Skip to the main content

Regelgeving

Op deze en onderliggende pagina’s vind je alle door de Bondsraad en Bondsbestuur vastgestelde stukken zoals statuten, reglementen, bestuursbesluiten, eventuele bestuurlijke noodmaatregelen en andere vormen van besluiten zoals de competitieleidraad en de arbitrale kaders.

Statuten & reglementen

Naast de statuten kent het KNKV nog diverse reglementen:

 1. Statuten KNKV
 2. Huishoudelijk reglement
 3. Reglement van wedstrijden
 4. Tuchtreglement
 5. Regels voor strafoplegging
 6. Sponsoringreglement
 7. KISS-reglement
 8. Rompregeling Arbitrage

De huidige rompregeling blijft van toepassing gedurende de looptijd van het project competitie 2.0, waarbij ook de evaluatie van de rompregeling onderdeel van is.

De reglementen aangaande doping, matchfixing en seksuele intimidatie vallen onder het Instituut Sport Rechtspraak (ISR).

Bestuursbesluiten

Naast de reglementen kent het KNKV ook de nodige raads- en bestuursbesluiten, bestuurlijke noodmaatregelen en eventuele afspraken in de vorm van een statuut die overeengekomen zijn tussen Bondsbestuur en Bondsbureau.

Naamgeving titels

In de titel wordt verwezen naar het van toepassing zijnde reglement en het soort besluit.

 • De eerste verwijzing is een afkorting van het reglement.
 • De tweede verwijzing is het hoofdstuk- en volgnummer (n.nn).
 • De derde verwijzing is het soort besluit.
Afkorting reglement
St 1 Statuten
HR 2 Huishoudelijk Reglement
RvW 3 Reglement van Wedstrijden
TR 4 Tuchtreglement
RvS 5 Regels voor Strafoplegging
SR 6 Sponsorreglement
Kiss 7 Kiss Reglement
DR 8 Dopingreglement
RR 9 Rompregeling Arbitrage
SI 10 Seksuele Intimidatie
MF 11 Matchfixing
Afkorting soort besluit

RB = Raadsbesluit: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling, die wordt vastgesteld door de Bondsraad.
BB = Bestuursbesluit: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling, die wordt vastgesteld door het Bondsbestuur.
Geen afkorting = eigenlijk geen Bestuursbesluit, maar afspraken in de vorm van een statuut die overeengekomen zijn tussen Bondsbestuur en Bondsbureau.
NM = Bestuurlijke noodmaatregel: een tijdelijke maatregel die in spoedeisende gevallen wordt genomen en waarin de statuten, reglementen of regelingen niet voorzien. Deze maatregel is van kracht tot de eerstvolgende Bondsraad, waarop een voorstel tot wijziging van de betreffende statuten reglementen wordt behandeld.

Bestuurlijke noodmaatregel

Geslachtswijzigingen

Alle bestuursbesluiten:

Statuten

St 1.01 BB verkiezing leden bondsraad
St.1.02 Directiestatuut
St 1.03 BB indeling regio’s

Huishoudelijk Reglement

HR 2.01 Klachtenrecht
HR 2.03 Financieel statuut
HR 2.04 BB tegemoetkoming kaderfuncties

Reglement van Wedstrijden

RvW 3.01 BB afrastering
RvW 3.02 BB banken en vervangende spelers
RvW 3.03 RB jeugdkorfbal
RvW 3.04 BB verlenging
RvW 3.05 BB inhoud verbandtrommel
RvW 3.06 BB gebruik klok wedstrijden
RvW 3.07 BB kunststof korf met bijbehorende paal
RvW 3.08 BB onderbreken van wedstrijden bij onweer
RvW 3.09 BB bijzondere weersomstandigheden
RvW 3.10 BB rangordebepaling
RvW 3.11 BB rugnummers
RvW 3.12 BB spelregelexperimenten
RvW 3.13 BB studentenkorfbal (SKV)
RvW 3.14 BB tegemoetkoming deelnemers zaalkorfbalfinales gemengde ploegen
RvW 3.15 BB tegemoetkoming in reiskosten
RvW 3.16 BB time-out
RvW 3.17 BB verplichtingen ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd
RvW 3.18 BB bijzondere verplichtingen zaalkorfbal
RvW 3.19 BB Rompregeling Arbitrage studentenkorfbal en nieuwe verenigingen
RvW 3.20 BB verplaatsen wedstrijd
RvW 3.21 BB opnieuw vaststellen wedstrijden breedtekorfbal
RvW 3.22 BB Experiment senioren breedtekorfbal
RvW 3.24 BB afmeting speelveld veldkorfbal
RvW 3.25 BB opnieuw vaststellen wedstrijden top- en wedstrijdkorfbal
RvW 3.26 BB spelersvervangingen in top- en wedstrijdkorfbal
RvW 3.27 RB wedstrijden met schotklok
RvW 3.28 BB Aanvullende voorwaarden terreinen en binnensportaccommodaties
RvW 3.29 BB verplichting invoeren uitslagen
RvW 3.30 BB gevolgen afbreken competitie

