Skip to the main content

KISS reglement

Begripsbepalingen
Beheerder: het Bondsbestuur of de directeur van het bondsbureau c.q. een door hem aangewezen medewerker, dan wel de door de bondsvergadering of het Bondsbestuur aangewezen persoon/personen die belast is/zijn met het uitvoeren van dit reglement. De beheerder dient lid te zijn van de bond
Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen
Betrokkene: de natuurlijk persoon die lid is van de bond en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben
Bewerker: het lid van de bond dat in opdracht van de bond persoonsgegevens verwerkt zonder aan het rechtstreeks gezag van de bond te zijn onderworpen
Bond: het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV)
Bondsbestuur: het Bondsbestuur van het KNKV
Bondsvergadering: de Bondsraad van het KNKV
Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de bond of van de bewerker gemachtigd is om als lid van het KNKV persoonsgegevens te verwerken
KISS: de centrale databank van het “Kennis-en Informatiesysteem voor de Sport” (KISS) van NOC*NSF
NOC*NSF: de te Arnhem gevestigde vereniging NOC*NSF
Persoonsgegeven: elk gegeven in het kader van KISS betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare betrokkene
Persoonsregistratie: het bestand/de bestanden van de bond waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen
Sportvereniging: de vereniging waarvan de betrokkene lid is en welke vereniging lid is van de bond;
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt
Verantwoordelijke: het KNKV
Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens in het kader van KISS
Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens in het kader van KISS, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens in het kader van KISS
Reikwijdte van het reglement
Artikel 1
 1. Dit reglement is van toepassing op alle betrokkenen van het KNKV.
 2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen welke in het kader van KISS aan NOC*NSF ter beschikking worden gesteld.
 3. De in dit reglement opgenomen verplichtingen gelden ook voor de bewerker.
 4. Dit reglement wordt met meerderheid van stemmen vastgesteld en gewijzigd door de Bondsraad.
 5. Waar in dit reglement wordt gesproken van ‘betrokkene’ kunnen de aan de betrokkene toekomende rechten worden uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger wanneer de betrokkene de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, onder curatele is gesteld of ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld. De wettelijk vertegenwoordiger moet zijn hoedanigheid kunnen aantonen.
 6. Waar in dit reglement over schriftelijke communicatie wordt gesproken is hieronder mede begrepen communicatie op elektronische wijze, mits de persoon van de betrokkene aldus voldoende kan worden vastgesteld.
 7. Nadat de Bondsraad dit reglement heeft vastgesteld is dit reglement op de betrokkene van toepassing en wordt hij geacht in het kader van KISS in te stemmen met het verwerken van zijn persoonsgegevens, tenzij de betrokkene verzet heeft aangetekend en het verzet door het KNKV gegrond is verklaard.
 8. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van het KNKV en ligt ter inzage op het bondsbureau van het KNKV.
KISS en het doel van de persoonsregistratie
Artikel 2
 1. Het KNKV verstrekt van een betrokkene jaarlijks aan NOC*NSF in het kader van KISS de navolgende persoonsgegevens: postcode, geboortedatum, geslacht en de begindatum van het lidmaatschap van het KNKV.
 2. NOC*NSF verwerkt de in lid 1 vermelde persoonsgegevens van de betrokkenen van het KNKV voor:
  a. het jaarlijks per sportbond vaststellen van het exacte aantal leden om aldus het door de sportbonden in de algemene vergadering van NOC*NSF uit te brengen aantal stemmen te kunnen bepalen;
  b. het op basis van statistische gegevens onderbouwen en evalueren van het beleid en de strategie op het gebied van sportdeelnamevraagstukken.
 3. In het kader van dit reglement is het doel van de persoonsregistratie van het KNKV om op grond van een lidmaatschapsverhouding de in lid 1 vermelde persoonsgegevens in het kader van KISS aan NOC*NSF te kunnen verstrekken. Het KNKV doet jaarlijks via zijn website en via zijn officiële mededelingen schriftelijk mededeling aan de betrokkenen dat de persoonsgegevens aan NOC*NSF zijn verstrekt.
 4. De door het KNKV aan NOC*NSF verstrekte persoonsgegevens worden door NOC*NSF zonder wijziging verwerkt.
 5. NOC*NSF verwerkt de persoonsgegevens niet voor een ander doel dan in lid 2 vermeld.
  De persoonsgegevens worden derhalve niet verwerkt voor commerciële doeleinden, waaronder direct marketing, of voor een rechtstreekse communicatie met een betrokkene.
 6. Op het verwerken van de in lid 1 vermelde persoonsgegevens door NOC*NSF is het
  Reglement KISS van NOC*NSF van toepassing, welk reglement is te raadplegen op de website alsmede ten kantore van NOC*NSF en van het KNKV.
Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens
Artikel 3
 1. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dit reglement verwerkt.
 2. De persoonsgegevens worden op overzichtelijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 3. De persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het in artikel 2 lid 2 vermelde doel.
 4. Het verwerken van persoonsgegevens in het kader van KISS is noodzakelijk voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het KNKV, omdat:
  a. het KNKV belang heeft bij het op juiste wijze vaststellen van het door de bond in de algemene vergadering van NOC*NSF uit te brengen stemmen;
  b. het KNKV voor het voorbereiden en evalueren van het eigen beleid belang heeft bij de statistische gegevens die NOC*NSF op basis van de van alle sportbonden verkregen persoonsgegevens aan het KNKV kan verstrekken.
Verzet
Artikel 4
 1. Een betrokkene kan vanwege bijzondere omstandigheden schriftelijk gemotiveerd verzet aantekenen tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens in het kader van KISS wanneer hij oordeelt dat NOC*NSF en/of het KNKV geen gerechtvaardigd belang heeft bij het in het kader van KISS verwerken van zijn persoonsgegevens of wanneer hij meent dat zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden.
 2. De beheerder beoordeelt binnen vier weken of het verzet terecht is, in welk geval het verwerken van persoonsgegevens van de betrokkene met onmiddellijke ingang wordt beëindigd.
 3. De beheerder informeert de betrokkene schriftelijk over zijn beslissing.
