Fondsenwerving

Steeds meer verenigingen zoeken naar externe geldbronnen. Steeds verdergaande privatisering, stijgende exploitatiekosten en lagere subsidies dwingen bestuurders naar andere mogelijkheden te zoeken. Er zijn gelukkig vele manieren om extra fondsen te werven. Je kunt meedoen aan bestaande landelijke acties of zelf acties ontwikkelen. Er zijn tientallen voorbeelden van succesvolle acties bekend, maar een goede organisatie van welke actie ook is belangrijk.

Op deze pagina wordt ingegaan op uitgangspunten, doelstellingen, een plan van aanpak en nog veel meer. Kijk ook eens op de site van VSBfonds, waar onder anderen een gratis online cursus fondsenwerving te vinden is.

Algemeen
Wil een actie om fondsen te werven slagen dan zijn er aantal basisvoorwaarden, die niet uit het oog mogen worden verloren:

 • Er dient een prestatie te worden geleverd en wel van een goede kwaliteit. Het maakt daarbij niet uit of een product of een dienst wordt geleverd. Deze voorwaarde wordt gemakkelijk vergeten. Vergeet echter niet, dat je mensen alleen kunt motiveren als ze achter het product of dienst staan.
 • Vermeld altijd het doel van de actie. Dit vergroot de betrokkenheid van deelnemers aan de actie, omdat ze weten wat het resultaat van de actie is. Dat maakt het resultaat van hun inspanningen ook zichtbaar en motiveert voor toekomstige acties.
 • Geef tussentijdse scores. Dit verhoogt de betrokkenheid en motiveert.
 • De activiteit zelf is eveneens van belang. Wanneer die gekoppeld is aan een goed doel zal het zeker stimuleren om mee te doen aan de actie. De kans is op succes is bovendien veel groter wanneer de deelnemer er zelf ook iets aan over kan houden (zoals een loterij bijvoorbeeld).

Vorm
Er bestaat een directe en een indirecte vorm van fondsenwerving. Bij de directe vorm vraagt de gever niet om een tegenprestatie en er is eigenlijk sprake van een gift. De gever heeft over het algemeen sociale of ethische motieven om deel te nemen.

Bij de indirecte vorm kan de gever iets terug krijgen voor zijn bijdrage. De meest bekende vorm hiervan is de loterij. De indirecte vorm van fondsenwerving heeft de meeste kans op succes. De kans op succes is groter naar mate de deelnemers meer voor hun investering terug kunnen krijgen. Indien een product wordt verkocht moet dat product wel de moeite waard zijn. Elke vereniging heeft producten die goed verkoopbaar zijn onder leden en belangstellenden. Een inventarisering van deze producten levert niet zelden een lange lijst op. Hierbij valt te denken aan sjaals of paraplu’s voor de supporters langs de lijn, maar ook aan speelkaarten voorzien van afbeeldingen om een bepaald doel te bereiken. Aan een grote activiteit (jubileum of toernooi) kan een sponsorkrant worden gekoppeld. Daarmee wordt meer publiciteit gecreëerd voor de sponsor en voor de verenigingsactiviteit.

Veel landelijke acties worden gekoppeld aan goede doelen, zoals bijvoorbeeld de gehandicaptensport. Dit vergroot het enthousiasme van deelnemers om mee te doen. Wees niet te bang om de omzet van producten of diensten te zien stijgen als er meerdere maatschappelijke (lokale) doelen mee geholpen zijn.

Wanneer deelnemers aan fondsenwerfacties verbonden kunnen worden aan de vereniging, bijvoorbeeld als donateur, biedt dit grote kansen bij succesvolle vervolgacties. Niet zelden zijn mensen bereid uit enthousiasme een kaderfunctie binnen de vereniging te vervullen (er zijn nog veel meer taken dan alleen trainer of coach!) of kunnen donateurs bij nieuwe fondsenwerfacties worden benaderd.

Communicatie over het verloop van de actie is van groot belang. De aankondiging moet helder en goed zichtbaar zijn en het doel van de actie moet duidelijk zijn. Verder is het van belang, dat de juiste doelgroepen worden bereikt. Uiteraard moeten ook de leden goed worden geïnformeerd over de actie. Dit vergroot de motivatie en de betrokkenheid. Via een thermometer of sponsorbalk kan de huidige opbrengst worden weergegeven. Maar voor de verbouwing van een clubhuis is ook het bouwen van een muurtje (in karton of plastic) te overwegen, waarbij elke baksteen een bepaald bedrag voorstelt.

