Skip to the main content

St. 1.03 BB Indeling regio’s

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 23 augustus 2022 het navolgende bestuursbesluit regio’s vastgesteld.

Artikel 1 – Statutaire grondslag

Dit bestuursbesluit bevat nadere bepalingen inzake de indeling van het KNKV in regio’s, in aanvulling op het bepaalde in artikel 4 lid 2 onder a van de statuten.

Artikel 2 – Aantal regio’s

Het KNKV kent 24 regio’s, waarbinnen de korfbalverengingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de statuten en natuurlijke personen (onafhankelijke leden) als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder c van de statuten door het bondsbestuur worden ingedeeld.

Artikel 3 – Omvang gebied regio

De gebiedsomvang van een regio wordt bepaald door de buitengrenzen van de statutaire vestigingsplaatsen van de in deze regio opgenomen korfbalverenigingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de Statuten.

Artikel 4 – Aanpassing regio

  1. Op basis van de ledenstand op 30 juni beslist het bondsbestuur of de gebiedsomvang van een regio aanpassing behoeft. In dat geval worden de bij de aanpassing betrokken verenigingen daarover geraadpleegd.
  2. In geval van een wijziging wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de betrokken regio.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

De regio-indeling