Skip to the main content

Reglement van Wedstrijden

Begripsbepalingen
Bondsbestuur: het bestuur als bedoeld in artikel 11 van de statuten
Bondsraad: Bondsraad als bedoeld in artikel 17 van de statuten
begeleidingsgroep: alle begeleiders van een spelersgroep
beslissingswedstrijd: wedstrijd tussen ploegen die na de reguliere competitie in dezelfde klasse-afdeling noodzakelijk is voor het kampioenschap dan wel bezetting van een promotie- of degradatieplaats
breedtekorfbalcompetitie: competitie voor gemengde ploegen en damesploegen voor senioren, die niet behoren tot de topkorfbal- en wedstrijdkorfbalcompetitie, waarbij het recreatieve element de bepalende factor is voor de wedstrijdwaarde en de sportbeleving
bureau: bureau, als bedoeld in artikel 24 van de statuten, dat door het bondsbestuur onder andere is belast met de uitvoering van de competitie
bijzondere wedstrijden: wedstrijden tussen vertegenwoordigende of selectieploegen
competitiewedstrijden: wedstrijden die door het Bondsbestuur in het verband van een competitie zijn georganiseerd
damesploegen: wedstrijdploegen die uitsluitend uit speelsters bestaan
gemengde klasse: een klasse met zowel standaard- als reserveploegen van de verenigingen
gemengde ploegen: wedstrijdploegen die bestaan uit spelers en speelsters
jeugdkorfbalcompetitie: competitie voor gemengde ploegen en damesploegen voor junioren, aspiranten,  en pupillen, waarbij de wedstrijdorganisatie is afgestemd op de mogelijkheden van de diverse leeftijdsgroeperingen
klasse-afdeling: een afdeling binnen een standaard-, reserve of gemengde klasse
peildatum: de datum van het desbetreffende competitieseizoen die wordt gehanteerd om de gemiddelde leeftijd voor ploegen die deelnemen aan een klasse van de jeugdkorfbalcompetitie te berekenen
play-down wedstrijden: wedstrijden in de promotie- en degradatieregelingen waarbij de winnaar promoveert of zich handhaaft, en de verliezer degradeert of niet promoveert
play-off wedstrijden: wedstrijden in de promotie- en degradatieregelingen van de desbetreffende klasse(n) om kampioenschap of promotie
reserveklasse: een klasse, waarin alleen seniorenploegen zijn opgenomen, die niet de eerste ploeg van de vereniging zijn
speelveld: het oppervlak in de zaal of op het veld waarop de wedstrijd wordt gespeeld, zoals omschreven in paragraaf 1 van de officiële spelregels
speelweek: de periode van dinsdag tot en met maandag daaraanvolgende
spelers: speelsters worden daaronder mede begrepen
spelersgroep: alle basis- en vervangende spelers van een ploeg
spelersvervanging: het innemen van de plaats van een speler die aan een wedstrijd deelneemt door een invaller die mogelijk al heeft deelgenomen aan de wedstrijd.
staf: begrip dat op het digitale wedstrijdformulier, in overeenstemming met de met andere bonden gemaakte afspraken, gebruikt wordt voor de ‘begeleidingsgroep’
standaardklasse: een klasse, waarin alleen eerste seniorenploegen (standaardploegen) van verenigingen uitkomen
terrein: het speelveld en de in de directe nabijheid van het speelveld gelegen voorzieningen
toernooien: een serie (vriendschappelijke) wedstrijden, waarbij elke deelnemende ploeg meer dan één wedstrijd speelt
topkorfbalcompetitie: competitie voor gemengde ploegen die in de hoogste standaardklasse of -klassen, waarbij de organisatie mede is afgestemd op de publicitaire waarde voor Nederland en daarbuiten
verbondsjaar: het jaar als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder b van de statuten
vereniging: een korfbalvereniging als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de    statuten
vriendschappelijke wedstrijden: wedstrijden die niet door het Bondsbestuur in het verband van een competitie zijn georganiseerd
wedstrijden: een wedstrijd als bedoeld in deze begripsbepalingen, met uitzondering van vriendschappelijke wedstrijden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld
wedstrijdkorfbalcompetitie: competitie voor gemengde ploegen en damesploegen voor senioren, junioren, aspiranten en pupillen, voor de ploegen die niet behoren tot de topkorfbalcompetitie, waarbij het prestatieve element de bepalende factor is voor de wedstrijdwaarde en de sportbeleving
wedstrijdreeks: een reeks van (vriendschappelijke) wedstrijden, waarbij elke deelnemende ploeg één of meer wedstrijden speelt en waarbij het resultaat van de gespeelde wedstrijden bepalend kan zijn voor het aantal door de deelnemende ploegen te spelen wedstrijden
werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen
zaterdagploegen: ploegen die op grond van hun in de verenigingsstatuten vastgelegde levensbeschouwelijke opvatting niet wensen te spelen op zondagen
Hoofdstuk 1 Grondslagen wedstrijdwezen
Organisatie competities
Artikel 1
 1. a. Het KNKV organiseert jaarlijks veld- en zaalkorfbalcompetitiewedstrijden. Het Bondsbestuur verstrekt in de “Competitieleidraad” richtlijnen voor de organisatie van de competities veld- en zaalkorfbal.
  b. Het KNKV kan activiteiten organiseren, die niet als wedstrijden in het kader van dit reglement worden aangemerkt. Het Bondsbestuur kan voor deze activiteiten nadere regelingen of richtlijnen vaststellen.
 2. a. De door het KNKV te organiseren veld- en zaalkorfbalcompetitiewedstrijden worden onderscheiden in de categorieën topkorfbalcompetitie, wedstrijdkorfbalcompetitie en breedtekorfbalcompetitie. Binnen deze categorieën kunnen afzonderlijke klassen en klasse-afdelingen worden gevormd.
  b. Het Bondsbestuur stelt vast welke ploegen worden ingedeeld in de topkorfbalcompetitie, de wedstrijdkorfbalcompetitie en de breedtekorfbalcompetitie en bepaalt, voor zover daarin niet is voorzien in dit reglement, tevens de wijze waarop dit geschiedt. Het Bondsbestuur doet hiervan mededeling aan de betrokken verenigingen.
  c. De organisatie van de door het KNKV te organiseren wedstrijden is in handen van het Bondsbestuur.
  d. Het Bondsbestuur kan voor bepaalde bijzondere wedstrijden, toernooien en wedstrijdreeksen afzonderlijke reglementen vaststellen.
  e. De bepalingen van dit reglement gelden voor alle veld- en zaalkorfbalcompetitiewedstrijden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. a. Zowel het Bondsbestuur als de Bondsraad kunnen nadere bepalingen vaststellen voor de organisatie van wedstrijden in de topkorfbal-, wedstrijdkorfbal- en breedtekorfbalcompetitie.
  b. Jaarlijks stelt het Bondsbestuur een Competitieleidraad vast. Daarin wordt op basis van bestaande regelgeving en via praktische aanwijzingen en adviezen aan verenigingen en andere betrokkenen kaders gegeven, waarmee alle betrokkenen verplicht worden een ongestoord competitie- en wedstrijdverloop te waarborgen. De in de Competitieleidraad beschreven verplichtingen zijn afkomstig uit bestaande regelgeving, dan wel een nadere uitwerking daarvan of aanvullingen daarop.
Organisatie kampioenschappen
Artikel 2
 1. Het Bondsbestuur organiseert competities al dan niet in toernooivorm kampioenschappen van Nederland.
 2. Deze kampioenschappen worden opgenomen in de promotie- en degradatieregelingen als bedoeld in artikel 7 lid 6.
Organisatie toernooien en wedstrijdreeksen
Artikel 3
 1. De verenigingen hebben voor het organiseren van toernooien en wedstrijdreeksen toestemming nodig van het Bondsbestuur.
 2. Voor het verkrijgen van de toestemming(en) als bedoeld in lid 1 dient de organiserende vereniging vóór 15 mei voor toernooien in de periode augustus tot en met oktober, voor 1 augustus voor toernooien in de periode oktober tot en met april en voor 1 januari voor toernooien in de periode maart tot en met juni een verzoek in op een door het Bondsbestuur te bepalen wijze. Het Bondsbestuur deelt zijn beslissing rechtstreeks mede aan de organiserende vereniging, met dien verstande dat aan de beslissing de voorwaarde kan worden verbonden dat de belangen van de competitie niet zullen worden geschaad.
 3. Indien zonder toestemming toernooien of wedstrijdreeksen worden gehouden, verbeurt de vereniging een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
Spelen buiten IKF-verband
Artikel 4
 1. Voor het spelen van wedstrijden tegen verenigingen die niet behoren tot een bij de IKF aangesloten organisatie en het deelnemen aan wedstrijdreeksen of toernooien die niet door de IKF of een bij de IKF aangesloten organisatie zijn goedgekeurd, heeft een vereniging toestemming nodig van het Bondsbestuur.
 2. Indien zonder toestemming wordt deelgenomen aan wedstrijden, toernooien of wedstrijdreeksen als bedoeld in lid 1, kan het Bondsbestuur dit door middel van een aangifte aanhangig maken bij de tuchtcommissie, die de in het tuchtreglement genoemde straffen kan opleggen.
Hoofdstuk 2 Randvoorwaarden
Spelregels
Artikel 5
 1. Behoudens het bepaalde in lid 4 moeten alle door of met toestemming van het Bondsbestuur te organiseren wedstrijden worden gespeeld volgens de laatstelijk door de IKF vastgestelde officiële spelregels, behoudens de in dit reglement geregelde uitzonderingen, mits deze uitzonderingen betrekking hebben op bepalingen, waarvan afwijking blijkens de tekst van de officiële spelregels mogelijk is.
 2. Indien volgens de tekst van de officiële spelregels afwijkingen van de algemeen geldende regels in bepaalde klassen of voor bepaalde leeftijdsgroepen zijn toegestaan of in een wedstrijdreglement kunnen worden geregeld, stellen het Bondsbestuur dan wel de Bondsraad bij of krachtens dit reglement vast voor welke klassen of leeftijdsgroepen de afwijkingen van toepassing zijn.
 3. Behoudens het bepaalde in lid 1 zijn afwijkingen van de officiële spelregels alleen toegestaan indien deze afwijkingen worden toegepast op verzoek of met toestemming van het bestuur van de IKF.
 4. Alle door het Bondsbestuur te organiseren wedstrijden in competities voor damesploegen moeten worden gespeeld volgens de laatstelijk door het Bondsbestuur voor dameskorfbal vastgestelde spelregels.
 5. Zowel het Bondsbestuur als de Bondsraad kunnen nadere bepalingen vaststellen voor de organisatie van wedstrijden in de jeugdkorfbalcompetitie, die afwijken van de voor seniorenwedstrijden geldende bepalingen.
Aanduiding ploegen en klassen
Artikel 6
 1. a. Neemt een vereniging met meer ploegen aan de competities deel, dan worden deze, met inachtneming van het bepaalde onder b, per leeftijdscategorie aangeduid als eerste, tweede, derde, enz.
  b. Neemt een vereniging zowel met gemengde ploegen als met damesploegen deel aan de seniorencompetities, dan worden de damesploegen onafhankelijk van de gemengde ploegen aangeduid als eerste, tweede, derde, enz.
 2. a. De jeugdkorfbalcompetities worden in de volgende klassen ingedeeld:
  A-, B-, C-, D-, E- en F-klasse voor A- respectievelijk B-, C-, D-, E- en F-jeugd
  b. De onder a genoemde klassen kunnen in afdelingen van verschillende sterkte worden ingedeeld.
  c. De leeftijdsgrenzen voor de indeling van de ploegen in de onder a genoemde klassen zijn geregeld in artikel 8.
 3. Voor zover de klassen in dit reglement niet worden aangeduid bepaalt het Bondsbestuur de aanduiding van de klassen, waarin de wedstrijden worden gespeeld.
Competitie-indelingen/promotie- en degradatieregelingen
Artikel 7
 1. Het Bondsbestuur stelt jaarlijks de competitie-indeling en de promotie- en degradatieregeling vast, met inbegrip van play-off en play-down wedstrijden.
 2. Het Bondsbestuur plaatst de ploegen in de verschillende klassen op grond van de indeling en de resultaten van de voorgaande competities.
 3. a. Behoudens het bepaalde onder b en c kunnen in een klasse-afdeling met zondag- en zaterdagploegen niet meer dan twee zaterdagploegen worden ingedeeld.
  b. Indien alle betrokken verenigingen daarmee instemmen, kunnen in een klasse-afdeling als bedoeld onder a meer dan twee zaterdagploegen worden ingedeeld.
  c. Indien het door de toepassing van de vastgestelde promotie- en degradatieregeling niet mogelijk is te voldoen aan het bepaalde onder a en b zonder dat klasse-afdelingen van ongelijke grootte worden verkregen, kunnen in een klasse-afdeling als bedoeld onder a meer dan twee zaterdagploegen worden ingedeeld.
  d. In de onder c bedoelde situatie overlegt het Bondsbestuur met de in de desbetreffende klasse-afdelingen ingedeelde verenigingen en stelt vervolgens de plaats, datum en het tijdstip van de te spelen wedstrijd vast, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de standpunten van de betrokken verenigingen.
