Veelgestelde vragen (coronavirus)

Deze pagina met veelgestelde vragen wordt geactualiseerd op basis van vragen die bij het KNKV binnenkomen. Laatste wijziging: 3 april 2020.

Algemeen

Waarom wordt er niet gekorfbald tot 1 juni 2020?
Vanwege de maatregelen van het kabinet (op advies van het RIVM) rondom het coronavirus heeft het KNKV op 23 maart besloten om de korfbalcompetitie tot 1 juni af te gelasten. Eén van die kabinetsmaatregelen was namelijk om alle sportverenigingen en -complexen in Nederland te sluiten tot en met 6 april. Gezien de verwachting van het KNKV dat deze maatregel zou worden verlengd - inmiddels verlengd tot 28 april -  én het feit dat het kabinet alle bijeenkomsten tot 1 juni verbood, heeft het KNKV dus op 23 maart besloten dat er tot 1 juni niet gekorfbald wordt. Dit brengt met zich mee dat de gehele (tweede helft van de) veldcompetitie en bijbehorende evenementen worden afgelast.

Waarom worden ook niet-competitie gerelateerde activiteiten afgelast en clubhuizen gesloten?
Volgens de maatregelen, die zijn afgekondigd op 23 maart, mag er geen groepsvorming plaatsvinden met meer dan drie personen. Alle evenementen en bijeenkomsten, ook met minder dan honderd personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.

Mogen we blijven trainen in kleine groepen en kunnen één op één-trainingen door blijven gaan?
Ons advies is om tot 1 juni geen georganiseerde sportactiviteiten te laten plaatsvinden en sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Dit betekent ook geen georganiseerde sportactiviteiten in kleine groepen en ook geen individuele trainingen laten plaatsvinden. De gezondheid en veiligheid van iedereen staan voorop.

Kunnen besturen en commissies nog wel blijven vergaderen in kleine groepen of thuis?
Het kabinet heeft opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Verenigingsbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen en vieringen dienen dan ook te worden afgelast. Skype, Whatsapp-videobellen en Facetime zijn goede digitale alternatieven om een vergadering toch door te laten gaan.

Hoe worden we als vereniging geïnformeerd over updates rondom het coronavirus?
Het KNKV communiceert updates omtrent het coronavirus per e-mail naar alle secretarissen en voorzitters van de verenigingen. Ook plaatst het KNKV alle updates op KNKV.nl en de social mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram). Verder heeft Team Competitie rechtstreeks e-mailcontact met de wedstrijdsecretariaten.

Competitie 

Welke invloed heeft dit op breedtekorfbal zaal?
Het Bondsbestuur heeft op 16 maart besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, waardoor dit hierop officieel ook geen invloed heeft.

Welke invloed heeft dit op wedstrijdkorfbal zaal?
Het Bondsbestuur heeft besloten de besluitvorming over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal op te schorten tot (uiterlijk) maandag 6 april. Er wordt dan besloten over de rangschikking en promotie- en degradatieregeling in het wedstrijdkorfbal en over de opbouw voor de competitie voor het seizoen 2020/2021.

Welke invloed heeft dit op de veldcompetitie?
Het Bondsbestuur heeft op 23 maart besloten om de (tweede helft van de) veldcompetitie af te gelasten. Voor de afwikkeling van het wedstrijdkorfbal van de veldcompetitie is dezelfde termijn van toepassing als voor de afwikkeling van de zaalcompetitie.

Worden afgelaste wedstrijden in de reguliere competities ingehaald?
De gehele reguliere competitie is afgelast, er worden dus geen wedstrijden opnieuw gepland.

Wat zijn de mogelijke scenario’s wat betreft de afwikkeling van de competities?
Er zijn veel scenario’s mogelijk en er spelen vele, verschillende factoren mee. Deze scenario’s worden op dit moment uitgewerkt en het besluit wordt (uiterlijk) 6 april genomen.

Waarom neemt het KNKV het besluit wat betreft de afwikkeling van de competitie (uiterlijk) 6 april?
Er is tijd nodig om de verschillende scenario’s uit te werken en op basis hiervan de best mogelijke keuze te maken.

