Verzekeringen

Het is van belang als (korfbal)vereniging goed verzekerd te zijn. Het kan immers veel geld gaan kosten als het mis gaat .

Vragen die we veel krijgen over verzekeringen zijn:

 •  Lopen alle verenigingsverzekeringen via het KNKV?
  • Het KNKV heeft géén collectieve verzekeringen afgesloten.
  • Het KNKV adviseert haar leden een gecombineerde wa/ongevallenverzekering voor haar leden af te sluiten.
 • Zijn de leden van de korfbalvereniging automatisch verzekerd voor WA/ongevallen?
  • Niet automatisch, vraag dit na bij de vereniging.
    

Actielijst aanpak van verzekeringen

 • Maak één bestuurslid verantwoordelijk voor verzekeringen, bijvoorbeeld de penningmeester of de voorzitter of diegene die de meeste affiniteit heeft met verzekeringen.
 • Reserveer periodiek (iedere twee weken/maandelijks) een uurtje om rustig de correspondentie en lopende zaken over verzekeringen door te nemen.
 • Spaar relevante informatie op (brieven, poliswijzigingen, artikelen, post van verzekeringsmaatschappijen) tot dat moment.
 • Bekijk wel eerst of spoedeisende zaken direct aandacht vragen.
 • Kijk of het mogelijk is om alle vervaldata van polissen op één datum in het jaar, bijvoorbeeld 1 juli te laten vallen. Dat geeft de mogelijkheid om alle polissen in een keer goed te evalueren en te beoordelen. Iedere goede tussenpersoon of verzekeraar biedt deze mogelijkheid.
 • Breng periodiek een beknopt rapport uit aan het bestuur, zodat iedereen geïnformeerd is.
 • Bekijk of uitbreidingen, wijzigingen in activiteiten van de vereniging of bouwplannen een nieuw of extra risico met zich meebrengen.
 • Zorg bij opvolging tijdig voor juiste overdracht van de portefeuille aan uw opvolger.
   

Stappenplan
Hoe kies je de juiste verzekeringen?

 • Informeer en kies een goede adviseur.
 • Inventariseer samen de risico’s (denk dan ook aan overeenkomsten met derden, bijvoorbeeld huurovereenkomst sportruimte)
 • Inventariseer uw huidige polissen en de vervaldata daarvan.
 • Kies een pakket van polissen die uw risico’s goed en volledig afdekken.
   

Aansprakelijkheidsverzekering
De leden van een korfbalvereniging zijn niet automatisch verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Doel is de verzekerde te beschermen tegen gevolgen van een aansprakelijkstelling wegens anderen toegebrachte schade. Bijvoorbeeld als schade het gevolg is van het niet naleven van veiligheidsvoorschriften kan de vereniging in beginsel aansprakelijk worden gesteld. De verenigingen dienen zelf een verzekering af te sluiten. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde in een uitspraak dat de verhouding tussen een organisatie en een vrijwilliger weghalen juridisch overeenkomt met die tussen werkgever en flexwerker. Je sportvereniging is namelijk verantwoordelijk voor een voldoende verzekering tegen financiële risico’s voorkomende uit mogelijke wettelijke aansprakelijkheid. Dit valt onder de zorgplicht van goed werkgeversschap waar sportverenigingen ook mee te maken hebben. De vrijwilliger werkt immers in opdracht van de vereniging. Jouw sportvereniging doet er dus goed aan zowel een ongevallen àls een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze “gewone” aansprakelijkheid moet overigens goed worden onderscheiden van de bestuursaansprakelijkheid. Een ongevallenverzekering alleen volstaat niet maar zorg ook voor een aansprakelijkheidsverzekering. Kijk dus de verzekeringspolis van jouw sportvereniging hierop na!

 • Aansprakelijkheid bij vrijwilligers. Als jouw vereniging vrijwilligers inschakelt, dan is jouw vereniging tegenover derden aansprakelijk voor hun gedragingen. De vereniging moet in deze gevallen de schade zelf vergoeden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de vrijwilliger. 
 • Aansprakelijkheid van de vereniging tegenover derden. Jouw vereniging is aansprakelijk voor haar eigen gedragingen en die van haar leden. Jouw vereniging is aansprakelijk voor schade als deze haar kan worden toegerekend. 

Bestuursaansprakelijkheid
In sommige gevallen kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hiervoor kan eventueel een verzekering worden afgesloten. In de download op de KNVB-site lees je hier meer over.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering biedt uitkomst wanneer een korfballer in botsing komt met een mede speler en zich daarbij zodanig blesseert dat hij met blijvende gevolgen geconfronteerd wordt. Ook van kracht voor vrijwilligers die bij het uitoefenen van hun functie voor de vereniging letsel oplopen.

Geldverzekering
Hier is het geld verzekerd van die kantinebeheerder die op weg naar huis is of geld dat tijdelijk bij een kaderlid thuis voor een activiteit is ondergebracht.

Inboedelverzekering/brand
Hier zijn alle eigendommen in kleed- en clubgebouw, inventaris en sportmaterialen verzekerd.

Opstalverzekering
Hier zijn de opstallen verzekerd clubgebouw, kunstgras, lichtmastenm enz.

Rechtsbijstandverzekering
Met een rechtsbijstandverzekering heeft een vereniging recht op juridische adviezen en/of behandeling door deskundigen. Onder bepaalde voorwaarden worden ook proces- en gerechtskosten vergoed.

Evenementen onkosten verzekering
Men kan zich hier verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden als een evenement niet door mocht gaan, eerder beëindigd moet worden of onderbroken wordt. Daarmee kunnen eventuele financiële risico’s beperkt blijven.