Skip to the main content

Regels voor strafoplegging

De Bondsraad van het KNKV heeft op 27 juni 2020 de volgende regels, als bedoeld in artikel 11 lid 2 van het tuchtreglement goedgekeurd.

Deze “Regels voor strafoplegging” treden in werking op 1 juli 2020.

Hoofdstuk 1
Strafoplegging naar aanleiding van boekingen

De registratie van boekingen vindt plaats in de functiecategorie, waarin de betrokkene de formele waarschuwing heeft gekregen. De volgende functies zijn mogelijk:

  • Spelersgroep: alle basis- en vervangende spelers van een ploeg;
  • Begeleidingsgroep: alle begeleiders van een spelersgroep.

Voor alle functiecategorieën worden aparte zaal- en veldkorfbalregistraties bijgehouden.

Formele waarschuwingen gegeven in de in artikel 2 lid 2 van het Tuchtreglement bedoelde wedstrijden worden apart geregistreerd, en vallen derhalve niet onder dit hoofdstuk.

Na de registratie vindt automatische strafoplegging plaats. Betrokkenen zijn slechts strafbaar als de boekingen binnen één functiecategorie zijn geregistreerd en gelden alleen voor het betreffende competitiedeel:
– na de 1e boeking: geen strafoplegging;
– na de 2e boeking: 1 wedstrijd onvoorwaardelijke uitsluiting;
– na de 3e en elke volgende boeking: 2 wedstrijden onvoorwaardelijke uitsluiting.

De boekingen zijn gebaseerd op de in de aangifte (vermelding op het wedstrijdformulier) genoteerde code, als vermeld in het Bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending.

Boekingen vervallen een jaar na de datum waarop de formele waarschuwing is gegeven.

Hoofdstuk 2
Maatstaven voor strafoplegging naar aanleiding van wegzendingen of naar aanleiding van zaken die door middel van een aangifte bij de tuchtcommissie aanhangig zijn gemaakt

Indien de tuchtcommissie of de commissie van beroep van oordeel is, dat de aangetoonde overtreding moet worden afgedaan met een formele waarschuwing, besluit zij de overtreding als boeking te laten registreren.

De tuchtcommissie en de commissie van beroep nemen de omschrijving van de overtredingen en de strafnormen in acht. Afwijken daarvan is niet mogelijk, tenzij zulks expliciet in deze Regels is vermeld.

Onderstaande sancties zijn, tenzij anders aangegeven, het aantal wedstrijden uitsluiting. Daarbij zijn de in Hoofdstuk 1 genoemde twee functiecategorieën spelersgroep (strafnorm in punt 1 hieronder) en begeleidingsgroep (zie voor strafmaat punt 2 hieronder) van toepassing.
Bij zware overtredingen wordt waar de afkorting ‘u/s’ is gebruikt aan de tuchtorganen bij de bestraffing de keuzemogelijkheid uitsluiting of schorsing geboden.