 4. a. Een vereniging die met een ploeg in de volgende competitie in een lagere klasse wil uitkomen dan waarop zij recht heeft, dient er voor te zorgen dat een verzoek daartoe uiterlijk uiterlijk 1 juni (voor de daaropvolgende najaarsveldkorfbalcompetitie), respectievelijk 1 januari (voor de daaropvolgende voorjaarsveldkorfbalcompetitie), respectievelijk vóór 15 maart (voor de zaalkorfbalcompetitie) in het bezit van het Bondsbestuur is.
  b. Een vereniging is bevoegd van promotie af te zien, mits zij dit uiterlijk een week nadat bekend is geworden dat een ploeg van die vereniging recht op promotie heeft verkregen aan het Bondsbestuur heeft medegedeeld.
 5. a. De standaardploegen van de verenigingen worden ingedeeld in minimaal de wedstrijdkorfbalcompetitie voor standaardploegen.
  b. Op verzoek van een vereniging kan er van af worden gezien de standaardploeg van deze vereniging in de onder a bedoelde competitie in te delen. Bij inwilliging van dit verzoek zal deze ploeg door het Bondsbestuur worden ingedeeld in de breedtekorfbalcompetitie.
  c. De in lid 4 onder a genoemde termijnen zijn van overeenkomstige toepassing.
 6. Het Bondsbestuur publiceert de promotie- en degradatieregelingen vóór 1 september (voor de najaarsveldkorfbalcompetitie), respectievelijk vóór 1 november (voor de zaalkorfbalcompetitie) en vóór 15 maart (voor de voorjaarsveldkorfbalcompetitie)..
 7. a. De door de verenigingen op de in artikel 9 lid 1 onder b aangegeven wijze voor de breedtekorfbalcompetitie opgegeven ploegen, worden in poules ingedeeld op grond van de door de verenigingen opgegeven teamhistorie van de individuele leden.
  b. Verenigingen hebben altijd de mogelijkheid om naar aanleiding van de conceptindeling een verzoek in te dienen bij het bondsbureau om een team hoger te laten indelen dan de ingeschatte sterkte-indeling.
Leeftijdsgrenzen voor A- tot en met F-jeugdcompetities
Artikel 8
 1. a. De gemiddelde leeftijd van de spelers dient op ieder moment in elke afzonderlijke wedstrijd per klasse tussen de voor de desbetreffende klasse geldende uitersten te liggen, waarbij voor de afzonderlijke leeftijden van de spelers de leeftijd op de peildatum van 31 december geldt:
  – A-klasse tussen 15,1 en 18,0 jaar;
  – B-klasse tussen 13,1 en 15,0 jaar;
  – C-klasse tussen 11,1 en 13,0 jaar;
  – D-klasse tussen 9,1 en 11,0 jaar;
  – E-klasse tussen 7,1 en 9,0 jaar;
  – F-klasse tussen 5,1 en 7,0 jaar.
  b. In de laagste klasse van de wedstrijdkorfbalcompetitie en de breedtekorfbalcompetitie voor A-jeugd mogen senioren die op 31 december 19 jaar zijn deelnemen, mits zij niet zijn opgegeven voor een seniorenploeg en de gemiddelde leeftijd van het A-team de 18,0 jaar niet overschrijdt. Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot het uitkomen in bepaalde afdelingen van een competitie voor A- jeugd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
  c. Spelers mogen vanaf de dag, waarop zij 5 jaar worden, uitkomen in de competities voor F-jeugd.
 2. Behoudens het bepaalde in lid 1 onder b en lid 3 mogen in onderstaande klassen geen spelers, die op 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, uitkomen:
  – A-klasse, spelers van 19 jaar of ouder;
  – B-klasse, spelers van 17 jaar of ouder;
  – C-klasse, spelers van 15 jaar of ouder;
  – D-klasse, spelers van 13 jaar of ouder;
  – E-klasse, spelers van 11 jaar of ouder;
  – F-klasse, spelers van 9 jaar of ouder.
 3. Het Bondsbestuur kan in het breedtekorfbal per onderstaande klasse aan spelers, die op 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, toestemming verlenen in die bepaalde klasse te spelen, mits er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.
  – B- klasse, spelers van 17 jaar;
  – C- klasse, spelers van 15 jaar;
  – D- klasse, spelers van 13 jaar;
  – E- klasse, spelers van 11 jaar;
  – F- klasse, spelers van 9 jaar.
  Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot bepaalde afdelingen van een klasse. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 4. Een ploeg, waarvan de gemiddelde leeftijd van de spelers ligt onder het voor een klasse geldende minimum kan, op verzoek van het bestuur van de desbetreffende vereniging door het Bondsbestuur in die hogere klasse worden ingedeeld.
Deelneming aan competities
Artikel 9
 1. a. Een vereniging bericht het Bondsbestuur vóór 15 mei (voor de najaarsveldkorfbalcompetitie), vóór 1 februari (voor de voorjaarsveldkorfbalcompetitie) en vóór 15 maart (voor de zaalkorfbalcompetitie), welke van haar ploegen de volgende competitie als zaterdagploegen moeten worden beschouwd, indien zich ten opzichte van de lopende competitie een verandering zal voordoen.
  b.Een vereniging bericht voor 15 mei (voor de najaarsveldkorfbalcompetitie), vóór 1 februari (voor de voorjaarsveldkorfbalcompetitie) en vóór 15 maart (voor de zaalkorfbalcompetitie) het Bondsbestuur elk jaar met hoeveel gemengde ploegen en damesploegen zij aan de competities wenst deel te nemen. Zij geeft daarbij aan voor welke categorie deze teams op worden gegeven.
 2. Indien een vereniging verzuimt om tijdig de opgave als bedoeld in lid 1 in te zenden, verbeurt zij voor elke week of een gedeelte van een week verzuim een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
 3. De verenigingen kunnen vóór 15 mei (voor de najaarsveldkorfbalcompetitie), vóór 1 februari (voor de voorjaarsveldkorfbalcompetitie), respectievelijk vóór 15 maart (voor de zaalkorfbalcompetitie) bij het Bondsbestuur wensen indienen voor de indeling van hun ploegen, die in het volgende verbondsjaar te organiseren competities zullen uitkomen.
 4. a. Het Bondsbestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli (voor de najaarsveldkorfbalcompetitie), respectievelijk voor 1 maart (voor de voorjaarsveldkorfbalcompetitie), respectievelijk vóór 1 mei (voor de zaalkorfbalcompetitie) de competitie-indeling voor de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie vast.
  b.Het Bondsbestuur stelt jaarlijks vóór 1 juli (voor de veldkorfbalcompetitie), respectievelijk vóór 1 oktober (voor de zaalkorfbalcompetitie), respectievelijk voor 1 maart (voor de voorjaarsveldkorfbalcompetitie) de competitie-indeling voor de breedtekorfbalcompetitie vast.
Wedstrijdvaststelling
Artikel 10
 1. a. Competitiewedstrijden worden in beginsel vastgesteld op zaterdag of zondag of op andere dagen en daggedeelten die in het algemeen als vrije tijd worden aangemerkt, alsmede op werkdagen, waarbij rekening wordt gehouden met reistijd en voorbereidingstijd. Dit wordt per leeftijdsgroep nader uitgewerkt in een bestuursbesluit.
  b. Indien een vereniging over een kunstlichtinstallatie beschikt, die is goedgekeurd door het Bondsbestuur volgens de werkwijze vermeld in artikel 17, kan een veldkorfbalwedstrijd op een zodanig tijdstip worden vastgesteld dat deze geheel of gedeeltelijk bij kunstlicht wordt gespeeld.
  c. In die weekenden waar nationaal erkende feestdagen vallen zal in het competitieschema vastgesteld worden op welke dagen wel en niet gespeeld wordt.
  d. Bij competitiewedstrijden in de klassen vallend onder het topkorfbal heeft de thuisspelende vereniging bij wedstrijden die in het weekend vastgesteld worden de keuze van speeldag, rekening houdend met het in art. 5 lid 3 van de statuten vastgelegde recht van de tegenstander om op grond van een levensbeschouwelijke opvatting niet op zondagen aan competitiewedstrijden deel te nemen. Deze levensbeschouwelijke opvatting dient in de statuten van de vereniging te zijn opgenomen en wordt voorafgaande aan de competitie tijdig aan het bondsbestuur doorgegeven.
 2. a. Competitiewedstrijden uit klassen vallend onder het topkorfbal die om welke reden dan ook niet gespeeld zijn, worden zodanig vastgesteld dat de nieuwe speeldatum binnen 14 dagen van de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum ligt, en ten allen tijde voor de laatste speelronde.
  b. Competitiewedstrijden uit klassen vallend onder het wedstrijdkorfbal die om welke reden dan ook niet gespeeld zijn, worden vastgesteld in een voor beide teams vrij weekend mits dit weekend voor de laatste speelronde ligt. Indien er geen vrij speelweekend beschikbaar is wordt de wedstrijd binnen 28 dagen van de oorspronkelijk vastgestelde speeldatum vastgesteld, en te allen tijde voor de laatste speelronde.
  c. Competitiewedstrijden uit klassen vallend onder het breedtekorfbal die om welke reden dan ook niet gespeeld zijn, worden uiterlijk in de speelweek na de laatste ronde ingepland.
  d. Verenigingen zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van accommodaties, zowel op veld als in de zaal, binnen de door het KNKV vastgestelde grenzen per competitie.
 3. a. Wensen met betrekking tot de in een competitie te spelen wedstrijden dienen vóór 15 mei (voor de eerste helft van de veldkorfbalcompetitie), respectievelijk vóór 1 januari (voor de tweede helft van de veldkorfbalcompetitie) dan wel vóór 1 april (voor de zaalkorfbal-competitie) daaraan voorafgaande in het bezit te zijn van het Bondsbestuur.
  b. Met deze wensen houdt het Bondsbestuur zo veel mogelijk rekening met inachtneming van de belangen van andere ploegen en een goed competitieverloop.
 4. a. Het Bondsbestuur is bevoegd wedstrijden in te lassen, uit te stellen of het aanvangsuur te wijzigen.
  b. De in te lassen wedstrijden of het gewijzigde aanvangsuur dienen ten minste driemaal 24 uur vóór de aanvang ter kennis van de betrokken verenigingen te zijn gebracht.
 5. Indien één of meerdere ploegen op een dag meer dan één wedstrijd moeten spelen, wordt de duur van de wedstrijden beperkt tot tweemaal 20 minuten.
Aanvangstijdstip van wedstrijden
Artikel 11
 1. Indien op één dag op één speelveld meer dan één veldkorfbalwedstrijd moet worden gespeeld en een wedstrijd zo laat begint of door niet tot het spel behorende oorzaken zo lang wordt opgehouden dat een volgende wedstrijd daardoor niet voor het invallen van de duisternis zou eindigen, dient de eerst bedoelde wedstrijd door de scheidsrechter op zo’n tijdstip te worden gestaakt, dat de volgende wedstrijden normaal zullen kunnen worden uitgespeeld.
 2. Indien een korfbalwedstrijd te laat begint, wordt de duur van de tweede speelhelft zo nodig ingekort met de tijdsduur die ligt tussen de vastgestelde en de werkelijke aanvangstijd, met inachtneming van het bepaalde in lid 3.
 3. Indien een korfbalwedstrijd te laat zal aanvangen deelt de wedstrijdcommissaris voor de aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter mede hoe laat de wedstrijd uiterlijk moet worden beëindigd.
 4. Indien voor een wedstrijd minder dan de helft van de vastgestelde speeltijd beschikbaar is, wordt de wedstrijd afgelast en opnieuw vastgesteld.
 5. Indien vertragingen zijn ontstaan in het voor een dag vastgestelde wedstrijdprogramma mag een wedstrijd maximaal dertig minuten later dan het vastgestelde aanvangstijdstip beginnen. Het bepaalde in de leden 2 en 4 blijft in deze situatie van dienovereenkomstige toepassing.
 6. Indien als gevolg van rook, confetti of andere hinderlijke overlast een wedstrijd te laat (in de zaal 15 minuten en op het veld 30 minuten) begint dient de scheidsrechter hiervan een aantekening te maken op het wedstrijdformulier, die geldt als directe aangifte van een onregelmatigheid bij de tuchtcommissie.
Wijzigen aanvangsuur/uitstel
Artikel 12
 1. Een verzoek van een vereniging tot wijziging van de speeldag en/of aanvangstijd dient via een door het Bondsbestuur vastgestelde manier ingediend te worden. Dit verzoek dient door de tegenpartij op eenzelfde wijze bevestigd te worden.
 2. Aan het honoreren van een wijzigingsverzoek kunnen aanvullende eisen gesteld worden door het Bondsbestuur. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen topkorfbal, wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal.
Rangordebepaling
Artikel 13
 1. a. Behoudens het bepaalde onder c en d ontmoeten in de veldkorfbalcompetitie alle in dezelfde klasse-afdeling spelende ploegen elkaar tweemaal, één keer op het terrein van elk der partijen.
  b. Behoudens het bepaalde onder c en d ontmoeten in de zaalkorfbalcompetitie alle in dezelfde klasse-afdeling spelende ploegen elkaar tweemaal, zo mogelijk één keer in de plaats van vestiging van elk der partijen.
  c. Het Bondsbestuur kan bepalen dat in bepaalde klassen van de te organiseren veld- of zaalkorfbalcompetitie de competitie in een andere vorm dan onder a en b bedoeld wordt gespeeld.
  d. In bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur een afwijkende regeling treffen.
