Skip to the main content

Regelgeving

Op deze en onderliggende pagina’s vind je alle door de Bondsraad en Bondsbestuur vastgestelde stukken zoals statuten, reglementen, bestuursbesluiten, eventuele bestuurlijke noodmaatregelen en andere vormen van besluiten zoals de competitieleidraad en de arbitrale kaders.

Bestuursbesluiten

Naast de reglementen kent het KNKV ook de nodige raads- en bestuursbesluiten, bestuurlijke noodmaatregelen en eventuele afspraken in de vorm van een statuut die overeengekomen zijn tussen Bondsbestuur en Bondsbureau.

Naamgeving titels

In de titel wordt verwezen naar het van toepassing zijnde reglement en het soort besluit.

  • De eerste verwijzing is een afkorting van het reglement.
  • De tweede verwijzing is het hoofdstuk- en volgnummer (n.nn).
  • De derde verwijzing is het soort besluit.
Afkorting reglement
St1Statuten
HR2Huishoudelijk Reglement
RvW3Reglement van Wedstrijden
TR4Tuchtreglement
RvS5Regels voor Strafoplegging
SR6Sponsorreglement
Kiss7Kiss Reglement
DR8Dopingreglement
RR9Rompregeling Arbitrage
SI10Seksuele Intimidatie
MF11Matchfixing
Afkorting soort besluit

RB = Raadsbesluit: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling, die wordt vastgesteld door de Bondsraad.
BB = Bestuursbesluit: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling, die wordt vastgesteld door het Bondsbestuur.
Geen afkorting = eigenlijk geen Bestuursbesluit, maar afspraken in de vorm van een statuut die overeengekomen zijn tussen Bondsbestuur en Bondsbureau.
NM = Bestuurlijke noodmaatregel: een tijdelijke maatregel die in spoedeisende gevallen wordt genomen en waarin de statuten, reglementen of regelingen niet voorzien. Deze maatregel is van kracht tot de eerstvolgende Bondsraad, waarop een voorstel tot wijziging van de betreffende statuten reglementen wordt behandeld.

Alle bestuursbesluiten:

Statuten

St 1.01 BB verkiezing leden bondsraad
St.1.02 Directiestatuut

Huishoudelijk Reglement

HR 2.01 Klachtenrecht
HR 2.02 BB verkiezing en benoeming leden districtsbestuur
HR 2.03 Financieel statuut
HR 2.04 BB tegemoetkoming kaderfuncties

Reglement van Wedstrijden

RvW 3.01 BB afrastering
RvW 3.02 BB banken, coach en vervangende spelers
RvW 3.03 RB jeugdkorfbal
RvW 3.04 BB verlenging beslissingswedstrijden
RvW 3.05 BB inhoud verbandtrommel
RvW 3.06 BB gebruik klok wedstrijden
RvW 3.07 BB kunststof korf met bijbehorende paal
RvW 3.08 BB onderbreken van wedstrijden bij onweer
RvW 3.09 BB bijzondere weersomstandigheden
RvW 3.10 BB rangordebepaling
RvW 3.11 BB rugnummers
RvW 3.12 BB spelregelexperimenten
RvW 3.13 BB studentenkorfbal (SKV)
RvW 3.14 BB tegemoetkoming deelnemers zaalkorfbalfinales gemengde ploegen
RvW 3.15 BB tegemoetkoming in reiskosten
RvW 3.16 BB time-out
RvW 3.17 BB verplichtingen ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd
RvW 3.18 BB bijzondere verplichtingen zaalkorfbal
RvW 3.19 BB Rompregeling Arbitrage studentenkorfbal en nieuwe verenigingen
RvW 3.20 BB verplaatsen wedstrijd
RvW 3.21 BB opnieuw vaststellen wedstrijden breedtekorfbal
RvW 3.22 BB Experiment senioren breedtekorfbal
RvW 3.24 BB afmeting speelveld veldkorfbal
RvW 3.25 BB opnieuw vaststellen wedstrijden top- en wedstrijdkorfbal
RvW 3.26 BB spelersvervangingen in top- en wedstrijdkorfbal
RvW 3.27 RB wedstrijden met schotklok
RvW 3.28 BB Aanvullende voorwaarden terreinen en binnensportaccommodaties
RvW 3.29 BB verplichting invoeren uitslagen
RvW 3.30 BB gevolgen afbreken competitie

Aanvullende richtlijnen bijzondere verplichtingen zaalkorfbal

Tuchtreglement

TR 4.01 BB formele waarschuwing en wegzending
TR 4.03 BB schikkingsregeling wedstrijdkorfbal
TR 4.04 BB schikkingsregeling breedtekorfbal

Sponsorreglement

SR 6.01 BB naamskoppeling
SR 6.02 BB reclame op wedstrijdkleding
SR 6.03 BB reclame rond en op het speelveld en op spelmateriaal

Dopingreglement

DR 8.01 BB verboden groepen van stoffen en verboden methoden

Overige documenten

Competitieleidraad
Arbitrale kaders

Recente aanpassingen in bestuursbesluiten en reglementen:

26 september 2020

De nodige wijzigingen zijn gecommuniceerd, deze zijn allen te vinden in de verzonden toelichting.

28 augustus 2020

De nodige wijzigingen zijn gecommuniceerd, deze zijn allen te vinden in de verzonden toelichting.

8 juni 2020

3.22 toegevoegd

10 februari 2020

3.14 geactualiseerd aan situatie van 2020

16 oktober 2019

Toevoeging Bestuursbesluit 3.12.
Uitbreiding experimenten 2 coaches in 3.02

1 juli 2019

Er zijn diverse reglementen en bestuursbesluiten gewijzigd. Klik hier voor de brief hierover, hier voor de wijzigingen in de reglementen en hier voor de detailwijzigingen van de bestuursbesluiten.

3.02 banken, coach en vervangende spelers wordt nu voor alle klassen met schotklok het vervangingsgebied voor spelersvervangingen verplicht gesteld;
3.04 verlenging beslissingswedstrijden is verduidelijkt tot welk moment er bij een strafworpserie nog gewisseld mag worden;
3.18 bijzondere verplichtingen zaalkorfbal is geregeld bij welke wedstrijden er neutrale juryvoorzitters ingezet worden en is het vervangingsgebied opgenomen;
3.25 opnieuw vaststellen wedstrijd top- en wedstrijdkorfbal is een nieuw BB en geeft regels voor het opnieuw vaststellen van wedstrijden in het top- en wedstrijdkorfbal indien het oorspronkelijke duel niet is doorgegaan door niet opkomen van een ploeg, het niet in orde zijn van terrein of spelmaterieel of het starten met een onvolledige ploeg. In de zaal ligt het initiatief dan bij de thuisspelende vereniging en op het veld bij het Bondsbureau;
4.01 Formele waarschuwing en wegzending bevat een aanpassing van het moment wanneer bij onbeheerst spel door de scheidsrechter een gele kaart moet worden getoond;
4.03 Schikkingsregeling wedstrijdkorfbal tot slot wordt verwezen naar het hierboven genoemde BB 3.25 ingeval een wedstrijd niet doorgaat.