FAQ avg

Wanneer mag ik als vereniging persoonsgegevens verwerken?

Je mag alleen persoonsgegevens verwerken voor het doel waarvoor u ze verzamelt en alleen op basis van een van de volgende 6 grondslagen.

  1. Toestemming van de betrokkene;
  2. uitvoering van een overeenkomst;
  3. voldoen aan een wettelijke plicht
  4. bescherming van de belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon
  5. uitvoering taak van algemeen belang
  6. behartiging van gerechtvaardigde belangen

Voor alle gegevens die u verwerkt moet u zich dus afvragen met welk doel je dat doet en op basis van welke van de hierboven genoemde grondslagen. Als sportvereniging zal je vooral gegevens verwerken op basis van de eerste twee grondslagen: uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst en toestemming

Gegevens die je bijvoorbeeld nodig hebt voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst zijn:

  1. adresgegevens voor de ledenadministratie;
  2. adresgegevens voor de oproeping van de algemene ledenvergadering;
  3. bankgegevens voor de afschrijving van de contributie;
  4. geboortejaar/datum voor de indeling in categorieën (datum alleen indien jaar niet voldoende is).

Wees voorzichtig met het gebruik van de grondslag “behartiging van gerechtvaardigde belangen”. Het gebruik van deze grondslag is een grijsvlak. Je moet een belangen afweging maken en uw belang en de gerechtvaardigdheid daarvan goed kunnen onderbouwen.