Skip to the main content

RvW 3.30 BB gevolgen afbreken competitie

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 26 september 2020 op basis van art. 13 lid 7 van het Reglement van Wedstrijden het navolgende besluit genomen over de gevolgen van het voortijdig afbreken van de competitie als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden.

  1. Strafuitspraken: de reeds geëffectueerde en nog uitstaande uitsluitingen, schorsingen en andere door de tuchtorganen opgelegde straffen blijven staan, en worden dus indien dat nog niet is gebeurd alsnog in overeenstemming met art. 31 van het Tuchtreglement op de eerstvolgende wedstrijddag(en) uitgevoerd. Voor de gegeven formele waarschuwingen blijven de bepalingen uit Hoofdstuk 1 van de Regels voor strafoplegging van kracht;
  2. Administratieve geldboeten: alle opgelegde en nog op te leggen administratieve geldboeten naar aanleiding van de in het lopende seizoen tot het moment van afbreken gespeelde wedstrijden blijven verschuldigd;
  3. Huur: indien een veld en/of zaalverhuurder de huur voor de vanaf het moment van afbreken niet gespeelde wedstrijden toch in rekening brengt, komen deze in overeenstemming met art. 18 lid 2 onder b van het Reglement van Wedstrijden ten laste van de beide verenigingen;
  4. Wedstrijdbijdrage: op basis van art. 11 van het Huishoudelijk reglement is een wedstrijdbijdrage verschuldigd voor elk competitieteam. In de Heffingenregeling wordt in para A.3 vervolgens aangegeven dat deze bijdrage verschuldigd is voor elk team dat op de in art. 9 lid 1 genoemde sluitingsdatum is aangemeld. Op basis hiervan blijft deze wedstrijdbijdrage verschuldigd, en is teruggave daarvan niet aan de orde;
  5. Rompregeling arbitrage: de rechten en plichten die uit de Rompregeling voor het veld- en/of zaalseizoen voortvloeien, inclusief de bonus/malus en eventuele sportieve sancties, worden voor de desbetreffende competitie(s) geannuleerd;
  6. Tegemoetkoming reiskosten: de grens voor tegemoetkoming in de reiskosten blijft ongewijzigd van toepassing.
  7. Indien een vereniging voor het volgende seizoen vrijwillig een team laat degraderen dan wel terug trekt wordt de vrijgevallen positie opgevuld door een team uit de daaronder liggende klasse.

A. Aanvulling bij de veldcompetitie B- en C-jeugd, indien de najaarscompetitie is uitgespeeld, vindt plaats op de volgende wijze:

a. De opvulling vindt plaats overeenkomstig de eindstand van de uitgespeelde competitie, waarbij de desbetreffende klasse wordt aangevuld door achtereenvolgens;
i. Promotie van de (volgende) beste nummer 1 uit de onderliggende klasse;
ii. Promotie van de (volgende) beste nummer 2 uit de onderliggende klasse;
b. Zijn twee of meer teams gelijk geëindigd, dan vindt de opvulling plaats op basis van de onderstaande volgorde:
i. Het hoogste aantal behaalde wedstrijdpunten;
ii. Indien dat gelijk is, het hoogste doelsaldo;
iii. indien ook het doelsaldo gelijk is, het hoogste aantal gescoorde doelpunten;
iv. bij een gelijk aantal gescoorde doelpunten door middel van loting
c. Indien een klasse-afdeling in de 1e en 2e klassen B- en C-jeugd en hoofdklasse D-jeugd niet uit vier of zeven ploegen bestaat, worden voor de toepassing van de criteria onder 6a, de resultaten van de daarvoor in aanmerking komende ploegen omgerekend als zouden er zes wedstrijden zijn gespeeld.

B. Aanvulling in alle andere klassen en competities en bij de BC-jeugd als de najaarscompetitie nog niet is uitgespeeld vindt plaats op de volgende wijze:

a. De opvulling vindt plaats overeenkomstig de stand van de competitie op het moment van beëindigen, de resultaten van de daarvoor in aanmerking komende ploegen worden daarbij omgerekend als zouden er veertien wedstrijden gespeeld zijn. De desbetreffende klasse wordt aangevuld, rekening houdend met lid c en d, door achtereenvolgens;
i. Promotie van de (volgende) beste nummer 1 uit de onderliggende klasse;
ii. Promotie van de (volgende) beste nummer 2 uit de onderliggende klasse;
b. Zijn twee of meer teams gelijk geëindigd, dan vindt de opvulling plaats op basis van de onderstaande volgorde:
i. Het hoogste aantal behaalde wedstrijdpunten;
ii. Indien dat gelijk is, het hoogste doelsaldo;
iii. indien ook het doelsaldo gelijk is, het hoogste aantal gescoorde doelpunten;
iv. bij een gelijk aantal gescoorde doelpunten door middel van loting
c. In de A-jeugd Hoofdklasse worden alleen A1-ploegen ingedeeld, in de B-jeugd Hoofdklasse alleen B1-ploegen, in de C-jeugd Hoofdklasse alleen C1-ploegen, en in de D-jeugd Hoofdklasse alleen D1-ploegen.
d. Het recht op promotie, of plaatsing in een hogere klasse, vervalt indien daardoor twee ploegen van eenzelfde vereniging in eenzelfde klasse-afdeling zouden moeten uitkomen, omdat in alle klasse-afdelingen van deze klasse al een ploeg van deze vereniging is geplaatst.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.