Skip to the main content

Dispensatiebeleid

Competitie

In artikel 8 van het Reglement van wedstrijdstrijden zijn de leeftijdgrenzen voor het jeugdkorfbal geregeld en is ook bepaald wanneer en welke dispensaties verleend kunnen worden. Hier wordt nader op de mogelijkheden rondom dispensatie in gegaan. Het aanvragen van dispensaties gaat altijd via het A2-formulier.

Leeftijdsgrenzen voor A- tot en met F-jeugdcompetities

Artikel 8

1. a. De gemiddelde leeftijd van de spelers dient op ieder moment in elke afzonderlijke  wedstrijd per klasse tussen de voor de desbetreffende klasse geldende uitersten te liggen, waarbij voor de afzonderlijke leeftijden van de spelers de leeftijd op de peildatum van 31 december geldt:

A-klasse tussen 15,1 en 18,0 jaar; 
B-klasse tussen 13,1 en 15,0 jaar; 
C-klasse tussen 11,1 en 13,0 jaar; 
D-klasse tussen 9,1 en 11,0 jaar; 
E-klasse tussen 7,1 en 9,0 jaar; 
F-klasse tussen 5,1 en 7,0 jaar.

b. In de laagste klasse van de wedstrijdkorfbalcompetitie en de breedtekorfbalcompetitie voor A-jeugd mogen senioren die op 31 december 19 jaar zijn deelnemen, mits zij niet zijn opgegeven voor een seniorenploeg en de gemiddelde leeftijd van het A-team de 18,0 jaar niet overschrijdt. Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot het uitkomen in bepaalde afdelingen van een competitie voor A- jeugd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

c. Spelers mogen vanaf de dag, waarop zij 5 jaar worden, uitkomen in de competities voor F-jeugd.

2. Behoudens het bepaalde in lid 1 onder b en lid 3 mogen in onderstaande klassen geen spelers, die op 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, uitkomen:

A-klasse, spelers van 19 jaar of ouder; 
B-klasse, spelers van 17 jaar of ouder; 
C-klasse, spelers van 15 jaar of ouder; 
D-klasse, spelers van 13 jaar of ouder; 
E-klasse, spelers van 11 jaar of ouder; 
F-klasse, spelers van 9 jaar of ouder.

3. Het Bondsbestuur kan in het breedtekorfbal per onderstaande klasse aan spelers, die op 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, toestemming verlenen in die bepaalde klasse te spelen, mits er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

B- klasse, spelers van 17 jaar; 
C- klasse, spelers van 15 jaar; 
D- klasse, spelers van 13 jaar; 
E- klasse, spelers van 11 jaar; 
F- klasse, spelers van 9 jaar.

Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot bepaalde afdelingen van een klasse.

Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

4. Een ploeg, waarvan de gemiddelde leeftijd van de spelers ligt onder het voor een klasse geldende minimum kan, op verzoek van het bestuur van de desbetreffende vereniging door het Bondsbestuur in die hogere klasse worden ingedeeld.

5. Indien de gemiddelde leeftijd van de spelers van een ploeg op enig moment in een wedstrijd ligt boven de uiterste leeftijdsgrens die voor de ploeg van toepassing is, wordt gehandeld alsof in de ploeg een ongerechtige speler, als bedoeld in artikel 48, is uitgekomen

Dispensatiebeleid breedtekorfbal

Er zijn vier bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot dispensatieverlening, namelijk:

1. Er is sprake van een geestelijke of lichamelijke beperking die ook kan worden aangetoond middels een verklaring van een arts of gedragswetenschapper. In deze omstandigheid telt de leeftijd van de betreffende speler niet mee voor het bepalen van de gemiddelde leeftijd van het team.

2. In de leeftijdscategorie van de speler waarvoor dispensatie wordt gevraagd, heeft de vereniging geen teams, kan de vereniging ook geen teams maken en voor de speler is indeling in een oudere leeftijdscategorie niet wenselijk.

3. Een vereniging heeft in een leeftijdscategorie net te weinig spelers om een team te kunnen maken en het is ongewenst dat die spelers niet kunnen spelen of in een oudere leeftijdscategorie gaan spelen.

4. Een vereniging heeft in een categorie onvoldoende spelers om in elk team een meisje te laten spelen bij de E-/F-jeugd.

Dispensatie wordt alleen verleend als het verzoek uitgebreid is gemotiveerd. Een eventuele verklaring van een arts of gedragswetenschappen vervangt de motivatie niet, maar dient de motivatie te ondersteunen. Een motivatie als “zie verklaring” is geen motivatie en dus in het algemeen onvoldoende.

Bij beoordeling van de dispensatieverzoeken wordt gekeken naar de belangen van de betreffende speler, de vereniging en de tegenstanders. Zeker in de situaties 2 en 3 moeten dan tegenstanders spelen tegen oudere spelers, zonder beperking. Geen dispensatieverlening en dus indeling van de ploeg in een oudere leeftijdscategorie betekent dat spelers in de ploeg, waarvoor dispensatie werd gevraagd, tegen oudere tegenstanders moeten spelen. De leeftijden van de andere spelers in die ploeg zijn dan van belang bij de beoordeling van het verzoek.

Bij een dispensatieverzoek wordt gekeken naar de totale opgave van de vereniging, want alleen dan kunnen we bijvoorbeeld beoordelen of een vereniging in een leeftijdscategorie geen team heeft en ook niet kan maken. Dispensatie moet daarom worden aangevraagd op het tabblad WC_Disp van het A2-formulier, zodat we de complete opgave en de teamsamenstellingen van alle teams hebben.

Dispensatie wordt verleend per competitie (veld najaar, zaal, veld voorjaar) en moet dus voor elke competitie apart worden aangevraagd. Dispensaties voor veld najaar en zaal dienen wel via hetzelfde formulier aangevraagd te worden. Zoals hiervoor geschreven kijken we bij dispensatieverlening naar de complete opgave en die kan per competitie verschillen.

Aan dispensaties kunnen voorwaarden worden verbonden.

DWF / Externe coaches
Competitie
DWF / Externe coaches
Het KNKV handelt de wedstrijdverslaglegging af in digitale vorm. Voor de volledige afhandeling van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) maakt het KNKV gebruik van de App KNKV Wedstrijdzaken, welke in samenwerking met Sportlink is ontwikkeld. Deze app is beschikbaar voor Android en iOS. De handleiding is volledig onder gebracht in het support center van Sportlink. Externe coaches […]
Lees meer
Competitie
Beleid bij bijzondere weersomstandigheden
Het KNKV kent een beleid met betrekking tot afgelastingen vanwege bijzondere weersomstandigheden, zoals zware storm, gladheid veroorzaakt door ijzel, sneeuw en/of hoge temperaturen. Dit beleid geldt voor alle competities die door het KNKV worden georganiseerd. In alle gevallen staat de veiligheid van de sporters en eventuele begeleiding voorop. Het is daarmee ook de verantwoordelijkheid van […]
Lees meer
Competitie
Verplaatsen van wedstrijden
De afhandelingen van wijzigingsverzoeken in het wedstrijd- en breedtekorfbal gaan via Sportlink Club. Kort samengevat dient een vereniging een verzoek in via Sportlink Club en bevestigt de andere vereniging dit waardoor e.e.a. direct verwerkt wordt. Er is dan geen handeling van een KNKV-medewerker meer noodzakelijk wat het proces voor de verenigingen versneld. Tevens kunnen verenigingen […]
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download