Skip to the main content

SR 6.02 BB Reclame op wedstrijdkleding

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 16 juni 2014 de volgende richtlijnen als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder a van het sponsoring reglement vastgesteld ten aanzien van reclame-uitingen op de wedstrijdkleding.

  1. a. Met in achtneming van het gestelde onder b is het een vereniging toegestaan om een of meer bedrijfs-, product- of merknamen van de sponsor op de wedstrijdkleding aan te brengen.
    b. Deze aan te brengen reclame-uitingen mogen niet in strijd zijn met de goede zeden of anderszins schadelijk zijn voor de korfbalsport of voor het KNKV.
    c. Het Bondsbestuur is bevoegd om reeds aangebrachte reclame-uitingen te beoordelen en te laten verwijderen, indien het Bondsbestuur het onder b genoemde van toepassing acht.
  2. Tevens mag de te voeren reclame op de wedstrijdkleding niet in strijd zijn met de “Regeling niet overheersende reclame-uitingen bij sportwedstrijden” als bedoeld in artikel 11 van het Mediabesluit 2008.
  3. Alle spelers van een ploeg die wedstrijdkleding dragen, welke voorzien is van een of meer reclame-uitingen, dienen dezelfde reclame-uitingen te dragen. Het staat een ploeg vrij te bepalen op welke plaats deze identieke reclame-uitingen worden aangebracht, met dien verstande dat daarvan tijdens een competitiewedstrijd maximaal twee varianten gedragen mogen worden.
  4. Op invallers is het bepaalde in lid 7 van het “Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers” van toepassing.
  5. Spelers die weigeren reclame-uitingen te dragen, kunnen niet deelnemen aan wedstrijden van ploegen van hun vereniging waarvan de spelers reclame-uitingen dragen.
  6. Op wedstrijden die door of namens de IKF worden georganiseerd, zijn de in internationaal verband vastgestelde voorschriften van toepassing.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.