Skip to the main content

Sponsoringreglement

Begripsbepalingen
Bondsbestuur: het Bondsbestuur als bedoeld in artikel 11 van de statuten
KNKV: het KNKV als bedoeld in artikel 1 van de statuten
naamskoppeling: het toevoegen van de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor aan de verenigingsnaam
onafhankelijk lid: een onafhankelijk lid als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder c van de statuten
vereniging: een vereniging als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de statuten
verenigingslid: een verenigingslid als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder b van de statuten
Definities
Artikel 1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
a. sponsor: iedere natuurlijke persoon en iedere rechtspersoon die op de wijze als bepaald onder b het KNKV of een vereniging steunt;
b. sponsoringovereenkomst: overeenkomst waarbij de ene partij (de sponsor) een op geld waardeerbare prestatie levert waartegenover de andere partij (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden verschaft, rechtstreeks verband houdende met de korfbalsportbeoefening, welke overeenkomst mede is gericht op de bevordering van deze korfbalsportbeoefening.

Op geld waardeerbare prestaties en communicatiemogelijkheden
Artikel 2
 1. De in artikel 1 lid 1 onder b bedoelde door sponsor te leveren op geld waardeerbare prestaties kunnen bestaan uit:
  a. de betaling van een geldbedrag;
  b. de beschikbaarstelling van goederen of diensten.
 2. De in artikel 1 lid 1 onder b bedoelde door een vereniging te verschaffen communicatiemogelijkheden kunnen bestaan uit:
  a. het koppelen van de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor aan de verenigingsnaam;
  b. het voeren van de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor op:
  – de wedstrijdkleding;
  – de trainingskleding, welke voor, tijdens of na een wedstrijd wordt gedragen;
  – het schoeisel;
  – de tassen;
  c. het ter beschikking stellen van ruimte in publiciteitsmateriaal, zoals affiches, advertenties, programmaboekjes, clubbladen, toegangsbewijzen, uitnodigingskaarten, lidmaatschapskaarten en dergelijke;
  d. het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van reclameborden;
  e. het toestaan van openbaar maken en verveelvoudigen door de sponsor van afbeeldingen van sportactiviteiten van de vereniging, respectievelijk verenigingsleden;
  f. het voor en na een wedstrijd, alsmede tijdens de rust van een wedstrijd gebruiken van een omroepinstallatie ten behoeve van reclameactiviteiten;
  g. het verschaffen van andere communicatiemogelijkheden.
 3. a. Op wedstrijdkleding mag de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor worden aangebracht. Het Bondsbestuur kan in een bestuursbesluit nadere richtlijnen vaststellen voor reclame-uitingen op wedstrijdkleding.
  b. Met inachtneming van de van toepassing zijnde beperkende bepalingen, die van overheidswege of door andere daartoe bevoegde instanties zijn gesteld, kan het Bondsbestuur toestaan dat op spelmateriaal reclame-uitingen worden aangebracht. In een bestuursbesluit bepaalt het Bondsbestuur op welk spelmateriaal deze uitingen mogen worden aangebracht en kan het richtlijnen vaststellen voor de uitvoering van de reclame-uitingen.
 4. Het is toegestaan dat de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor aan de verenigingsnaam wordt gekoppeld, mits bedoelde sponsornaam achter de verenigingsnaam wordt geplaatst.
 5. Indien de door de gesponsorde verschafte communicatiemogelijkheden in strijd zijn met de in artikel 3 lid 3 bedoelde overheidsregels, is het Bondsbestuur bevoegd:
  – de gesponsorde op te dragen de communicatiemogelijkheden aan te passen aan deze overheidsregels;
  – de communicatiemogelijkheden van de gesponsorde te (doen) verwijderen.
 6. De in artikel 1 lid bedoelde door het KNKV te verschaffen communicatiemogelijkheden kunnen bestaan uit:
  a. het voeren van de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor op
  – de wedstrijdkleding van spelers van vertegenwoordigende ploegen;
  – de trainingskleding van spelers van vertegenwoordigende ploegen, welke voor, tijdens of na een wedstrijd wordt gedragen;
  – het schoeisel van spelers van vertegenwoordigende ploegen;
  – de tassen van spelers van vertegenwoordigende ploegen.
  b. het ter beschikking stellen van ruimte in publiciteitsmateriaal, zoals affiches, advertenties, programmaboekjes, officiële uitgaven, toegangsbewijzen, uitnodigingskaarten, lidmaatschapskaarten en dergelijke.
  c. het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van reclameborden.
  d. het toestaan van openbaarmaking en verveelvoudigen door de sponsor van afbeeldingen van sportactiviteiten van het KNKV of van spelers van vertegenwoordigende ploegen.
  e. het voor en na een wedstrijd, alsmede tijdens de rust van een wedstrijd gebruiken van een omroepinstallatie ten behoeve van reclame-activiteiten.
  f. het verschaffen van andere communicatiemogelijkheden.
 7. a. Behoudens het bepaalde onder b is het niet toegestaan dat scheidsrechters en assistent-scheidsrechters reclame-uitingen op hun wedstrijdkleding dragen.
  b. Door het Bondsbestuur kan een sponsoringovereenkomst worden afgesloten voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in bepaalde klassen van de competitie, dan wel voor door het KNKV georganiseerde kampioenschappen of seriewedstrijden. De scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die dergelijke wedstrijden fluiten zijn verplicht de overeengekomen reclame-uitingen op hun wedstrijdkleding te dragen.
Algemene bepalingen
Artikel 3
 1. Met inachtneming van het bepaalde in dit reglement is het een vereniging toegestaan zich
  inkomsten te verwerven uit sponsoring.
 2. a. Met uitsluiting van anderen kan het Bondsbestuur sponsoringovereenkomsten aangaan ten behoeve van vertegenwoordigende ploegen binnen het KNKV.
  b. Spelers, bestuurders en andere verenigingsfunctionarissen die deelnemen aan wedstrijden buiten verenigingsverband kunnen betrokken worden bij sponsoringactiviteiten die gelden voor vertegenwoordigende ploegen van het KNKV, zonder dat de vereniging en haar sponsor daaraan rechten kunnen ontlenen.
 3. Bij de uitoefening van hun rechten dienen zowel de sponsor als de gesponsorde, voor zover dit noodzakelijk is en in hun vermogen ligt, te handelen met inachtneming van de regeling sluikreclame*) van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zoals deze laatstelijk werd vastgesteld en andere van overheidswege gestelde regels.
 4. a. De vereniging dient volledige rechtsbevoegdheid te bezitten en ingeschreven te zijn in het handels register van de Kamer van Koophandel.
  b. De sponsor dient te zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Partijen
Artikel 4
 1. Behoudens het bepaalde in lid 2 zijn aan de bepalingen van dit reglement onderworpen:
  a. het Bondsbestuur;
  b. een vereniging;
  c. een sponsor, die met een onder a of b bedoelde partij een sponsoringovereenkomst heeft gesloten.
 2. Indien het Bondsbestuur namens het KNKV een sponsoringovereenkomst wil aangaan, dient het daarbij in beginsel dit reglement in acht te nemen.
Rangorde
Artikel 5