1. Overtredingen van spelers in of in samenhang met een wedstrijd
code omschrijving van de overtreding 1e maal recidive 2e recidive
a. in het spel
1a4 ruw spel, zoals met opze tvasthouden, afhouden, omverlopen van een speler 1-3 2-4 3-6
b. jegens een tegenstander
1b4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) 2-4 3-6 4-8
1b5 discriminatie 3-4 4-6 5-8
1b6 bedreiging door houding, beweging of uitlating 3-6 4-7 6-10
1b7 slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken) 3-6 4-7 6-10
1b8 agressie met lichamelijk contact zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen 4-7 5-9 7-12
1b9 ernstige agressie zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken; spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot; opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen 6-11 9-13 6 mnd.-12 mnd. u/s
1b10 mishandeling 6 mnd.-10 mnd. u/s ontzetting
c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter
1c5 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) 2-5 3-7 5-9
1c6 discriminatie 3-5 4-7 5-9
1c7 bedreiging door houding, beweging of uitlating 4-7 5-9 7-12
1c8 slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter (zonder raken) 4-7 5-9 7-12
1c9 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen 5-8 7-10 9-14
1c10 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken; spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot; opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of schoppen 8-14 11-17 8 mnd.-12 mnd. u/s
1c11 mishandeling 8 mnd.-12 mnd. u/s ontzetting
d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer)
1d4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) 2-5 3-7 5-9
1d5 discriminatie 3-5 4-7 5-9
1d6 bedreiging door houding, beweging of uitlating 4-7 5-9 7-12
1d7 slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken) 4-7 5-9 7-12
1d8 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen 5-8 7-10 9-14
1d9 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken; spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot; opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen 8-14 11-17 8 mnd.-12 mnd. u/s
1d10 mishandeling 8 mnd.-12 mnd. u/s ontzetting
2. Overtredingen van begeleiders in of in samenhang met een wedstrijd, waarbij zij in functie zijn betrokken,
a. in het spel
2a5 fysiek ingrijpen in het spel, hetzij van buiten de lijnen, hetzij na in het veld te zijn gekomen 2-5 3-7 4-9
2a6 herhaaldelijk op hinderlijke wijze binnen de lijnen komen zonder toestemming van de scheidsrechter 2-5 3-7 5-9
b. jegens een tegenstander
2b3 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) 2-5 3-7 4-9
2b4 discriminatie 3-5 4-7 5-9
2b5 bedreiging door houding, beweging of uitlating 3-6 4-7 6-10
2b6 slaande of schoppende beweging naar een tegenstander (zonder raken) 3-6 4-7 6-10
2b7 agressie met lichamelijk contact zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen 4-7 5-9 7-12
2b8 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken; spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot; opzettelijk de bal tegen een tegenstander gooien of schoppen 6-14 9-17 6 mnd.-12 mnd. u/s
2b9 mishandeling 6 mnd.-12 mnd. u/s ontzetting
c. jegens de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter
2c5 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) 3-5 4-8 5-10
2c6 discriminatie 3-6 4-8 5-10
2c7 bedreiging door houding, beweging of uitlating 4-8 5-10 7-14
2c8 slaande of schoppende beweging naar de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter (zonder raken) 4-8 5-10 7-14
2c9 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand, wegduwen 5-9 7-12 9-15
2c10 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken; spugen, geven van een kopstoot of elleboogstoot; opzettelijk de bal tegen de scheidsrechter/assistent-scheidsrechter gooien of schoppen 9-15 13-19 10 mnd.-12 mnd. u/s
2c11 mishandeling 10 mnd.-12 mnd. u/s ontzetting
d. jegens anderen (zoals wedstrijdcommissaris, beoordelaar, personen, die gerechtigd zijn op de bank te zitten en behorend tot de andere ploeg, toeschouwer)
2d4 directe belediging (ernstige vorm van belediging, zowel verbaal, in gebaar of in fysiek opzicht) 2-5 3-8 4-10
2d5 discriminatie 3-6 4-8 5-10
2d6 bedreiging door houding, beweging of uitlating 4-8 6-10 8-14
2d7 slaande of schoppende beweging naar een ander (zonder raken) 4-8 6-10 8-14
2d8 agressie met lichamelijk contact, zoals beetgrijpen, wegslaan van uitgestoken hand,wegduwen 5-9 7-12 9-15
2d9 ernstige agressie, zoals trappen, slaan, stompen met daadwerkelijk raken; spugen, geven van een kopstoot, elleboogstoot; opzettelijk de bal tegen een ander gooien of schoppen 9-15 13-19 10 mnd.-12 mnd. u/s
2d10 mishandeling 10 mnd.-12 mnd. u/s ontzetting

De functie van betrokkene is mede maatgevend voor de mate van zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de sfeer in de wedstrijd en het wedstrijdverloop. Gezien zijn bijzondere verantwoordelijkheid zal zeker de coach voor een zwaardere straf in aanmerking komen. Ook een trainer (niet zijnde de coach) of de verzorger zal eerder een hogere straf krijgen. De minimum- en maximumnormen laten hiervoor voldoende ruimte

