene voorwaarden) bevatten boete- en renteclausules voor het geval de korfbalvereniging zijn verplichtingen niet kan nakomen. Probeer zulke clausules te beperken of laat ze uit het contract schrappen.
 • Soms kunnen zichtbare of onzichtbare gebreken aan het gehuurde tot schade leiden. De gemeente sluit die aansprakelijkheid in het huurcontract bijna altijd uit via de algemene voorwaarden en kan daarin heel ver gaan. Probeer zo’n uitsluiting te laten vervallen of in elk geval te beperken.
 • Volgens de wet moet een gemeente zich bij het aangaan van een huurcontract houden aan bepaalde maatschappelijke normen. Zo is willekeur verboden en fairplay een must. Wil een gemeente bijvoorbeeld de huurprijzen van uw velden en bebouwing verhogen, dan moet zij hiervoor een goede reden geven en uw belangen als korfbalvereniging voor ogen houden.

Meest bekeken artikelen

Training geven: de basics
Opleidingen Trainers
Training geven: de basics
Voor beginnende trainers en ouders die een team gaan begeleiden hebben wij de clinic ‘Training geven: de basics’ ontwikkeld. Verenigingen kunnen deze clinic aanvragen voor een groep trainers.
Lees meer
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bestuurders
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging.
Lees meer
Beleid bij bijzondere weersomstandigheden
Arbitrage
Beleid bij bijzondere weersomstandigheden
Het KNKV kent een beleid betreffende afgelastingen vanwege bijzondere weersomstandigheden, zoals zware storm, gladheid veroorzaakt door ijzel, sneeuw en/of hoge temperaturen beleid opgesteld. Dit beleid geldt voor alle competities die door het KNKV worden georganiseerd.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download