Skip to the main content

SR 6.03 BB Reclame rond en op het speelveld en op spelmateriaal

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 12 augustus 2013 de volgende richtlijnen als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder b van het sponsoring reglement vastgesteld ten aanzien van reclame-uitingen op het spelmateriaal en voor het aanbrengen van reclame-uitingen rond en op het speelveld.

De toepassing van deze richtlijnen mag nooit in strijd zijn met de officiële spelregels, zoals deze door de IKF worden opgesteld.

 1. a. Het recht reclame-uitingen rond en op het speelveld aan te brengen berust bij alle door het KNKV georganiseerde wedstrijden bij het KNKV.
  b. Het Bondsbestuur staat toe dat bij wedstrijden, waarvan geen televisieopnamen worden gemaakt, reclame-uitingen zijn of worden aangebracht door de eigenaar van de accommodatie of door de thuisspelende verenigingen.
  c. De thuisspelende vereniging is verplicht ervoor te zorgen dat de onder b bedoelde reclame-uitingen bij het maken van televisieopnamen worden verwijderd of onzichtbaar worden gemaakt, voor zover zij in het zicht van de televisiecamera’s zijn geplaatst.
  d. Het Bondsbestuur is bevoegd een reclame te weigeren of opdracht te geven een op grond van het bepaalde onder b aangebrachte reclame te verwijderen, indien het deze in strijd acht met de goede zeden of anderszins schadelijk voor de korfbalsport of het KNKV.
 2. De te voeren reclame-uitingen mogen niet in strijd zijn met de door het Commissariaat voor de Media vastgestelde beleidsregels omtrent reclame-uitingen in televisieprogrammaonderdelen.
 3. Reclame-uitingen op de kunststof korf, de speelvoer en de paal zijn toegestaan. Voor reclame-uitingen op de korf gelden de volgende vereisten:
  • de reclame-uiting mag niet meer dan twee/derde van de korf omvatten;
  • indien de korf aan de buitenkant is beschilderd, mag de reclame-uiting niet hoger zijn dan 15 cm.;
  • indien de reclame-uiting op een andere wijze op de korf is aangebracht, dan moet de achtergrond van deze reclame-uiting dezelfde kleur hebben als de korf zelf;
  • het onderste horizontale vlak van de reclame-uiting moet parallel aan de speelvloer zijn, en moet zich op 5 cm. boven de onderkant van de korf bevinden.
 4. Indien een vertegenwoordiger van de omroeporganisatie, die de televisieopnamen verzorgt, bezwaar maakt tegen enige reclame uiting in of op de accommodatie of het materiaal, is de thuisspelende vereniging verplicht de gewraakte reclame-uiting onverwijld te verwijderen of aan te passen.
 5. Indien de thuisspelende vereniging niet voldoet aan haar verplichting conform het bepaalde onder punt 4, dan zal zij het KNKV op het eerste verzoek schadeloos stellen voor de door het KNKV gemaakte kosten, respectievelijk de op haar verhaalde kosten, in het kader van de niet gemaakte televisieopnamen. Het KNKV zal de thuisspelende vereniging daartoe een declaratie toezenden.

Dit besluit treedt in werking op 13 augustus 2013.