 2. De ploeg die de wedstrijd wint, krijgt hiervoor twee wedstrijdpunten, terwijl de verliezende partij geen punten krijgt. Spelen twee ploegen gelijk, dan ontvangt elk één punt.
 3. De ploeg die aan het einde van de competitie de meeste wedstrijdpunten bezit, is kampioen van de klasse-afdeling, behoudens het bepaalde in artikel 24 lid 1 onder g van het tuchtreglement.
 4. De rangorde van de ploegen aan het einde van de competitie wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Het Bondsbestuur kan, gehoord de betrokken verenigingen, bepalen dat in bepaalde klassen andere criteria, gebaseerd op de behaalde resultaten in de betreffende competitie, gelden voor de bepaling van de rangorde.
 5. a. Behoudens in de gevallen als bedoeld onder lid 6 spelen twee ploegen, die met een gelijk aantal wedstrijdpunten voor het kampioenschap dan wel voor de bezetting van een promotie- of degradatieplaats in aanmerking komen, een beslissingswedstrijd. Deze beslissingswedstrijd wordt door het Bondsbestuur vastgesteld op neutraal terrein.
  b. Bij beslissingswedstrijden ontvangt de scheidsrechter vóór de wedstrijd via het in artikel 39 van dit reglement genoemde digitaal wedstrijdformulier de beginopstelling van de beide ploegen, waarna hij door loting vaststelt welke ploeg de vakkeuze en de uitworp heeft.
  c. Eindigt de beslissingswedstrijd na het verstrijken van de normale wedstrijdduur in een gelijk spel, dan wordt de wedstrijd met maximaal 20 minuten verlengd. Het Bondsbestuur kan in nadere richtlijnen bepalen op welke wijze de verlenging wordt gespeeld.
  d. Zowel het spelen van de verlenging als het nemen van strafworpen worden voor de toepassing van de spelregels met betrekking tot vervangende spelers geacht deel uit te maken van de wedstrijd.
  e. Verkeren drie of meer ploegen in de onder a genoemde positie, dan regelt het Bondsbestuur de te spelen beslissingswedstrijden.
 6. a. Eindigen in een afdeling van de competities van het breedtekorfbal meer ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten bovenaan, dan worden deze ploegen alle als kampioen aangemerkt.
  b. Voor die klassen, waarvoor het Bondsbestuur op grond van het bepaalde in lid 1 onder c een andere vorm van de competitie heeft vastgesteld, kan het Bondsbestuur voor de ploegen die met een gelijk aantal wedstrijdpunten zijn geëindigd andere criteria voor de bepaling van de rangorde vaststellen.
 7. a. Indien een veld en/of zaalcompetitie, inclusief eventuele beslissings-, play-down of play-off wedstrijden, door uitzonderlijke omstandigheden niet volledig uitgespeeld kan worden, wordt deze competitie als niet gespeeld beschouwd. In het daaropvolgende seizoen zullen alle teams in dezelfde klasse ingedeeld worden.
  Teams behouden voor dat volgende seizoen het recht om vrijwillig te degraderen of zich terug te trekken uit de klasse waarin zij weer zijn ingedeeld.
  b. De verdere gevolgen van de afgebroken competitie worden door het Bondsbestuur in een bestuursbesluit vastgesteld.
Terugtrekken van ploegen
Artikel 14
 1. De verenigingen zijn verplicht iedere voor een competitie ingedeelde ploeg tot het einde toe te laten meedingen.
  Behoudens het bepaalde in lid 4 geldt dezelfde verplichting ten aanzien van deelneming aan beslissings-, play-off en play-down wedstrijden.
 2. Indien een vereniging een ploeg terugtrekt uit de topkorfbal- of wedstrijdkorfbalcompetitie na bekendmaking van de definitieve indeling maar vóór aanvang van de betrokken competitie wordt deze ploeg beschouwd als niet meer behorende tot deze competitie. Alle rechten van deze ploeg voor de betrokken competitie in het volgende seizoen komen hiermee te vervallen. In bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur op verzoek van de betrokken vereniging van deze bepaling afwijken. Het in lid 3b bepaalde ten aanzien van de doorberekening van de kosten van de leegstand van sporthallen is onverkort van toepassing.\
 3. a. Een verzoek om terugtrekking van een ploeg uit de competitie kan door het Bondsbestuur worden ingewilligd, indien overtuigend blijkt, dat het uitspelen van de competitie door deze ploeg in redelijkheid niet van de desbetreffende vereniging kan worden gevergd.
  b. Terugtrekking van een ploeg uit de competitie heeft geen gevolgen voor de verschuldigdheid van de wedstrijdbijdrage en administratieve geldboeten en evenmin voor de tenuitvoerlegging van de krachtens het tuchtreglement opgelegde straffen. Indien als gevolg van deze terugtrekking er leegstand in sporthallen of op sportaccommodaties wordt veroorzaakt en dit kosten met zich meebrengt, dan zijn deze kosten voor rekening van de vereniging van de teruggetrokken ploeg.
  c. Alle door de desbetreffende ploeg in de lopende competitie gespeelde wedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd.
  d. Met betrekking tot de degradatieregeling wordt de ploeg beschouwd als te zijn geëindigd op de laagste plaats in haar klasse-afdeling.
 4. a. Het Bondsbestuur kan een vereniging toestaan één van haar ploegen niet aan beslissings- play-off of play-down wedstrijden deel te laten nemen, mits een verzoek daartoe uiterlijk tweemaal 24 uur voor het vastgestelde aanvangsuur, of, indien voor het verkrijgen van de gewenste beslissing meer wedstrijden moeten worden gespeeld, uiterlijk tweemaal 24 uur voor het vastgestelde aanvangsuur van de eerste wedstrijd in het bezit is van het desbetreffende bestuur. Het in lid 3b bepaalde ten aanzien van de doorberekening van de kosten van de leegstand van sporthallen is van dienovereenkomstige toepassing.
  b. De desbetreffende ploeg wordt geacht als laatste van de aan de beslissings-, play-off of play-down wedstrijden deelnemende ploegen te zijn geëindigd.
 5. Indien tijdens het competitieseizoen het lidmaatschap van het KNKV van een vereniging eindigt op de wijze zoals bepaald in artikel 10 lid 1 onder a van de statuten of indien een vereniging wordt geschorst met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van het tuchtreglement, worden al haar ploegen beschouwd als te zijn teruggetrokken.
 6. Indien een team zich na publicatie van het overzicht van definitieve teams waarmee de indeling wordt gemaakt terugtrekt uit de competitie verbeurt de vereniging een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement. De vastgestelde teambijdrage blijft ook van kracht.
Reiskostenregeling
Artikel 15
 1. Voor één of meer klassen te organiseren competities kan het Bondsbestuur een reiskostenregeling instellen, indien de meerderheid van de in die klasse uitkomende verenigingen dit wenst. Het Bondsbestuur kan bepalen dat aan een vereniging een tegemoetkoming in de reiskosten wordt gegeven door een heffing op te leggen aan de overige verenigingen in die klassen.
 2. Voor het bepalen van de in lid 1 bedoelde meerderheid tellen voor een vereniging zoveel stemmen als er ploegen van die vereniging bij de voorgestelde regeling zijn betrokken.
 3. Het besluit tot het invoeren van een reiskostenregeling omvat een uitgewerkte regeling, die moet voorzien in de wijze van vaststelling van de reiskosten, in de gevolgen van niet gespeelde wedstrijden en vergeefse reizen en in de vaststelling van de bijdragen en uitkeringen.
Vergoeding van kosten
Artikel 16
 1. De kosten en risico’s verbonden aan het deelnemen aan wedstrijden zijn geheel voor rekening van de betrokken verenigingen en personen.
 2. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van de reiskosten indien:
  a. een reiskostenregeling voor de competitiewedstrijden volgens artikel 15 is ingevoerd;
  b. een vergeefse reis is veroorzaakt door een fout van bondswege. In dat geval heeft een vereniging recht op vergoeding door het KNKV van de gemaakte kosten, waarbij voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding de criteria voor de vaststelling van de reiskosten in de regeling, als bedoeld in artikel 15 lid 3 van toepassing zijn.
 3. a. Het niet-opkomen van een scheidsrechter wordt niet als een fout van bondswege beschouwd, tenzij het niet-opkomen een gevolg is van een fout van de met de aanwijzing van de scheidsrechters belaste functionaris(sen). In dit geval hebben de bij de wedstrijd betrokken verenigingen en personen eveneens recht op vergoeding van de gemaakte kosten volgens de in lid 2 onder b gestelde regels.
  b. In geval van twijfel over de vraag wie verantwoordelijk is voor het niet-opkomen van de scheidsrechter, beslist het Bondsbestuur.
Terreinen en binnensportaccommodaties
Artikel 17
 1. Verenigingen hebben zowel voor de veld- als de zaalkorfbalcompetitie de verplichting om al dan niet eigen terreinen en binnensportaccommodaties beschikbaar te stellen voor het spelen van de thuiswedstrijden.
 2. a. Elk terrein wordt bij ingebruikneming voor wedstrijden namens het Bondsbestuur gekeurd.
  b. Het Bondsbestuur beslist en brengt het resultaat van een keuring met opgaaf van redenen ter kennis van de desbetreffende vereniging(en) met eventuele vermelding van dispensaties, de daarvoor geldende termijnen en de termijn waarbinnen voor verbetering moet worden zorggedragen.
  c. Op verzoek van het Bondsbestuur kunnen eerder goedgekeurde terreinen aan een hernieuwde keuring worden onderworpen.
  d. Bij definitieve of voorwaardelijke afkeuring van een terrein kan de vereniging beroep instellen bij het Bondsbestuur, dat in dat geval tot herkeuring overgaat.
 3. Voor zaalkorfbal gebruikte binnensportaccommodaties moeten voldoen aan door het Bondsbestuur te stellen voorwaarden.
 4. Voor wedstrijden zijn speelvelden vereist van de in de spelregels genoemde afmetingen. Het Bondsbestuur kan voor de door haar te organiseren competities in bepaalde gevallen dispensatie verlenen van deze bepaling.
 5. a. Indien de verhuurder of eigenaar van een speelveld aan het gebruik daarvan beperkende voorwaarden stelt ten aanzien van het dragen van bepaalde soorten schoeisel, zijn alle gebruikers verplicht deze voorwaarden in acht te nemen.
  b. Indien het terrein of de binnensportaccommodatie, waarvoor de onder a bedoelde beperkende voorwaarden gelden, wordt gehuurd door of eigendom is van een vereniging, is deze vereniging verplicht terstond het Bondsbestuur hiervan mededeling te doen en de bezoekende verenigingen en de voor de wedstrijden in deze accommodatie aangewezen scheidsrechters uiterlijk tien dagen voor de wedstrijd van de beperkende voorwaarden op de hoogte te stellen.
  c. Is een andere instantie dan een vereniging huurder van de accommodatie, waarvoor de beperkende bepalingen gelden, dan zorgt deze instantie voor de kennisgevingen, zoals bedoeld onder b.
  d. Aan de onder b en c bedoelde verplichting wordt geacht te zijn voldaan, indien de beperkende voorwaarden tijdig door de betrokken vereniging aan de tegenstanders in de betreffende competitie worden gezonden.
Afgelastingen door uitzonderlijke omstandigheden
Artikel 18
 1. Voor de veldkorfbalcompetitie kan het Bondsbestuur bij zeer waarschijnlijke onbespeelbaarheid van de speelvelden of zeer waarschijnlijk onbegaanbaarheid van de wegen door vorst, sneeuwval, plotselinge dooi of hevige regenval of in uitzonderlijke omstandigheden, enige of alle voor een bepaalde dag vastgestelde wedstrijden afgelasten, waarvan het ter algemene kennisgeving mededeling doet aan de daartoe geschikte publiciteitsorganen.
 2. a. Voor de zaalkorfbalcompetitie kan het Bondsbestuur bij zeer waarschijnlijke onbegaanbaarheid van de wegen door vorst, sneeuwval, plotselinge dooi of in uitzonderlijke omstandigheden, enige of alle voor een bepaalde dag vastgestelde wedstrijden afgelasten, waarvan het ter algemene kennisgeving mededeling doet aan de daartoe geschikte publiciteitsorganen.
  b. Indien het Bondsbestuur heeft besloten tot een (gedeeltelijke) afgelasting van het wedstrijdprogramma komen de kosten van de zaalhuur gelijkelijk ten laste van de beide verenigingen die bij elk van de afgelaste wedstrijden betrokken zijn.
 3. Afgelaste wedstrijden worden opnieuw vastgesteld binnen de in artikel 10 lid 2 genoemde termijnen.
 4. Het Bondsbestuur kan ten aanzien van de in dit artikel bedoelde uitzonderlijke omstandigheden nadere voorschriften opstellen.
