Organisatie

Het KNKV is met honderdduizend korfballeden en zo’n 580 verenigingen een actieve en moderne organisatie. De organisatie is in grote mate afhankelijk van duizenden vrijwilligers die de organisatie draaiende houden.

Bondsbestuur
Bovenaan de organisatiestructuur staat het Bondsbestuur, zij bepaalt het beleid van het KNKV. Het Bondsbestuur bestaat uit 6 personen:

Rob Meijer - voorzitter, expertisegebied: Topkorfbal en personeel
Ron van Baaren - penningmeester, expertisegebied: Financiën en ICT
Remco Boer - lid Bondsbestuur 
Jeroen Breeschoten
 - lid Bondsbestuur, expertisegebied: Arbitrage, competitie, reglementen en opleidingen
Anita Derks - lid Bondsbestuur, expertisegebied: Strategie en organisatie
Jeroen Weijermars - lid Bondsbestuur, expertisegebied: Marketing en communicatie
Rooster van aftreden

Bondsraad
Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Bondsraad (voorheen Algemene Vergadering). De Bondsraad bestaat uit 35 stemgerechtigde bondsraadsleden. Deze Bondsraadsleden vertegenwoordigen de verenigingen uit hun district. 

De Bondsraad kent drie reguliere vergaderingen per jaar:
a. een oordeelsvormende vergadering (Strategisch Beraad) in september, waarin het concept strategisch plan en het daarvan afgeleide jaarplan ter bespreking voorliggen;
b. een besluitvormende vergadering in december, waarin het strategisch plan, het daarvan afgeleide jaarplan en de begroting ter goedkeuring voorliggen;
c. een evaluerende vergadering in juni, waarin het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring resp. vaststelling voorliggen en het bestuur decharge kan worden verleend.

Bondsbureau

Het landelijke bondsbureau van het KNKV is gevestigd in Zeist en is het centrale punt van de organisatie. Het KNKV heeft een organisatiestructuur waarbij de lijnen zo kort mogelijk zijn en zo min mogelijk management is. De kern van de organisatie bestaat uit een tweekoppige directie en diverse teams. De bevoegdheden zijn centralistisch verdeeld, dat geeft de mogelijkheid om snel te kunnen reageren op gebeurtenissen.

Districten
Het KNKV is onderverdeeld in vijf districten, district Noord, Noord-West, Oost, Zuid en Zuid-West. Deze districten hebben allen een eigen werkgroepstructuur en bestuur. 

Landelijke werkgroepen en commissies
Ter ondersteuning van het Bondsbestuur en Bondsbureau in Zeist bestaat er een aantal landelijke werkgroepen en commissies.