Bestuursbesluiten

Op deze pagina vind je een overzicht van alle actuele regelingen, bestuurs- en uitvoeringsbesluiten en bestuurlijke noodmaatregelen.

De eerste verwijzing is naar het van toepassing zijnde reglement: (HR=huishoudelijk reglement; RvW=reglement van wedstrijden; TR=tuchtreglement; DO=dopingreglement en SP=sponsoringreglement).
De tweede verwijzing in de titel is naar het nummer bij het desbetreffende reglement.

Definities
Regelingen: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling, die wordt vastgesteld door de Bondsraad.

Bestuursbesluit: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling die wordt vastgesteld door het Bondsbestuur.

Uitvoeringsbesluit: een besluit dat het Bondsbestuur nodig acht om uitvoerende aspecten van de organisatie dan wel de wedstrijden te regelen.

Uitvoeringsregeling: een regeling, die op voordracht van een landelijke commissie door het Bondsbestuur wordt bekrachtigd.

Bestuurlijke noodmaatregel: een tijdelijke maatregel die in spoedeisende gevallen wordt genomen en waarin de statuten, reglementen of regelingen niet voorzien. Deze maatregel is van kracht tot de eerstvolgende Bondsraad, waarop een voorstel tot wijziging van de betreffende statuten, reglementen of regelingen wordt behandeld.

Bestuurlijke noodmaatregel:

Bestuurlijke noodmaatregel publicatie straffen.

Deze bestuurlijke noodmaatregel is vastgesteld in de Bondsbestuursvergadering van 8 oktober

Het KNKV publiceert op basis van artikel 31 van het Tuchtreglement haar uitspraken op de website van het KNKV. Vanuit de uitwerkingen van de AVG heeft het Bondsbestuur het advies van haar advocaat opgevolgd om hier op een andere wijze mee om te gaan. In het vervolg zullen boekingen en straffen niet meer op de internetsite van het KNKV gepubliceerd worden. Dat leidt tot enkele aanpassingen van art. 31 van het Tuchtreglement die ter vaststelling aan de Bondsraad zullen worden voorgelegd. Vooruitlopend daarop wordt navolgende bestuurlijke noodmaatregel vastgesteld: 

 1. Ingeval van een boeking of wegzending bericht het bondsbureau conform de in artikel 11 lid 2 onder a bedoelde regels zo mogelijk voor de eerstkomende wedstrijddag via e-mail aan het desbetreffende lid en aan de desbetreffende vereniging welke straf door of namens detuchtcommissie is opgelegd.
 2. Alle boekingen, zonder en met uitsluiting, zijn zichtbaar in Sportlink Club van de betreffende vereniging o.v.v.:
  1. Gegevens betrokkene
  2. Strafmaat
  3. Ingangsdatum
 3. Alle straffen als gevolg van tuchtuitspraken zijn zichtbaar in Sportlink Club van de betreffende verenigingen.
  1. Gegevens betrokkene
  2. Strafmaat
  3. Ingangsdatum

Deze bestuurlijke noodmaatregel blijft van kracht tot het moment, waarop de hierboven bedoelde wijziging van het Tuchtreglement in werking is getreden. De noodmaatregel komt te vervallen indien op de laatste Bondsraad binnen het verbondsjaar 2018/2019 niet is overgegaan tot vaststelling van het voorstel tot wijziging van het Tuchtreglement. De noodmaatregel vervalt dan op de eerste werkdag na deze Bondsraad.

Het bestuursbesluit 5.2 publicatie straffen vervalt. Over de praktische gevolgen daarvan zal op korte termijn overleg met de tuchtorganen plaats vinden.

Alle bestuursbesluiten:

HR 2.1 Bestuursbesluit verkiezing leden bondsraad

HR 2.2 Klachtrecht

HR 2.3 Directiestatuut

RvW 3.1 Uitvoeringsbesluit verplichting invoeren uitslagen

HR 3.2 Verkiezing en benoeming leden districtsbestuur

HR 3.3 Financieel statuut

RvW 4.1 Bestuursbesluit afrastering

RvW 4.2 Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers

RvW 4.3 Bestuursbesluit jeugdkorfbal

RvW 4.4 Bestuursbesluit verlenging beslissingswedstrijden

RvW 4.5 Bestuursbesluit inhoud verbandtrommel

RvW 4.6 Uitvoeringsbesluit gebruik klok wedstrijden

RvW 4.7 Bestuursbesluit kunststof korf met bijbehorende paal

RvW 4.8 Uitvoeringsbesluit onderbreken van wedstrijden bij onweer

RvW 4.9 Bijzondere weersomstandigheden

RvW 4.10 Bestuursbesluit rangordebepaling

RvW 4.11 Bestuursbesluit rugnummers

RvW 4.12 Bestuursbesluit spelerskaarten

RvW 4.13 Bestuursbesluit studentenkorfbal (SKV)