Inzage en afschrift van verwerkte persoonsgegevens
Artikel 5
 1. De betrokkene heeft het recht inzage te verkrijgen en de herkomst te vernemen van de ten aanzien van hem in het kader van KISS verwerkte persoonsgegevens.
 2. Het verkrijgen van inzage geschiedt ten kantore van het KNKV of door een afschrift op verzoek van de betrokkene.
 3. De betrokkene kan alleen inzage of een afschrift verkrijgen van zijn eigen persoonsgegevens.
 4. De betrokkene dient zijn verzoek tot inzage of tot het verkrijgen van een afschrift schriftelijk in bij de beheerder met gebruikmaking van het hiervoor door het KNKV voorgeschreven (elektronisch) standaardformulier. De betrokkene legt bij zijn verzoek een goed leesbare kopie van zijn geldig identiteitsbewijs over. De betrokkene kan zijn verzoek eenmaal per kalenderjaar doen en voorts telkens nadat hem bekend is geworden of medegedeeld is dat persoonsgegevens over hem aan het KNKV zijn verstrekt.
 5. De sportvereniging van de betrokkene heeft eveneens het recht inzage te verkrijgen van de ten aanzien van de betrokkene verwerkte persoonsgegevens.
 6. De sportvereniging kan alleen inzage en een afschrift verkrijgen van haar betrokkenen.
 7. De inzage of de schriftelijke opgave aan de betrokkene of zijn sportvereniging laat zien:
  a. een volledig overzicht van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie;
  b een omschrijving van de doeleinden van de verwerking;
  c de herkomst van zijn persoonsgegevens;
  d de naam van de sportvereniging(en) waarvan de betrokkene lid is;
  e een algemene beschrijving van de genomen maatregelen ter beveiliging van de verwerking van de persoonsgegevens.
 8. Aan het verzoek van de betrokkene of van zijn sportvereniging wordt niet voldaan indien het verzoek niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tenzij gewichtige redenen van NOC*NSF of van het KNKV voor de beheerder een reden vormen om geen inzage te geven of een afschrift te verstrekken, wordt aan het verzoek van de betrokkene binnen vier weken voldaan.
 9. Het KNKV kan voor het verstrekken van een afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen welke niet hoger is dan de wettelijk vastgestelde vergoeding.
Wijziging van verwerkte persoonsgegevens
Artikel 6
 1. Wanneer de verwerkte persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kan de betrokkene verzoeken de in het kader van KISS verwerkte persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
 2. De betrokkene dient zijn verzoek tot wijziging van zijn persoonsgegevens schriftelijk in bij de beheerder met gebruikmaking van het hiervoor door het KNKV voorgeschreven (elektronisch) standaardformulier. Het verzoek bevat de voorgestelde wijzigingen. De betrokkene legt bij zijn verzoek een goed leesbare kopie van zijn geldig identiteitsbewijs over.
 3. Wanneer de beheerder twijfelt aan de juistheid van de door de betrokkene verzochte wijziging(en) kan de beheerder van de betrokkene verlangen dat deze de juistheid van de voorgestelde wijzigingen aantoont.
 4. De beheerder kan het verzoek van de betrokkene tot het wijzigen van zijn persoonsgegevens ter beoordeling voorleggen aan zijn sportvereniging. Wanneer de sportvereniging meent dat de door haar over de betrokkene verstrekte gegevens juist zijn, deelt de beheerder dit aan de betrokkene mee met het verzoek hierop schriftelijk te reageren.
 5. Behalve de betrokkene kan ook zijn sportvereniging de beheerder verzoeken persoonsgegevens van één van haar betrokkenen te wijzigen wanneer de verwerkte persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn. De sportvereniging doet haar verzoek schriftelijk.
 6. De beheerder deelt binnen vier weken na de ontvangst van het verzoek aan de betrokkene schriftelijk mee of en zo ja in hoeverre hij aan het verzoek gevolg geeft. Een weigering is met redenen omkleed. Wanneer aan het verzoek gevolg wordt gegeven worden de desbetreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk gewijzigd en ontvangt de betrokkene een schriftelijke opgave van de na de wijziging verwerkte persoonsgegevens van de betrokkene.
Maatregelen
Artikel 7
 1. Het KNKV treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn.
 2. Het KNKV draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 3. Wanneer het KNKV persoonsgegevens laat verwerken door een bewerker, draagt de bond er zorg voor dat deze voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verwerken persoonsgegevens. Het KNKV sluit hiertoe met de bewerker een overeenkomst.
 4. De beheerder ziet toe op het naleven van de maatregelen.
De toegang tot persoonsgegevens
Artikel 8
 1. Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben toegang tot de persoonsgegevens:
  a. de beheerder.
  b. de werknemers van het KNKV en/of van de bewerker die als systeembeheerder werkzaam zijn en/of die belast zijn met het verwerken van de persoonsgegevens;
  c. functionarissen van het KNKV, niet zijnde werknemers, die door de beheerder zijn gemachtigd tot het verwerken van persoonsgegevens, waaronder indien aanwezig een systeembeheerder.
 2. De beheerder zorgt er voor dat anderen dan de in lid 1 genoemde personen geen toegang hebben tot de persoonsregistratie.
 3. Een ieder die handelt onder het gezag van het KNKV of van de bewerker, alsmede de bewerker zelf, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerkt deze slechts in opdracht van de bond, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 4. De beheerder zorgt er voor dat het niveau van beveiliging zodanig is ingericht dat de in lid 1 genoemde personen alleen die persoonsgegevens kunnen verwerken waartoe zij gemachtigd zijn.
 5. De beheerder, werknemers en functionarissen die uit hoofde van hun functie kennisnemen van persoonsgegevens zijn gehouden deze persoonsgegevens niet anders te gebruiken dan voor het uitoefenen van hun functie nodig is en mogen de persoonsgegevens niet aan onbevoegden verstrekken.
 6. Voor zover de in lid 1 genoemde personen niet reeds op andere wijze tot geheimhouding zijn gehouden, verleent de beheerder een in lid 1 genoemd persoon niet eerder toegang tot de persoonsgegevens dan nadat die persoon een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend waarin hij geheimhouding belooft ten aanzien van al datgene waarmee hij bij het verwerken van de persoonsgegevens bekend raakt.
 7. Er geldt geen onderlinge geheimhoudingsplicht voor de in lid 1 vermelde personen wanneer dit uit hun functie voortvloeit.
Het bewaren van persoonsgegevens
Artikel 9

