Vereniging Centraal in district Oost

Het KNKV wil zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. De verenigingen zijn het belangrijkste middel om mensen te verenigen of te verbinden. Daarom is het belangrijk deze verenigingen centraal te stellen en hen zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen. Het KNKV wil met alle korfbalverenigingen een goede relatie hebben en wil die goede relatie be­reiken door regulier contact te onderhouden met de verenigingen, onderzoek te doen naar de wensen- en behoeften van de verenigingen en proactief te handelen bij mogelijke probleemsitua­ties.

Het KNKV heeft vanuit Vereniging Centraal zeven beroepskrachten als Verenigingsadviseurs aan­gesteld. Daarnaast zijn in verschillende regio’s verenigingscoaches benoemd waarmee de onder­steuning wordt geïntensiveerd. De Verenigingsadviseur is hierbij het centrale aanspreekpunt voor de verenigingen maar werkt nauw samen met de vrijwilligersorganisatie van het KNKV en het KNKV zelf voor optimale uitvoering van Vereniging Centraal.

De Verenigingsadviseur beoordeelt per individuele vereniging het behoeftevraagstuk dat de vereniging heeft. Daarmee kan het KNKV gericht advies en ondersteuning bieden. De coördinator van Vereniging Centraal is Ingrid Sijstermans waarmee men via ingrid.sijstermans@knkv.nl contact kan leggen.

Verenigingsadviseurs voor de verenigingen in district Oost zijn Rick Memelink, Irma Profijt en Marsha Riga. Verenigingsadviseurs Rick Memelink en Irma Profijt stellen zich voor. Verenigingscoach Rob Hagoort, voorzitter Rob Lambermont van Wesstar en secretaris Hans de Klerk van Koveni vertellen over hun ervaringen met Vereniging Centraal.

Verenigingsadviseur Rick Memelink
Eén van de verenigingsadviseurs is Rick Memelink die in cluster D 70 verenigingen toegewezen heeft gekregen, waarvan 62 uit district Oost. Rick Memelink: “Hoi allemaal, ik ben Rick Memelink, 28 jaar geleden geboren in Pretoria en samen met mijn vrouw momenteel woonachtig in Driebergen-Rijsenburg. Ik ben van jongs af aan een korfballer geweest. Helaas lukt het momenteel niet meer om zelf te korfballen. Het is niet te combineren met het coachen van Dalto A1. Voordat ik bij het KNKV aangenomen werd als verenigingsadvi­seur heb ik gewerkt bij Team Sportservice Amsterdam. Ik heb daar drie leuke jaren gehad  als buurtsportcoach korfbal. Wij gaven door de stad heen korfbalpromotielessen en probeerden de scholen en verenigingen met elkaar in verbinding te brengen.

Tevens organiseerden mijn colle­ga's en ik de activiteiten op het voorplein van Ziggo Dome. Naast mijn werkzaamheden voor het KNKV heb ik een eigen bedrijfje als webdesigner. Vanuit mijn rol als verenigingsadviseur wil ik proberen om bij elke vereniging langs te gaan. Ik ben namelijk erg nieuwsgierig hoe het gaat bij jullie op de vereniging. In het gesprek dat we hebben kunnen we bepalen in hoeverre wij als KNKV je kunnen helpen, of dat we misschien wel een externe partij moeten inschakelen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er geen vraagstuk is, in dat geval hebben wij in elk geval even kennis­gemaakt. Het is goed om te weten dat vanaf september ik jullie eerste aanspreekpunt ben rich­ting het KNKV. Heb je vragen? Bel (0682505468) of mail (rick.memelink@knkv.nl) me gerust!”

Verenigingsadviseur Irma Profijt
Irma Profijt is verenigingsadviseur in cluster B en adviseert 61 verenigingen waarvan 42 uit dis­trict Oost. Irma Profijt-Doorlag: “Ik ben Irma Profijt-Doorlag en ik ben getrouwd met Bert Jan Profijt. We hebben een echt korf­balhuwelijk sinds 1982. We wonen in Marknesse in de prachtige Noordoostpolder dat deel uit maakt van Flevoland. Ik ben geboren op 21 mei 1961 in Luttelgeest. Toen ik elf jaar was ben ik gaan korfballen bij de korfbalclub in het buurtdorp Marknesse. Daar heb ik ook Bert Jan leren kennen. Sinds drie jaar speel ik niet meer actief, maar doe ik af en toe mee met de recreanten van mijn huidige club KV Emmeloord. Daarnaast doe ik aan outdoorfit, hardlopen en wielrennen. Naast mijn baan bij het KNKV heb ik een eigen praktijk als loopbaancoach sinds 2016. Ik heb daarvoor een praktijkruimte aan huis, welke nu ook als "KNKV-kantoor" dienst doet.