RvW 4.14 Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming deelnemers zaalkorfbalfinales gemengde ploegen

RvW 4.15 Bestuursbesluit tegemoetkoming in reiskosten

RvW 4.16 Bestuursbesluit time-out

RvW 4.17 Bestuursbesluit verplichtingen ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd

RvW 4.18 Bestuursbesluit bijzondere verplichtingen zaalkorfbal

RvW 4.19 Uitvoeringsbesluit Rompregeling Arbitrage

RvW 4.20 Bestuursbesluit Verplaatsen Wedstrijd

RvW 4.21 Uitvoeringsbesluit opnieuw vaststellen wedstrijden breedtekorfbal

RvW 4.22 Bestuursbesluit algemene kaders arbitrage officials

RvW 4.23 Bestuursbesluit Competitieleidraad

RvW 4.24 Bestuursbesluit afmeting speelveld veldkorfbal

HR 4.25 Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming kaderfuncties

RvW 4.26 Bestuursbesluit spelersvervangingen in top- en wedstrijdkorfbal

RvW 4.27 Klassen met schotklok

RvW 4.28 Aanvullende voorwaarden terreinen en binnensportaccommodaties

TR 5.1 Bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending

TR 5.2 Bestuursbesluit publicatie straffen

TR 5.3 Bestuursbesluit schikkingsregeling wedstrijdkorfbal

TR 5.4 Bestuursbesluit schikkingsregeling breedtekorfbal

SR 6.1 Bestuursbesluit naamskoppeling

SR 6.2 Bestuursbesluit reclame op wedstrijdkleding

SR 6.3 Bestuursbesluit reclame rond en op het speelveld en op spelmateriaal

DO 7.1 Bestuursbesluit verboden groepen van stoffen en verboden methoden

Aanvullende richtlijnen bijzondere verplichtingen zaalkorfbal

 

Recente aanpassingen in bestuursbesluiten en reglementen:

5 november 2018

4.4: Gelijk getrokken op gewijzigde punten met IKF-regels;
4.17: Opstellingen worden vanaf heden niet meer op papier ingeleverd maar digitaal binnen DWF;
4.18: Verplichting tot vervangingsgebied in Korfbal League en Hoofdklasse opgenomen;
4.26: Om eventuele discussies te voorkomen een verduidelijking.

27 juli 2018

BB 4.2 Banken
Verheldering over wanneer wissel daadwerkelijk aangevraagd is na discussies uit de praktijk

BB 4.3 Jeugdkorfbal
Toevoeging bij de E-jeugd die ten onrechte ooit een keer is weggevallen.
Aanpassing speelduur veldcompetitie A-jeugd
 
BB 4.4 Verlenging beslissingswedstrijden
Uniformering met IKF regels aangaande startpositie verlenging
 
BB 4.11 Rugnummer
Aantal uitzonderingen waren reeds vermeld als zijnde eindigend in 2017/2018, dit is nu verwerkt
 
BB 4.16 time-out en wedstrijdduur
Verheldering over wanneer time-out daadwerkelijk aangevraagd is na discussies uit de praktijk
Aanpassing speelduur veldcompetitie naar 2x30 minuten
Uniformering betreffende toepassing time-out
 
Nieuw: BB 4.28 Aanvullende voorwaarden terreinen en binnensportaccommodaties
In het Reglement van Wedstrijden staat vermeld in artikel 17 dat verenigingen voor zowel de veld als de zaalkorfbalcompetitie de verplichting hebben om al dan niet eigen terreinen en binnensportaccommodaties beschikbaar te stellen voor het spelen van de thuiswedstrijden en dat deze accommodaties namens het Bondsbestuur worden gekeurd. Op basis waarvan het Bondsbestuur dit doet staat echter niet vermeld. Door het nemen van het bestuursbesluit ‘Aanvullende voorwaarden terreinen en binnensportaccommodaties’ wordt een sluitende koppeling gemaakt tussen de spelregels en reglementen van het KNKV en de normen van NOC*NSF.
Door het nemen van dit bestuursbesluit wordt de koppeling tussen de normen van NOC*NSF en de reglementen van het KNKV geformaliseerd. Het KNKV draagt samen met NOC*NSF en andere sportbonden en gemeenten zorg voor de aanwezigheid van kwalitatief goede sportaccommodaties in Nederland. Het daartoe ontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem coördineert de aanleg van kunstgras- en natuurgrasvelden en binnensportaccommodaties en monitort de conditie gedurende de levensduur.
Het bestuursbesluit schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen die te maken hebben met de aanleg en renovatie van buitensportterreinen en binnensportaccommodaties. De markt in Nederland is explosief gestegen (mede o.a. door het Bestuursbesluit nieuwe veldafmetingen, RvW 4.24) neemt ook de druk op aanleg en renovatie enorm toe. Dit leidt helaas tot kwaliteitsverlies, waarvan de vereniging met haar leden de dupe worden. Dit bestuursbesluit is een garantie dat de kwaliteit van buitenterreinen en binnensportaccommodaties gewaarborgd blijft.
De aanvullende voorwaarden geven duidelijk aan welke sporttechnische eisen worden beoordeeld tijdens een keuring namens het Bondsbestuur
 
4.22 Arbitrale kaders en 4.23 competitieleidraad
De inhoud van de Competitieleidraad en Arbitrale kaders is gereed gemaakt voor het nieuwe seizoen. 
 
Reglementen
Op de Bondsraad zijn er ook weer de nodige reglemenstwijzigingen vastgesteld. Deze zijn hier en hier terug te vinden.
 

15 januari 2018

4.14 uitvoeringsbesluit zaalfinale
Aangepast aan situatie 2018

21 augustus 2017

4.3 jeugdkorfbal
Het 8x mogen (terug)wisselen is nu ook in dit bestuursbesluit verwerkt.

4.11 rugnummers
Zoals het Bestuursbesluit ingeregeld was, moet elk team met schotklok altijd hele seizoen zelfde rugnummers hebben. Ook in de reserveklassen. In een 3e of 4e team doen zoveel mensen mee, dat dit bijna ondoenlijk is qua organisatie, betekent veel extra shirts en daarmee extra kosten. Een aantal derde teams hebben afgelopen zaalseizoen van 18 resp. 19 spelers gebruik gemaakt. Met deze aanpassing wordt dit afgezwakt.

5.11 Formele waarschuwing en wegzending
Noodzakelijke aanvulling n.a.v. wijzigingen tijdens afgelopen Bondsraad

25 juli 2017

4.2. Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers
Experiment 2 coaches in Korfbal League wat in 2016/2017 van toepassing was ook van toepassing laten zijn in 2017/2018.

4.10 Rangordebepaling
De rangordebepaling, vaak ook “onderling resultaat” genoemd is vanaf komend seizoen ook van toepassing in de standaardklassen in het wedstrijdkorfbal. Hiermee is dit van toepassing op alle klassen in het top- en wedstrijdkorfbal. 

4.11 rugnummers
Uitzonderingen in toekomst beperken

4.22 Algemene kaders arbitrage officials
Geactualiseerd voor seizoen 2017/2018

4.23 Competitieleidraad
Geactualiseerd voor seizoen 2017/2018

4.26 spelersvervangingen in het top- en wedstrijdkorfbal
Het maximaal acht keer wisselen, en daarmee ook terug wisselen is vanaf komend seizoen van toepassing in alle klassen in top- en wedstrijdkorfbal.

4.27 Klassen met schotklok
De schotklok is komend seizoen ook van toepassing in de 1e klasse en reserve overgangsklasse in het gemengde korfbal en de hoofdklasse A-jeugd in het dameskorfbal.

5.1 formele waarschuwing in wegzending
Aanpassingen n.a.v. wijzigingen Bondsraad

Daarnaast is er een nieuw bestuursbesluit: 4.25 Uitvoeringsbesluit tegemoetkoming kaderfuncties
In dit uitvoeringsbesluit wordt georganiseerd dat leden van verenigingen die een vrijwillige kaderfunctie binnen het KNKV vervullen, hier middels cursussen voor gecompenseerd kunnen worden.

30 augustus 2016

3.1 invoeren uitslagen: Aangepast aan DWF 

4.1 speelveldafzetting: Aanpassing aan de hedendaagse realiteit / normen NOC*NSF – IsaSport 

4.7: Kunststof korf: Verwijzing naar rotan er uit gehaald

4.12: Spelerskaarten: Aangepast aan DWF

4.16: Time-out: Uitbreiding A-jeugd overgangsklasse.