Sponsoring overeenkomsten van het KNKV gaan boven die van een vereniging.

Algemene voorschriften met betrekking tot sponsoringovereenkomsten
Artikel 6
 1. Een sponsoringovereenkomst mag niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van het
  KNKV.
 2. Een sponsoringovereenkomst mag niet in strijd zijn met de bepalingen van de code voor het reclamewezen*), zoals deze laatstelijk is vastgesteld. In beginsel zijn reclame-uitingen, zoals aanvaard door de Stichting Ether Reclame (STER), toegestaan.
 3. a. Sponsors dienen zich bij ondertekening van de sponsoringovereenkomst akkoord te verklaren met de bepalingen van dit reglement.
  b. De onder a bedoelde bepalingen zullen ten opzichte van partijen eerst van toepassing zijn op sponsoringovereenkomsten, welke na het desbetreffende daartoe strekkend besluit van het Bondsbestuur van het KNKV worden gesloten of verlengd.
 4. Op generlei wijze mag de sponsor inmenging in het beleid van de vereniging worden toegestaan, terwijl een sponsor evenmin vertegenwoordigd mag zijn in het bestuur van een vereniging.
Nadere voorschriften met betrekking tot sponsoringovereenkomsten en naamskoppeling
Artikel 7
 1. a. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 1 onder c van het huishoudelijk reglement is de vereniging eerst gerechtigd de gekoppelde naam, als bedoeld in artikel 2 lid 2, te voeren nadat de gekoppelde naam is geregistreerd in het handelsregister van de in aanmerking komende Kamer van Koophandel is opgenomen.
  b. De naamswijziging als bedoeld in artikel 2 lid 2 wordt, nadat is voldaan aan het bepaalde in artikel 3 lid 1 onder c van het huishoudelijk reglement, gepubliceerd op de website van het KNKV.
 2. Op sponsoringovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Sponsoringovereenkomsten dienen schriftelijk te worden gesloten en een duidelijke omschrijving te bevatten van de vorm, inhoud en uiterlijke verschijningsvormen van de wederzijdse verplichtingen.
 4. Sponsoringovereenkomsten dienen bepalingen te bevatten omtrent de tijdsduur van de overeenkomst, de wijze waarop deze kan worden opgezegd of verlengd onder eventueel nader te stellen voorwaarden.
 5. Indien een vereniging de bedrijfs-, product- of merknaam van de sponsor op de wedstrijdkleding heeft aangebracht en de wedstrijdkleding wordt gedragen nadat de sponsoringovereenkomst wordt beëindigd kan het Bondsbestuur hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Geschillen met betrekking tot sponsoringovereenkomsten
Artikel 8
 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een sponsoringovereenkomst zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door de arbitragecommissie sportsponsoring, zoals omschreven in het reglement van deze commissie, ingesteld door NOC*NSF en het Genootschap voor Reclame (voorheen VSN)*).
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen dit bij deurwaardersexploot of aangetekend schrijven aan de wederpartij meedeelt.
 3. Een geschil wordt aanhangig gemaakt door indiening in drievoud bij het secretariaat van de arbitragecommissie sportsponsoring van een schriftelijk stuk, verder te noemen Memorie van Eis, houdende een behoorlijke omschrijving van het geschil en van hetgeen wordt gevorderd met vermelding van naam, adres en woonplaats van partijen. Daarbij moet tevens de sponsoringovereenkomst worden overgelegd, waarbij partijen de beslissing van de tussen hen gerezen geschillen aan de arbitragecommissie sportsponsoring hebben opgedragen.
 4. Tegelijk met het aanhangig maken van een geschil, is de eisende partij voor administratiekosten aan het secretariaat van de arbitragecommissie sportsponsoring een recht verschuldigd.
Schadevergoeding
Artikel 9

Aan het onthouden van de vereiste goedkeuring door het Bondsbestuur als bedoeld in artikel 3 lid 1 onder c van het huishoudelijk reglement, alsook aan een uitspraak van de arbitragecommissie sportsponsoring, als bedoeld in artikel 8, kan geen recht op schadevergoeding jegens het KNKV worden ontleend.

*) Deze stukken liggen ter inzage op het bondsbureau.