In de perio­de 1980 -2015 heb ik gewerkt bij de Rabobank in diverse functies en de laatste 10 jaar als HR adviseur. Al heel lang ben ik als vrijwilliger betrokken bij het KNKV bij Verenigingsondersteuning en Vereniging Centraal. Met al mijn werk- en levenservaring wil ik een bijdrage leveren aan het uitgangspunt om zo veel mogelijk mensen van korfbal te laten genieten, door de relatie met verenigingen aan te gaan en te versterken. Ik wil me nadrukkelijk inzetten om de verenigingen te laten ervaren dat ze herkent en erkent worden, dat ze weten waar hun kracht ligt om vanuit daar de mensen in hun omgeving te inspireren en enthousiasmeren om korfbal te gaan zien als de sport waar je bij wilt horen. Daar ligt een uitdaging voor ons allemaal, professionals en vrijwilligers samen! ‘Dat je het zelf doet, betekent nog niet dat je het alleen hoeft te doen’ Als verenigingsadviseur kom ik graag in contact met de vereniging om samen de vereniging vooruit te brengen. Ik kom graag naar de verenigingen toe. Ik ben bereikbaar via e-mail (irma.profijt@knkv.nl) en telefonisch 06-82509688.”

Verenigingscoach Rob Hagoort
Rob Hagoort wordt door het KNKV als vrijwilliger ingezet onder de formele titel verenigingscoach. Rob is momenteel actief bij vijf verenigingen, waarvan vier in District Oost, zowel op verzoek van het KNKV als van het bestuur van een vereniging. Naast Wesstar en Koveni is Rob in District Oost sinds kort ook bij AKC in Almelo en bij SKF te Veenendaal actief als coach en of adviseur. Wat doet hij alzo: “De ondersteuning c.q. coaching spitst zich toe op advisering van het bestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Ik heb de contacten met de verenigingen positief er­varen. Zonder uitzondering doe ik zaken met enthousiaste bestuurders. Op één uitzondering na ben ik door het KNKV in contact gebracht met de betreffende vereniging.

De vraag van het KNKV was - onder voorwaarde dat er tussen ons een klik zou zijn - de betreffende vereniging op een specifiek onderwerp (of onderwerpen) te ondersteunen. De uitzondering betreft een vereniging die mij persoonlijk heeft benaderd met specifieke ondersteuningsvragen.” Op de vraag wat hij nog meer zou kunnen doen antwoordt hij: “Met vrijwilligerswerk als verenig­ingscoach bij vijf verenigingen zit mijn agenda behoorlijk vol. Alles wat meer "moet" worden ge­daan gaat ten koste van de beschikbare tijd van of voor die andere verenigingen.” Wat de relatie tussen het KNKV en de verenigingen betreft zegt hij: “Als verenigingscoach merk ik dat zo'n functionaris de afstand helpt te verminderen tussen bestuurskamer van de vereniging en de organisatie in Zeist.”

Wesstar
Eén van de verenigingen in district Oost is Wesstar uit Westervoort, opgericht op 26 maart 1986. Wesstar heeft nu zeventig leden. Na een forse terugloop aan het eind van het seizoen 2017 – 2018 is er nu weer een lichte stijging. Het blijft moeilijk opboksen tegen andere grote sporten in Westervoort zoals voetbal en hockey. Voorzitter Rob Lambermont was in het voorjaar van 2017 aanwezig bij de door district oost van het KNKV belegde  bijeenkomst voor kleine verenigingen in Apeldoorn. “Enerzijds om te horen wat er zoal speelt en om van elkaar te leren. Anderzijds werd daar de mogelijkheid van vereni­gingsondersteuning geïntroduceerd. Wij hebben vanuit Wesstar direct aangegeven daar belangs­telling voor te hebben. Niet zo zeer vanuit een specifieke hulpvraag, maar meer in algemene zin, dat alle hulp bij het ‘hoofd boven water houden’ welkom is. Hoe zorg je er voor dat Wesstar be­ter op de kaart komt te staan en de neerwaartse spiraal wordt omgebogen?”

