Skip to the main content

Bondsraad

In de bondsraad zitten bondsraadleden. Deze bondsraadleden vertegenwoordigen de verenigingen.

Wij hebben als sportbond zo’n negentigduizend leden en ruim 450 aangesloten verenigingen. Wij zijn een actieve en moderne organisatie, die wordt gesteund door duizenden vrijwilligers. Bovenaan de organisatiestructuur staat het bondsbestuur, dat het beleid van het bondsbureau bepaalt. Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsraad.

Wat doet de bondsraad?

De bondsraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers, die de brug vormen tussen de belangen van de verenigingen en de strategische koers van het KNKV. Bondsraadsleden zijn ambassadeurs van de korfbalsport. Zij denken en werken mee aan de ontwikkeling en toekomst van korfbal. Wij streven naar de kernwaarden diversiteit en inclusie ook in de bondsraad. Een mix van mannen en vrouwen, jong en oud, waar iedereen welkom is en gehoord wordt.

De bondsraad heeft een toezichthoudende rol op het bondsbestuur, stemt gezamenlijk in met het strategisch jaarplan en heeft een controlerende taak op het resultaat. De bondsraadsleden acteren op hoofdlijnen. De rol van bondsraadslid is veelzijdig en biedt naast formele toezichthoudende taken ook ruimte voor informele betrokkenheid.

De bondsraad heeft hiermee een belangrijke rol om mee te kijken bij de ontwikkelingen binnen het korfbal en zorgt ervoor dat het bondsbestuur opereert op basis van heldere, door de leden gedragen, beleidskeuzes. Dit krijgt gestalte in de jaarlijkse strategische cyclus, waarbij de bondsraad verantwoordelijk is voor:

  • Goedkeuring van het strategisch plan;
  • Toezicht op de jaarlijkse doelrealisatie;
  • Toezicht op het jaarverslag met de jaarrekening.
Bondsraadlid als duo-functie

Voorheen had elke regio twee bondsraadsleden: een bondsraadslid en een plaatsvervangend bondsraadslid. Sinds juni 2022 is de functie van plaatsvervangend bondsraadslid vervallen en is de duo-functie ingevoerd. Twee personen vervullen hierbij samen de rol van bondsraadslid.

Het bondsraadslid dat als hoogste eindigt bij de verkiezingen, kan aangeven of hij/zij de functie zelfstandig of in duo wil invullen. Als hij/zij voor een duo-functie kiest, zal de nummer 2 van de verkiezingslijst worden gevraagd. Daarbij geldt wel dat slechts één van de twee bondsraadsleden van een duo stemrecht heeft. Wie dat is, kan per agendapunt bepaald worden.

Strategische cyclus

Wij werken met een zogenaamde strategische cyclus, waardoor  een constructieve samenwerking plaatsvindt tussen bondsraad, bondsbestuur en de werkorganisatie. Het bondsbestuur legt zich toe op het stellen van heldere strategische prioriteiten en speerpunten, die ieder jaar door de werkorganisatie worden vertaald in een jaarplan. Dit jaarplan (en de beschreven activiteiten) wordt in de bondsraadsvergadering vastgesteld. De strategische plannen komen tot stand met input vanuit de verenigingen.

Bondsraadsvergaderingen seizoen 2023-2024

De bondsraadsvergaderingen van seizoen 2023-2024 vinden plaats op zaterdag 16 december 2023, zaterdag 23 maart 2024 en maandagavond 24 juni 2024. De agenda en bijbehorende stukken voor deze bondsraadsvergaderingen worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de vergaderingen naar alle verenigingen verstuurd.

Bondsraadsleden aan het woord

Halverwege 2021 werden Lindy van den Heuvel en Stefan van der Padt gekozen als bondsraadslid voor de regio Rotterdam Rijnmond. In het KNKV Magazine van februari 2022 vertellen zij hoe het bondsraadsschap ze in duofunctie bevalt. Je leest het interview hier.

Overzicht bondsraadsleden

Overzicht bondsraadsleden

Profielschets bondsraadslid

Profielschets bondsraadslid

Kerndocumenten

Kerndocumenten

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen