Tuchtzaken

Er worden vanaf heden geen tuchtuitspraken meer op de website van het KNKV gepubliceerd. De basis hiervan ligt in onderstaande bestuurlijke noodmaatregel.

 

Bestuurlijke noodmaatregel publicatie straffen

Deze bestuurlijke noodmaatregel is vastgesteld in de Bondsbestuursvergadering van 8 oktober

Binnen het tuchtrecht bestaat een viertal kostencategorieën:

  1. Behandelkosten
  2. Boetes als straf
  3. Vergoeding van onkosten
  4. Administratieve boetes

Bedragen worden uitgedrukt in rekeneenheden (r.e.). De rekeneenheid in 2018 is € 5,95.

Opgelegde boetes en te betalen kosten worden aan het einde van het competitieseizoen geïnd via de afrekenstaat die de vereniging ontvangt.

Nu volgt eerst een nadere beschrijving van de verschillende kosten. Daarna wordt ingegaan op de kostengevolgen die uitspraken kunnen hebben.

De Commissie van Beroep heeft de volgende mogelijkheden ter beschikking:

Er kan alleen een straf worden opgelegd, die is te vinden in artikel 24-1 TR. De Regels voor strafoplegging worden op voorstel van het Bondsbestuur door de Bondsraad vastgesteld. In deze Regels staan per overtreder en per code aangegeven wat de minimum en wat de maximum straf is. 

De Commissie van Beroep is, net als de Tuchtcommissie, bevoegd de tenlastelegging te wijzigen (artikel 14-2c TR).

Indien daardoor de tenlastelegging wordt verzwaard of aangevuld is de commissie verplicht appellant in de gelegenheid te stellen zich te verweren.

Zonder wijziging van de tenlastelegging kan de commissie een andere wangedragovertreding, die bijvoorbeeld uit de stukken blijkt maar die niet ten laste is gelegd, niet bestraffen. Zonder aangifte geen zaak.

In het algemeen zal de Commissie van Beroep een zaak schriftelijk afhandelen.

Uitgangspunten voor de beslissing zijn: de uitspraak van de Tuchtcommissie en het dossier.

Als de commissie aanvullende informatie nodig acht kan zij elk lid van het KNKV daarom vragen. Artikel 3-2 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat elk KNKV-lid verplicht is de gevraagde informatie te verstrekken.

De commissie streeft er naar binnen veertien dagen, nadat zij de stukken heeft ontvangen en het bericht heeft gekregen van het bondsbureau inzake de tijdige betaling, tot een uitspraak te komen. Dat lukt niet altijd. Oorzaken kunnen zijn:

  1. de zaak wordt mondeling behandeld;
  2. de zaak is complex;
  3. de commissie moet veel informatie opvragen;
  4. er wordt door appellant gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kopie van de verklaringen te vragen.

Het beroepschrift zal worden behandeld door één van de kamers van de Commissie van Beroep:

Kamer A: mw. Mr. M. de Kock-Molendijk (voorzitter), J. van Zomeren (secretaris), B. ter Weel (lid), Chr. Koerten (lid) en D. v.d. Plicht (lid).
Kamer B: mw. Mr. M. de Kock-Molendijk (voorzitter), J. van Zomeren (secretaris), H.J. van der Woude (lid), W. van der Heijden (lid) en D. v.d. Plicht (lid).

Het is niet zo dat door het instellen van beroep de tenuitvoerlegging van de straf automatisch wordt opgeschort. Het is mogelijk om bij de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep, de heer mr. J.L. Naves, opschorting van de straf te vragen. Voorwaarden zijn:

er wordt daadwerkelijk beroep ingesteld;
de vijftien rekeneenheden worden binnen de gestelde termijn betaald.
De relevante gegevens van de heer Naves zijn: tel. mobiel: 06-42384709; mail: jl.naves@pelsrijcken.nl 

De Commissie van Beroep kan zo'n verzoek eerst behandelen nadat een beroepschrift is ontvangen en het beroep in behandeling is genomen (nadat er betaald is; zie punt 6). Wordt er een verzoek ingediend vóórdat er een beroepschrift is, dan wordt het verzoek doorgezonden naar de Tuchtcommissie, die op dat moment nog bevoegd is.

Zodra het beroepschrift is ontvangen stuurt het bondsbureau de commissie een kopie van het beroepschrift en van de overige stukken.

Pagina's