Voor de coach bestaat de straf ingevolge artikel 26 lid 1 TR uit het verbod, om als coach op te treden. Het gaat om een tijdruimte, die wordt bepaald door de programmering van één of meer wedstrijden, dan wel (indien het gaat om een afgebakende periode) om een periode met een exacte begin- en einddatum.
De formulering van de straf in de uitspraak moet zodanig zijn, dat hij nergens als coach kan optreden, analoog aan de speler, die bij uitsluiting ook niet in een andere ploeg kan invallen.
In het geval de commissie een zeer ernstige overtreding van een coach uit de rubrieken b5, 6, 7, 8, 9 en 10; c6, 7, 8, 9,10 en 11; d5, 6, 7, 8, 9 en 10 bewezen acht en van oordeel is dat de actieve betrokkenheid van betrokkene met de korfbalsport gedurende een bepaalde periode niet aanvaardbaar is, dan kan zij in plaats van een ontzegging van de bevoegdheid tot het uitoefenen van de functie van coach de betrokkene ook een schorsing opleggen, als genoemd in artikel 27 TR voor maximaal één jaar.

De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn bevoegd af te wijken van de minimumnorm, behorende bij bovenvermelde overtredingen, mits er sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie. In dat geval zal de straf lager zijn dan die norm aangeeft.

Ingeval er sprake is van overtredingen van arbitrage-officials in of in samenhang met een wedstrijd waarin zij hun functie vervullen zullen zij worden bestraft overeenkomstig de in deze categorie aangegeven strafmaat.

3 Overtredingen van toeschouwers in of in samenhang met een wedstrijd, die zij bijwonen

De officiële spelregels geven aan dat de scheidsrechter bij overlast van het publiek via de aanvoerder van of een vertegenwoordiger van de ontvangende ploeg de betrokkene(n) kan (laten) waarschuwen, de wedstrijd kan schorsen of kan staken. Indien de scheidsrechter van oordeel is dat de overtreding van een toeschouwer weliswaar hinderlijk is, maar geen aanleiding vormt de wedstrijd te schorsen of te staken en de overlast kan worden toegeschreven aan (een) bepaalde – bij voorkeur met name te noemen – perso(o)n(en), kan hij de overtreding aanhangig maken bij de tuchtcommissie door een aantekening op het wedstrijdformulier of door middel van een aangifte.
Er zijn 11 categorieën toeschouwers te onderscheiden.
Daarvan vallen de volgende 10 onder de jurisdictie van het KNKV:
1. lid van één der in de wedstrijd uitkomende KNKV-verenigingen;
2. lid van een andere KNKV-vereniging;
3. als 1 tevens bestuurslid;
4. als 2 tevens bestuurslid;
5. als 1 tevens speler;
6. als 2 tevens speler;
7. als 3 tevens speler;
8. als 4 tevens speler;
9. als 1, 2 of 10, tevens coach, die tijdens een wedstrijd van het speelgebied is wegge-
zonden dan wel is uitgesloten of geschorst en als toeschouwer aanwezig is;
10. onafhankelijke leden.

In artikel 24 lid 1r TR wordt als mogelijke straf genoemd een aan de vereniging op te leggen verbod om één of meer personen toe te laten tot thuiswedstrijden. Er is echter geen reglementaire grondslag om een toeschouwer als straf de toegang tot wedstrijden te ontzeggen. Derhalve dient de vereniging in dit geval beklaagde te zijn en is de vereniging ook verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de straf.
Ingeval er sprake is van een zware (fysieke) overtreding is er ook de mogelijkheid om een toeschouwer persoonlijk te straffen. Daarbij biedt het tuchtreglement in artikel 24 lid 1 verschillende mogelijkheden. Allereerst kan de relatief lichte berisping worden opgelegd (lid 1a). Zware overtredingen kunnen leiden tot een schorsing als KNKV-lid (lid 1e) of een ontzetting uit het lidmaatschap (lid 1t); zie ook artikel 28 lid 1a TR.
Indien de betrokken toeschouwer tevens bestuurslid is, kan hem gezien zijn bijzondere verantwoordelijkheid tijdelijk het recht ontzegd worden zijn functie uit te oefenen (artikel 24 lid 1d).
Toeschouwers, die daarnaast ook nog spelend lid zijn, kan ook nog een straf als speler worden opgelegd (artikel 24 lid 1c).
Daarnaast is er nog de categorie onafhankelijke leden, die geen verenigingslid zijn, maar wel een functie binnen het verbond vervullen zoals bondsfunctionarissen, scheidsrechters, beoordelaars etc. Ook hiervoor geldt de in lid 1d genoemde mogelijkheid betrokkene tijdelijk het recht te ontzeggen zijn functie uit te oefenen.
Tenslotte is er desgewenst ook nog de mogelijkheid een vereniging op basis van artikel 12 lid 2b TR verantwoordelijk te stellen voor gedragingen van toeschouwers, die geen lid zijn van het KNKV. In een dergelijk geval kan een boete (artikel 2 lid 1b) een adequate strafmaatregel zijn.

