Sportiviteit

Korfbal Zichtbaar Sportief  - Veilig sportklimaat

Het programma 'naar een veiliger sportklimaat' is door de sportbonden en NOC*NSF uitgevoerd en afgerond op 1 januari 2019. Vijfenveertig sportbonden en hun aangesloten verenigingen hebben uitvoering gegeven aan het VSK-programma. Dankzij de behaalde resultaten is het actieplan een succes geworden.

Positieve Sportcultuur
Als vervolg op het VSK-programma is het traject ‘positieve sportcultuur’ gestart. In de jaren 2019-2021 worden concrete stappen gezet om de positieve sportcultuur nog meer te versterken en te verankeren. Het doel is om zoveel mensen met plezier, veilig en zorgeloos een lang leven sporten en bewegen aan te bieden. Het traject positieve sportcultuur is ondergebracht in het Nationale Sportakkoord als één van de zes deelakkoorden. In veel gevallen maakt het deelakkoord positieve sportcultuur deel uit van een lokaal sportakkoord (gemeentelijk akkoord). Hiervoor kunnen de verenigingen terecht bij de adviseur lokale sport van hun gemeente.

Korfbal Zichtbaar Sportief
Het KNKV heeft het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ opgepakt en uitgevoerd onder de noemer Korfbal zichtbaar sportief. Sport levert prachtige momenten op en het is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen. Een veilig klimaat binnen het korfbal betekent dat de korfbalvereniging wordt gezien als het tweede thuis voor haar leden. Een plek waar jong en oud onbezorgd sporten en elkaar ontmoeten. Een plek waar het voor iedereen duidelijk is hoe we met elkaar omgaan, sprake is van sociale controle en de taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn, waarop eenieder aangesproken kan worden. Het creëren van een sportieve en veilige korfbalomgeving begint met de bewustwording van het eigen gedrag op en rond het veld. Vervolgens kunnen we zowel binnen de vereniging als daarbuiten werken aan verbeteringen om een veiliger korfbalklimaat te realiseren. Deze bewustwording wordt vanuit het KNKV gestimuleerd middels het project Korfbal Zichtbaar Sportief, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van onze sport. In het korfbal zijn relatief weinig excessen bekend. We leggen dan ook de nadruk vooral op de intrinsieke waarde van korfbal en dragen dat uit. Korfbal is sportief en fair en dat laten we graag zien.

Er worden verenigingen diverse handvatten en hulpmiddelen geboden om dit gedachtengoed binnen de vereniging te borgen en kader hierin te faciliteren en op te leiden. Lees hier meer over op sport/nl/voorclubs