Veelgestelde vragen (coronavirus)

Op deze pagina vind je veelgestelde vragen met betrekking tot korfbal en relevante korfbalverenigingszaken. Deze pagina wordt geactualiseerd op basis van vragen die bij het KNKV binnenkomen. Op de website van NOC*NSF vind je veelgestelde vragen sportbreed en de vijf meest gestelde vragen met betrekking tot het opstarten van de trainingen voor de jeugd. Ook de Rijksoverheid heeft een pagina met veelgestelde vragen met betrekking tot sport.

Algemeen
Laatste wijziging: 3 juni

Waarom wordt er momenteel geen competitie gespeeld?
Vanwege de maatregelen van het kabinet (op advies van het RIVM) rondom het coronavirus heeft het KNKV op 23 maart besloten om de korfbalcompetitie tot 1 juni af te gelasten. Dit bracht met zich mee dat de gehele (tweede helft van de) veldcompetitie en bijbehorende evenementen zijn afgelast. Inmiddels zijn ook al meerdere korfbaltoernooien en -evenementen na die datum afgelast. Een overzicht van verplaatste/afgelaste toernooien/evenementen vind je hier.

Wat is het advies voor trainingen voor jeugdleden en wat is het advies voor volwassenen?
Het korfbalspecifieke procotol 'Protocol verantwoord sporten' (versie 29 mei 2020) vind je in dit bericht.

Moeten trainers, die zelf 18 jaar of jonger zijn, tijdens het training geven 1,5 meter afstand houden van spelers tot en met 18 jaar?
Trainers van 19 jaar en ouder moeten 1,5 meter afstand houden, trainers van 18 jaar of jonger niet. De afstand is gebaseerd op een leeftijdsgrens en niet op functie. Een trainer van 17 jaar hoeft dus geen 1,5 meter afstand te houden van spelers die bijvoorbeeld 13 jaar zijn. Wel blijft het belangrijk om gezond verstand te gebruiken en niet onnodig dicht bij elkaar te komen, ook niet als je als trainer zelf 18 jaar of jonger bent.

Kunnen besturen en commissies nog wel blijven vergaderen in kleine groepen of thuis?
Het antwoord hierop vind je in het protocol.

Welke mogelijkheden zijn er voor het organiseren van een algemene ledenvergadering?
De Corona-spoedwet biedt verenigingen de mogelijkheid om een digitale ALV organiseren en om de ALV uit te stellen. Meer informatie over de mogelijkheden lees je hier.

Hoe worden we als vereniging geïnformeerd over updates rondom het coronavirus?
Het KNKV communiceert updates omtrent het coronavirus per e-mail naar alle secretarissen en voorzitters van de verenigingen. Ook plaatst het KNKV alle updates op KNKV.nl en de social mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram). Verder heeft Team Competitie rechtstreeks e-mailcontact met de wedstrijdsecretariaten.

Waar moeten we als vereniging aan denken in de tijd van het coronavirus?
NOC*NSF heeft een checklist opgesteld met alle aandachtspunten voor verenigingen. Het is van cruciaal belang om contact te houden met je leden, ook met het oog op volgend seizoen.

Kunnen trainers, nu er weer getraind mag worden, gegetest worden op het coronavirus?
Ja, trainers kunnen getest worden op het coronavirus. Voor trainers gelden dezelfde regels als voor medewerkers in het onderwijs en in de kinderopvang. Als een trainer minimaal 24 uur klachten heeft, kan de trainer contact opnemen met de GGD. Meer informatie vind je hier.

Competitie 
Laatste wijziging: 7 april

Welke invloed heeft dit op breedtekorfbal zaal?
Het Bondsbestuur heeft op 16 maart besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, waardoor dit hierop officieel ook geen invloed heeft.

Welke invloed heeft dit op wedstrijdkorfbal zaal?
Het uitgebreide antwoord op deze vraag vind je in de update van 7 april, die ingaat op de besluitvorming van 6 april.

Welke invloed heeft dit op de veldcompetitie?
Het Bondsbestuur heeft op 6 april besloten dat de gehele veldcompetitie 2019/2020 wordt beschouwd als niet gespeeld. Van deze competitie is slechts de helft - of iets meer - afgewerkt en daarom is het Bondsbestuur van mening, dat hieraan geen waarde kan worden toegekend. Er zijn dus geen kampioenen en degradanten. Over de indeling  van de veldcompetitie van volgend seizoen doet het Bondsbestuur te zijner tijd nadere mededelingen.

