Skip to the main content

HR 2.03 Financieel Statuut

(conform artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement)

Artikel 1 – Bevoegdheden en Instructie
 1. De bevoegdheden, taken en bevoegdheden van het bondsbestuur, al dan niet volgens het directiestatuut gedelegeerd aan de directeur, zijn gegeven in de wet, de statuten en de overige reglementen van het KNKV.
 2. Aanvullende afspraken, ter beperking of ter uitbreiding, vastgelegd in dit financieel statuut of anderszins zijn eveneens bindend voor zover zij niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
 3. Het financieel statuut kan uitsluitend worden gewijzigd door het bondsbestuur na overleg met de directeur. De procuratie gebaseerd op het financieel statuut wordt door de voorzitter van het bondsbestuur ondertekend voordat deze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd wordt.
Artikel 2 – Goed Sportbestuur
 1. Het KNKV hanteert de Code Goed Sportbestuur van het NOC*NSF (september 2021).
 2. Uitgangspunt is dat door het KNKV geen zakelijke transacties worden aangegaan met een onderneming of een andere partij waarmee een bestuurslid een relatie heeft, tenzij de meerwaarde van deze partij zeer evident is en gemotiveerd is.
 3. In de verantwoording aan de bondsraad wordt melding gemaakt van de transacties die zijn aangegaan met een partij zoals bedoeld in lid 2.
 4. De delegatie van het bondsbestuur aan de directeur wordt vastgelegd, zodat de directeur in de gelegenheid is om de beleidsvoorbereiding, dagelijkse leiding, beleidsuitvoering en vertegenwoordiging van het KNKV op adequate wijze uit te voeren.
 5. Ter ondersteuning van goed sportbestuur heeft de manager verantwoordelijk voor de financiën een bijzondere verantwoordelijkheid. De manager verantwoordelijk voor de financiën heeft te allen tijde de verantwoordelijkheid om onregelmatigheden of overtredingen van het financieel statuut en/of het directiestatuut te melden aan de penningmeester en de voorzitter van het bondsbestuur.
 6. In spoedeisende gevallen kunnen de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk goedkeuring verlenen betreffende onderwerpen die de goedkeuring van het bondsbestuur behoeven. In de eerstvolgende vergadering van het bondsbestuur zullen de voorzitter en de penningmeester zich hiervoor verantwoorden.
Artikel 3 – Verantwoordelijkheden van de directeur
 1. In een directiestatuut, zoals bedoeld in artikel 4 lid 2, dat wordt vastgesteld door het bondsbestuur, worden de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de directeur bepaald.
 2. In een procuratiebesluit, dat wordt vastgesteld door het bondsbestuur, worden de kaders bepaald ten aanzien van het aangaan van verplichtingen voor het KNKV door de directeur.
Artikel 4 – Inwerkingtreding

Dit financieel statuut treedt in werking op 12 oktober 2022.