Skip to the main content

St 1.01 BB verkiezing leden Bondsraad

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 23 augustus 2022 het navolgende bestuursbesluit verkiezing leden Bondsraad vastgesteld.

Statutaire grondslag
Artikel 1

Dit bestuursbesluit bevat nadere bepalingen inzake de verkiezing van de Bondsraad, in aanvulling op het bepaalde in artikel 17 lid 1 onder c van de statuten.

Samenstelling van de Bondsraad en regio’s
Artikel 2
 1. Het KNKV is verdeeld in regio’s op basis van de statuten artikel 4 lid 2. De leden van de korfbalverenigingen als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de Statuten worden ingedeeld bij de regio waartoe hun vereniging behoort. De natuurlijke personen (onafhankelijke leden) als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder c van de Statuten worden op basis van hun woonplaats bij een regio ingedeeld.
 2. Elke regio verkiest maximaal twee leden voor de Bondsraad.
 3. Het Bondsbestuur bepaalt, rekening houdend met hun reguliere zittingstermijn, de datum waarop zittende leden van de Bondsraad (desgewenst) aftreden. Tevens stelt het de ingangsdatum van de benoeming van nieuw verkozen leden en van de herbenoeming van zittende leden vast.
Kandidaatstelling
Artikel 3
 1. Bij reguliere verkiezingen wegens periodiek aftreden stelt het Bondsbestuur uiterlijk zes weken vóór het ontstaan van de desbetreffende vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst voor de desbetreffende regio vast. De periode van kandidaatstelling bedraagt ten hoogste drie weken. Het Bondsbestuur stelt de ingedeelde leden als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de genoemde termijnen op de hoogte.
 2. Elk niet op basis van de artikelen 24 lid 1 onder e en 27 van het Tuchtreglement geschorst natuurlijk lid van het KNKV heeft het recht zich kandidaat te stellen. Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk voor elke regio afzonderlijk. Kandidaten kunnen zich slechts verkiesbaar stellen voor de regio
  a. waarin hun vereniging is gevestigd, dan wel
  b. bij lidmaatschap van meerdere verenigingen in de regio waarin zij woonachtig zijn, dan wel
  c. waarin zij woonachtig zijn indien er sprake is van een onafhankelijk lid.
 3. De kandidaatstelling blijkt uit een schriftelijke verklaring die voorafgaand aan de verkiezing bij het Bondsbestuur is ingediend. Hierin verschaft de kandidaat de verlangde gegevens, zoals die blijken uit het kandidatenformulier dat op verzoek van een lid schriftelijk of digitaal wordt toegezonden. Uit de schriftelijke verklaring blijkt tevens dat de kandidaat, ingeval van verkiezing, akkoord gaat met de benoeming.
 4. De kandidaat dient de schriftelijke verklaring, eventueel digitaal, te ondertekenen en binnen de in lid 1 bedoelde termijn van kandidaatstelling aan het Bondsbestuur te doen toekomen.
Kandidatenlijst en informatie over de kandidaten
Artikel 4
 1. Het Bondsbestuur bepaalt welke informatie over de kandidaten aan de kiezers moet worden verstrekt (NAW-gegevens en een kort CV) en verzamelt deze informatie in het kader van de in artikel 3 lid 3 beschreven procedure.
 2. Het Bondsbestuur stelt binnen twee weken na sluiting van de termijn voor kandidaatstelling voor elke regio die het betreft een lijst op van de gestelde kandidaten.
 3. Kandidaten dienen:
  a. lid te zijn van de KNKV op het moment van kandidaatstelling;
  b. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
  c. te voldoen aan de door de Bondsraad vast te stellen profielschets.
 4. Indien een kandidaat zich voor het tijdstip van de verkiezing terugtrekt, geeft het Bondsbestuur gelegenheid in zijn plaats een of meer kandidaten te stellen.
Verkiezing en stemgewicht
Artikel 5
 1. De leden van de Bondsraad worden gekozen door:
  a. de leden van de korfbalverenigingen als bedoeld in artikel 2 lid 1, die middels de voorzitter van hun vereniging deelnemen aan de verkiezing;
  b. de natuurlijke personen (onafhankelijke) leden als bedoeld in artikel 2 lid 1.
 2. Het gewicht van het bestuurslid als bedoeld in lid 1 onder a wordt bepaald door het aantal leden van de vereniging. Het aantal verenigingsleden is gebaseerd op de ledenstand per 30 juni voorafgaand aan de stemming. Een persoon als bedoeld in lid 1 onder b brengt één stem uit.
