Verzoek toezending verklaringen

De Commissie van Beroep kan zo'n verzoek eerst behandelen nadat een beroepschrift is ontvangen en het beroep in behandeling is genomen (nadat er betaald is; zie punt 6). Wordt er een verzoek ingediend vóórdat er een beroepschrift is, dan wordt het verzoek doorgezonden naar de Tuchtcommissie, die op dat moment nog bevoegd is.

Zodra het beroepschrift is ontvangen stuurt het bondsbureau de commissie een kopie van het beroepschrift en van de overige stukken.

Een verzoek om een kopie van de verklaringen wordt normaliter ingewilligd onder de volgende voorwaarden:

  1. betrokkene en anderen gaan terughoudend met de informatie om;
  2. betrokkene en anderen ondernemen richting de "afzenders" direct noch indirect enige actie;
  3. betrokkene belooft - na behandeling van het beroepschrift - de stukken retour te zenden dan wel te vernietigen.

Betrokkene dient vóór toezending de secretaris van de commissie, te melden dat hij de voorwaarden accepteert.

Indien de Commissie van Beroep het verzoek om toezending inwilligt, worden de "afzenders" daarvan op de hoogte gesteld.

Indien een betrokkene vraagt om toezending van een kopie van de verklaringen, het verzoek wordt toegewezen, met de voorwaarden door betrokkene wordt ingestemd en de stukken worden verzonden zal de beroepstermijn van één week vermoedelijk verstreken zijn. In dat geval zal de secretaris van de commissie bij toezending van de stukken aangeven binnen welke termijn het beroepschrift kan worden aangevuld.