Keuring van het speelveld en vergeefse reizen
Artikel 19
 1. a. De ontvangende vereniging zorgt, behoudens indien het Bondsbestuur een terreinconsul als bedoeld in artikel 20 heeft aangesteld, zo kort mogelijk vóór iedere veldkorfbalwedstrijd voor keuring van het speelveld. Bij onbespeelbaarheid of als er zeer veel kans bestaat dat het veld op het aanvangsuur onbespeelbaar zal zijn, wordt de wedstrijd door de ontvangende vereniging afgelast.
  b. De bevoegdheid tot afkeuring van het speelveld door de ontvangende vereniging vervalt op het tijdstip dat niet meer kan worden voldaan aan het bepaalde in lid 2.
  c. Na het onder b bedoelde tijdstip is de scheidsrechter bevoegd het speelveld te keuren met inachtneming van het bepaalde in artikel 34 lid 3. Deze bevoegdheid vervalt indien het bepaalde in lid 5 van toepassing is.
  d. In geval van slechte weersomstandigheden bij een veldkorfbalwedstrijd van de B-, C-, D-, E en F-jeugd hebben de leiders van de beide ploegen en de scheidsrechter in onderling overleg het recht de wedstrijd niet te doen beginnen of te staken, met dien verstande, dat een dergelijk besluit met meerderheid van stemmen wordt genomen. Ieder van hen dient in dat geval het Bondsbestuur in te lichten over de omstandigheden die hen tot deze beslissing brachten. In geval van vermeend misbruik van deze bepalingen kan het Bondsbestuur hiervan melding maken bij de tuchtcommissie.
 2. De ontvangende vereniging heeft de plicht om de scheidsrechter en de bezoekende vereniging tijdig – rekening houdend met de reismogelijkheden – kennis te geven van een afgelasting van de wedstrijd, ook indien de scheidsrechter en/of de bezoekende vereniging geen inlichtingen hebben verstrekt over hun reisplan.
 3. Regionaal of plaatselijk kunnen door het Bondsbestuur voor de te organiseren wedstrijden regelingen worden getroffen, die van het bepaalde in de leden 1 en 2 afwijken.
 4. Indien de ontvangende vereniging verzuimt tijdig kennis te geven van de afkeuring aan de scheidsrechter, verbeurt zij een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
 5. Indien de verhuurder van het speelveld de geschiktheid tot bespelen ervan beoordeelt, kan het Bondsbestuur goedkeuren dat de vereniging van het resultaat van deze keuring uitgaat. De verplichting tot tijdig kennis geven wordt hierdoor niet aangetast.
 6. Indien het speelveld door redelijk uitvoerbare maatregelen in bespeelbare staat is te brengen, is de ontvangende vereniging gehouden deze toe te passen.
 7. Indien een nabij gelegen speelveld van gelijke aard, dat door de scheidsrechter geschikt wordt bevonden, ter beschikking staat van de betrokken vereniging, zijn de verenigingen verplicht hierop te spelen.
 8. Een ploeg die bij een veldkorfbalwedstrijd door verzuim van de tot kennisgeving als bedoeld in lid 2 verplichte vereniging een vergeefse reis maakt, heeft het recht op vergoeding van de gemaakte kosten. De hoogte van de vergoeding wordt berekend volgens de criteria, genoemd in de regeling als bedoeld in artikel 15 lid 3. Deze vergoeding komt ten laste van de in verzuim zijnde vereniging.
 9. Een bezoekende ploeg verbeurt het recht op vergoeding van reiskosten indien zij naar het oordeel van Bondsbestuur het maken van de reis redelijkerwijs had kunnen voorkomen.
 10. Het bepaalde in de leden 8 en 9 geldt eveneens ten aanzien van de onkosten van de scheidsrechter.
Terreinconsul
Artikel 20
 1. Het Bondsbestuur heeft het recht een terreinconsul aan te wijzen voor het keuren van het speelveld van een vereniging.
 2. De desbetreffende vereniging moet zich met de terreinconsul verstaan volgens door deze te geven aanwijzingen om tot een beslissing inzake goed- of afkeuring te komen.
 3. Slechts indien de terreinconsul niet op de door hem aangegeven of andere redelijk uitvoerbare wijze is te bereiken, kan de vereniging zelfstandig een beslissing nemen.
 4. Door de aanwijzing van een terreinconsul ondergaan de plichten en de verantwoordelijkheid van de vereniging geen wijziging. Bovendien is de vereniging gehouden de door de consul gemaakte kosten te vergoeden.
Andere terreinen
Artikel 21
 1. Een verzoek van een vereniging om op een ander dan haar officieel terrein te spelen moet, vergezeld van een verklaring van de tegenpartij, uiterlijk tweemaal 24 uur voor het begin van de wedstrijd in het bezit zijn van het Bondsbestuur. Dit geeft van zijn beslissing tijdig kennis aan alle partijen.
 2. Voor spelen op een aangrenzend speelveld is de toestemming van de scheidsrechter voldoende, mits het aangrenzende speelveld dezelfde ondergrond heeft. Indien dat niet het geval is, dient de thuisspelende vereniging de bezoekende vereniging, de scheidsrechter of de vereniging van de scheidsrechter, indien deze op verenigingsnaam is aangeschreven, minstens 24 uur voor het aanvangstijdstip van de desbetreffende wedstrijd op de hoogte te brengen van de wijziging van het speelveld en van het feit dat als gevolg daarvan op een andere ondergrond zal worden gespeeld.
 3. Indien het terrein van een vereniging lange tijd niet beschikbaar of bespeelbaar is en de vereniging niet zelf binnen een redelijke termijn hiervoor een oplossing heeft, kan het Bondsbestuur beslissen dat de thuiswedstrijden van deze vereniging op een ander terrein worden vastgesteld. De eventueel hieraan verbonden kosten drukken op de desbetreffende vereniging.
Hoofdstuk 3 Spelers
Deelnemen aan wedstrijden
Artikel 22
 1. Aan wedstrijden mogen slechts spelers deelnemen die:
  a. competitielid zijn van het KNKV;
  b. een geldige spelerskaart bezitten of zich kunnen legitimeren overeenkomstig artikel 41 lid 5 onder b en c;
  c. niet van deelneming aan wedstrijden zijn uitgesloten;
  d. niet zijn geschorst.
 2. Een vereniging mag slechts spelers in haar ploegen in wedstrijden laten uitkomen die deze vereniging overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1 onder a van het huishoudelijk reglement als competitielid heeft opgegeven en van wie, voor zover nodig, de overschrijving tot stand is gekomen in overeenstemming met hetgeen is bepaald in artikel 24.
 3. Het recht tot deelneming gaat pas in nadat de aanmelding als competitielid bij het KNKV heeft plaatsgevonden.
 4. Spelers mogen niet in toernooien uitkomen, indien zij zijn geselecteerd voor een vertegenwoordigende ploeg en het spelen van de toernooien het belang van die vertegenwoordigende ploeg naar het oordeel van het Bondsbestuur kan schaden.
Uitkomen in competities
Artikel 23
 1. Indien van een vereniging één of meerdere teams uitkomen in de gemengde- en damescompetities worden de competities, waaraan deze teams deelnemen beschouwd als één competitie.
 2. Behoudens dispensatie van het Bondsbestuur mag een speelster, uitkomende in de wedstrijdkorfbalcompetitie veld, respectievelijk zaalkorfbal bij de senioren of A-jeugd in het lopende seizoen, slechts uitkomen in hetzij een gemengde, hetzij een damessenioren- of dames A-jeugdploeg van haar vereniging.
 3. Binnen de in artikel 8 aangegeven leeftijdsgrenzen en de in artikel 26 aangegeven voorwaarden voor het uitkomen in ploegen mogen speelsters in zowel een gemengde ploeg als in een damesploeg uitkomen.
Overschrijvingen
Artikel 24
 1. Behoudens het gestelde in lid 9 is het een speler, die voor een vereniging in een wedstrijd heeft gespeeld, gedurende een jaar na deze wedstrijd niet toegestaan voor een andere vereniging uit te komen, tenzij hem overschrijving is verleend.
 2. Indien een vereniging te kennen geeft dat een spelend lid voor een andere vereniging als spelend lid wil uitkomen, dan wel een spelend lid zelf een dienovereenkomstig verzoek indient, dient door de oude vereniging te worden aangegeven of er belemmeringen bestaan dat dit lid bij een andere vereniging als spelend lid wordt opgegeven.
 3. Indien dit verzoek in de periode 1 juni tot 1 juli wordt gedaan, wordt de overschrijving verleend per 1 augustus daaropvolgend met inachtneming van het bepaalde in lid 8.
 4. Indien er geen belemmeringen bestaan kan dit lid bij elke vereniging als spelend lid worden opgegeven. De oude vereniging schrijft de betreffende speler als spelend lid uit, waarna de nieuwe vereniging de betreffende persoon inschrijft.
 5. a. Indien deze belemmeringen wel bestaan, dient dit door de betrokken vereniging binnen veertien dagen bij het Bondsbestuur te worden gemotiveerd. Het Bondsbestuur neemt vervolgens een besluit omtrent het verzoek van het betreffende lid.
  b. Het onder a bedoelde besluit wordt vervolgens binnen 30 dagen nadat de bovengenoemde motivering is ontvangen via de website van het KNKV bekend gemaakt.
 6. De leden 1, 2 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing voor spelende leden die in het lopende verbondsjaar zijn uitgekomen in het eerste deel van de topkorfbalcompetitie op het veld.
 7. De leden 1, 2 en 4 zijn niet van overeenkomstige toepassing voor spelende leden die in het lopende verbondsjaar zijn uitgekomen in de zaalkorfbalcompetitie van het topkorfbal of in het tweede deel van de topkorfbalcompetitie op het veld. In die gevallen wordt de overschrijving pas verleend met ingang van 1 augustus, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het Bondsbestuur.
 8. Het Bondsbestuur verleent geen overschrijving zolang de aanvrager naar zijn oordeel niet heeft voldaan aan de financiële verplichtingen jegens de oude vereniging.
 9. a. Het Bondsbestuur kan in afwijking van het bepaalde in de vorige leden aan een speler die in een verbondsjaar alleen uitkomt of is uitgekomen in wedstrijden van de breedtekorfbalcompetitie toestaan ook voor een andere vereniging uit te komen in wedstrijden van deze competitie.
  b. De onder a bedoelde toestemming vervalt zodra de betreffende speler door een ploegwijziging als bedoeld in de artikelen 27 en 28 tot een ploeg gaat behoren die in de top- of wedstrijdkorfbal competitie uitkomt.
 10. Voor alle in dit artikel benoemde gevallen, waarbij een speler voor een andere vereniging mag gaan uitkomen, geldt dat de bepalingen inzake het deelnemen aan wedstrijden, zoals bedoeld in artikel 22 van toepassing zijn.
Ploegopgaven
Artikel 25
 1. a. Elke vereniging doet uiterlijk één dag week voor de aanvang van de veld-, respectievelijk zaalkorfbalcompetitie een opgave overeenkomstig lid 3 voor de ploegen die deelnemen aan de top- en/of wedstrijdkorfbalcompetitie. Indien de veldcompetitie bestaat uit een aparte najaars- en voorjaarscompetitie wordt er voor de voorjaarscompetitie een nieuwe opgave gedaan.
  b. Elke vereniging stuurt de onder a genoemde opgaven in aan het bondsbureau op van bondswege beschikbaar gestelde formulieren of op een nader door het Bondsbestuur te bepalen wijze (achttalopgaven).
 2. Heeft een vereniging een dag voor aanvang van de competitie verzuimd de vereiste achttalopgaven overeenkomstig het gestelde in lid 1 tijdig in te zenden, dan verbeurt zij een administratieve geldboete als bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement. Indien op de dag van de eerste competitiewedstrijd nog geen ploegopgave is ontvangen, wordt de samenstelling van de ploeg die de eerste maal speelt als ploegopgave beschouwd.
 3. Voor de opgave van ploegen als bedoeld in lid 1 onder a geldt:
  a. Verenigingen doen voor alle ploegen die uitkomen in de top- en/of wedstrijdkorfbalcompetitie een opgave met voor gemengde ploegen de namen van tenminste vier spelers en vier speelsters en voor damesploegen de namen van tenminste acht speelsters.
  b. Zij mag slechts spelers opgeven die overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 lid 1 onder a, b en d en artikel 24 gerechtigd zullen zijn voor haar wedstrijden uit te komen en van wie, behoudens het bepaalde onder c, redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij in de eerste wedstrijd van de ploeg waarin zij zijn ingedeeld of van een hogere ploeg zullen uitkomen.
  c. Voor spelers die zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden is niet de aan de opgave verbonden voorwaarde van toepassing dat van hen redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij in de eerste wedstrijd zullen uitkomen van de ploeg waarin zij zijn ingedeeld of van een hogere ploeg.
 4. Competitieleden die niet in een ploeg zijn ingedeeld, zijn algemene reserves.
Uitkomen in ploegen
Artikel 26
 1. Spelers mogen als invallers uitkomen in een hogere ploeg dan die waarvoor zij zijn opgegeven.
 2. Spelers mogen niet uitkomen in lagere ploegen dan die waarvoor zij zijn opgegeven behoudens het gestelde in lid 5 en/of dispensatie verleend door het Bondsbestuur.
