SR 6.01 BB naamskoppeling

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 12 augustus 2013 de navolgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 7 van het sponsoringreglement, vastgesteld ten aanzien van de koppeling van verenigingsnaam en sponsornaam.

1. Het is de verenigingen toegestaan of de bedrijfsnaam, of de merknaam of de productnaam van de sponsor achter de verenigingsnaam, zoals die overeenkomstig de bepalingen in artikel 2 en 3 van het huishoudelijk reglement door het Bondsbestuur is goedgekeurd en als officiële mededeling is gepubliceerd, te vermelden. Een combinatie van twee of meer van deze namen is niet toegestaan.

2. a. Alvorens een sponsoringovereenkomst, waarin een naamskoppeling is begrepen, aan te gaan, is de vereniging verplicht toestemming te vragen aan het Bondsbestuur onder opgave van de bedrijfs-, merk- of productnaam, die aan de verenigingsnaam zal worden toegevoegd.
b. Het Bondsbestuur is bevoegd de naamskoppeling te weigeren, indien het de vermelding van de bedrijfs-, merk- of productnaam in strijd acht met de goede zeden of anderszins schadelijk voor de korfbalsport of het KNKV en als het verzoek strijdig is met artikel 6 Sponsorreglement.
c. Het Bondsbestuur deelt zijn beslissing uiterlijk 40 dagen na ontvangst van de onder a bedoelde aanvrage aan de vereniging mede.

3. Het melden van het totstandkomen van een sponsoringovereenkomst, waarin een naamskoppeling is begrepen, moet ook schriftelijk geschieden aan het Bondsbestuur. Deze melding moet vergezeld gaan van een afschrift van de inschrijving van de vereniging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waaruit de naamswijziging van de vereniging blijkt.

4 a. Behoudens het bepaalde onder b gebruikt het KNKV de volledige naam van de vereniging in al zijn publicaties vanaf 1 juli of zoveel eerder als mogelijk is voor het KNKV, volgende op de onder 3 bedoelde inschrijving.
b. Indien de technische mogelijkheden van de door het KNKV gebruikte apparatuur de vermelding van de volledige naam niet toelaten, wordt na overleg met de vereniging een afkorting van de verenigingsnaam en/of sponsornaam gebruikt, waarin in ieder geval de oorspronkelijke verenigingsnaam en/of sponsornaam zo veel mogelijk intact wordt gehouden.

5. a. Behoudens het bepaalde onder b en c moet een sponsoringovereenkomst, waarin naamskoppeling is begrepen, een looptijd van ten minste een jaar omvatten.
b. Ingeval van faillissement of surceance van betaling van de sponsor is het de verenigingen toegestaan de sponsoringovereenkomst te (doen) ontbinden.
c. In alle andere gevallen, waarin de vereniging van oordeel is dat voortzetting van de sponsoringovereenkomst niet in redelijkheid van haar kan worden gevergd, dient zij een met redenen omkleed schriftelijk verzoek tot naamswijziging in bij het Bondsbestuur.
d. Wijziging van de verenigingsnaam door het schrappen van de toegevoegde bedrijfs-, product- of merknaam is alleen toegestaan na de onder a genoemde periode of, ingeval het bepaalde onder b of c van toepassing is, na toestemming van het Bondsbestuur.

6. De op grond van een sponsoringovereenkomst gewijzigde verenigingsnaam geldt voor de gehele vereniging en voor alle ploegen van de vereniging.

7. a. De vereniging die haar naam wijzigt op de wijze als bedoeld in dit bestuursbesluit en het sponsoringreglement onder artikel 2 lid 2 sub a is aan het KNKV eenmalig een recht verschuldigd.
b. De hoogte van dit eenmalige recht is afhankelijk van de hoogste indeling van de standaardploeg van de vereniging in de veld- of zaalkorfbalcompetitie en bedraagt:
- EUR 750,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg in de Korfbal League is;
- EUR 500,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg in de hoofdklasse is;
- EUR 350,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg in de overgangsklasse is;
- EUR 175,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg in de 1e tot en met 3e klasse of de topklasse dames is;
- EUR 85,-- indien de hoogste indeling van de standaardploeg een lagere klasse is.

8. Dit besluit treedt in werking op 13 augustus 2013.