11. Toeschouwer die geen lid van het KNKV is.
Over deze personen heeft het KNKV geen jurisdictie. De vereniging kan opgelegd worden deze personen de toegang te ontzeggen, maar controle daarvan is niet eenvoudig.

4. Toepassing recidive bij strafmaat

Met het begrip “recidive” wordt bedoeld dat de betrokkene gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan de nieuwe overtreding bestraft is geweest door de tuchtcommissie. Ingeval er daarbij sprake is van een overtreding in dezelfde sfeer gelden de in de regels neergelegde strafmaten in principe onverkort. Bij overtredingen uit verschillende categorieën hoeft dit niet automatisch het geval te zijn.
Voor alle duidelijkheid: de termijn van drie jaar geldt voor overtredingen, die volgens het Bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending respectievelijk de daarop gebaseerde codekaart door de scheidsrechter met wegzending bestraft dienen te worden.

Voor boekingen geldt een recidivetermijn die gelijk is aan de vervaltermijn als vermeld in Hoofdstuk 1.

Na het verstrijken van de recidivetermijn wordt de desbetreffende overtreding/boeking uit de straflijst van de betrokkene verwijderd. Deze verwijderde overtreding/boeking mag op geen enkele wijze leiden tot het straffen op basis van recidive noch tot strafverzwaring in eerste aanleg.

Hoofdstuk 3
Straffen voor onregelmatigheden als bedoeld in artikel 46, 48 en 49 van het reglement van wedstrijden

Uitgangspunt is dat alle in dit hoofdstuk per onregelmatigheid vermelde straffen worden opgelegd. Daarvan moet worden afgeweken indien zulks per onregelmatigheid expliciet is vermeld.

Indien een straf, als bedoeld in artikel 24 lid 1m, wordt opgelegd (betaling aan de tegenpartij van de door de tegenpartij gemaakte kosten) wordt daarbij vermeld dat het uitsluitend om reiskosten gaat.

Onregelmatigheden vermeld in het
reglement van wedstrijden (RvW)
Straf vermeld in het
tuchtreglement (TR)
Het niet spelen van de wedstrijd
Artikel 46 lid 1a Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o

Opleggen van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende ploeg ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is.

Bij het ten tweede maal niet opkomen van een ploeg voor dezelfde wedstrijd worden als extra straf de in artikel 24 lid 1p en 1q TR genoemde straffen opgelegd. In zeer bijzondere gevallen blijft het opleggen van de straf als genoemd in artikel 24 lid 1q TR achterwege.
Indien van een vereniging één seniorenploeg aan het wedstrijdkorfbal deelneemt en één seniorenploeg aan het breedtekorfbal behoeft – ter completering van deze ploeg – geen aanvulling plaats te vinden uit de ploeg, die aan het breedtekorfbal deelneemt. Afhankelijk van de vraag of er door het verenigingsbestuur actie is ondernomen tot het op een reglementair juiste wijze verplaatsen van de wedstrijd en zo ja, in hoeverre of deze actie heeft geleid tot een reglementair juiste afspraak, wordt een daarmede in overeenstemming zijnde uitspraak gedaan. Deze uitspraak kan variëren van het opleggen van alle genoemde straffen, het opleggen van alle straffen minus de straf, als genoemd in artikel 24 lid 1f, het schuldig verklaren zonder het opleggen van straf conform artikel 29 lid 8 TR, tot vrijspraak.

Bij een tweede en hogere recidive kan de tuchtcommissie als sanctie opleggen een ploeg uit te sluiten van verdere deelname aan de competitie (art. 24 lid 1 onder i van het Tuchtreglement).

