RvW 3.26 BB spelersvervangingen in top- en wedstrijdkorfbal

Inleiding

De vervanging van spelers is geregeld in § 2.1 onder c van de Officiële Spelregels. Een nadere uitwerking van spelersvervangingen is vastgelegd in artikel 29 van het Reglement van Wedstrijden en in de artikelen 7-10 van het bestuursbesluit banken, coaches en vervangende spelers.

De spelregels geven de ruimte bestaande mogelijkheden tot spelersvervangingen te verruimen: op basis daarvan kan een vervangen speler weer aan het spel deelnemen (scenario A bij § 2.1 onder c van de OS).  

Op basis daarvan heeft het Bondsbestuur in zijn vergadering van 29 juni 2019 het volgende bestuursbesluit vastgesteld.

Dit bestuursbesluit is van toepassing op de te spelen competitiewedstrijden in het top- en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als de dameskorfbalcompetitie, met inbegrip van alle play-off- en beslissingswedstrijden.

1. In de genoemde klassen mogen zonder goedkeuring van de scheidsrechter acht spelers worden vervangen. De in het DWF vastgelegde beginopstelling is het uitgangspunt van de wedstrijd voor de telling van het aantal vervangingen. Elke speler die in de vastgelegde beginopstelling voorkomt wordt geacht aan de wedstrijd te hebben deelgenomen.

2. Het is toegestaan de vervangen speler opnieuw aan de wedstrijd te laten deelnemen. Elke speler kan binnen de acht toegestane vervangingen onbeperkt worden vervangen.

3. Het vervangen van een speler en het weer laten deelnemen aan het spel van een speler is alleen mogelijk bij een spelonderbreking, dus na een fluitsignaal van de scheidsrechter.  Een speler die wordt vervangen mag op het moment van vervangen niet direct in het andere vak terug gewisseld worden.

4. Voor een weggezonden of een geblesseerde speler en de vervanging daarvan is het bepaalde in § 2.1 onder c van de Officiële Spelregels van toepassing, met dien verstande dat het om maximaal acht spelersvervangingen gaat.  Spelers die na goedkeuring van de scheidsrechter voor een weggezonden of een geblesseerde speler worden ingebracht nadat de acht vervangingen plaats hebben gevonden, mogen niet eerder aan het spel hebben deelgenomen.

5. Voor zover in dit bestuursbesluit geen afwijkende bepalingen zijn vastgesteld, blijven de in de Inleiding genoemde bepalingen onverkort van kracht.

6. Dit bestuursbesluit treedt in werking per 1 juli 2019.