Skip to the main content

TR 4.4 BB Schikkingsregeling breedtekorfbal

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 6 juli 2023 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 3 lid c van het tuchtreglement, vastgesteld ten aanzien van een schikkingsregeling bij onregelmatigheden, als bedoeld in de artikelen 46 lid 1 onder a t/m d, artikel 48 lid 1 en artikel 49 lid 1 van het reglement van wedstrijden,.

 1. Een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d, artikel 48 lid 1 en artikel 49 lid 1 van het reglement van wedstrijden, in wedstrijden in de breedtekorfbalcompetitie, wordt niet aan de tuchtcommissie voorgelegd.
 2. a. Het bondsbureau, dat de verklaringen als bedoeld in artikel 14 lid 5 onder d van het tuchtreglement inzake de onder 1 bedoelde overtredingen ontvangt of dat een onregelmatigheid, als onder 1 bedoeld, constateert, doet daarvan ten spoedigste mededeling aan de afdeling die op het bondsbureau met de afhandeling van de tuchtzaken is belast.
  b. Het bondsbureau doet namens het Bondsbestuur, een voorstel aan de in overtreding zijnde vereniging de zaak te schikken.
 3. Behoudens het bepaalde onder 5 bestaat de onder 2 bedoelde schikking in het geval van een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d van het reglement van wedstrijden uit het opleggen van:
  – een boete van vijf rekeneenheden volgens artikel 24 lid 1 onder b van het tuchtreglement;
  – de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder m van het tuchtreglement;
  – de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder o van het tuchtreglement, indien de wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld;
 4. Behoudens het bepaalde onder 5 en onverminderd de tenuitvoerlegging van het bepaalde in artikel 48 lid 2 onder a en b van het reglement van wedstrijden bestaat de onder 2 bedoelde schikking in het geval van een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 48 lid 1 en artikel 49 lid 1 van het reglement van wedstrijden uit het opleggen van:
  – een boete van vijf rekeneenheden volgens artikel 24 lid 1 onder b van het tuchtreglement;
  – de straffen genoemd in artikel 24 lid 1 onder m, n en o van het tuchtreglement, indien de wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld.
 5. a. Indien ten aanzien van een ploeg van een vereniging, die uitkomt in de breedtekorfbalcompetitie, in die competitie voor de tweede maal een onregelmatigheid, waarbij de najaars- en voorjaarsveldcompetitie als afzonderlijke competities worden beschouwd indien dit geen doorlopende competities zijn, als bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d, wordt gemeld of geconstateerd, wordt het onder 3 omschreven schikkingsvoorstel uitgebreid met:
  – de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder f van het tuchtreglement.
  b. De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld conform het gestelde in bestuursbesluit “opnieuw vaststellen wedstrijden breedtekorfbal”
  c. Indien ten aanzien van een ploeg van een vereniging, die uitkomt in de breedtekorfbalcompetitie, in die competitie voor de derde maal of vaker een onregelmatigheid, waarbij de najaars- en voorjaarsveldcompetitie als afzonderlijke competities worden beschouwd indien dit geen doorlopende competities zijn, als bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d, wordt gemeld of geconstateerd, wordt het onder 3 omschreven schikkingsvoorstel uitgebreid met:
  – de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder f van het tuchtreglement;
  – de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder p van het tuchtreglement.
  d. Indien ten aanzien van een ploeg van een vereniging, die uitkomt in de breedtekorf-balcompetitie, in die competitie voor de tweede maal een onregelmatigheid, waarbij de najaars- en voorjaarsveldcompetitie als afzonderlijke competities worden beschouwd indien dit geen doorlopende competities zijn, als bedoeld in artikel 48 lid 1 en artikel 49 lid 1 van het reglement van wedstrijden, wordt gemeld of geconstateerd, wordt het onder 3 en 4 omschreven schikkingsvoorstel uitgebreid met:
  – de straf genoemd in artikel 24 lid 1 onder f van het tuchtreglement.
  e. Indien ten aanzien van een ploeg van een vereniging, die uitkomt in de breedtekorfbalcompetitie, in die competitie voor de derde maal of vaker een onregelmatigheid, waarbij de najaars- en voorjaarsveldcompetitie als afzonderlijke competities worden beschouwd indien dit geen doorlopende competities zijn, als bedoeld in artikel 48 lid 1 van het reglement van wedstrijden, wordt gemeld of geconstateerd, wordt geen schikking meer aangeboden, maar wordt de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie.
  f. Voor de toepassing van het bepaalde onder a tot en met d wordt, met inachtneming van het bepaalde onder e, onder een competitie verstaan de te spelen wedstrijden op de wijze, zoals omschreven in artikel 13 lid 1 onder a en b van het reglement van wedstrijden.
  g. Indien het bepaalde in artikel 13 lid 1 onder c of d van het reglement van wedstrijden van toepassing is, wordt onder een competitie verstaan het geheel aan te spelen wedstrijden, dat leidt tot een eindrangschikking en een kampioenschap in een klasse-afdeling, als bedoeld in artikel 13 lid 3 van het reglement van wedstrijden.
 6. Indien wedstrijden opnieuw worden vastgesteld gebeurt dit conform het bestuursbesluit “opnieuw vaststellen wedstrijden breedtekorfbal”.
 7. a. Indien de in overtreding zijnde vereniging de aangeboden schikking niet accepteert, geeft zij daarvan binnen zeven dagen na dagtekening van het schikkingsaanbod schriftelijk bericht aan het bondsbureau.
  b. In het onder a bedoelde geval wordt de zaak alsnog voorgelegd aan de tuchtcommissie.
 8. Indien de in overtreding zijnde vereniging de aangeboden schikking accepteert, worden geen kosten voor behandeling van de zaak, als bedoeld in artikel 31 lid 3 van het tuchtreglement in rekening gebracht.

Dit besluit treedt in werking op 7 juli 2023.