Worden afgelaste wedstrijden in de reguliere competities ingehaald?
De gehele reguliere competitie is afgelast, er worden dus geen wedstrijden opnieuw gepland.

Wat gebeurt er met de tuchtzaken en de toepassing van de rompregeling arbitrage? (aangepast 8 juni)
Op 1 mei is door het Bondsbestuur het volgende naar de verenigingen gecommuniceerd: De Rompregeling arbitrage zal met alle rechten en plichten die hieraan verbonden zijn voor het volledige seizoen 2019/2020 komen te vervallen inclusief de bonus/malus en eventuele sportieve sancties.

Hoe kan ik aangeven dat mijn team lager ingedeeld moet worden in het wedstrijdkorfbal?
Ongeacht de uitkomst voor de competitie krijgen verenigingen de verlengde mogelijkheid om teams lager in te delen. De deadline was 15 maart. Er komt, zodra duidelijk is wat er met de competitie gebeurt, een overzicht van welk team in welke klasse wordt ingedeeld voor de zaalcompetitie 2020/2021. Verenigingen krijgen, tot en met een nader te bepalen datum, de tijd om door te geven dat een team lager ingedeeld dient te worden. Deze datum volgt, zodra er dus duidelijkheid is, via het (wedstrijd)secretariaat.

Hoe kan ik aangeven dat mijn team alsnog van zondag naar zaterdag wil?
Reglementair was de deadline daarvoor 15 maart. Met de zondagteams, die in de nieuwe indeling mogelijk met erg grote reisafstanden te maken krijgen, neemt Team Competitie contact op middels het wedstrijdsecretariaat.

Hoe kan ik aangeven dat ik hoger wil spelen?
Over de exacte invulling van de competities voor 2020/2021 is nog geen helderheid. Deze vraag wordt in de communicatie daarover meegenomen.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het wedstrijdkorfbal?
Net als in de reguliere situatie gaat aanmelden voor de laagste klassen van het wedstrijdkorfbal (R4, A2, B1, B2, C1, C2, DHK. D-A1, D-BHK, D-CHK) via het A2-formulier (Competitie > Downloads), dat op 1 juni ingediend dient te worden.

Wijzigt de aanmeldingsprocedure voor het seizoen 2020/2021?
Vooralsnog wijzigt deze procedure niet.

Wijzigt het competitieschema voor het seizoen 2020/2021?
Dat is op dit moment niet met zekerheid te zeggen, maar de kans dat enkele wijzigingen doorgevoerd dienen te worden is aannemelijk. Zo wordt de trainingsstage van TeamNL Korfbal opnieuw ingepland. Dit heeft invloed op de planning van de Ereklasse en eventueel andere klassen.

Moet er een DWF of formulier ‘niet gespeelde wedstrijd’ ingevuld worden voor niet gespeelde wedstrijden door het coronavirus?
Nee, er hoeft niks met deze wedstrijden gedaan te worden. Alle wedstrijden zijn inmiddels verwerkt door Team Competitie.

Welke invloed hebben de wereldwijde maatregelen tegen het coronavirus op de internationale eindtoernooien?
De Internationale Korfbal Federatie heeft bekendgemaakt, dat bijna de gehele internationale wedstrijdagenda van dit jaar wordt verplaatst naar 2021 of wordt geannuleerd. Het EK van Team NL Korfbal en het WK U21 van Talent TeamNL Korfbal gaan naar 2021, de eindtoernooien van U19, U17 (en 15) worden dit jaar geschrapt. Meer hierover in dit nieuwsbericht.

Financiën
Laatste wijziging: 13 juli

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn vereniging? 
Momenteel maken NOC*NSF en de sportbonden een impactanalyse over de financiële gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Er zijn maatregelen in ontwikkeling om de financiële gevolgen voor verenigingen te beperken. Welke maatregelen dit zijn, lees je bij de volgende vraag.

Welke maatregelen zijn er om de financiële gevolgen voor verenigingen te beperken?
Sportverenigingen en -stichtingen, die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, kunnen in bepaalde gevallen via de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) – eerder het Noodloket genoemd – een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro ontvangen. Welke voorwaarden hieraan verbonden zijn, lees je hier. Verenigingen kunnen tot en met 26 juni 2020 een aanvraag indienen. Hier lees je meer over het doen van de aanvraag en hoe je je hierop kunt voorbereiden. Daarnaast zet NOC*NSF vanuit diens eigen begroting vier à vijf miljoen opzij voor een Coronanoodfonds Sport. Ook geven banken en Stichting Waarborgfonds Sport sportverenigingen ‘lucht’ met uitstel van aflossingsverplichtingen. Daarnaast is op vrijdag 10 juli de nieuwe steunmaatregel TASO gepubliceerd. Via deze regeling wordt geld beschikbaar gesteld aan verenigingen die niet in aanmerking komen voor generieke steunmaatregelen en die ten minste twintig procent omzetverlies hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen. Deze verenigingen ontvangen maximaal €3500,- ter compensatie van vaste kosten. Meer lees je hier.

Moeten we als vereniging trainers doorbetalen?
Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op de website aan, dat als het gaat om trainers in loondienst de vereniging als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Ben je als vereniging aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook het bericht over het aanvragen van  deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op  de website van het UWV. Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Voor meer vragen over werkgeverszaken en contracten waaronder oproepcontracten, zie de website van Netwerk in de sport.

Komen sportclubs met eigen personeel in dienst in aanmerking voor de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)?
Sportclubs vallen als werkgever ook onder de NOW en kunnen ook een beroep doen op de NOW. Zij moeten wel aan de voorwaarden voor de NOW voldoen, bijvoorbeeld een omzetverlies van ten minste 20%. Indien de sportvereniging het personeel betaalt via een payrollbedrijf, dan is de payrollwerkgever als formele werkgever de partij die een NOW-aanvraag kan indienen. Zie het UWV-filmpje met uitleg over de regeling en een checklist om te bepalen of de club aan de voorwaarden voldoet op de site van het UWV. Heb je in de periode van 1 maart - 1 mei minimaal 20% omzet verlies, dan heb je recht op een aanvraag. Je kunt de omzet van dit jaar vergelijken met dezelfde maanden van 2019 om zo je omzetverlies voor dit kwartaal in 2020 te bepalen. Een aanvraag doen voor deze regeling kun je hier doen. 

Moeten we als vereniging contributie blijven incasseren?
De juridische relatie tussen vereniging en lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie voor het lidmaatschap is statutair vastgelegd. Word je lid van de vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten, zoals dat bij een overeenkomst het geval is. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en leden blijven deze verschuldigd. Je kunt als vereniging in overleg met leden over het stoppen met contributie-inning, uit coulance omdat er nu geen activiteiten zijn. Maar dat besluit zal meestal door de Algemene Ledenvergadering (ALV) genomen moeten worden en die kan nu ook niet bij elkaar komen. De vereniging kan dus alleen in de ALV besluiten om (een deel van) de contributie voor dit jaar gezien de bijzondere omstandigheden niet te innen, waarbij zij wel moet bedenken dat de kosten gewoon doorgaan. De ALV dient daarbij de belangen van de vereniging in het oog te houden en strikt genomen is een contributieverlaging niet in het belang van de vereniging, maar in het belang van de leden persoonlijk.

Moet ik als sporter contributiegeld blijven betalen nu ik niet train?
Zoals bij bovenstaande vraag al beschreven, ben je als lid van een vereniging contributie verschuldigd aan de vereniging, ongeacht of de vereniging haar doelstellingen en activiteiten waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Het niet kunnen doorgaan van trainingen of activiteiten staat dus los van de contributie en als lid blijf je dus contributie verschuldigd.

Moeten we als vereniging afdracht blijven betalen aan het KNKV?
Het Bondsbestuur van het KNKV heeft besloten dat alle heffingen aangaande lidmaatschapscontributies en wedstrijdbijdragen geïncasseerd worden. Dit is in lijn met bovenstaande vraag betreffende het incasseren van contributie als vereniging. Ook de wedstrijdbijdragen van de tweede helft van de veldcompetitie  worden geïncasseerd. Deadline hiervoor is de definitieve opgave zoals in het reglement opgenomen. Aanvullend: vanuit het KNKV waren nagenoeg alle werkzaamheden voor de tweede helft veld al verricht.