4.18: Bijzondere verplichtingen zaalkorfbal: Positie van spelersbanken en jurytafel vastgelegd

4.20: verplaatsen wedstrijden: Aangepast aan de nieuwe werkwijze

4.21: Vaststellen wedstrijden breedtekorfbal: n.a.v. knelpunten uit de praktijk in lijn gebracht met RvW

4.22: Algemene kaders officials: Actualisatieslag en kleine aanpassingen.

4.23: Competitieleidraad: Actualisatieslag

4.25: Invoering DWF: Komt te vervallen

4.26: Spelersvervangingen in het topkorfbal: Het experiment wordt met enkele klassen in het topkorfbal uitgebreid

4.27: Klassen met schotklok: Uitbreiding klassen

5.1: Formele waarschuwing en wegzending: N.a.v. de wijzigingen in de regels voor strafoplegging zijn er ook wijzigingen in dit bestuursbesluit doorgevoerd.  

26 januari 2016

4.14 uitvoeringsbesluit zaalfinale
Aangepast op de situatie in Ziggo Dome

9 november 2015

4.2 Banken
Kleine aanpassing in lid 9 zodat dit conform de spelregels is.

4.12 Bestuursbesluit spelerskaarten
Het slotartikel betreffende ingangsdatum was niet juist na de vorige aanpassing, dit is gecorrigeerd.

4.26 Speler wisselingen in Korfbal League, hoofdklasse en reserve Korfbal League
De formulering in het besluit tijdens de vorige vergadering riep enkele vragen op, waardoor deze tekstueel aangepast zijn. 

19 oktober 2015

4.12 Bestuursbesluit spelerskaarten
Enkele kleine aanpassingen die betrekking hebben op de digitale spelerskaart

4.18 Bijzondere verplichtingen zaalkorfbal
Lid 9 betreffende type bal waar mee gespeeld moet worden toegevoegd

4.26 Spelerwisselingen in Korfbal League, hoofdklasse en reserve Korfbal League
In lijn getrokken met internationale spelregels en aantal klassen waar terugwisselen wordt toegepast uitgebreid.

24 augustus 2015: Diverse wijzigingen

2.1 Verkiezing leden Bondsraad
Om mogelijke knelpunten over aan-/aftreden van Bondsraadsleden te voorkomen is dit besluit aangepast.

3.2 Verkiezing en benoeming leden districtsbestuur
De mogelijkheid om e.e.a. digitaal af te handelen is toegevoegd.

4.3 jeugdkorfbal
Hierin is gewijzigd dat bij de F-jeugd een speler niet direct nog een keer na zijn eigen schot mag schieten. Kijk in het bestuursbesluit voor de exacte bepaling.

4.4 Verlenging beslissingswedstrijden
In lid 2b de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd.

4.6 Uitvoeringsbesluit klok wedstrijden
In lid 1 de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd.

4.7 paal + korf
Enkele onderdelen van dit bestuursbesluit waren afwijkend t.o.v. de spelregels. Dit is gelijk getrokken.

4.9 Uitzonderlijke weersomstandigheden
Wegens een aanpassing in het Reglement van Wedstrijden omtrent de kosten van een afgelasting van bondswege is het oude artikel 3 vervallen en zijn de overige artikelen vernummerd.

4.11 Rugnummers
In aanhef de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd.

4.12 Spelerskaarten
Is uitgebreid richting de digitale spelerskaart, welke hiermee ook geborgd is. In een eerder stadium is reeds besloten dat de spelerskaarten met een einddatum van juni 2015 automatisch met een jaar verlengd zouden worden.

4.17 Verplichting ontvangende ploeg
In lid 2 de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd.

4.18 Bijzondere verplichtingen zaalkorfbal
In lid 1 en 2b de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd. In lid 4 de aanpassing dat in alle klassen met schotklok de zuivere speeltijd van 2*25 minuten wordt doorgevoerd.

4.22 Algemene kaders voor Arbitrage officials
Contactgegevens zijn aangepast, daarnaast wijzigingen in 2.4 (bepaling rondom assistenten) en 2.12 (niveau assistenten).

4.25 (oud) toepassing spelregels dameskorfbal
Dit bestuursbesluit komt te vervallen.

