Skip to the main content

St 1.02 Directiestatuut

(conform artikel 24 lid 7 van de Statuten)

Het bondsbestuur van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) heeft in haar vergadering van 10 oktober 2022 dit directiestatuut vastgesteld. In dit directiestatuut wordt door het bondsbestuur het mandaat (verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden) van de directeur bepaald.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

In overweging nemende dat:

 • de bepalingen van dit directiestatuut niet in strijd mogen zijn met het bepaalde in de wet, in de statuten en reglementen van het KNKV en met de arbeidsovereenkomst van de directeur van het KNKV;
 • de aansturing van het bondsbureau van het KNKV helder afgebakend dient te zijn en dit een eenduidige taak- en verantwoordelijkheidsverdeling impliceert tussen het bondsbestuur en het bondsbureau;
 • het bondsbestuur de statutaire eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het KNKV moet kunnen dragen op basis van een gedegen rapportage- en communicatiesystematiek, waarbij de feitelijke gang van zaken aan het vastgestelde beleid getoetst kan worden;
 • de delegatie van taken en bevoegdheden van het bondsbestuur aan de directeur zodanig plaatsvindt dat laatstgenoemde, binnen de grenzen van de aangegeven bevoegdheden, in de gelegenheid is om de dagelijkse leiding van het bondsbureau te voeren;
 • er derhalve nadere regels en bevoegdheden in het financieel statuut en procuratiebesluit zijn vastgesteld met betrekking tot de bevoegdheden van de directeur;
 • dit directiestatuut deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst van het KNKV met de directeur;
Artikel 2 – Bestuurlijke organisatie

Het bondsbestuur hanteert een bestuursmodel dat wordt omschreven als ‘besturen op hoofdlijnen. In dit bestuursmodel denkt en handelt het bondsbestuur op het niveau van visie en strategie, waarbij zij ontwikkelingen en trends signaleert en deze doorspeelt naar de directeur. De directeur is belast met de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Het bondsbestuur houdt hierbij toezicht op de doelstellingen, zoals beschreven is in het vastgestelde beleid. Jaarlijks wordt hierbij het beoogde samenspel tussen bondsbestuur en directeur geëvalueerd.

Artikel 3 – Taken en bevoegdheden
 1. De directeur is het gezicht en woordvoerder van het KNKV en treedt naar buiten met officiële standpunten;
 2. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid over de dagelijkse leiding, het beheer en de aansturing van het bondsbureau en geeft uitvoering aan de resultaat- en ontwikkelingscyclus zoals beschreven in het personeelshandboek;
 3. De directeur stelt aan, schorst en ontslaat de werknemers van het bondsbureau.
 4. In uitzondering op lid 3, behoeft het aannemen, schorsen en ontslaan van de operationeel directeur en de technisch directeur voorafgaand overleg met het bondsbestuur.
 5. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden is de directeur gehouden binnen de vastgestelde begroting te blijven;
 6. De directeur is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de strategische cyclus, het voorbereiden, ontwikkelen en coördineren van het (meerjaren)beleid met betrekking tot de strategie en de toekomst van het KNKV;
 7. De directeur legt periodiek verantwoording af aan het bondsbestuur over de bereikte resultaten, de financiën en het functioneren van de werkorganisatie;
 8. De directeur is verantwoordelijk voor het tijdig opstellen van de door het bondsbestuur vast te stellen en door de bondsraad goed te keuren jaarlijkse begroting, jaarstukken en jaarverslag;
 9. Indien en voor zover van toepassing treedt de directeur op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden;
 10. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden handelt de directeur overeenkomstig de belangen van het KNKV;
 11. De directeur wordt bij langdurige afwezigheid waargenomen door een door het bondsbestuur alsdan te benoemen plaatsvervanger.
Artikel 4 – Overlegstructuur
 1. De directeur overlegt aan het bondsbestuur een jaarplan en jaarverslag. De directeur legt over de bereikte resultaten en het functioneren van de werkorganisatie periodiek verantwoording af aan het bondsbestuur.
 2. De directeur neemt ambtshalve deel aan de vergadering van het bondsbestuur. De directeur heeft daarbij het recht van voorstel en advies over alle zaken die het KNKV betreft.
 3. De directeur is bevoegd correspondentie, gericht aan het bondsbestuur, af te wikkelen wanneer het zaken betreft die behoren tot het uitvoeringsniveau of gedelegeerd zijn door de voorzitter.
Artikel 5 – Vertegenwoordiging
 1. De directeur vertegenwoordigt het KNKV binnen de door het bondsbestuur verleende volmacht, die gedeponeerd wordt bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 2. De directeur kan binnen de richtlijnen van het bondsbestuur andere werknemers naar een vertegenwoordigend overleg afvaardigen of mandateren.
Artikel 6 – Overige bepalingen
 1. In een procuratiebesluit worden de (externe) bevoegdheden tot het aangaan van verbintenissen namens het KNKV vastgelegd.
 2. in alle gevallen waarin dit directiestatuut niet voorziet of een verschil van inzicht over de uitleg hiervan ontstaat, beslist het bondsbestuur, tenzij het een aangelegenheid betreft waartoe de bondsraad bevoegd is.
 3. Wijzigingen in dit directiestatuut kunnen door het bondsbestuur worden vastgesteld na overleg met de directeur.
Artikel 7 – Inwerkingtreding

Dit directiestatuut treedt in werking op 12 oktober 2022

Procuratiebesluit KNKV (conform artikel 6 van het directiestatuut)
Artikel 1 – Reikwijdte
 1. De directeur van het KNKV is op grond van het financieel statuut en het directiestatuut bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten en het aangaan van verplichtingen namens het KNKV.
 2. In dit procuratiebesluit worden nadere bepalingen vastgelegd ten aanzien van de verleende procuratie.
Artikel 2 – Bevoegdheden

Aan de voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur zijn onderworpen de besluiten van de directeur omtrent:
a. Het aangaan van overeenkomsten of verplichtingen, niet zijnde arbeidsovereenkomsten, met een looptijd van langer dan één jaar en/of een waarde van meer dan € 50.000;
b. Het indienen van subsidieaanvragen met een belang van € 100.000 of meer, voor zover niet in de begroting vastgelegd
c. Het verlenen van de opdracht aan een accountant voor het verrichten van de controle van het KNKV als bedoeld in art. 2:393 BW

Artikel 3 – Overige bepalingen
 1. Van alle overeenkomsten waar een publicitaire werking van uitgaat overleggen de directeur en de voorzitter over wie namens het KNKV de ondertekening zal verrichten.
 2. In alle gevallen waarin dit procuratiebesluit niet voorziet of een verschil van inzicht over de uitleg hiervan ontstaat, beslist het bondsbestuur, tenzij het een aangelegenheid betreft waartoe de bondsraad bevoegd is.
 3. Wijzigingen in dit procuratiebesluit kunnen door het bondsbestuur worden vastgesteld na overleg met de directeur.
Artikel 4 – Inwerkingtreding

Dit procuratiebesluit treedt in werking op 12 oktober 2022.