Hoe gaat het KNKV om met verzoeken van spelende leden om niet spelend lid te worden?
Reglementair is het zo dat er voor het hoogst spelende lidmaatschap betaald moet worden. Het is niet nodig om de spelactiviteit aan te passen naar niet spelend, omdat tot en met 30 juni toch voor het niet spelende lidmaatschap betaald dient te worden.

Moeten wij blijven betalen aan Buma/Stemra, Sena en Videma?
Deze partijen zijn nog met de diverse brancheorganisaties in overleg over mogelijke compensatieregelingen. Er zijn op dit moment nog geen concrete afspraken gemaakt over de vergoedingsregeling voor sportverenigingen.

Accommodatie
Laatste wijziging: 29 mei

Mogen de kantine en het terras open?
Het antwoord hierop vind je in het protocol.

Moeten we als vereniging huur betalen indien we geen gebruik van de sportaccommodatie maken/hebben gemaakt?
Of je als vereniging huur moet blijven betalen voor de sportaccommodatie hangt af van de afspraken die jouw vereniging met jouw gemeente heeft gemaakt, van de contracten die zijn afgesloten en van hoe rechters de situatie rondom het coronavirus gaan beoordelen. Dergelijke kosten kunnen later mogelijk via het noodfonds van gemeentes gecompenseerd worden. Wij adviseren dan ook om op dit moment lopende afspraken te respecteren en op een later moment te inventariseren hoe diverse partijen elkaar kunnen helpen. Juist omdat nog veel onzeker is. Mochten er acute liquiditeitsproblemen zijn ga dan vooral het gesprek aan met de verhuurder of mogelijk uitstel verleend kan worden.

Waarom kan ik de zaalhuur (einde zaalcompetitie) niet op het KNKV verhalen?
Dit is een overmachtssituatie waarin de overheid aan onze verenigingen maatregelen heeft opgelegd. We adviseren verenigingen om hierover contact op te nemen met de verhuurder in de wetenschap dat iedere verhuurder hier anders mee omgaat. Tevens verzoeken we de verenigingen om hier onderling ook coulant mee om te gaan, elke vereniging heeft met geannuleerde wedstrijden te maken.

Mogen vrijwilligers of externe partijen nog op sportaccommodaties komen om onderhoud uit te voeren?
Het uitgangspunt is dat ook sportaccommodaties gesloten zijn. Dit betekent dat deze in principe ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het virus vergroot. Hierop zijn wel uitzonderingen denkbaar. Het is belangrijk om te allen tijde de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. Wij adviseren om regulier onderhoud uitsluitend te doen in overleg met de gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. We adviseren om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon, dan wel het lokale sportbedrijf. Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk veldonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan velden te voorkomen.  

Kan de aanleg en renovatie van velden nog doorgaan?
We adviseren om contact op te nemen met de gemeentelijke contactpersoon, dan wel het lokale sportbedrijf. Vraag alleen toestemming voor strikt noodzakelijk veldonderhoud en essentiële werkzaamheden om schade aan velden te voorkomen. 

Wat kunnen we doen met douche- en waterinstallaties die gevoelig zijn voor legionella?
Om legionellagroei gedurende de tijdelijke sluiting van sportaccommodaties te beperken is het zinvol te letten op het voorkomen van stilstand van water in een systeem, het goed afstellen van de boiler en combiketel (tenminste zestig graden) en het bij voorkeur wekelijks doorspoelen van de tappunten gedurende twee minuten. Als dit niet mogelijk is, spoel dan direct bij het ‘opnieuw’ in gebruik nemen van de accommodatie de kranen en douches door met water met een hoge temperatuur (advies: tachtig graden). Indien nodig chemisch reinigen. Wees vooral alert zodra de kantines  sportparken weer open mogen dat de douche- en waterinstallaties voor gebruik eerst goed worden doorgespoeld. Hier lees je meer over legionella.

Vereniging Centraal
Laatste wijziging: 29 mei

Waar kunnen we als vereniging terecht met vragen?
Je kunt met vragen terecht bij jouw verenigingsadviseur. Ook kun je Team Service & Ondersteuning op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur telefonisch bereiken via 0343-499600. Daarnaast kun je vragen en opmerkingen ook 24 uur per dag indienen via het online ticketsysteem. Daarmee kun je op ieder moment de voortgang van je vraag volgen.

