Bondsraad

De Bondsraad bestaat uit 35 stemgerechtigde Bondsraadsleden, die alle leden van het KNKV vertegenwoordigen, alsmede uit adviserende leden.
Uit elk district wordt ter vertegenwoordiging van de onder het desbetreffende district ressorterende leden zeven Bondsraadsleden gezonden, die stemmen mogen uitbrengen naar rato van het aantal leden van dat district. Het aantal onder een district ressorterende leden wordt bepaald door de stand van de ledenopgaven op 30 juni voorafgaande aan de betreffende Bondsraadvergadering. 

Beleidszaken Bestuurders Bestuursbesluiten