Onderhoud

Zand ingestrooide kunstgraskorfbalvelden hebben, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, wel degelijk intensief onderhoud nodig. Deze kunstgrasvelden hebben dagelijks, periodiek en grootonderhoud nodig om de kwaliteit te bewaken. De algemene stelregel is: houd het kunstgras altijd zo schoon mogelijk en ga er verantwoord mee om. 

Extra aandacht
Uit de praktijk is gebleken dat met name de korfzones (cirkel/ovaal) het meest gevoelig zijn voor slijtage en de sporttechnische eigenschappen daar het snelste achteruit gaan. Het onderhoud van de korfzones verdient daarom extra aandacht. 

Het KNKV is bezig met het opstellen van een brochure onderhoud kunstgrasvelden waarbij inzicht gegeven in de onderhoudswerkzaamheden zoals deze uitgevoerd moeten worden op zand ingestrooide kunstgrasvelden. Hoe vaak de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd moet worden afgestemd met de leverancier/aannemer van het kunstgrasveld.

Green Deal Sportvelden
De Green Deal Sportvelden (GDS) is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als doel om in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. Dit is een afspraak tussen overheid, sportsector en bedrijfsleven. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is verboden, sportterreinen zijn echter vooralsnog van dat verbod uitgezonderd. Binnen de GDS wordt gewerkt aan het uitfaseren van deze middelen. Wil je als vereniging hier actief bij betrokken worden en aan de slag? Meer informatie vind je op de website www.greendealsportvelden.nl. Hier staat onder andere de lijst van gewasbeschermingsmiddelen, welke alternatieven bekend zijn en waar mensen zelf best-practices kunnen aandragen. 

Voor geinteresseerden die actief betrokken willen worden is het platform Innovatienetwerk. Via het Innovatienetwerk word je o.a op de hoogte gehouden van de best practices die ontwikkeld gaan worden en kun je deelnemen aan bijeenkomsten die georganiseerd worden over allerlei thema’s van beheer en onderhoud.  kunt ook uw voorstellen doen voor best practices, deze worden getoetst door een expertpanel. Meld je aan voor dit platform als je betrokken wilt blijven bij de ontwikkelingen van het beheer van de toekomst.