 3. a. De hoofd- en overgangsklasse A-jeugd geldt als:
  – lager geklasseerd dan de standaardploeg van de eigen vereniging;
  – lager geklasseerd dan de seniorenploegen uitkomend in de reserve 2e klasse;
  – hoger geklasseerd dan de seniorenploegen uitkomend in de reserve 3e klasse.
  b. De overige A-jeugd geldt als hoger geklasseerd dan de B- en C-jeugd en lager dan de seniorenploegen.
  c. B- jeugd is lager geklasseerd dan A-jeugd en hoger dan C-jeugd, C-jeugd is hoger geklasseerd dan D-, E- en F-jeugd.
 4. Binnen de in artikel 8 aangegeven leeftijdsgrenzen mogen alle spelers, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 gerechtigd zijn in competitiewedstrijden uit te komen en niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 zijn opgegeven voor een ploeg, die uitkomt in de top- of wedstrijdkorfbalcompetitie, uitkomen in alle ploegen van hun vereniging, die uitkomen in de breedtekorfbalcompetitie en als invaller uitkomen in wedstrijden in de top- of wedstrijdkorfbalcompetitie.
 5. a. De in de eerste ploeg van een vereniging opgegeven spelers en speelsters, volgens de opgave genoemd in artikel 25 lid 3 onder a, mogen, in de eerste helft van de competitie van de tweede ploeg zowel in de eerste ploeg als ook in de tweede ploeg spelen. Daarna mogen, met uitzondering van het gestelde in artikel 26 lid 5 onder b, de volgens dit artikel opgegeven spelers en speelsters van de eerste ploeg niet meer in de tweede ploeg spelen. Indien de veldcompetitie bestaat uit een aparte najaars- en voorjaarscompetitie gelden dit als afzonderlijke competities. Dit geldt voor de topkorfbalcompetitie, met uitzondering van de Korfbal League, de wedstrijdkorfbal- en de breedtekorfbalcompetitie in zowel de veldkorfbalcompetitie als ook de zaalkorfbalcompetitie.
  b. Voor verenigingen die slechts met twee seniorenploegen aan de veld- dan wel zaal-korfbalcompetitie deelnemen geldt dat ook tijdens de in sub a genoemde competitiewedstrijden steeds één willekeurige speler en één willekeurige speelster, respectievelijk voor de dameskorfbalcompetitie twee willekeurige speelsters, die in de eerste ploeg zijn opgegeven in de tweede ploeg mogen spelen. Een midweekteam telt niet als seniorenploeg binnen dit artikel.
Vrijwillige ploegwijziging
Artikel 27
 1. Een vereniging is te allen tijde bevoegd spelers naar een hogere ploeg over te brengen.
  1. a. Een vereniging is bevoegd spelers uit een hogere ploeg over te brengen naar een lagere ploeg zolang de hogere ploeg niet meer dan de helft van de competitiewedstrijden met een maximum van vijf competitiewedstrijden heeft gespeeld. Bovendien geldt voor spelers en speelsters van de eerste seniorenploeg dat zij zolang ze overeenkomstig artikel 26 lid 5 onder a ook in de tweede seniorenploeg mogen spelen, ze ook van de eerste naar de tweede seniorenploeg mogen worden overgebracht.
   b. Voor de veldkorfbalcompetitie geldt bovendien dat een vereniging bij een doorlopende competitie bevoegd is voor de hervatting daarvan na de zaalkorfbalcompetitie bij gemengde ploegen twee spelers en twee speelsters of bij damesploegen vier speelsters naar de naast-lagere ploeg over te brengen.
   c. Het Bondsbestuur is bevoegd een vereniging toe te staan na de onder a en b omschreven of bedoelde periode spelers over te brengen naar een lagere ploeg.
 2. a. Bij de wijzigingen dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  – bij ploegen waarvoor een opgave is gedaan blijft bij gemengde ploegen elke ploeg uit ten minste vier spelers en vier speelsters en bij damesploegen uit tenminste acht speelsters bestaan;
  – er worden spelers opgegeven die overeenkomstig het bepaald in artikel 22 lid 1 onder a, b en d en artikel 25 gerechtigd zijn voor de desbetreffende vereniging in wedstrijden uit te komen en van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat zij in de eerstvolgende wedstrijd van de ploeg waarin zij zijn ingedeeld, zullen uitkomen, met dien verstande dat de laatstgenoemde voorwaarde niet van toepassing is voor spelers die zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden.
  b. Bij de wijzigingen als bedoeld in lid 2 onder a dient bovendien aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
  – de opgave komt uiterlijk twee dagen voor de eerstvolgende speeldag bij het bondsbureau binnen;
  – er wordt geen speler naar een lagere ploeg overgebracht in de week die voorafgaat aan het eekeinde waarin voor de ploeg waaruit de desbetreffende speler afkomstig is, geen wedstrijd is vastgesteld.
  c. Bij de wijzigingen als bedoeld in lid 2 onder b dient bovendien aan de volgende voorwaarde te worden voldaan:
  – de opgave komt uiterlijk twee dagen voor de hervatting van de veldkorfbalcompetitie bij het bondsbureau binnen.
  d. Bij de wijzigingen als bedoeld in lid 2 onder c dient bovendien aan de volgende voorwaarde te worden voldaan:
  – de opgave komt uiterlijk twee dagen voor de eerstvolgende speeldag bij het bondsbureau binnen.
  e. Indien de voorwaarden als omschreven in a, b, c of d niet in acht worden genomen, wordt de wijzigingsopgave geacht ongeldig te zijn.
 3. Het bepaalde in artikel 25 lid 3 onder c en artikel 26 lid 3 is op het indienen van wijzigingsopgaven van overeenkomstige toepassing.
Verplichte ploegwijziging
Artikel 28
 1. a. Een vereniging moet door gebruikmaking van daarvoor bestemde formulieren of op een nader door het Bondsbestuur aan te geven wijze uiterlijk twee dagen vóór de speeldag wijziging brengen in een ploeg, indien een daarvoor opgegeven speler of speelster niet meer voor haar beschikbaar is.
  b. Het bepaalde onder a is niet van toepassing indien zonder de onder a bedoelde speler of speelster de ploegen blijven voldoen aan de volgende voorwaarde:
  – bij de ploegen waarvoor een opgave is gedaan de desbetreffende ploeg bij gemengde ploegen uit ten minste vier spelers en vier speelsters en bij damesploegen uit tenminste acht speelsters blijft bestaan.
  c. De niet meer beschikbare speler blijft na de in artikel 27 lid 2 onder a omschreven periode administratief tot zijn oorspronkelijke ploeg behoren. De opgaven voor de lagere ploegen moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.
  d. Het bepaalde in artikel 25 lid 3 onder c is op het indienen van wijzigingsopgaven van overeenkomstige toepassing.
  e. Het bepaalde in artikel 27 lid 3 onder a is van overeenkomstige toepassing.
 2. a. Een speler wordt geacht niet meer voor een vereniging beschikbaar te zijn als hij driemaal achtereen noch voor de ploeg, waarvoor hij is opgegeven, noch voor een ploeg waarin hij overeenkomstig artikel 26 ook mag spelen, is uitgekomen.
  b. Voor de toepassing van het bepaalde onder a wordt onder uitkomen verstaan het deelnemen aan een wedstrijd gedurende ten minste de helft van de tijdsduur van deze wedstrijd.
 3. Indien een vereniging verzuimt een overeenkomstig het bepaalde in lid 1 verplichte wijziging van een ploeg in te zenden of hiervoor uitstel te vragen overeenkomstig het bepaalde in lid 5, dan verbeurt zij een administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
 4. Indien een vereniging verzuimt om een overeenkomstig het bepaalde in lid 1 verplichte wijziging van de ploeg op te geven, kan het Bondsbestuur de vervanging van de ontbrekende speler zelf regelen. Het wijst daartoe een speler, die voor de te vervangen speler is ingevallen, als diens vervanger aan. Deze aangewezen speler verliest hierdoor het recht voor een lagere ploeg uit te komen. De vereniging moet de opgaven voor de lagere ploegen dienovereenkomstig wijzigen.
 5. Het Bondsbestuur kan van het bepaalde in lid 1 uitstel verlenen indien uiterlijk twee dagen voor de eerstvolgende speeldag tot zijn genoegen aannemelijk wordt gemaakt, dat de afwezigheid van de speler die ten minste driemaal achtereen niet is uitgekomen, waarschijnlijk slechts tijdelijk zal zijn.
 6. a. Indien een aanvankelijk niet meer beschikbare speler na zijn vervanging weer in ten minste een helft van een competitiewedstrijd van zijn of een hogere ploeg is uitgekomen, kan de vereniging de vervanging ongedaan maken, mits de hieruit voortvloeiende achttalwijzigingen overeenkomstig het bepaalde in lid 1 uiterlijk twee dagen voor de eerstvolgende speeldag ter kennis zijn gebracht van het Bondsbestuur.
  b. Bij het ongedaan maken van de verplichte ploegwijziging op de wijze als bepaald onder a wordt de vervangende speler, die de aanvankelijk niet meer beschikbare speler verving, teruggeplaatst in de ploeg waaruit hij oorspronkelijk afkomstig is. Indien in een ploeg meer dan één verplichte vervanging heeft plaatsgevonden, dient bij het ongedaan maken van een verplichte vervanging één van de vervangende spelers te worden teruggeplaatst in de ploeg waaruit hij oorspronkelijk afkomstig is. Zolang de ploeg waarin de vervangende speler is geplaatst niet meer dan vijf competitiewedstrijden heeft gespeeld, heeft de vereniging het recht bij het Bondsbestuur een andere speler op te geven als vervangende speler. Deze opgave dient uiterlijk twee dagen voor de zesde wedstrijddag van de desbetreffende ploeg in het bezit van het Bondsbestuur te zijn. In dat geval wordt bij het ongedaan maken van de verplichte ploegwijziging de laatstelijk als vervangende speler aangemerkte speler naar zijn oorspronkelijke ploeg teruggeplaatst.
  c. Het bepaalde in artikel 25 lid 3 onder c en artikel 26 lid 3 is op het indienen van wijzigingsopgaven van overeenkomstige toepassing.
Spelersvervangingen
Artikel 29
 1. Het Bondsbestuur verstrekt voorschriften over de wijze waarop spelersvervangingen in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie moeten plaatsvinden. In een bestuursbesluit wordt per categorie/klasse aangegeven of een vervangen speler in dezelfde wedstrijd conform de officiële spelregels wel of niet weer mag deelnemen aan het spel.
 2. Een speler, die door zijn aanvoerder of coach wegens wangedrag is weggezonden, mag in dezelfde wedstrijd niet meer aan het spel deelnemen. Het is wel toegestaan in de plaats van deze door de aanvoerder of coach weggezonden speler een invaller aan het spel te laten deelnemen, tenzij het maximum aantal spelersvervangingen is bereikt.
 3. In de breedtekorfbalcompetitie mogen onbeperkt spelersvervangingen plaats vinden. In deze competitie is het toegestaan vervangen spelers opnieuw aan het spel te laten deelnemen. Daarbij geldt dat de nieuwe speler op het moment van vervangen niet aan de wedstrijd deelneemt.
Hoofdstuk 4 Arbitrageofficials
KNKV-(Assistent-)scheidsrechters en juryvoorzitters
Artikel 30
 1. a. Het Bondsbestuur benoemt de KNKV-scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en
  juryvoorzitters.
  b. Het Bondsbestuur kan deze KNKV-scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en juryvoorzitters onderverdelen in verschillende categorieën, waarop verschillende bevoegdheidsniveaus van toepassing zijn.
  c. Het Bondsbestuur is te allen tijde bevoegd een benoeming in te trekken.
 2. a. Een scheidsrechter dient de leeftijd van 17 jaar te hebben bereikt.
  b. Een jeugdscheidsrechter dient de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt bij de A-, B- en C- jeugd, dan wel van 15 jaar bij de D-, E- en F-jeugd.
  c. Het Bondsbestuur kan scheidsrechters aanwijzen om in wedstrijden als assistent-scheidsrechter op te treden.
KNKV-beoordelaars en KNKV-rapporteurs
Artikel 31
 1. Het Bondsbestuur benoemt de KNKV-beoordelaars en KNKV-rapporteurs.
 2. Het Bondsbestuur is te allen tijde bevoegd een benoeming in te trekken.
Rechten en plichten Arbitrageofficials
Artikel 32

Het Bondsbestuur kan voor de arbitrageofficials zoals genoemd in artikel 22 van het huishoudelijk reglement een document vaststellen waarin de rechten en plichten zijn opgenomen die direct verband houden met de uitoefening van hun functie.