Wat gebeurt er met de tuchtzaken en de toepassing van de rompregeling arbitrage?
Op het moment dat het KNKV duidelijkheid kan geven over de competitie, volgt er ook duidelijkheid over de tuchtzaken en de rompregeling arbitrage.

Hoe kan ik aangeven dat mijn team lager ingedeeld moet worden in het wedstrijdkorfbal?
Ongeacht de uitkomst voor de competitie krijgen verenigingen de verlengde mogelijkheid om teams lager in te delen. De deadline was 15 maart. Er komt, zodra duidelijk is wat er met de competitie gebeurt, een overzicht van welk team in welke klasse wordt ingedeeld voor de zaalcompetitie 2020/2021. Verenigingen krijgen, tot en met een nader te bepalen datum, de tijd om door te geven dat een team lager ingedeeld dient te worden. Deze datum volgt, zodra er dus duidelijkheid is, via het (wedstrijd)secretariaat.

Hoe kan ik aangeven dat mijn team alsnog van zondag naar zaterdag wil?
Reglementair was de deadline daarvoor 15 maart. Met de zondagteams, die in de nieuwe indeling mogelijk met erg grote reisafstanden te maken krijgen, neemt Team Competitie contact op middels het wedstrijdsecretariaat.

Hoe kan ik aangeven dat ik hoger wil spelen?
Over de exacte invulling van de competities voor 2020/2021 is nog geen helderheid. Deze vraag wordt in de communicatie daarover meegenomen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het wedstrijdkorfbal?
Net als in de reguliere situatie gaat aanmelden voor de laagste klassen van het wedstrijdkorfbal (R4, A2, B1, B2, C1, C2, DHK. D-A1, D-BHK, D-CHK) via het A2-formulier (Competitie > Downloads), dat op 1 juni ingediend dient te worden.

Wijzigt de aanmeldingsprocedure voor het seizoen 2020/2021?
Vooralsnog wijzigt deze procedure niet.

Wijzigt het competitieschema voor het seizoen 2020/2021?
Dat is op dit moment niet met zekerheid te zeggen, maar de kans dat enkele wijzigingen doorgevoerd dienen te worden is aannemelijk. De trainingsstage van TeamNL Korfbal wordt opnieuw ingepland en het is nog onzeker wat er besloten gaat worden met betrekking tot het IKF U21 World Korfball Championship 2020, dat aankomende zomer gepland is in Taiwan. Dit heeft invloed op de planning van de ereklasse en eventueel andere klassen. De trainingsstage van TeamNL Korfbal is onderdeel van de voorbereiding op het IKF European Korfball Championship in België in november. 

Moet er een DWF of formulier ‘niet gespeelde wedstrijd’ ingevuld worden voor niet gespeelde wedstrijden door het coronavirus?
Nee, er hoeft niks met deze wedstrijden gedaan te worden. Alle wedstrijden zijn inmiddels verwerkt door Team Competitie.

Financiën

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn vereniging? 
Momenteel maken NOC*NSF en de sportbonden een impactanalyse over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Er zijn maatregelen in ontwikkeling om de financiële gevolgen voor verenigingen te beperken. Welke maatregelen dit zijn, lees je bij de volgende vraag.

Welke maatregelen zijn er om de financiële gevolgen voor verenigingen te beperken?
Sportverenigingen en -stichtingen, die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, kunnen in bepaalde gevallen via de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) – eerder het Noodloket genoemd – een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro ontvangen. Welke voorwaarden hieraan verbonden zijn, lees je hier. Verenigingen kunnen tot en met 26 juni 2020 een aanvraag indienen. Hier lees je meer over het doen van de aanvraag en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Daarnaast zet NOC*NSF vanuit diens eigen begroting vier à vijf miljoen opzij voor een Coronanoodfonds Sport. Ook geven banken en Stichting Waarborgfonds Sport sportverenigingen ‘lucht’ met uitstel van aflossingsverplichtingen.

Moeten we als vereniging trainers doorbetalen?
Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op de website aan, dat als het gaat om trainers in loondienst de vereniging als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Ben je als vereniging aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook het bericht over het aanvragen van  deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op  de website van het UWV. Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?
De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten, zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd.