Hoe zit het met het Korfbalcongres, de Korfbal Leaguefinale, bezoeken van verenigingsadviseurs en overige (informatie)bijeenkomsten van het KNKV?
Alle vergunningsplichtige evenementen gaan tot 1 september niet door. Dit betekent dat het Korfbalcongres, de Korfbal Leaguefinale, beachkorfbaltoernooien (en alle andere vergunningsplichtige evenementen) tot die tijd geen doorgang kunnen vinden en dus zijn gecanceld. Fans die een ticket hadden gekocht voor de Korfbal Leaguefinale, zijn geinformeerd over het feit dat hun ticket geldig is voor de Korfbal Leaguefinale 2021. Verenigingsbezoeken vinden vanaf 1 juni weer in zeer beperkte mate plaats.

Wij gaan als vereniging een evenement, zoals bijvoorbeeld kamp of een jubileumactiviteit, annuleren naar aanleiding van de kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De verhuurder wil dat wij een bedrag gaan betalen, maar wij willen echter een beroep doen op overmacht. Kan dat?
Dit hangt af van contracten die zijn getekend. De voorwaarden bij ondertekening zijn leidend.

Kunnen wij het schoolkorfbaltoernooi door laten gaan?
Het KNKV adviseert verenigingen om het gesprek aan te gaan met de scholen en gemeenten en te bespreken hoe om te gaan met de schoolkorfbaltoernooien.

Welke verenigingszaken kunnen we in deze korfbalcompetitievrije periode oppakken?
De verenigingsadviseurs brengen op dit moment alle vragen in kaart en gaan kijken welke antwoorden daarop gegeven kunnen worden. Daarnaast zullen de verenigingsadviseurs regelmatig relevante informatie delen met de verenigingen. Mochten verenigingen vragen of vraagstukken hebben, neem vooral contact op met de betreffende verenigingsadviseur of mail naar verenigingcentraal@knkv.nl.

Hoe houden we als vereniging binding met onze leden?
De verenigingsadviseurs hebben hierover, samen met collega-sportbonden, verschillende good practices verzameld. Over dit vraagstuk kunnen verenigingen contact opnemen met de verenigingsadviseur.

Op welke manier kunnen we op dit moment aan de slag met opleidingen?
Het KNKV start dit seizoen geen nieuwe opleidingen meer en er wordt aan gewerkt om lopende opleidingen voor 1 juli af te ronden. Vooralsnog is het in het nieuwe seizoen weer mogelijk om met een nieuwe opleiding te starten. Meer informatie over opleidingen en het aanmelden vind je hier.

Ik wil nu mijn leden actief laten zijn met Korfbalmasterz, kan dat?
De werkwijze van Korfbalmasterz is gewijzigd en dit proces is nagenoeg volledig afgerond. Nog niet alle bugs zijn opgelost, maar dit heeft vooral betrekking op leden, die ooit gestart zijn en nu al enige tijd niet meer actief zijn. Inloggen gaat vanaf heden via het Sportlink account. Heb je zelf al toegang tot de app van het digitaal wedstrijdformulier, dan kun je met die gegevens inlogen. Het adres waarmee je inlogt moet altijd gelijk zijn aan het adres dat in Sportlink Club staat (waar deze mail naar verzonden is). Zijn er meerdere leden met dit geregistreerde mailadres, dan komt er eerst de vraag met wie je de Korfbalmasterz wilt halen. Via deze website kun je rechtsboven naar inloggen. Inloggen kan ook via deze pagina en hier kun je eventueel ook een account aanmaken, indien je dat nog niet hebt.

Coronavirus
Laatste wijziging: 20 mei

Hebben jullie tips om besmettingen te voorkomen?
De actuele maatregelen en tips vind je op de website van het RIVM. De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is altijd belangrijk om deze op te volgen. 

Waar vind ik meer informatie over het coronavirus en sport?
De website van de Rijksoverheid telt een pagina met veelgestelde vragen over het coronavirus en sport. Ook NOC*NSF heeft een dergelijke pagina met veelgestelde vragen.

Alle updates met betrekking tot het coronavirus en korfbal vind je hier.