Aanvullende richtlijnen bijzondere verplichtingen zaalkorfbal

Tuchtreglement

TR 4.01 BB formele waarschuwing en wegzending
TR 4.03 BB schikkingsregeling wedstrijdkorfbal
TR 4.04 BB schikkingsregeling breedtekorfbal

Sponsorreglement

SR 6.02 BB reclame op wedstrijdkleding
SR 6.03 BB reclame rond en op het speelveld en op spelmateriaal

Overige documenten

Competitieleidraad
Arbitrale kaders

Recente aanpassingen in bestuursbesluiten en reglementen:

7 november 2023

In bestuursbesluit 3.12 spelregelexperimenten is de definitieve tekst rondom de tijdstraffen vastgesteld.

24 augustus 2023

Alle reglementaire wijzigingen die deze zomer verwerkt zijn, zijn terug te vinden in deze brief.

4 november 2022

Raadsbesluit 3.27 en bestuursbesluit 3.18 is de Korfbal League 2 en reserve Korfbal League 2 toegevoegd. In 3.18 is gewijzigd dat alleen Korfbal League en Korfbal League 2 een onafhankelijke juryvoorzitter kennen.

29 augustus 2022

Reglementen

Op de bondsraad op 18 juni zijn er diverse reglementswijzigingen goedgekeurd. Op hoofdlijnen betreft dit:
– Wijzigingen in de statuten aangaande de WBTR-wetgeving
– Duo-lidmaatschap van de bondsraad. Op bondsraad van maart 2022 was dit reeds aangenomen maar is nu in de regelgeving geeffectueerd.
– Ledencategorie├źn hebben een beter onderscheid gekregen in de reglementen
– Voorzitters van de onafhankelijke commissies worden vanaf heden in functie gekozen
– In het reglement van wedstrijden is nu opgenomen dat in het topkorfbal de thuisvereniging de speeldag vast stelt, rekening houden met geloofsovertuiging.
– De rompregeling arbitrage is met een jaar verlengd.
Alle details zijn opgenomen in de bijlage van de agenda van de bondsraad.

Bestuurlijke noodmaatregel

Deze maatregel betreffende geslachtswijzigingen wordt zoals aangekondigd op bondsraad juni 2022 verlengd.

Bestuursbesluiten
HR 2.02 verkiezing en benoeming leden districtsbestuur: Deze komt te vervallen
RvW 3.04 verlenging: Aanpassing in spelregels ook verwerkt in bestuursbesluit en bekercompetities opgenomen in dit reglement.
RvW 3.10 rangordebepaling: Aangepast ter verduidelijking
RvW 3.12 spelregelexperimenten: Aangepast aan de experimenten die het seizoen 2022-2023 van toepassing zullen zijn
RvW 3.22 Experiment senioren breedtekorfbal: Verlenging van dit experiment a.g.v. de halve competities door corona
RvW 3.23 spelregelexperiment ereklasse: Deze komt te vervallen
RvW 3.31 Tijdelijke competitie: Deze komt te vervallen
SR 6.01 Naamskoppeling: Deze komt te vervallen
St 1.01 Verkiezing leden bondsraad: Geactualiseerd a.d.h.v. gewijzigde reglementen en ervaringen tijdens eerste verkiezingsronde
St 1.03 indeling regio’s: Geactualiseerd n.a.v. opheffingen/fusies/naamswijzigingen

10 september 2021

Bestuurlijke noodmaatregel aangaande geslachtswijzigingen. Met deze noodmaatregel wil het bestuur het proces rondom geslachtswijziging versnellen.