Je kunt als vereniging in overleg met leden over het stoppen met contributie-inning, uit coulance omdat er nu geen activiteiten zijn. Maar dat besluit zal meestal door de Algemene Ledenvergadering (ALV) genomen moeten worden en die kan nu ook niet bij elkaar komen. De vereniging kan dus alleen in de ALV besluiten om (een deel van) de contributie voor dit jaar gezien de bijzondere omstandigheden niet te innen, waarbij zij wel moet bedenken dat de kosten gewoon doorgaan. De ALV dient daarbij de belangen van de vereniging in het oog te houden en strikt genomen is een contributieverlaging niet in het belang van de vereniging, maar in het belang van de leden persoonlijk.

Moet ik als sporter contributiegeld blijven betalen nu ik niet train?
Zoals bij bovenstaande vraag al beschreven, ben je als lid van een vereniging contributie verschuldigd aan de vereniging, ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en als lid blijf je dus contributie verschuldigd.

Moeten we als vereniging afdracht blijven betalen aan het KNKV?
Zoals hierboven al aangegeven is het KNKV in afwachting van de maatregelen vanuit de overheid. Zodra hier helderheid over is, zal het KNKV over alle financiële aspecten communiceren.

Hoe gaat het KNKV om met verzoeken van spelende leden om niet-spelend lid te worden?
Zoals hierboven al aangegeven is het KNKV in afwachting van de maatregelen vanuit de overheid. Zodra hier helderheid over is, zal het KNKV over alle financiële aspecten communiceren. Reglementair is het zo dat er voor het hoogst spelende lidmaatschap betaald moet worden, dus is het niet nodig om de spelactiviteit aan te passen naar niet spelend.

Accommodatie

Moeten we als vereniging huur betalen nu we geen gebruik maken van de sportaccommodatie?
Of je als vereniging huur moet blijven betalen voor de sportaccommodatie hangt af van de afspraken die jouw vereniging met jouw gemeente heeft gemaakt, van de contracten die zijn afgesloten en van hoe rechters de situatie rondom het coronavirus gaan beoordelen. Dergelijke kosten kunnen later mogelijk via het noodfonds van gemeentes gecompenseerd worden. Wij adviseren dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

Waarom kan ik de zaalhuur niet op het KNKV verhalen?
Dit is een overmachtssituatie waarin de overheid aan onze verenigingen maatregelen heeft opgelegd. We adviseren verenigingen om hierover contact op te nemen met de verhuurder in de wetenschap dat iedere verhuurder hier anders mee omgaat. Tevens verzoeken we de verenigingen om hier onderling ook coulant mee om te gaan, elke vereniging heeft met geannuleerde wedstrijden te maken.

Mogen vrijwilligers of externe partijen nog op sportaccommodaties komen om onderhoud uit te voeren?
Het uitgangspunt is dat ook sportaccommodaties gesloten zijn. Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het virus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. Wij adviseren om regulier onderhoud uitsluitend te doen in overleg met de gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. We adviseren om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon, dan wel het lokale sportbedrijf. Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk veldonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan velden te voorkomen.  

Kan de aanleg en renovatie van velden nog doorgaan?
We adviseren om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon, dan wel het lokale sportbedrijf. Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk veldonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan velden te voorkomen. 

Wat kunnen we doen met douche- en waterinstallaties die gevoelig zijn voor legionella?
Om legionellagroei gedurende de tijdelijke sluiting van sportaccommodaties te beperken is het zinvol te letten op het voorkomen van stilstand van water in een systeem, het goed afstellen van de boiler en combiketel (tenminste zestig graden) en het bij voorkeur wekelijks doorspoelen van de tappunten gedurende twee minuten. Als dit niet mogelijk is, spoel dan direct bij het ‘opnieuw’ in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches door met water met een hoge temperatuur (advies: tachtig graden). Indien nodig chemisch reinigen. Wees vooral alert zodra de sportparken weer open mogen dat de douche- en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld. Hier lees je meer over legionella.

Vereniging Centraal
..

Waar kunnen we als vereniging terecht met vragen?
Je kunt met vragen terecht bij jouw verenigingsadviseur. Ook kun je Team Service & Ondersteuning op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur telefonisch bereiken via 0343-499600. Daarnaast kun je vragen en opmerkingen ook 24 uur per dag indienen via het online ticketsysteem. Daarmee kun je op ieder moment de voortgang van je vraag volgen.

