WOZ / OZB

Onroerende zaakbelasting (OZB): het kritisch bekijken waard

De Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken ten behoeve van diverse belastingen waaronder de OZB. korfbalverenigingen krijgen hier ook mee te maken. Het gaat om de waarde van de grond, clubhuis, kleedkamers en andere opstallen. De OZB bestaat uit twee gedeelten; het eigenaars- en het gebruikersgedeelte. Beide zijn percentages van de WOZ-waarde en dat kan per gemeente nogal verschillen.

De vereniging wordt ten onrechte als eigenaar aangemerkt, de WOZ-waarde is veel te hoog, opstallen die worden gewaardeerd terwijl ze al jaren geleden gesloopt zijn. Zomaar een paar voorbeelden van gemaakte fouten met grote gevolgen. Na ontvangst van de aanslag gemeentelijk belastingen kan de vereniging bezwaar maken tegen deze aanslag. Het bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening indienen. Dit kan zeer lonend zijn, want een groot aantal sportverenigingen betaalt te veel OZB.

Onderzoek heeft uitgewezen dat verenigingen vaak met succes bezwaar kunnen maken tegen deze lokale belasting. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:

 • 60% van de onderzochte verenigingen betaalt te veel OZB, dit wil zeggen dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld;
 • een juiste waardevaststelling kan verenigingen jaarlijks een behoorlijk financieel voordeel opleveren;
 • de waardering van een accommodatie in het kader van de Wet WOZ is in veel gevallen gecompliceerd. Niet alleen verenigingen hebben moeite met de waardering, voor gemeenten is dit ook vaak lastig. Tijdig een onafhankelijke expert erbij halen loont vaak.

De hoogte van de aanslag wordt bepaald door het vastgestelde tarief en de vastgestelde waarde van de accommodatie, de zogenaamde WOZ-waarde. Een gemeente stelt een WOZ-waarde vast door middel van modelmatige waardebepaling. Via een geavanceerde rekentool en diverse kengetallen wordt de WOZ-waarde van sportcomplexen ieder jaar opnieuw bepaald. 95% van de gemeenten beschikt op 28 februari of ervoor. Is de vereniging het niet eens met deze aanslag en in het bijzonder de hoogte van de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. We leggen in zes stappen de procedure uit.

Hoe werkt het?

 • Stap 1: Bezwaar binnen zes weken
  Bezwaar aantekenen mét motivering kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag. Om een goede motivering te kunnen opstellen is het van belang meer taxatiegegevens op te vragen bij de gemeente. In de meeste gevallen kan de vereniging een taxatieverslag opvragen bij de afdeling belastingen van de desbetreffende gemeente. Als u pas na ontvangst van deze informatie gemotiveerd bezwaar wilt indienen, is het handig alvast een pro forma bezwaarschrift in te sturen. Op die manier stelt de vereniging de rechten veilig.

  Nog enkele tips:

  • Kijk goed wie er tekenbevoegd is en laat diegene het bezwaarschrift ondertekenen.
  • Verstuur het bezwaarschrift altijd aangetekend, de vereniging moet namelijk kunnen bewijzen dat het bezwaarschrift daadwerkelijk is verstuurd.
  • Leg een dossier aan van alle correspondentie.
  • Zorg ervoor dat de vereniging tijdig bezwaar maakt, of stuur anders een pro forma bezwaar.
 • Stap 2: Ontvangst reactie van de gemeente
  De gemeente behoort een ontvangstbevestiging te sturen. Als dat te lang duurt, is het verstandig te bellen. Bij een pro forma bezwaarschrift dient u zich wel aan de termijnen van de gemeente te houden. Meestal is het mogelijk opnieuw uitstel aan te vragen, maar doe dat binnen de gestelde termijnen. Vraag ook om te worden gehoord, dit heeft als voordeel dat de vereniging bij de gemeente nog eens het verhaal kan doen.
 • Stap 3: Bezwaarschrift intrekken of nader motiveren
  Na bestudering van de WOZ-beschikking en de opgevraagde taxatie informatie maakt de vereniging de keuze: procedure doorzetten of niet. Bij een officieel bezwaarschrift moet het bezwaar een redelijke grond hebben. Ofwel, zoveel mogelijk argumenten aandragen, maar alleen als deze goed kunnen worden onderbouwd.
  Achterstallig onderhoud, foutieve oppervlaktes gebouwen, verkeerde grondeigendom kunnen belangrijke argumenten zijn de WOZ-waarde naar beneden bij te stellen.
  Tip: Wij adviseren de te betalen aanslag geheel te betalen. Dit voorkomt narigheid achteraf met bijvoorbeeld incassokosten en verschuldigde rente. Daarnaast betaalt de gemeente bij een verlaging de teveel betaalde belasting terug.
 • Stap 4: Onderhandeling met de gemeente
  Wanneer u het bezwaar doorzet en de nadere motivering hebt ingediend, is het wachten op de reactie van de gemeente. Als de vereniging wenst te worden gehoord, ontvangt deze eerst een uitnodiging voor een hoorzitting waarin u het bezwaar kunt toelichten. In een overlegsituatie is het wellicht mogelijk een compromis te bereiken. De vereniging haalt dan vaak niet het onderste uit de kan, maar voorkomt daarmee wellicht een procedure bij de rechtbank.
  Stap 5: Uitspraak gemeente
  Na de hoorzitting ontvangt de vereniging een formele beslissing van de gemeente. Hierin staat of en in hoeverre het bezwaar wordt gehonoreerd en wat dit betekent in de vorm van terugbetaling of vermindering van de te betalen OZB.
  Stap 6: Beroep?
  Het kan voorkomen dat het bezwaar niet of onvoldoende wordt gehonoreerd. Afhankelijk van de hardheid van de argumentatie is te overwegen in beroep te gaan bij de rechtbank. In deze fase is het aan te raden een externe adviseur in te schakelen om de vereniging hierin te begeleiden. Dit kan vaak onder no cure no pay voorwaarden.

Het financieel belang van bezwaar maken
Stel, een vereniging is eigenaar en gebruiker van een sportaccommodatie. De WOZ-waarde is vastgesteld op €600.000,-. Stel dat de OZB op basis van de vastgestelde waarde €2.000,- bedraagt. Als de WOZ-waarde zou worden herzien naar €450.000,-, kan dit een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer €500,-.

Voor aanvullende vragen kun je contact opnemen met jouw verenigingsadviseur.