1 september 2021

St 1.03 BB indeling regio’s: Geformaliseerd n.a.v. definitieve verankering van de wijzigingen rondom de districtsstructuur in de statuten.

RvW 3.12 BB Spelregelexperimenten: Uitbreiding van aantal klassen waar met 2 scheidsrechters gefloten wordt

RvW 3.20 BB verplaatsen wedstrijden: Inhoudelijk niet gewijzigd, opbouw is logischer gemaakt

RvW 3.22 BB Experiment senioren breedtekorfbal: Verlenging van dit bestuursbesluit

19 juni 2021

Op de bondsraad van 19 juni zijn er beperkt aantal reglementaire wijzigingen goedgekeurd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het huishoudelijk reglement, reglement van wedstrijden en rompregeling arbitrage. Een overzicht van de wijzigingen is hier te vinden.

18 juni 2021

De statutenwijzigingen n.a.v. diverse bondsraden in de periode december 2020 – mei 2021 zijn bij de notaris gepasseerd en daarmee definitief geworden. Hierin is verwerkt:

 • De verhuizing van Zeist naar Arnhem
 • De gehele organisatiestructuur waarbij de districten zijn opgeheven en de vertegenwoordiging van de bondsraad is opgebouwd uit 24 regio’s.
 • Aansluiting bij het ISR
 • Wijziging van het boekjaar van kalenderjaar naar seizoen

Onderliggend aan de aansluiting bij het ISR zijn hier ook gerelateerde wijzigingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement en het tuchtreglement.

11 juni 2021

Bestuursbesluit RvW 3.31 voor de tijdelijke competitie

22 april 2021

Bestuurlijke noodmaatregel aangaande de veldcompetitie 2020-2021

14 januari 2021

Bestuurlijke noodmaatregel aangaande de zaalcompetitie 2020-2021

12 oktober 2020

Bestuursbesluit 3.18 is de nieuwe Erima bal opgenomen als mogelijke bal in de schotklokklassen.

26 september 2020

De nodige wijzigingen zijn gecommuniceerd, deze zijn allen te vinden in de verzonden toelichting.

28 augustus 2020

De nodige wijzigingen zijn gecommuniceerd, deze zijn allen te vinden in de verzonden toelichting.

8 juni 2020

3.22 toegevoegd

10 februari 2020

3.14 geactualiseerd aan situatie van 2020

16 oktober 2019

Toevoeging Bestuursbesluit 3.12.
Uitbreiding experimenten 2 coaches in 3.02

1 juli 2019

Er zijn diverse reglementen en bestuursbesluiten gewijzigd. Klik hier voor de brief hierover, hier voor de wijzigingen in de reglementen en hier voor de detailwijzigingen van de bestuursbesluiten.

3.02 banken, coach en vervangende spelers wordt nu voor alle klassen met schotklok het vervangingsgebied voor spelersvervangingen verplicht gesteld;
3.04 verlenging beslissingswedstrijden is verduidelijkt tot welk moment er bij een strafworpserie nog gewisseld mag worden;
3.18 bijzondere verplichtingen zaalkorfbal is geregeld bij welke wedstrijden er neutrale juryvoorzitters ingezet worden en is het vervangingsgebied opgenomen;
3.25 opnieuw vaststellen wedstrijd top- en wedstrijdkorfbal is een nieuw BB en geeft regels voor het opnieuw vaststellen van wedstrijden in het top- en wedstrijdkorfbal indien het oorspronkelijke duel niet is doorgegaan door niet opkomen van een ploeg, het niet in orde zijn van terrein of spelmaterieel of het starten met een onvolledige ploeg. In de zaal ligt het initiatief dan bij de thuisspelende vereniging en op het veld bij het Bondsbureau;
4.01 Formele waarschuwing en wegzending bevat een aanpassing van het moment wanneer bij onbeheerst spel door de scheidsrechter een gele kaart moet worden getoond;
4.03 Schikkingsregeling wedstrijdkorfbal tot slot wordt verwezen naar het hierboven genoemde BB 3.25 ingeval een wedstrijd niet doorgaat.