Hoe zit het met het Korfbalcongres, de Korfbal Leaguefinale, bezoeken van verenigingsadviseurs en overige informatiebijeenkomsten van het KNKV?
Volgens de maatregelen, die zijn afgekondigd op 23 maart, gaan alle bijeenkomsten tot 1 juni niet door. Dit betekent dat het Korfbalcongres, de Korfbal Leaguefinale en alle bijeenkomsten tot 1 juni geen doorgang kunnen vinden. Ook alle verenigingsbezoeken gaan niet door. Fans die een ticket hadden gekocht voor de Korfbal Leaguefinale, zijn geinformeerd over het feit dat ze binnenkort duidelijkheid krijgen over de finale en het gekochte ticket.

Wij gaan als vereniging een evenement, zoals bijvoorbeeld kamp of een jubileumactiviteit, annuleren dat voor 1 juni gepland staat. De verhuurder wil dat wij een bedrag gaan betalen, maar wij willen echter een beroep doen op overmacht. Kan dat?
Dit hangt af van contracten die zijn getekend. De voorwaarden bij ondertekening zijn leidend.

Welke verenigingszaken kunnen we in deze korfbalvrije periode oppakken?
De verenigingsadviseurs brengen op dit moment alle vragen in kaart en gaan kijken welke antwoorden daarop gegeven kunnen worden. Daarnaast zullen de verenigingsadviseurs regelmatig relevante informatie delen met de verenigingen. Mochten verenigingen vragen of vraagstukken hebben, neem vooral contact op met de betreffende verenigingsadviseur of mail naar verenigingcentraal@knkv.nl.

Hoe houden we als vereniging binding met onze leden?
De verenigingsadviseurs verzamelen hierover, samen met collega-sportbonden, verschillende good practices. Over dit vraagstuk kunnen verenigingen contact opnemen met de verenigingsadviseur.

Wat kunnen we onze leden adviseren in verband met fit blijven?
Op social media verschijnen veel video's met voorbeelden hoe je fit kunt blijven en het KNKV neemt hier zelf ook het voortouw in. Verder deelt het KNKV op deze pagina en op de social mediakanalen een aantal van deze mooie voorbeelden. Hier vind je richtlijnen voor sport- en beweegadviezen in tijden van het coronavirus.

Op welke manier kunnen we op dit moment aan de slag met opleidingen?
Het KNKV start dit seizoen geen nieuwe opleidingen meer en er wordt aan gewerkt om lopende opleidingen voor 1 juli af te ronden. Vooralsnog is het in het nieuwe seizoen weer mogelijk om met een nieuwe opleiding te starten. Meer informatie over opleidingen en het aanmelden vind je hier.

Ik wil nu mijn leden actief laten zijn met Korfbalmasterz, kan dat?
De werkwijze van Korfbalmasterz is gewijzigd en dit proces is nagenoeg volledig afgerond. Nog niet alle bugs zijn opgelost, maar dit heeft vooral betrekking op leden, die ooit gestart zijn en nu al enige tijd niet meer actief zijn. Inloggen gaat vanaf heden via het Sportlink account. Heb je zelf al toegang tot de app van het digitaal wedstrijdformulier, dan kun je met die gegevens inlogen. Het adres waarmee je inlogt moet altijd gelijk zijn aan het adres dat in Sportlink Club staat (waar deze mail naar verzonden is). Zijn er meerdere leden met dit geregistreerde mailadres, dan komt er eerst de vraag met wie je de Korfbalmasterz wilt halen. Via deze website kun je rechtsboven naar inloggen. Inloggen kan ook via deze pagina en hier kun je eventueel ook een account aanmaken, indien je dat nog niet hebt.

Coronavirus

Hebben jullie tips om besmettingen te voorkomen?
De actuele maatregelen en tips vind je op de website van het RIVM. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is altijd belangrijk om deze op te volgen. 

Waar vind ik meer informatie over het coronavirus en sport?
De website van de Rijksoverheid telt een pagina met veelgestelde vragen over het coronavirus en sport. Ook NOC*NSF heeft een dergelijke pagina met veelgestelde vragen.

Alle updates met betrekking tot het coronavirus en korfbal vind je hier.