Rob Hagoort is als verenigingscoach in september 2017 bij Wesstar begonnen. “In het eerste gesprek stond de match centraal. Klikt het tussen Rob en het bestuur en is de hoofdlijn van denken een beetje gelijk? Als er geen match is moet je er niet aan beginnen. Dat bleek wel goed te zitten. Het contact met Rob is altijd goed verlopen. Rob heeft zich altijd letterlijk als ondersteuner opgesteld.”

Rob heeft de club zeker kunnen helpen. “Door zijn bestuurlijke ervaring is er meer structuur ge­komen in de acties die nodig zijn om Wesstar uit het slop te halen. Daarnaast is ook van belang dat Rob hele korte lijnen heeft met het KNKV en weet wie op welk onderwerp kan helpen. In die zin is de afstand tussen een kleine vereniging als Wesstar en de KNKV groot. Omdat er in Wes­tervoort op het gebied van sport en bewegen veel gebeurt is dat heel nuttig geweest. “

Wat heeft Rob Hagoort als verenigingsadviseur bij Wesstar gedaan? Rob Lambermont zegt daar­over: “Rob heeft vooral geluisterd, vragen gesteld, acties geformuleerd en gestimuleerd, de hoofdlijn bewaakt en op de juiste momenten de verbinding met de KNKV verzorgt. Rob fungeert als een klankbord, als spiegel en als katalysator. Uiteindelijk zal de vereniging het moeten doen en is het niet de bedoeling dat een verenigingsondersteuner het werkt doet. De vereniging be­paalt hoe hoog de lat komt te liggen. Een paar wapenfeiten waar Rob een grote bijdrage in heeft gehad, zijn het opstellen van een verenigingspresentatie en een verenigingsvisie. Bij dat laatste zijn er vier speerpunten onderscheiden, namelijk: (Naams)bekendheid en communicatie, Ledenwerving, Vrijwilligers en kader en Accommodatie.

Binnen deze speerpunten zijn in Wesstar specifieke actiepunten benoemd. Met de presentatie en de visie is er een basis gelegd voor de komende jaren. Rob is op verzoek van Wesstar ook een paar keer aanwezig geweest bij overleg met de gemeente. Alleen al de aanwezigheid van een on­dersteuner vanuit de KNKV heeft al een meerwaarde.” Het contact met Rob verliep goed. “In feite is Rob een vaste aanwezigheid binnen de bestuurs­vergaderingen en bij bijeenkomsten die hebben geleid tot de visie (brainstormavond, benen op tafel groepje, enz.). Daarnaast is er regelmatig telefonisch contact geweest en via de mail.

De vereniging is tevreden over het resultaat. Zoals Rob Lambermont al heeft gezegd: “De basis is gelegd, nu moeten wij als vereniging het oppakken. Dat laatste is nog wel een punt van zorg. Er zijn kleine stappen gezet, maar om echt in de lift te komen, zal er door de leden meer gedaan moeten worden.“ De ondersteuning loopt nog steeds. “Wel zal de ondersteuning het komende seizoen op een an­dere manier worden ingevuld. Dat heeft te maken met de beschikbare tijd van Rob, maar ook met het feit dat de vereniging nu aan zet is.’’

Koveni
Ook Koveni heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies te krijgen. Koveni is een fusieclub uit Nieuwegein en heeft nu 191 leden. Koveni ontstond op 1 oktober 2005 door het fu­seren van KV JUKO, opgericht op 17 februari 1965 en Minerva, opgericht op 20 mei 1983. Secretaris Hans de Klerk vertelde wat de vraag aan district Oost was: “Koveni wilde graag advies bij het professionaliseren van het beleid en bij de uitvoering daarvan. We zochten iemand die het bestuur op dit punt een spiegel kon voorhouden en adviseren over hoe het ook beter kan.”

Die iemand was Rob Hagoort en het contact met Rob Hagoort was uitstekend. “Rob schoof bij de vergaderingen van het bestuur aan en was een prettige en deskundige gesprekspartner. We hebben in de persoon van Rob Hagoort een inspirerende ondersteuner gevonden, waarmee we vooral hebben gediscussieerd over het vormgeven van een vrijwilligersbeleid een daarmee samenhangende zaken. Hij was altijd goed ingelezen op de stukken en liet zich goed informeren over de situatie binnen Koveni en kon van daaruit adviezen in woord en geschrift gericht op Ko­veni geven. De ondersteuning heeft nagenoeg een heel competitiejaar geduurd en was erg pret­tig en nuttig.”

Ed Rijken

 

Datum: 31 oktober 2019 uur

District Oost Vereniging Centraal