RvW 3.18 BB bijzondere verplichtingen zaalkorfbal

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 29 juni 2019 op grond van het bepaalde in §2.4, § 3.1a en  § 3.12 van de officiële spelregels en artikel 37 lid 4 van het reglement van wedstrijden onderstaand besluit genomen inzake verplichtingen in bepaalde klassen van het zaalkorfbal.

1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op wedstrijden met schotklok.

2.a. Met uitzondering van de wedstrijden in de Korfbal League en hoofdklasse wijst de thuisspelende vereniging een vooraf door het KNKV benoemde juryvoorzitter aan.

b. Voor de wedstrijden in de Korfbal League, de hoofdklasse, de eventuele 3e play-offs in de A-jeugd hoofdklasse en dames Topklasse, de finale bij de A-jeugd dames en dames topklasse en de play-dows in de overgangsklasse en 1e klasse wijst het KNKV een juryvoorzitter aan.

3.a. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen is § 3.12 van de officiële spelregels van toepassing.      

b. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen wijst de thuisspelende vereniging een bediener van de schotklok aan.

c. De schotklok dient te voldoen aan het gestelde in § 1.7 van de officiële spelregels. De meting van de in § 3.12 van de officiële spelregels bepaalde tijdslimiet gebeurt met behulp van de schotklok. Ter visuele aanvulling daarop kan via een LED-paal ook deze tijdslimiet met LED-lampjes worden teruggeteld.

4.a.  De periode van zuivere speeltijd, zoals bedoeld in § 3.1a van de officiële spelregels, bedraagt de gehele wedstrijdduur van 2x 25 minuten.

b. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen wijst de thuisspelende vereniging een klokbediener aan.

5. De reguliere bezetting van de jurytafel mag alleen bestaan uit functionarissen die genoemd staan in de personele bezetting van Raadsbesluit wedstrijden met schotklok. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen zorgt de thuisspelende vereniging voor het aanwezig zijn van een jurytafel waarachter de juryvoorzitter de tijd- en scorewaarnemer, de bediener van de schotklok en eventueel de speaker en statisticus plaatsnemen. De jurytafel en de spelersbanken dienen aan dezelfde zijde van het veld geplaatst te worden, waarbij de tijdklok/het scorebord zichtbaar is vanaf de jurytafel.

6. De jury bestaat uit de juryvoorzitter, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter. De overige leden aan de jurytafel maken geen deel uit van de jury.

7. De juryvoorzitter is belast met het toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldend reglementen en bepalingen (protocol), zodanig dat:

Er een kwalitatieve en optimale ondersteuning wordt verleend aan de scheidsrechter(s), dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
Er een bewaking c.q. verantwoording is op de activiteiten van de overige leden aan de jurytafel. 

8. De scheidsrechter beslist in alle gevallen namens de jury, waar nodig na zijn assistent en de juryvoorzitter te hebben gehoord.

9. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen geldt dat er gespeeld wordt met de blauw/gele Mikasa bal.

10. Voor de wedstrijden met schotklok moeten, om de controle op een vervanging te vergemakkelijken, vervangingsgebieden worden aangebracht op de vloer buiten het speelveld; deze gebieden dienen als volgt te worden aangebracht: 1 m vanaf de zijlijn, tussen de bank en (zo dicht mogelijk bij) de middenlijn of de jurytafel (indien aanwezig). De afmeting van een vervangingsplaats is een rechthoek van 0,90 x 0,60 m of een cirkel met een diameter van 0,90 m.

11. Voor de klassen met een schotklok kunnen door het Bondsbestuur aanvullende richtlijnen worden vastgesteld voor onder andere materiaal en de in dit Bestuursbesluit genoemde personen. Deze richtlijnen maken integraal deel uit van dit bestuursbesluit.

12. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.