De persoonsgegevens van de betrokkene worden in het kader van KISS door NOC*NSF per jaargang voor de duur van vijftien jaar voor statistische doeleinden bewaard.

Klacht
Artikel 10
 1. Wanneer de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd kan hij bij de beheerder schriftelijk een klacht indienen.
 2. De betrokkene motiveert zijn klacht en legt voor zover mogelijk bewijsstukken over. Hij voegt bij zijn klacht een goed leesbare kopie van zijn geldig identiteitsbewijs.
 3. De beheerder onderzoekt de klacht. Wanneer de betrokkene hierom verzoekt wordt hij door de beheerder gehoord. De beheerder neemt binnen vier weken een schriftelijke, met redenen omklede beslissing.
 4. Wanneer de betrokkene zich met de beslissing van de beheerder niet kan verenigen, kan hij daartegen in beroep gaan bij het Bondsbestuur. Deze behandelt de klacht opnieuw en stelt de betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord. Het besluit van het Bondsbestuur is bindend voor de betrokkene en voor het KNKV. Een klacht wordt pas in behandeling genomen na betaling van een bedrag van tien rekeneenheden.
 5. Het KNKV kan voor het behandelen van klachten een Klachtreglement opstellen.

Dit reglement is door de Bondsvergadering van het KNKV op 25 juni 2011 goedgekeurd, en treedt in werking op 1 juli 2011.