Artikel 46 lid 1b Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n

Oplegging van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende ploeg ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van een verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is.

Artikel 46 lid 1c Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n

Oplegging van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende ploeg ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van een verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is.

Artikel 46 lid 1d Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o

Oplegging van de straf (artikel 24 lid 1f) blijft achterwege, indien het bestuur van de vereniging van de desbetreffende ploeg ondubbelzinnig aantoont, dat er sprake is van een verzuim van bestuurszijde, waarvoor de ploeg niet verantwoordelijk is.

Artikel 46 lid 1e Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 46 lid 1f Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o
Artikel 46 lid 1g t/m j

Wanneer onregelmatigheden genoemd in artikel 46 lid 1g t/m j door middel van aangifte aanhangig worden gemaakt zal er sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden. Een regel kan derhalve niet gegeven worden.

Het staken van de wedstrijd
Artikel 46 lid 2a Artikel 24 lid 1b (8 rekeneenheden)
Artikel 24l lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o

Indien een ploeg met het maximum aantal spelers is uitgekomen en door het uitvallen door lichamelijk letsel of door het uitvallen om andere geldige redenen het aantal spelers gedaald is onder zes is er geen sprake van schuld. Indien een ploeg met minder dan het maximum aantal spelers is uitgekomen en door het uitvallen door lichamelijk letsel of door het uitvallen om andere geldige redenen het aantal spelers gedaald is onder zes is er sprake van schuld, doch worden de boete en de straf (artikel 24 lid 1b en f) niet opgelegd en worden de overige straffen (artikel 24 lid 1m, n en o) opgelegd bij het over- of uitspelen van de wedstrijd. Indien het aantal spelers gedaald is onder zes doordat het uitvallen van één of meerdere spelers veroorzaakt is door andere redenen dan uitvallen door lichamelijk letsel of andere geldige redenen worden de straffen, als vermeld in artikel 24 lid 1b en f opgelegd.

Artikel 46 lid 2b Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o
Artikel 46 lid 2c Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 46 lid 2d Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o
Artikel 46 lid 2e Artikel 24 lid 1b (10 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o
Artikel 24 lid 1r
Artikel 24 lid 1s

De straf (artikel 24 lid 1f) wordt slechts dan opgelegd indien de reden van het staken van de wedstrijd (mede) gelegen is in het feit van wangedrag in de zaal of op het terrein van één of meer spelers, één of meer vervangende spelers, de coach of één of meer anderen personen, die tot de ploeg behoren.
De straffen (artikel 24 lid 1r en s) worden alleen opgelegd indien er sprake is van een buitengewoon ernstige situatie, die tot het staken van de wedstrijd heeft geleid.

Artikel 46 lid 2f t/m i

Wanneer onregelmatigheden genoemd in artikel 46 lid 2f t/m i door middel van aangifte aanhangig worden gemaakt zal er sprake zijn van zeer bijzondere omstandigheden. Een regel kan derhalve niet gegeven worden.

Ongerechtigde speler
Artikel 48 lid 1 Artikel 24 lid 1b (5 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o

Bij het niet overspelen van de wedstrijd worden de straffen vermeld in artikel 24 lid 1m, n en o niet opgelegd.

Artikel 48 lid 3a Artikel 24 lid 1b (5 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f.

Zie de toelichting op artikel 48 lid 1.

Leeftijdsoverschrijdingen in het jeugdkorfbal
Artikel 49 lid 1 Artikel 24 lid 1b (5 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Artikel 24 lid 1m
Artikel 24 lid 1n
Artikel 24 lid 1o

Bij het niet overspelen van de wedstrijd worden de straffen vermeld in artikel 24 lid 1m, n en o niet opgelegd.

Artikel 49 lid 3a Artikel 24 lid 1b (5 rekeneenheden)
Artikel 24 lid 1f
Hoofdstuk 4
Overtredingen van artikel 9 lid 1 onder c van het Tuchtreglement

Bij schuldig verklaring van artikel 9 lid 1c TR is de strafmaat als volgt:

1e maal recidive 2e recidive
4 – 26 weken schorsing 2 – 12 maanden schorsing 24 maanden schorsing