Skip to the main content

TR 4.1 BB Formele waarschuwing en wegzending

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 24 augustus 2020 het navolgende besluit genomen ten aanzien van de bestraffing door de scheidsrechters van het in 7.6 van de officiële spelregels gehanteerde begrip “wangedrag” van spelers, coaches, vervangende spelers en andere tot de ploeg behorende personen en de navolgende richtlijnen vastgesteld, als bedoeld in artikel 14 lid 4b van het Tuchtreglement.

Inleiding

In de officiële spelregels wordt wangedrag in algemene zin aangemerkt als reden om een formele waarschuwing te geven of een speler, coach, vervangende spelers of andere tot de ploeg behorende personen weg te zenden. De spelregels geven aan dat bij wangedrag van grove aard, waaronder pijnlijke agressie zeker valt, in ieder geval directe wegzending dient te volgen.

Als algemene regel geldt, dat lichte vormen van wangedrag worden bestraft met een formele waarschuwing en zware vormen van wangedrag met wegzending. Teneinde een eenduidige toepassing van deze arbitrale correctiemogelijkheden zoveel mogelijk te waarborgen, en daarmee de consistentie van de afdoening zeker te stellen is het noodzakelijk dat exact geformuleerd wordt bij welke vormen van wangedrag een scheidsrechter een formele waarschuwing geeft en wanneer hij tot wegzending besluit. De navolgende regels hebben dan ook tot doel de scheidsrechters op dat vlak te instrueren.

Voor de bestraffing van de in dit besluit vermelde overtredingen stelt het Bondsbestuur regels vast. De meest recente Regels voor strafoplegging zijn goedgekeurd door de Bondsraad op 29 juni 2019 en in werking getreden op 1 juli 2019.
Er zijn twee functiecategorieën waarin de betrokkene een formele waarschuwing heeft gekregen dan wel is weggezonden:

  • Spelersgroep: alle basis- en vervangende spelers van een ploeg;
  • Begeleidingsgroep: alle begeleiders van een spelersgroep
A. Vormen van wangedrag, die worden bestraft met een formele waarschuwing (en het tonen van de gele kaart) zijn:
1. overtredingen van spelers in of in samenhang met een wedstrijd.
a. in het spel
1a1 herhaaldelijke, opzettelijke niet agressieve overtredingen (bijvoorbeeld: afstand niet in acht nemen, beïnvloeden strafworpnemer); NB.: Als deze overtreding voor de eerste maal wordt gepleegd wordt zij in het spel bestraft; pas bij herhaling of opzet is er sprake van wangedrag.
1a2 opzettelijke, niet agressieve overtredingen met de kennelijke bedoeling het spel van de tegenstander of het resultaat van de wedstrijd te beïnvloeden (spelbederf);
1a3 onbeheerst spel: voorbeelden daarvan zijn: lomp, onbeschaafd, onstuimig of bruusk spel. De eerste overtreding dient in het spel te worden bestraft; de volgende keer dient de gele kaart te worden getoond. Indien er echter sprake is van een ernstige vorm van onbeheerst spel dient meteen de gele kaart te worden getoond.
1a5 de bank verlaten door vervangende speler(s), behalve voor een warming-up.
b. jegens een tegenstander
1b1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden;
1b2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in gebaar).
c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter
1c1 niet beledigende kritiek (tegenspraak, gelaatsuitdrukking, kritische opmerkingen, ongeoorloofde inmenging in de leiding, gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik);
1c2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in gebaar);
1c3 weigering van medewerking, onvoldoende antwoord op vragen, nalaten spelersvervanging te melden (indien gepleegd door de aanvoerder);
1c4 hinderlijk optreden (bijvoorbeeld: tergend, provocerend, obstructie).
d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer)
1d1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden;
1d2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in gebaar).
2. overtredingen van begeleiders in of in samenhang met een wedstrijd, waarbij zij in functie zijn betrokken:
a. in het spel
2a1 niet op de bank plaatsnemen, nadat hij hiertoe door de scheidsrechter is gemaand;
2a2 op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming van de scheidsrechter.
2a3 de bank verlaten door de (para-)medische verzorger(s) zonder toestemming van de scheidsrechter;
b. jegens een tegenstander
2b1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden;
2b2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in gebaar).
c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter
2c1 niet beledigende kritiek (tegenspraak, gelaatsuitdrukking, kritische opmerkingen, ongeoorloofde inmenging in de leiding, gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik);
2c2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in gebaar);
2c3 weigering van medewerking, onvoldoende antwoord op vragen, nalaten spelersvervanging te melden;
2c4 hinderlijk optreden (bijvoorbeeld: tergend, provocerend, obstructie).
d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer)
2d1 gebruik van een krachtterm of onjuist woordgebruik, tergend, provocerend of ophitsend optreden;
2d2 indirecte belediging (belachelijk maken, opmerking met verholen belediging, lichte vorm van belediging, zowel verbaal als in gebaar).
B. Ernstige vormen van wangedrag, die direct met wegzending worden bestraft door het tonen van de rode kaart, zijn:
1. overtredingen van spelers in of in samenhang met een wedstrijd:
a. in het spel
1a4 ruw spel, zoals met opzet vasthouden, afhouden en omverlopen van een speler.
b. jegens een tegenstander
1b4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht);
1b5 seksuele intimidatie; discriminatie;
1b6 bedreiging door houding, beweging of uitlating;
1b7 slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken);
1b8 agressie met lichamelijk contact zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen;
1b9 ernstige agressie zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen;
1b10 mishandeling.
c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter
1c5 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht);
1c6 seksuele intimidatie; discriminatie;
1c7 bedreiging door houding, beweging of uitlating;
1c8 slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter (zonder raken);
1c9 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen;
1c10 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of schoppen;
1c11 mishandeling.
d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer)
1d4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht);
1d5 seksuele intimidatie; discriminatie;
1d6 bedreiging door houding, beweging of uitlating;
1d7 slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken);
1d8 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen;
1d9 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot,, opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen;
1d10 mishandeling.
2. overtredingen van begeleiders in of in samenhang met een wedstrijd, waarin zij in functie zijn betrokken:
a. in het spel
2a5 fysiek ingrijpen in het spel, hetzij van buiten de lijnen, hetzij na in het veld te zijn gekomen;
2a6 herhaaldelijk op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming van de scheidsrechter.
b. jegens een tegenstander
2b3 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht);
2b4 seksuele intimidatie; discriminatie;
2b5 bedreiging door houding, beweging of uitlating;
2b6 slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken);
2b7 agressie met lichamelijk contact zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen;
2b8 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen;
2b9 mishandeling.
c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter
2c5 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht);
2c6 seksuele intimidatie; discriminatie;
2c7 bedreiging door houding, beweging of uitlating;
2c8 slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter (zonder raken);
2c9 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen;
2c10 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of werpen;
2c11 mishandeling.
d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer)
2d4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht);
2d5 seksuele intimidatie; discriminatie;
2d6 bedreiging door houding, beweging of uitlating;
2d7 slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken);
2d8 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen;
2d9 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken, spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot, opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen;
2d10 mishandeling.
C. Bevoegdheid scheidsrechter