 3. Indien zich in een regio niet genoeg kandidaten beschikbaar hebben gesteld voor de vacature in de Bondsraad, dan organiseert het Bondsbestuur binnen een week na het einde van de in artikel 3 lid 4 genoemde termijn van kandidaatstelling een nieuwe verkiezing op de wijze als beschreven in dit bestuursbesluit.
 4. Indien er in een regio geen kandidaten beschikbaar zijn in de onder lid 3 genoemde termijn, heeft het bondsbestuur de mogelijkheid om zodra er een kandidaat is alsnog een verkiezing te organiseren.
Oproep tot verkiezing, tellen van stemmen en vaststellen uitslag verkiezing
Artikel 6
 1. Het Bondsbestuur roept op tot een digitale verkiezing van de Bondsraadsleden. Bij deze oproep worden de kandidatenlijst en informatie over de kandidaten meegestuurd aan de volgens artikel 2 lid 1 ingedeelde verenigingen en onafhankelijke leden.
 2. Alle volgens artikel 2 lid 1 ingedeelde leden ontvangen volgens een digitale procedure een stembiljet met daarop vermeld de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde.
 3. Een regio kan voordat de volgens artikel 2 lid 1 ingedeelde verenigingen en onafhankelijke leden hun stem uitbrengen een bijeenkomst organiseren waarin de kandidaten zich kunnen voorstellen.
 4. Het digitale stembiljet wordt binnen de door het Bondsbestuur bepaalde termijn digitaal geretourneerd aan het Bondsbestuur.
 5. Bij het tellen van de stemmen worden de bepalingen van artikel 20 lid 6 van de statuten voor zover mogelijk in acht genomen.
 6. Indien er één vacature is waarvoor twee of meer kandidaten zijn gesteld, dan is gekozen de kandidaat waarop het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Kan op deze wijze geen verkiezing plaatsvinden voor het lid omdat op twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht, dan vindt eerst een herstemming plaats tussen de kandidaten met hetzelfde aantal stemmen. Vervolgens beslist het lot.
 7. Indien er twee vacatures zijn waarvoor drie of meer kandidaten zijn gesteld, dan zijn gekozen de twee kandidaten waarop het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Kan op deze wijze geen verkiezing plaatsvinden voor een van de bondsraadsleden omdat op twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht, dan vindt eerst een herstemming plaats tussen de kandidaten met hetzelfde aantal stemmen. Vervolgens beslist het lot.
 8. Het Bondsbestuur rangschikt de kandidaten per regio op basis van het aantal uitgebrachte stemmen, en stelt daarmee de uitslag van de verkiezing vast.
Tussentijdse vacatures
Artikel 7
 1. Indien een Bondsraadslid zijn zetel vroegtijdig opgeeft of moet opgeven, is de volgende procedure van toepassing:
  a. Indien de regio wordt vertegenwoordigd door één bondsraadslid wordt zijn plaats ingenomen door de kandidaat die bij de verkiezing zoals beschreven in artikel 6 het op één na hoogste aantal stemmen heeft behaald. Indien  geen kandidaat beschikbaar is uit de lijst van niet verkozen kandidaten, organiseert het Bondsbestuur een nieuwe verkiezing op de wijze als is aangegeven in dit bestuursbesluit.
  b. Indien de regio wordt vertegenwoordigd door twee bondsraadsleden, dan wordt zijn plaats ingenomen door de kandidaat die bij de verkiezing zoals beschreven in artikel 6 het op twee na hoogste aantal stemmen heeft behaald. Indien geen kandidaat beschikbaar is uit de lijst van niet verkozen kandidaten, kan de regio besluiten om tot de volgende reguliere verkiezing te volstaan met één Bondsraadslid. Indien de regio de vacature wil vullen, dan organiseert het Bondsbestuur een nieuwe verkiezing op de wijze als is aangegeven in dit bestuursbesluit.
 2. De personen als bedoeld in lid 1 en 2 worden benoemd voor het nog resterende deel van de zittingstermijn van de Bondsraad.
Mandatering door Bondsbestuur
Artikel 8

Het Bondsbestuur kan besluiten de verkiezingsprocedure van leden van de Bondsraad onder zijn verantwoordelijkheid op te dragen aan het, die tevens als stembureau zullen optreden.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.