Niet aanwezig zijn en uitvallen van scheidsrechters
Artikel 33
 1. a. Indien de aangewezen scheidsrechter tien minuten voor het vastgestelde aanvangsuur niet aanwezig is, maar een andere scheidsrechter met hetzelfde of een hoger bevoegdheidsniveau of één bevoegdheidsniveau lager, die geen lid of begunstiger is van één der betrokken verenigingen, bereid is de desbetreffende wedstrijd te leiden, zijn de ploegen verplicht onder zijn leiding te spelen.
  b. Zijn meer scheidsrechters, die geen lid of begunstiger van één der betrokken verenigingen zijn, bereid en op grond van het bepaalde onder a bevoegd de wedstrijd te leiden, dan wordt de wedstrijd geleid door de scheidsrechter met het hoogste bevoegdheidsniveau. Indien in dit geval meer scheidsrechters met hetzelfde bevoegdheidsniveau tot het leiden van de wedstrijd bereid zijn en de aanvoerders het er niet over eens worden wie als scheidsrechter zal optreden, wordt tussen deze scheidsrechters geloot.
  c. Indien vijf minuten voor het vastgestelde aanvangsuur geen scheidsrechter aanwezig is, die volgens het bepaalde onder a bevoegd is de wedstrijd te leiden, kunnen de aanvoerders gezamenlijk een ander lid van het KNKV verzoeken de wedstrijd te leiden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het huishoudelijk reglement.
  d. Indien op het vastgestelde aanvangsuur geen lid van het KNKV aanwezig is, dat volgens het bepaalde onder a, b of c bevoegd en bereid is de wedstrijd te leiden, wijst de thuisspelende vereniging respectievelijk de voor de organisatie in de betrokken zaal verantwoordelijke instantie een lid van het KNKV als scheidsrechter aan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van het huishoudelijk reglement. Dit artikel is niet van toepassing op wedstrijden van de topkorfbalcompetitie, beslissings- play-off en play-down wedstrijden.
  e. Met inachtneming van het gestelde in de vorige leden dient een vervangende scheidsrechter uiterlijk binnen dertig (bij een veldwedstrijd) en vijftien (bij een zaalwedstrijd) minuten na het vastgestelde aanvangstijdstip aanwezig te zijn. Indien deze termijn is overschreden, heeft elke ploeg individueel het recht te beslissen dat de wedstrijd alsnog niet doorgaat.
 2. Bij het uitvallen van een scheidsrechter tijdens een wedstrijd zijn voor zijn vervanging de bepalingen van lid 1 van overeenkomstige toepassing.
Taak van de scheidsrechter
Artikel 34
 1. a. De scheidsrechter die is aangewezen voor het leiden van een wedstrijd of op grond van het bepaalde in artikel 33 de leiding van een wedstrijd op zich neemt, treedt hierbij op als vertegenwoordiger van het KNKV en van het Bondsbestuur. Hij handhaaft de spelregels en de bepalingen van dit reglement.
  b. In wedstrijden voor B-, C- en D-jeugd in de breedtekorfbalcompetitie en voor E- en F jeugd wordt door de scheidsrechter voor het geven van een formele waarschuwing aan een speler of voor het wegzenden van een speler geen gebruik gemaakt van een gele, respectievelijk een rode kaart.
 2. a. Indien geen assistent-scheidsrechter aanwezig is, die is aangewezen door het Bondsbestuur
  kan de scheidsrechter een onpartijdige assistent-scheidsrechter aanwijzen.
  b. Assistent-scheidsrechters dienen lid van het KNKV te zijn en treden bij het in functie zijn op als vertegenwoordiger van het KNKV.
 3. De scheidsrechter mag niet eerder dan een kwartier voor de vastgestelde aanvangstijd ter plaatse besluiten de wedstrijd niet aan te vangen in geval van onbespeelbaarheid van het speelveld of omstandigheden die gevaar opleveren voor de gezondheid van de spelers of het spel onmogelijk maken.
 4. a. De scheidsrechter geeft bij veldkorfbalwedstrijden en zo mogelijk ook bij zaalkorfbalwedstrijden vijf minuten voor de vastgestelde aanvangstijd een fluitsignaal ten teken dat de wedstrijd zal beginnen.
  b. De scheidsrechter geeft twee minuten voor het begin van de tweede speelhelft een fluitsignaal ten teken dat de wedstrijd zal worden hervat.
 5. De scheidsrechter kan de inhoud van de verbandtrommel controleren; van de eventuele gebreken maakt hij melding door aantekening op het wedstrijdformulier.
 6. a. De scheidsrechter controleert in tegenwoordigheid van de beide aanvoerders – en bij wedstrijden van B-, C-, D-, E- en F- jeugd van de beide leiders van de desbetreffende ploegen – overeenkomstig de in artikel 41 lid 5 genoemde voorschriften de spelerskaarten en de in dat lid aangegeven vereiste begeleiderskaarten of wettelijke legitimatiebewijzen. Indien er reglementair vereiste legitimatiebewijzen ontbreken, maakt hij hiervan melding op de wedstrijdformulieren.
  b. De scheidsrechter vult na afloop van de wedstrijd het voor hem bestemde gedeelte van de wedstrijdformulieren in en maakt daarbij melding van de uitslag, alle overtredingen van bepalingen van dit reglement, voorgekomen wangedrag en andere onregelmatigheden, alsmede formele waarschuwingen en wegzendingen, waarna hij deze met zijn handtekening bekrachtigt of in de klassen waar het digitaal wedstrijdformulier gebruikt dient te worden digitaal vastlegt.
 7. De scheidsrechter is verplicht tot vijftien minuten na afloop van de wedstrijd op het terrein bereikbaar te zijn.
 8. In gevallen als omschreven in artikel 39 lid 3 en artikel 46 dient de scheidsrechter er ongevraagd voor te zorgen, dat het bondsbureau uiterlijk op de tweede werkdag na afloop van de wedstrijd in het bezit is van een verklaring.
 9. Indien een scheidsrechter een wedstrijd heeft gestaakt om een reden als genoemd in artikel 46 lid 2 en een ploeg op het moment van staken onvolledig was ten gevolge van het wegzenden van één of meer spelers, vermeldt de scheidsrechter op het wedstrijdformulier hoe de verdeling van de spelers over de verschillende vakken was op het moment van staken.
Rompregeling arbitrage
Artikel 35
 1. De Bondsraad kan een regeling invoeren voor het verplicht beschikbaar stellen door de verenigingen van KNKV-scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, jeugdscheidsrechters, KNKV-beoordelaars, -rapporteurs alsmede scheidsrechterbegeleiders in de veld- en zaalkorfbalcompetities.
 2. De regeling dient een bepaling te bevatten, waarin de voorwaarden worden vermeld waaraan de leden van het KNKV, die op grond van de regeling voor het leiden van wedstrijden, dan wel het beoordelen en begeleiden van KNKV-scheidsrechters worden aangewezen, moeten voldoen.
 3. a. De in lid 1 bedoelde regeling kent een financiële en sportieve boetebepaling voor verenigingen die niet voldoen aan de verplichtingen welke haar krachtens de regeling zijn opgelegd.
  b. De onder a bedoelde boetebepalingen worden opgelegd door het bondsbureau.
  c. Het bepaalde in artikel 29 lid 6 van het huishoudelijk reglement is van overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk 5 Begeleidingsgroep (Coaches, leiders en overige begeleiders)
Functioneren coach, verplichte leiders en overige begeleiders
Artikel 36
 1. Bij wedstrijden mogen slechts (assistent-)coaches optreden die niet zijn gestraft overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 27 en 28 van het tuchtreglement.
 2. Tijdens een wedstrijd mag per ploeg slechts één persoon tegelijk als coach fungeren.
 3. De coach treedt niet in de rechten of verplichtingen van de aanvoerder, zoals die zijn vastgesteld in dit reglement en in de spelregels.
 4. Het Bondsbestuur stelt voorwaarden vast over de wijze waarop de (assistent-)coach zijn functie uitoefent.
 5. Bij wedstrijden van de B-, C-, D-, E- en F- jeugd dient een leider van de desbetreffende vereniging aanwezig te zijn, wiens naam op het wedstrijdformulier moet worden vermeld.
 6. (Assistent-)Coaches bij wedstrijden in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie zijn verplicht zich via een spelers- of begeleiderskaart van de vereniging waarvoor hij in functie is of via een wettelijk legitimatiebewijs te legitimeren. Voor (assistent-)coaches bij overige wedstrijden is het gestelde in lid 7 van overeenkomstige toepassing.
 7. Personen die met een begeleidingstaak zijn belast worden geacht tot de ploeg te behoren en mogen als zodanig op de bank plaatsnemen. In de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie moeten zij zich daarnaast kunnen legitimeren via een spelers- of begeleiderskaart van de vereniging waarvoor zij in functie zijn of via een wettelijk legitimatiebewijs.
Hoofdstuk 6 Verenigingsplichten
Aanwezige bescheiden en materialen
Artikel 37
 1. Bij een veldkorfbalwedstrijd draagt de ontvangende vereniging er zorg voor dat aanwezig zijn:
  a. een verbandtrommel, waarin zich de door het Bondsbestuur te bepalen hulpmiddelen moeten bevinden;
  b. twee voor gebruik gereed zijnde palen en korven, alsmede zo nodig daarbij behorende voetsteunen;
  c. een bal;
  d. speelveld- en vakbebakeningslijnen en de daarbij behorende bevestigingsmaterialen;
  e. twee strafworppunten;
  f. twee banken voor coaches, vervangende spelers en andere tot de begeleidingsgroep behorende personen.
  g. strafverklaringsformulieren.
  h. een afrastering rondom het speelveld, voor zover het wedstrijden betreft in klassen waarvoor dit door het Bondsbestuur is voorgeschreven.
 2. De in lid 1 onder b, c, d en e genoemde materialen moeten voldoen aan de in de officiële spelregels genoemde eisen.
 3. Indien bij veldkorfbalwedstrijden de in lid 1 onder a bedoelde verbandtrommel niet aanwezig is, verbeurt de ontvangende vereniging een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
 4. a. Bij zaalkorfbalwedstrijden dienen voor zover deze voor bepaalde klassen zijn voorgeschreven aanwezig te zijn:
  1. een jurytafel
  2. twee voor gebruik gereed zijnde sets schotklokken (een voor direct gebruik en een als reserve). Elke set schotklokken bestaat uit:
  • Het bedieningspaneel (staat op de jurytafel en wordt bediend door schotklokbediener);
  • Twee displays (elk staat achter een van de achterlijnen);
  • Communicatiekabel (kan eventueel draadloos);
  3. ten minste 16 formulieren voor het melden van een vervanging (gegevens van de te vervangen speler en van de vervanger);
  4. een kaart met daarop een voor ieder duidelijk leesbare V of W, dan wel met daarop twee horizontale, tegengesteld wijzende pijlen;
  5. een kaart met daarop een voor ieder duidelijk leesbare T of TO.
  b. Bij zaalkorfbalkorfbalwedstrijden geldt het bepaalde in de leden 1, 2 en 4a voor zover noodzakelijk voor de instantie die verantwoordelijk is voor het goede verloop in de desbetreffende zaal.
  c. De onder 4b bedoelde verantwoordelijke instantie kan de ontvangende vereniging opdragen voor bepaalde in lid 1 en 4a genoemde bescheiden en/of materialen zorg te dragen.
Clubkostuum
Artikel 38
 1. Bij een wedstrijd moeten alle spelers van beide ploegen gekleed zijn in een door het Bondsbestuur goedgekeurd clubkostuum van hun vereniging. Bij gebreke hiervan kan de scheidsrechter de desbetreffende spelers de deelneming aan het spel ontzeggen.
 2. Het Bondsbestuur kan ten aanzien van het clubkostuum van ploegen die uitkomen in bepaalde klassen nadere richtlijnen verstrekken.
 3. De bezoekende vereniging is verplicht haar kostuum in voldoende mate te wijzigen indien beide clubs een gelijk of nagenoeg gelijk clubkostuum hebben. Bij verschil van mening hierover beslist de scheidsrechter.
 4. Indien de weersomstandigheden dit wenselijk maken, kan na het verstrijken van de eerste speelhelft, het kostuum worden gewisseld voor een ander dan het officiële clubkostuum. Dit andere kostuum moet in voldoende mate, ter beoordeling van de scheidsrechter, afwijken van dat van de tegenpartij.
Wedstrijdformulier
Artikel 39
 1. In alle officiële wedstrijden dient het digitaal wedstrijdformulier gebruikt te worden. Uitsluitend ingeval zich buitengewone omstandigheden voordoen, met name een storing van het mobiele netwerk dan wel van Sportlink, wordt het papieren wedstrijdformulier gebruikt waarna zodra het digitaal wedstrijdformulier weer werkend is, de wedstrijd alsnog digitaal verwerkt dient te worden.
 2. Tenminste vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd biedt de aanvoerder het wedstrijdformulier aan de scheidsrechter aan. De aanvoerder heeft daarop in het voor hem bestemde gedeelte alle personen die deel uitmaken van de spelers- en begeleidingsgroep (laatstgenoemde wordt op het digitale wedstrijdformulier aangeduid als ‘staf’), inclusief hun rol, op de juiste wijze en volledig ingevuld. Ingeval door buitengewone omstandigheden een papieren formulier wordt gebruikt, ondertekent de aanvoerder dit. Na afloop van de wedstrijd voert de aanvoerder de eventuele spelersvervangingen in.
 3. Indien op het wedstrijdformulier is aangetekend dat een lid van de ploeg een formele waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden, waarbij de scheidsrechter tevens de bijbehorende strafcode vermeldt, wordt dit lid van de ploeg door deze aantekening in staat van beschuldiging gesteld. De scheidsrechter dient betrokkene en diens aanvoerder voorafgaand aan het vastleggen van het wedstrijdformulier in kennis te stellen van deze door hem op het wedstrijdformulier vermelde aantekening.
