Skip to the main content

RvW 3.02 BB banken en vervangende spelers

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 24 augustus 2020 de volgende voorschriften en voorwaarden, als bedoeld in § 1.8, 4.2 en 4.4 van de officiële spelregels, alsmede in artikel 29 lid 1 en artikel 36 lid 4 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld inzake de banken en de vervanging van spelers.

Banken

1. De ontvangende ploeg bepaalt aan welke zijlijn de banken worden geplaatst en welke bank gebruikt wordt door haar eigen ploeg en welke door de bezoekende ploeg.

2. a. Op de bank van een ploeg mogen maximaal dertien personen plaatsnemen. Hierbij gaat het om maximaal acht vervangende spelers. De overige, waaronder de coach en eventueel assistent-coach, zijn met een begeleidingstaak belast.
b. Indien de coach of assistent-coach naar de mening van de scheidsrechter de bepalingen van dit besluit overtreedt of zich schuldig maakt aan wangedrag, zoals bedoeld in § 4.4 van de officiële spelregels, kan de scheidsrechter, onverkort de in de officiële spelregels genoemde strafmaatregelen, betrokkene verbieden de bank zonder zijn toestemming te verlaten tijdens de rest van de wedstrijd;
c. Het is personen, als bedoeld onder a. niet toegestaan gebruik te maken van geluidsversterkende middelen, ongeacht of deze bedoeld zijn het stemgeluid te versterken dan wel om onafhankelijk daarvan geluid maken.

Het vervangen van spelers

3. a. Bij wedstrijden zonder schotklok is de vervanging formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het op de voorgeschreven wijze melden van een vervanging door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het vervangen van een speler heeft gemaakt. Tot dat moment kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.
b. Bij wedstrijden met een schotklok meldt de coach de vervanging bij de juryvoorzitter met een formulier, waarop de gegevens van de vervanger en de te vervangen speler zijn vermeld. Vervolgens gaat de juryvoorzitter tijdens een spelonderbreking staan en steekt een kaart met daarop een voor iedereen leesbare V of een W, dan wel met twee horizontale, tegengesteld wijzende pijlen omhoog, waardoor de vervanging formeel een feit is. De scheidsrechter maakt dan het voorgeschreven scheidsrechtersgebaar. Tot het moment van het opsteken van de kaart door de juryvoorzitter kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de juryvoorzitter de kaart heeft opgestoken wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.

4. De vervangende speler stelt zich in het voorgeschreven clubkostuum op langs de lange zijde van het speelveld waar de bank is geplaatst bij het vak waarin de speler die hij gaat vervangen zich bevindt. Vervanging in de klassen met schotklok vindt plaats via het aangebrachte vervangingsgebied.
Indien de spelers van zijn ploeg wedstrijdkleding dragen waarop reclame-uitingen, als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder a van het sponsoringreglement, zijn aangebracht, is hij verplicht dezelfde wedstrijdkleding met dezelfde reclame-uitingen te dragen.

5. Een vervangende speler, die door de scheidsrechter is weggezonden wegens een overtreding van dit besluit of wegens wangedrag, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Hij dient het speelgebied te verlaten en plaats te nemen in de voor de toeschouwers bestemde ruimte, dan wel de hal te verlaten.

6. Op het wedstrijdformulier dient te worden vermeld welke speler op welk tijdstip is vervangen en wie als vervangende speler aan de wedstrijd is gaan deelnemen.

Personen die op de bank mogen plaats nemen

7. De personen, die op de bank hebben plaatsgenomen behoren tot de spelers- dan wel de begeleidingsgroep, zoals deze in de begripsbepalingen van het Reglement van Wedstrijden zijn omschreven.

8. Een lid van de medische staf mag de bank verlaten om een geblesseerde speler te onderzoeken en/of te behandelen. Hij mag alleen na toestemming van de scheidsrechter het speelveld betreden.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.