Vergeet ook niet na de actie de betrokkenen te informeren over het resultaat, ook als niet de volle honderd procent van de doelstelling is behaald.

Voor een goed verloop van de actie is het belangrijk dat bestuurders en organisatoren achter de actie staan. Het doel van de fondsenwerfactie dient te passen bij de doelstelling van de vereniging. Ook de organisatie en medewerking van deelnemers is absoluut noodzakelijk. Deelnemers en medewerkers aan de actie moeten zich altijd in het gestelde doel kunnen vinden.

Evalueer een fondsenwerfactie altijd. Geef duidelijk aan welke punten voor verbetering vatbaar zijn en wat er succesvol is verlopen. Het zal de organisatie van vervolgacties vereenvoudigen. Voor de uitvoering is een zorgvuldige planning onontbeerlijk. Een actie kan een grote flop worden indien deze samenvalt met andere wervingsacties (ook van andere verenigingen) of indien een tijdstip wordt gekozen waarop al een behoorlijk beroep op het bestaande kader wordt gedaan. Bijvoorbeeld tijdens de voorbereidingen voor een nieuw seizoen. Het zijn vrijwel altijd vrijwilligers die de kar moeten trekken en die veelal zwaar belast zijn met verschillende taken.

Plan van Aanpak:

 • Inventariseer ideeën
  Breng alle ideeën in kaart, ook bestaande. Succesvolle acties zijn een voorbeeld voor u. waarom was de actie succesvol? Wat was daarvoor nodig en wat leverde het op? Gebruik ook uw eigen creativiteit. Maak ook een lijst van georganiseerde acties.
 • Inventariseer middelen
  Hoeveel mensen zijn beschikbaar en welke leeftijd hebben ze? Hoeveel tijd hebben ze beschikbaar en in welk gebied zouden ze inzetbaar zijn?
 • Stem ideeën af op de middelen
  Test elk idee op uitvoerbaarheid door te kijken of je voldoende middelen en mensen tot je beschikking hebt. Een aantal ideeën zal om praktische redenen afvallen.
 • Maak een keuze: deelnemen aan georganiseerde actie of zelf actie nemen.
  Het ontwikkelen van eigen ideeën vraagt meer inspanning en soms enig risico als er een investering moet worden gedaan. Met een uniek idee kun je echter wel opvallen. Voor deelname aan een georganiseerde actie is de ondersteuning in reclame meestal beter, maar er zijn meestal meer (concurrerende) verenigingen die aan de actie deelnemen.
 • Maak een begroting
  Geef in de begroting aan wat de actie op moet leveren en welke kosten of investeringen er mee gemoeid zijn. Denk hierbij ook aan een attentie voor de deelnemers en begeleiders van de actie.
 • Communiceer naar betrokkenen
  De uitvoerenden van de actie, de begeleiding en de doelgroep waarop de actie is gericht moeten goed geïnformeerd worden. Doe dat door middel van persoonlijke uitnodigingen, flyers en vooral mond-tot-mond reclame. Met deze laatste kun je mensen direct enthousiast maken.
 • Plan de actie, mensen en tijd
  Hoeveel mensen zijn er nodig en wat wordt er precies van ze verwacht?
 • Zorg voor goede begeleiding
  Zorg voor duidelijke instructies en geeft helder aan wat het doel van de actie is. Geef aan wat de actie oplevert voor de vereniging en henzelf. Gebruik ook het clubblad, een mededelingenbord, etc. Wellicht een kleine voorlichtings- of introductieavond?
 • Informeer de doelgroep rechtstreeks
  Gebruik flyers om aandacht te trekken voor de actie. Maak daarin duidelijk voor welke vereniging de actie is opgezet, wat de actie inhoudt, hoe men kan deelnemen, wat het kost en hoe de fondsenwervers te herkennen zijn. Maak voor dat laatste gebruik van opvallende kleding of een identiteitskaart.
 • Zorg voor informatie naar de pers
  Een persbericht in huis-aan-huisbladen zorgt voor extra ondersteuning van de actie. Een actie kan bovendien ook aangekondigd worden. 
 • Neem indien nodig contact op met de gemeente
  Soms is een vergunning nodig voor bepaalde loterijen of huis-aan-huisacties. Neem om problemen te voorkomen altijd vooraf contact op met de gemeente.
 • Zorg voor een gezellige afsluiting
  Enthousiasme en een goed resultaat van de deelnemers en begeleiders moet worden beloond. Vang hen na afloop van de actie op met een hapje en een drankje. Op die manier wordt het een gezelligheidsactiviteit en wordt het gemakkelijker om voor opvolgende acties deelnemers te krijgen.