Met betrekking tot gevallen van wangedrag, waarvoor een gele of rode kaart wordt getoond:
– begint de bevoegdheid van de scheidsrechter op het moment dat hij de sportaccommodatie betreedt;
– eindigt de bevoegdheid van de scheidsrechter op het moment dat het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wordt vastgelegd.
Van wangedrag buiten deze periode, die samenhangt met de wedstrijd dan wel het KNKV kan door de scheidsrechter aangifte worden gedaan bij de tuchtcommissie. Een gele of rode kaart wordt dan niet getoond.

D. Administratieve afhandeling door de scheidsrechter:
  1. Indien de scheidsrechter op basis van bovenstaande richtlijnen een formele waarschuwing geeft, maakt hij hiervan melding op het wedstrijdformulier. Daarbij geeft hij, op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 4b van het tuchtreglement, aan voor welke overtreding de betrokkene formeel is gewaarschuwd (bijvoorbeeld strafcode 2a2, 1b1, enz.). Alle scheidsrechters ontvangen een samenvatting van het bestuursbesluit met de coderingen van de overtredingen.
  2. De verenigingen ontvangen eveneens een exemplaar van het bestuursbesluit met coderingen. Zij zijn verplicht dit besluit bij de thuiswedstrijden in het clubhuis of in de sporthal voorhanden te hebben en beschikbaar te stellen, indien de scheidsrechter daarom vraagt.
  3. De scheidsrechter tekent een wegzending eveneens aan op het wedstrijdformulier, alsmede de bijbehorende strafcode. Ingeval van wegzending is, behoudens het bepaalde onder 4, ten aanzien van het inzenden van verklaringen het bepaalde in artikel 14 lid 4a van het tuchtreglement onverminderd van kracht.
  4. Indien een wegzending het gevolg is van twee formele waarschuwingen aan dezelfde persoon in de wedstrijd, vermeldt de scheidsrechter de beide overtredingen als formele waarschuwing op het wedstrijdformulier, conform het bepaalde onder 1. Bij de wegzending tekent hij als reden aan: “Twee formele waarschuwingen”. In dit geval behoeft hij geen verklaring, als bedoeld onder 3, in te zenden.
E. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.