 4. Indien er door buitengewonde omstandigheden sprake is van het papieren wedstrijdformulier, waarvan het voor de scheidsrechter bestemde gedeelte overeenkomstig artikel 34 lid 6b is ingevuld, overhandigt de scheidsrechter het formulier nadat hij het heeft ondertekend n aan de aanvoerder van de tegenpartij. Zodra het digitaal wedstrijdformulier weer werkend is, wordt de wedstrijd alsnog verwerkt door beide teams en legt de scheidsrechter de wedstrijd definitief vast.
 5. Het wedstrijdformulier dient uiterlijk een uur na afloop vastgelegd te zijn, tenzij er sprake is van een buitengewonde omstandigheid zoals vermeld in lid 1 van dit artikel. In voorkomende gevallen dient het Bondsbureau geïnformeerd te worden, en volgt er nadere afstemming over de afhandeling.
 6. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de vereniging een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
Kennisgeving bij niet doorgaan van een wedstrijd
Artikel 40
 1. a. Indien een wedstrijd geen doorgang vindt anders dan wegens afgelasting volgens artikel 19 moet hiervan, onverminderd het bepaalde in lid 2, onder vermelding van de reden, door de beide verenigingen kennis worden gegeven aan het bondsbureau via het formulier “niet gespeelde wedstrijd”. Deze melding op de website dient uiterlijk de volgende werkdag na de speeldag voor 12.00 uur te gebeuren..
  b. Bij overtreding van het bepaalde onder a, verbeurt de vereniging een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het Huishoudelijke Reglement.
 2. Indien een ploeg bij een wedstrijd meent het desbetreffende terrein niet te kunnen bereiken wegens onbegaanbaarheid van de wegen of zware mist, dan wel als gevolg van andere uitzonderlijke omstandigheden, dient de desbetreffende vereniging hiervan het Bondsbestuur de ontvangende vereniging en de aangewezen scheidsrechter zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 3. Het Bondsbestuur beoordeelt de opgegeven reden van het niet doorgaan van de wedstrijd. Indien het Bondsbestuur vaststelt dat onvoldoende grond aanwezig was de wedstrijd geen doorgang te laten vinden, brengt het dit ter kennis van de tuchtcommissie, als bedoeld in het tuchtreglement. Indien het Bondsbestuur vaststelt dat er voldoende grond aanwezig was om de wedstrijd geen doorgang te laten vinden, brengt het dit ter kennis van de betreffende vereniging. Wanneer er sprake is van een situatie waarbij de huur per wedstrijd bij de thuisvereniging in rekening wordt gebracht deelt het Bondsbestuur daarbij tevens mede dat de niet opkomende ploeg de huur dient te vergoeden aan de vereniging die de accommodatie heeft gehuurd. Dit laat onverlet dat het Bondsbestuur de mogelijkheid heeft dit feit, al dan niet in combinatie met deze opgelegde vergoeding, ter kennis te brengen van de tuchtcommissie.
Spelers- en begeleiderskaart
Artikel 41
 1. De digitale spelers- en begeleiderskaart maakt volledig deel uit van het mDWF. Daarop wordt indien van toepassing de wedstrijdcategorie vermeld waarin men gerechtigd is uit te komen.
 2. Voor de digitale spelerskaart zijn de volgende bepalingen van kracht:
  a. De vereniging dient er zorg voor te dragen dat daarop een goed gelijkende (nieuwe) pasfoto zichtbaar is.
  b. De geldigheidsduur van de spelerskaarten is vijf jaar;
  c. Indien van een speler naar het oordeel van de scheidsrechter geen goed gelijkende pasfoto aanwezig is op de spelerspas, mag deze zich op een andere wijze legitimeren. Deze legitimatie kan geschieden m.b.v. een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs), dat voorzien is van een goed gelijkende foto. De scheidsrechter maakt hiervan een aantekening op het mDWF. De vereniging dient vervolgens voor de volgende wedstrijd zorg te dragen voor een nieuwe foto.
  d. De digitale pasfoto dient via de Sportlink Club te worden ge-upload.
  e. De (jeugd)scheidsrechter is verplicht de spelerskaarten in tegenwoordigheid van de aanvoerders (of bij jeugdwedstrijden coaches) van beide ploegen te controleren. Hieronder wordt verstaan het vergelijken van de foto’s op de spelerskaarten met de spelers van de desbetreffende wedstrijd, alsmede het vergelijken van de namen op de spelerskaarten met die op het wedstrijdformulier.
  f. De controle moet ook plaatsvinden bij een invallende speler. Eventueel vindt deze controle pas in de rust of onmiddellijk na de wedstrijd plaats.
 3. a. Een vereniging dient er zorg voor te dragen dat voorafgaande aan elke door één van haar ploegen te spelen wedstrijd de juiste informatie aangaande de spelers- en coachregistratie in het mDWF wordt vastgelegd. Tevens dient de legitimatie van coaches die daartoe op basis van artikel 36 lid 6 van dit reglement verplicht zijn, ongevraagd voor de wedstrijd aan de scheidsrechter te worden overhandigd
  b. Als geen geldige spelerskaart of begeleiderskaart aanwezig is, is het de betrokken speler, coach of persoon die met een begeleidingstaak is belast en als zodanig mag plaatsnemen op de bank toegestaan zich middels een wettelijk legitimatiebewijs te legitimeren.
  c. Als een speler, coach of persoon die met een begeleidingstaak is belast en als zodanig mag plaatsnemen op de bank zich niet op een reglementair geldige wijze kan legitimeren is het hem toegestaan dit op een later tijdstip alsnog bij de scheidsrechter te doen. De aanvoerder van de tegenpartij of diens vervanger heeft het recht bij deze legitimatie aanwezig te zijn. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de in gebreke gebleven partij. De door de scheidsrechter gewaarmerkte verklaring dat legitimatie achteraf heeft plaatsgevonden dient uiterlijk de tweede werkdag na de wedstrijddag in het bezit te zijn van het bondsbureau. Deze fysieke legitimatieprocedure kan indien de scheidsrechter hiermee instemt worden vervangen door een digitale legitimatie; in dat geval heeft de aanvoerder van de tegenpartij of diens vervanger het recht hiervan kennis te nemen.
 4. a. Indien van een ploeg bij een wedstrijd één of meer geldige spelerskaarten ontbreken, maar de betrokken spelers kunnen zich overeenkomstig het bepaalde in lid 3 onder b of c op een andere manier ten genoegen van de scheidsrechter legitimeren, verbeurt de betrokken vereniging voor elke ontbrekende spelerskaart een administratieve geldboete zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
  b. Indien bij een wedstrijd een geldige spelerskaart ontbreekt en de speler zich niet overeenkomstig het bepaalde in lid 3 onder b of c op een andere manier ten genoegen van de scheidsrechter kan legitimeren, wordt deze bij meespelen als ongerechtigde speler beschouwd en worden de bepalingen van artikel 48 toegepast.
  c. Indien door de scheidsrechter wordt geconstateerd dat bij een wedstrijd een reglementair geldige legitimatie ontbreekt voor een coach of persoon die met een begeleidingstaak is belast en als zodanig op de bank mag plaatsnemen verbeurt de betrokken vereniging voor elke ontbrekende legitimatie een administratieve boete zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
Wedstrijdcommissaris
Artikel 42
 1. a. De thuisspelende verenigingen wijzen bij het spelen van wedstrijden een meerderjarig lid van deze vereniging als wedstrijdcommissaris aan.
  b. Indien meerdere verenigingen hun thuiswedstrijden in of op dezelfde sportaccommodatie spelen kunnen deze verenigingen in onderling overleg een schema opstellen voor het leveren van een wedstrijdcommissaris.
  c. Indien het een bijzondere, beslissings-, play-off of play-down wedstrijd betreft kan het Bondsbestuur deze taak opdragen aan een vereniging die bij deze wedstrijd dan wel bij de organisatie hiervan betrokken is.
 2. a. De wedstrijdcommissaris vertegenwoordigt het bestuur van de thuisspelende vereniging.
  b. De wedstrijdcommissaris is verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden.
Vrije toegang
Artikel 43
 1. Behoudens het bepaalde in lid 5 hebben houders van een geldig KNKV-legitimatiebewijs, met inachtneming van het bepaalde in de leden 2, 3 en 4, vrije toegang bij wedstrijden, wedstrijdreeksen en bijzondere wedstrijden die door of namens het KNKV worden georganiseerd.
 2. Het Bondsbestuur bepaalt middels een bestuursbesluit aan welke functionarissen een KNKV-legitimatiebewijs wordt verleend.
 3. Als voor de vrije toegang een regeling geldt, waarbij tevoren een toegangsbiljet moet worden aangevraagd en/of het aantal gemaximaliseerd is, dan bepaalt het Bondsbestuur tot welke datum deze aanvraag kan worden ingediend en het maximaal aantal beschikbare toegangsbiljetten.
 4. Het bepaalde in lid 1 verplicht de vereniging, op wier terrein een wedstrijd, als in dat lid bedoeld, wordt gespeeld, respectievelijk de instantie die met de plaatselijke organisatie van een zaalkorfbalwedstrijd is belast, er op toe te zien dat de vrije toegang wordt verleend. De vorenbedoelde vereniging, respectievelijk instantie, heeft het recht bij dit toezicht de vrije toegang afhankelijk te stellen van het tonen door de houder van het in lid 1 bedoelde legitimatiebewijs en, indien van toepassing, van het biljet, als bedoeld in lid 3.
 5. Bij wedstrijden, wedstrijdreeksen of bijzondere wedstrijden die door het KNKV namens of in opdracht van de IKF worden georganiseerd hebben houders van een geldig legitimatiebewijs geen vrije toegang, tenzij het Bondsbestuur anders bepaalt, waarbij dan de inhoud van de leden 2, 3 en 4 van overeenkomstige toepassing is.
Verenigingsplichten topkorfbal
Artikel 44

Het Bondsbestuur kan voor de topkorfbalcompetities nadere richtlijnen vaststellen, waarin wordt voorgeschreven aan welke voorwaarden (groepen van) de verenigingen dienen te voldoen.

Hoofdstuk 7 Onregelmatigheden
Administratieve geldboeten
Artikel 45
 1. a. Indien bij een veld- of zaalkorfbalwedstrijd de ontvangende vereniging op het vastgestelde aanvangsuur het terrein of het spelmateriaal niet in orde heeft, verbeurt zij een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
  b. Indien vijftien minuten na het vastgestelde aanvangsuur het terrein of het spelmateriaal nog niet in orde is, wordt de administratieve geldboete verhoogd op de wijze als aangegeven in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
 2. a. Bij een veldkorfbalwedstrijd verbeurt een vereniging waarvan een ploeg vijf minuten na het in artikel 34 lid 4 onder a bedoelde fluitsignaal van de scheidsrechter geen zes spelers in het veld brengt, een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
  b. Bij een zaalkorfbalwedstrijd verbeurt een vereniging waarvan een ploeg op het vastgestelde aanvangsuur geen zes spelers in het veld brengt een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
  c. Zijn vijftien minuten (bij veldkorfbalwedstrijden), respectievelijk tien minuten (bij zaalkorfbalwedstrijden) na het vastgestelde aanvangsuur nog geen zes spelers in het veld, dan wordt de onder a en b bedoelde administratieve geldboete verhoogd op de wijze als aangegeven in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
 3. a. Bij een veldkorfbalwedstrijd verbeurt een vereniging waarvan een ploeg, ofschoon met zes of meer spelers op het veld, op het vastgestelde aanvangsuur weigert te spelen een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
  b. Indien de desbetreffende ploeg vijftien minuten na het vastgestelde aanvangsuur nog steeds weigert te spelen, wordt de administratieve geldboete verhoogd op de wijze als aangegeven in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
 4. a. Een vereniging waarvan een ploeg twee minuten na het in artikel 34 lid 4 onder b bedoelde fluitsignaal geen zes spelers in het veld brengt, verbeurt een administratieve geldboete, zoals bepaald in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
  b. Zijn bij een veldkorfbalwedstrijd zeven minuten na dit fluitsignaal nog geen zes spelers in het veld, dan wordt de onder a bedoelde administratieve geldboete verhoogd op de wijze als aangegeven in artikel 29 van het huishoudelijk reglement.