4.25 (nieuw) invoering mobiel digitaal wedstrijdformulier
Middels dit bestuursbesluit wordt het invoeringstempo bepaald van het mDWF en de uiterlijke termijn waarop verenigingen geïnformeerd moeten worden. De vernieuwde handleiding van het DWF zal u morgen toegezonden worden.

4.27 Klassen met schotklok
Een nieuw bestuursbesluit dat toekomstige aanpassingen rondom klassen met schotklok eenvoudiger maakt.

3 maart 2015: wijziging in 4.4
In 4.4 is ook de dames Topklasse in artikel 2.b toegevoegd.

16 februari 2015: wijzigingen in 4.14, 4.18 en invoering bestuurlijke noodmaatregel
4.14 is geactualiseerd voor het lopende seizoen, 4.18 is aangescherpt, en de invoering van mobiel Digitaal Wedstrijdformulier maakte bestuurlijke noodmaatregel noodzakelijk.

20 oktober 2014: wijzigingen in 4.15 en 4.17
in 4.15 is omslagregeling komen te vervallen en in 4.17 verplichting opgenomen om in bepaalde klassen tijdig opstelling in te leveren.

1 oktober 2014: nieuw bestuursbesluit 4.26
Besluit over spelerswisselingen in de Korfbal League

21 augustus 2014: Diverse aanpassingen in spelregels, bestuursbesluiten en bestuurlijke noodmaatregel
Diverse aanpassingen in diverse onderwerpen. Hierover is een brief naar de verenigingen verzonden.

24 juli 2014: Diverse aanpassingen in BB's en reglementen
De diverse aanpassingen n.a.v. de Bondsraad en bestuursvergadering van juni zijn verwerkt. Hierover is een brief naar de verenigingen verzonden. 

10 maart 2014: Aanpassing in BB 4.4 verlenging beslissingswedstrijden
Inhoudelijk is er niets veranderd, er zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd om de leesbaarheid te vergroten.

10 februari 2014: Aanpassing in BB 4.14 tegemoetkoming zaalfinales
Dit uitvoeringsbesluit wordt jaarlijks aangepast en opnieuw vastgesteld.

28 november 2013: Aanpassingen in RvW en BB 4.18
RvW: Titel hoofdstuk 4 Scheidsrechterofficials is aangepast in Arbitrageofficials;
RvW: Artikel 31 titel: KNKVbeoordelaars, -waarnemers en scheidsrechterbegeleiders is aangepast in KNKV-beoordelaars en KNKV-waarnemers.
RvW: Artikel 31 lid 1; ……..KNKV – beoordelaars, KNKV –waarnemers en scheidsrechterbegeleiders is aangepast in KNKV-beoordelaars en KNKV-waarnemers.
RvW: Artikel 48 titel is aangepast in Ongerechtigde spelers
In Bestuursbesluit 4.18 lid 9, tweede regel: is materieel aangepast in materiaal. 

11 november 2013: 4.15, tegemoetkoming reiskosten.
In de zomer van 2011 heeft het Bondsbestuur besloten om de regeling voor tegemoetkoming in reiskosten per 30 juni 2012 te laten vervallen. Na afloop van het seizoen 2012-2013 hebben diverse clubs alsnog een verzoek ingediend voor tegemoetkoming van deze reiskosten. Merendeel van de clubs was niet op de hoogte van het vervallen van dit bestuursbesluit.

Naar aanleiding van die reacties heeft het Bondsbestuur een analyse op de reisafstanden in het wedstrijdkorfbal voor het zaalseizoen 2013-2014 gedaan en besloten dit bestuursbesluit enigszins gewijzigd met terugwerkende kracht opnieuw in te laten gaan per 1 juli 2012.  

5 november 2013: 4.18, bijzondere verplichtingen zaalkorfbal.
In lid 2 is vastgelegd dat er ook door het KNKV aangewezen juryvoorzitters actief zijn in de hoofdklasse en bij beslissingswedstrijden in de hoofdklasse. Lid 9 is toegevoegd en geeft het Bondsbestuur de ruimte nadere richtlijnen vast te stellen hoe om te gaan met bepaalde situaties. Deze richtlijnen zijn in dezelfde vergadering ook vastgesteld.

21 oktober 2013: 4.18, bijzondere verplichtingen zaalkorfbal.
Lid 3c geeft de mogelijkheid om naast de schotklok ook gebruik te maken van een LED-paal. Lid 4a is toegevoegd om reguliere speeltijd te bekrachtigen. Het oude lid 4a is 4b geworden (zonder Korfbal League en reserve Korfbal league) en het oude lid 4b is 4c geworden.