Procedure van de behandeling van een tuchtzaak

De scheidsrechter is verplicht een formele waarschuwing (geel) en wegzending (rood) op het wedstrijdformulier te vermelden. Hij doet dat door de naam van de betrokkene, diens relatiecodenummer en de code van de overtreding aan te geven. Die code is te vinden in bestuursbesluit formele waarschuwing en wegzending en in de codekaart, die opgenomen is in het Digitaal Wedstrijd Formulier.

De aard van de overtreding heeft bij een formele waarschuwing (= gele kaart) geen consequentie; het KNKV kent sinds 1996 het boekingssysteem. De vermelde code wordt op het bondsbureau genoteerd. Een boeking vanwege een formele waarschuwing heeft alleen betrekking op de competitie waarin die ontvangen is en blijft een jaar staan. Een tweede en volgende boeking leidt tot strafoplegging. Zie de Regels voor strafoplegging.

Straffen als gevolg van een boeking worden wekelijks op de website van het KNKV gepubliceerd, uiterlijk op vrijdag 14.00 uur. Tenzij anders vermeld is de datum van deze publicatie op de website de ingangsdatum van de straf. Naast de publicatie op de site ontvangt de vereniging van de betrokken speler dezelfde dag per e-mail een bericht, waarin de publicatie van de opgelegde straf wordt bevestigd. Niet raadplegen van de site schort de straf niet op. Na de publicatie op de site ontvangt de betrokkene schriftelijk nog een mededeling van de boeking.

Bij wegzending is de aard van de overtreding wel belangrijk. Door de vermelding van de code van de overtreding op het wedstrijdformulier wordt de betrokkene in staat van beschuldiging gesteld. Dat wil niet zeggen dat hij schuldig is, maar wel dat er een procedure gaat lopen waarin onderzocht wordt of hij schuldig is. De aantekening op het wedstrijdformulier geldt in beginsel als tenlastelegging. Als de tuchtcommissie het noodzakelijk acht, kan zij deze tenlastelegging wijzigen (artikel 14 lid 2 sub c van het tuchtreglement). Mocht de tenlastelegging daardoor zwaarder dan wel uitgebreid worden dan uit de aantekening op het wedstrijdformulier blijkt, dan zal de tuchtcommissie daarvan eerst de betrokkene op de hoogte stellen en hem de gelegenheid geven tegen de verzwaring en/of uitbreiding verweer te voeren.