Het te laat aanvangen, niet spelen of staken van een wedstrijd
Artikel 46
 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt een wedstrijd als niet gespeeld beschouwd indien:
  a. een ploeg niet opkomt;
  b. de ontvangende vereniging een half uur (veld) dan wel 15 minuten (zaal) na het vastgestelde aanvangsuur van de wedstrijd het terrein of het spelmateriaal niet in orde heeft;
  c. bij een veldkorfbalwedstrijd een ploeg een half uur na het vastgestelde aanvangsuur geen zes spelers in het veld brengt;
  d. bij een zaalkorfbalwedstrijd een ploeg vijftien minuten na het vastgestelde aanvangsuur geen zes spelers in het veld brengt;
  e. bij een veldkorfbalwedstrijd een ploeg, ofschoon met zes spelers op het veld, een half uur na het vastgestelde aanvangsuur weigert te spelen;
  f. bij een zaalkorfbalwedstrijd een ploeg, ofschoon met zes spelers op het veld, op het vastgestelde aanvangsuur weigert te spelen;
  g. de scheidsrechter niet aanwezig is en er overeenkomstig artikel 33 geen vervanger wordt gevonden c.q. aangewezen;
  h. het speelveld door de tot keuring bevoegde instantie of door de scheidsrechter is afgekeurd;
  i. het aanvangsuur zodanig moet worden verschoven dat voor de wedstrijd minder dan de helft van de vastgestelde speeltijd beschikbaar is;
 2. Voor de toepassing van dit reglement wordt een aangevangen wedstrijd als gestaakt beschouwd indien:
  a. gedurende de wedstrijd het aantal spelers van een partij in enig vak beneden drie daalt en dit niet door verplaatsen van spelers uit een ander vak kan worden verholpen;
  b. een partij voor het einde van de speeltijd het speelveld verlaat;
  c. bij een veldkorfbalwedstrijd een ploeg twaalf minuten na het fluitsignaal van de scheidsrechter als bedoeld in artikel 34 lid 4 onder b geen zes spelers in het veld brengt, dan wel weigert te spelen;
  d. een ploeg bij een zaalkorfbalwedstrijd zeven minuten na het fluitsignaal van de scheidsrechter als bedoeld in artikel 34 lid 4 onder b geen zes spelers in het veld brengt, dan wel weigert te spelen;
  e. de scheidsrechter de wedstrijd staakt wegens wangedrag of wanordelijkheden;
  f. een veldkorfbalwedstrijd te laat is begonnen en niet kan worden uitgespeeld wegens de invallende duisternis of om reden als bedoeld in artikel 11 lid 1;
  g. een zaalkorfbalwedstrijd te laat is begonnen en moet worden ingekort met de tijdsduur die ligt tussen de werkelijke en de vastgestelde aanvangstijd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 3;
  h. de scheidsrechter de wedstrijd wegens veranderde weers- of terreinomstandigheden staakt;
  i. de scheidsrechter uitvalt en geen vervanger als bedoeld in artikel 33 aanwezig is.
 3. a. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2 onder a van het tuchtreglement worden door de aantekening van de scheidsrechter op het wedstrijdformulier onregelmatigheden als bedoeld in artikel 11 lid 6, alsmede dit artikel 46 lid 1 onder a t/m f en lid 2 onder a t/m e aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie.
  b. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 2 onder b van het tuchtreglement kunnen onregelmatigheden als bedoeld in lid 1 onder g t/m i en lid 2 onder f t/m i door het Bondsbestuur door middel van aangifte aanhangig gemaakt worden bij de tuchtcommissie.
  c. De tuchtcommissie bepaalt of er sprake is van schuld aan het te laat aanvangen, niet spelen of staken van de wedstrijd.
  d. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 45 en 47 kunnen de tuchtrechtelijke organen als bedoeld in het tuchtreglement de in dat reglement genoemde straffen opleggen als er sprake is van schuld aan het te laat aanvangen, niet spelen of staken van de wedstrijd. Indien er geen sprake is van schuld wordt hiervan onverwijld mededeling gedaan aan het Bondsbestuur.
Over- en uitspelen van wedstrijden
Artikel 47
 1. Behoudens na toepassing van artikel 24 lid 1 onder p van het tuchtreglement wordt een niet gespeelde wedstrijd opnieuw vastgesteld.
 2. a. Onverminderd het bepaalde in lid 5 wordt een wedstrijd, die voor de aanvang van de tweede speelhelft wegens een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 2 onder f t/m i is gestaakt, overgespeeld.
  b. Onverminderd het bepaalde in lid 5 wordt een wedstrijd, die na de aanvang van de tweede speelhelft wegens een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 2 onder f t/m i is gestaakt, uitgespeeld.
 3. a. Indien een wedstrijd wegens een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 2 onder a t/m e is gestaakt en de tuchtcommissie de schuld van een partij heeft vastgesteld, wordt de wedstrijd niet overgespeeld indien de stand bij het staken gelijk was of de stand in het voordeel was van de niet in overtreding zijnde partij.
  b. In het onder a bedoelde geval wordt als uitslag beschouwd de op het moment van staken bereikte stand onder vermeerdering van het aantal door de niet in overtreding zijnde partij gemaakte doelpunten met vijf bij wedstrijden voor senioren en A-jeugd en één bij wedstrijden voor B-, C-, D-, E- en F -jeugd.
  c. Onverminderd het bepaalde in lid 5 wordt een wedstrijd, die is gestaakt wegens een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 2 onder a t/m e, waarbij de tuchtcommissie
  schuld van beide partijen heeft vastgesteld, overgespeeld indien de wedstrijd voor de aanvang van de tweede speelhelft is gestaakt, dan wel uitgespeeld, indien de wedstrijd na de aanvang van de tweede speelhelft is gestaakt.
  d. Onverminderd het bepaalde in lid 5 wordt de wedstrijd overgespeeld indien de in overtreding zijnde partij op het moment van staken voor stond.
 4. a. Onverminderd het bepaalde in lid 5 wordt een wedstrijd die wegens een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 2 onder a t/m e voor de aanvang van de tweede speelhelft is gestaakt en waarbij de tuchtcommissie geen schuld van een partij heeft vastgesteld, overgespeeld.
  b. Onverminderd het bepaalde in lid 5 wordt een wedstrijd, die wegens een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 2 onder a t/m e na de aanvang van de tweede speelhelft is gestaakt en waarbij de tuchtcommissie geen schuld van een partij heeft vastgesteld, uitgespeeld.
 5. Het Bondsbestuur kan besluiten een gestaakte wedstrijd niet te laten overspelen of uitspelen als de uitslag van de wedstrijd niet van belang is voor het kampioenschap, promotie of degradatie.
 6. Een wedstrijd die wordt overgespeeld of uitgespeeld, wordt vastgesteld op het terrein van de ontvangende partij (bij veldkorfbalwedstrijden), respectievelijk zo mogelijk in de plaats van vestiging van de ontvangende partij (bij zaalkorfbalwedstrijden), tenzij een tuchtrechtelijk orgaan als bedoeld in het tuchtreglement anders heeft bepaald.
 7. a. Van een gestaakte wedstrijd die wordt uitgespeeld vormen het eerste wedstrijdgedeelte en het uit te spelen wedstrijdgedeelte gezamenlijk één gehele wedstrijd.
  In het uit te spelen wedstrijdgedeelte dient daarbij rekening te worden gehouden met de historie van het eerste wedstrijdgedeelte. De volgende elementen kunnen daarbij van belang zijn:
  – de score en het aantal gespeelde minuten;
  – de mogelijke reglementaire verplichting van het vooraf indienen van de opstelling;
  – een mogelijk incomplete ploeg op het moment van staken van de wedstrijd;
  – het aantal spelerswisselingen en -vervangingen;
  – de spelers die zijn weggezonden;
  – de spelers die een formele waarschuwing hebben ontvangen;
  – de coach of andere tot de begeleidingsgroep behorende persoon die een formele waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden.
  b. Bij het uitspelen van de wedstrijd kiest de bezoekende partij de korf waarin zij wil doelen. Indien in de wedstrijdhistorie is vastgelegd dat de ploegen vooraf de opstelling moeten indienen stellen de spelers zich als zodanig op. Is dat niet het geval, dan laat de ontvangende partij haar spelers hun plaatsen innemen, waarna de bezoekende partij haar spelers opstelt. Voorafgaand aan het uit te spelen deel wordt er getost welke ploeg de bal uit neemt. De bal wordt vervolgens uitgenomen bij de middenlijn in het aanvalsvak van de ploeg die de toss wint, tenzij het Bondsbestuur dan wel de tuchtcommissie anders heeft bepaald.
  c. Indien een partij op het moment van staken incompleet was ten gevolge van het weggezonden zijn van spelers wordt de wedstrijd hervat met hetzelfde aantal spelers dat op het moment van staken gerechtigd was mee te spelen, met inachtneming van de verdeling van het aantal spelers over de vakken op het moment van staken.
  d. Bij spelerswisselingen en –vervangingen dient rekening te worden gehouden met de wedstrijdhistorie.
  e. Bij het geven van een formele waarschuwing dient rekening te worden gehouden met de wedstrijdhistorie.
  f. Aan het uit te spelen wedstrijddeel mogen deelnemen spelers en coaches die daartoe volgens de ploegopgaven op het moment van uitspelen gerechtigd zijn met uitzondering van degenen die voor het eerste wedstrijddeel waren uitgesloten of geschorst en degenen die tijdens dat deel zijn weggezonden.
Ongerechtigde spelers
Artikel 48
 1. Indien een ploeg van een vereniging in een wedstrijd uitkomt met één of meer spelers die hiertoe niet gerechtigd zijn, doet het Bondsbestuur aangifte als bedoeld in artikel 13 lid 4 van het tuchtreglement bij de tuchtcommissie, die de in dat reglement genoemde straffen kan opleggen.
 2. a. Indien de in overtreding zijnde ploeg de wedstrijd heeft verloren en de tuchtcommissie schuld heeft vastgesteld, wordt als uitslag beschouwd de eindstand onder vermeerdering van het aantal door de niet in overtreding zijnde partij gemaakte doelpunten met vijf bij wedstrijden voor senioren en A-jeugd en één bij wedstrijden voor B-, C-, D-, E- en F- jeugd.
  b. De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld als de in overtreding zijnde ploeg de wedstrijd heeft gewonnen of indien de wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd. Indien echter bij het breedtekorfbal de niet in overtreding zijnde ploeg binnen 3 werkdagen na de dagtekening van het schikkingsvoorstel of de uitspraak van de Tuchtcommissie aangeeft de wedstrijd niet over te willen spelen, blijft de oorspronkelijke uitslag gehandhaafd. Daarnaast kan het Bondsbestuur besluiten de wedstrijd niet te laten overspelen, omdat de uitslag ervan niet van belang is voor het kampioenschap, promotie of degradatie.
  c. Indien beide ploegen in dezelfde wedstrijd in overtreding zijn wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld tenzij het Bondsbestuur besluit de wedstrijd niet te laten overspelen, omdat de uitslag ervan niet van belang is voor het kampioenschap, promotie of degradatie.
 3. a. Indien een ploeg met een ongerechtigde speler uitkomt in een beslissings-, play-off of play-down wedstrijd als bedoeld in de begripsbepalingen van dit reglement en de tuchtcommissie schuld heeft vastgesteld, wordt de wedstrijd niet overgespeeld maar wordt de desbetreffende ploeg geacht de wedstrijd met 5-0 bij wedstrijden voor senioren en A-jeugd en 1-0 bij wedstrijden voor B-, C-, D-, E- en F- jeugd te hebben verloren.
  b. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing.
Leeftijdsoverschrijdingen in het jeugdkorfbal
Artikel 49
 1. 1. Indien een ploeg in een wedstrijd uitkomt met een team waarbij de gemiddelde leeftijd van de spelers op enig moment ligt boven de uiterste leeftijdsgrens die voor de ploeg van toepassing is, doet het Bondsbestuur aangifte als bedoeld in artikel 13 lid 4 van het tuchtreglement bij de tuchtcommissie, die de in dat reglement genoemde straffen kan opleggen.
 2. a. Indien de in overtreding zijnde ploeg de wedstrijd heeft verloren en de tuchtcommissie schuld heeft vastgesteld, wordt als uitslag beschouwd de eindstand onder vermeerdering van het aantal door de niet in overtreding zijnde partij gemaakte doelpunten met vijf bij wedstrijden voor A-jeugd en één bij wedstrijden voor B-, C-, D-, E- en F- jeugd.
  b. De wedstrijd wordt opnieuw vastgesteld als de in overtreding zijnde ploeg de wedstrijd heeft gewonnen of indien de wedstrijd in een gelijkspel is geëindigd. Indien echter bij het breedtekorfbal de niet in overtreding zijnde ploeg binnen 3 werkdagen na de dagtekening van het schikkingsvoorstel of de uitspraak van de Tuchtcommissie aangeeft de wedstrijd niet over te willen spelen, blijft de oorspronkelijke uitslag gehandhaafd. Daarnaast kan het Bondsbestuur besluiten de wedstrijd niet te laten overspelen, omdat de uitslag ervan niet van belang is voor het kampioenschap, promotie of degradatie.
  c. Indien beide ploegen in dezelfde wedstrijd in overtreding zijn wordt de wedstrijd opnieuw vastgesteld, tenzij het Bondsbestuur besluit de wedstrijd niet te laten overspelen, omdat de uitslag ervan niet van belang is voor het kampioenschap, promotie of degradatie.
 3. a. Indien een ploeg op enig moment in een beslissings-, play-off of play-down wedstrijd als bedoeld in de begripsbepalingen van dit reglement met een team uit komt waarvan de gemiddelde leeftijd van spelers ligt boven de uiterste leeftijdsgrens die voor de desbetreffende ploeg van toepassing is en de tuchtcommissie schuld heeft vastgesteld, wordt de wedstrijd niet overgespeeld, maar wordt de desbetreffende ploeg geacht de wedstrijd met 5-0 bij wedstrijden voor A-jeugd en 1-0 bij wedstrijden voor B-, C- en D- jeugd te hebben verloren.
  b. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing.