RvW 4.18 Bestuursbesluit bijzondere verplichtingen zaalkorfbal

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 5 november 2018 op grond van het bepaalde in §2.4, § 3.1a en  § 3.12 van de officiële spelregels en artikel 37 lid 4 van het reglement van wedstrijden onderstaand besluit genomen inzake verplichtingen in bepaalde klassen van het zaalkorfbal.

1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de klassen genoemd in artikel 1 van bestuursbesluit 4.27 tenzij anders bepaald.

2.a. Met uitzondering van de wedstrijden in de Korfbal League en hoofdklasse wijst de thuisspelende vereniging een vooraf door het KNKV benoemde juryvoorzitter aan.

b. Voor de wedstrijden in de Korfbal League en hoofdklasse en de beslissingswedstrijden van de in artikel 1 van bestuursbesluit 4.27 genoemde klassen wijst het KNKV een juryvoorzitter aan.

3.a. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen is § 3.12 van de officiële spelregels van toepassing.      

b. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen wijst de thuisspelende vereniging een bediener van de schotklok aan.

c. De schotklok dient te voldoen aan het gestelde in § 1.7 van de officiële spelregels. De meting van de in § 3.12 van de officiële spelregels bepaalde tijdslimiet gebeurt met behulp van de schotklok. Ter visuele aanvulling daarop kan via een LED-paal ook deze tijdslimiet met LED-lampjes worden teruggeteld.

4.a.  De periode van zuivere speeltijd, zoals bedoeld in § 3.1a van de officiële spelregels, bedraagt de gehele wedstrijdduur van 2x 25 minuten.

b. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen wijst de thuisspelende vereniging een klokbediener aan.

5. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen zorgt de thuisspelende vereniging voor het aanwezig zijn van een jurytafel waarachter de juryvoorzitter de tijd- en scorewaarnemer, de bediener van de schotklok en eventueel de speaker en statisticus plaatsnemen. De jurytafel en de spelersbanken dienen aan dezelfde zijde van het veld geplaatst te worden, waarbij de tijdklok/het scorebord zichtbaar is vanaf de jurytafel.

6. De jury bestaat uit de juryvoorzitter, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechter. De overige leden aan de jurytafel maken geen deel uit van de jury.

7. De juryvoorzitter is belast met het toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldend reglementen en bepalingen (protocol), zodanig dat:

Er een kwalitatieve en optimale ondersteuning wordt verleend aan de scheidsrechter(s), dit zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
Er een bewaking c.q. verantwoording is op de activiteiten van de overige leden aan de jurytafel. 

8. De scheidsrechter beslist in alle gevallen namens de jury, waar nodig na zijn assistent en de juryvoorzitter te hebben gehoord.

9. Voor alle in dit bestuursbesluit genoemde klassen geldt dat er gespeeld wordt met de blauw/gele Mikasa bal.

10. Voor de Korfbal League en Hoofdklasse moeten, om de controle op een vervanging te vergemakkelijken, vervangingsgebieden worden aangebracht op de vloer buiten het speelveld; deze gebieden dienen als volgt te worden aangebracht: 1 m vanaf de zijlijn, tussen de bank en (zo dicht mogelijk bij) de middenlijn of de jurytafel (indien aanwezig). De afmeting van een vervangingsplaats is een rechthoek van 0,90 x 0,60 m of een cirkel met een diameter van 0,90 m.

11. Voor (delen van) de in lid 1 bedoelde klassen door het Bondsbestuur kunnen aanvullende richtlijnen worden vastgesteld voor onder andere materiaal en de in dit Bestuursbesluit genoemde personen. Deze richtlijnen maken integraal deel uit van dit bestuursbesluit.

12. Dit besluit treedt in werking op 6 november 2018.