RvW 3.02 BB banken, coach en vervangende spelers

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 15 oktober 2019 de volgende voorschriften en voorwaarden, als bedoeld in § 1.1c, 2.2b en 2.2c van de officiële spelregels, alsmede in artikel 29 lid 1 en artikel 36 lid 4 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld inzake de banken, de vervanging van spelers en het functioneren van coaches en assistent-coaches tijdens een wedstrijd.

Banken

1. De ontvangende ploeg bepaalt aan welke zijlijn de banken worden geplaatst en welke bank gebruikt wordt door haar eigen ploeg en welke door de bezoekende ploeg.

2. a. Op de bank van een ploeg mogen maximaal dertien personen plaatsnemen. Hierbij gaat het om maximaal acht vervangende spelers. De overige, waaronder de coach en eventueel assistent-coach, zijn met een begeleidingstaak belast.
2.b. Indien de coach of assistent-coach naar de mening van de scheidsrechter de bepalingen van dit besluit overtreedt of zich schuldig maakt aan wangedrag, zoals bedoeld in § 2.3f van de officiële spelregels, kan de scheidsrechter, onverkort de in de officiële spelregels genoemde strafmaatregelen,  betrokkene verbieden de bank zonder zijn  toestemming te verlaten tijdens de rest van de wedstrijd;
2.c. Het is personen, als bedoeld onder a. niet toegestaan gebruik te maken van geluidsversterkende middelen, ongeacht of deze bedoeld zijn het stemgeluid te versterken dan wel om onafhankelijk daarvan geluid maken. 

Het functioneren van de coach en assistent-coach

3. Voor de Korfbal League en Hoofdklasse van de zaalkorfbalcompetitie en de Ereklasse en Hoofdklasse van de veldkorfbalcompetitie gelden, in overleg met het IKF, voor het seizoen 2019-2020 als experiment de regels als vermeld in lid 5 en 6. De aldaar vermelde coach-mogelijkheden voor de assistent-coach gelden alleen voor de in dit artikel genoemde klassen.

4. indien er bij een wedstrijd een assistent-coach, als bedoeld in § 2.2.b van de officiële spelregels functioneert, maakt deze deel uit van de ploeg. Hij neemt de taak van de coach over als deze niet meer aanwezig is. Tot die tijd zit hij op de bank en mag hij deze tijdens de wedstrijd niet verlaten.

5. a. De coach en assistent-coach melden zich, direct na het fluitsignaal als bedoeld in artikel 34 lid 4 onder a van het reglement van wedstrijden, bij de scheidsrechter en maken zich als zodanig bekend.
5.b. De naam van de coach en de assistent-coach worden op het wedstrijdformulier vermeld.

6.a. Het is de coach of assistent-coach toegestaan zijn spelers aanwijzingen te geven vanaf de bank op een wijze, die niet storend is voor anderen. Het is de coach of assistent-coach toegestaan zijn plaats op de bank tijdelijk, voor een korte periode, te verlaten en op een andere plaats, aan dezelfde zijlijn waar de banken zijn geplaatst, van buiten het speelveld aanwijzingen te geven.
6.b. Het is niet toegestaan dat zowel de coach als de assistent-coach beiden de bank verlaten en aanwijzingen geven. In voorkomend geval wordt  de coach bestraft met een formele waarschuwing en wordt de assistent-coach  voor  de rest van de wedstrijd het recht ontzegd om de bank te verlaten.
6.c. De coach en assistent-coach mogen zich op geen enkele wijze mengen in de leiding van de wedstrijd door de scheidsrechter, zich niet met hem, de assistent-scheidsrechter en de tegenpartij bemoeien, noch trachten hen te intimideren.

Het vervangen van spelers

7a. Bij wedstrijden zonder schotklok is de vervanging formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het op de voorgeschreven wijze melden van een vervanging door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het vervangen van een speler heeft gemaakt. Tot dat moment kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.
7b. Bij wedstrijden met een schotklok meldt de coach de vervanging bij de juryvoorzitter met een  formulier, waarop de gegevens van de vervanger en de te vervangen speler zijn vermeld. Vervolgens gaat de juryvoorzitter tijdens een spelonderbreking staan en steekt een kaart met daarop een voor iedereen leesbare V of een W, dan wel met twee horizontale, tegengesteld wijzende pijlen omhoog, waardoor de vervanging formeel een feit is. De scheidsrechter maakt dan het voorgeschreven scheidsrechtersgebaar. Tot het moment van het opsteken van de kaart door de juryvoorzitter kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de juryvoorzitter de kaart heeft opgestoken wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen. 

8. De vervangende speler stelt zich in het voorgeschreven clubkostuum op langs de lange zijde van het speelveld waar de bank is geplaatst bij het vak waarin de speler die hij gaat vervangen zich bevindt. Indien de spelers van zijn ploeg wedstrijdkleding dragen waarop reclame-uitingen, als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder a van het sponsoring reglement, zijn aangebracht, is hij verplicht dezelfde wedstrijdkleding met dezelfde reclame-uitingen te dragen. Vervanging in de klassen met schotklok vindt plaats via het aangebrachte vervangingsgebied.

9. In gevallen waarin geen toestemming van de scheidsrechter is vereist, kan de vervanging onmiddellijk na het in paragraaf 7.a genoemde scheidsrechtersgebaar dan wel na het in paragraaf 7.b genoemde opsteken van de kaart plaatsvinden. 
Indien wel toestemming van de scheidsrechter is vereist, kan de vervanging onmiddellijk plaats vinden nadat de scheidsrechter toestemming heeft gegeven én het in paragraaf 7.a genoemde gebaar heeft gemaakt dan wel nadat de juryvoorzitter de in paragraaf 7.b genoemde kaart heeft opgestoken.

10. Een vervangende speler, die door de scheidsrechter is weggezonden wegens een overtreding van dit besluit of wegens wangedrag, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen. Hij dient het speelgebied te verlaten en plaats te nemen in de voor de toeschouwers bestemde ruimte, dan wel de hal te verlaten.

11. Op het wedstrijdformulier dient te worden vermeld welke speler op welk tijdstip is vervangen en wie als vervangende speler aan de wedstrijd is gaan deelnemen.

Personen die op de bank mogen plaats nemen

12. De personen, die op de bank hebben plaatsgenomen behoren tot de spelers- dan wel de begeleidingsgroep, zoals deze in de begripsbepalingen van het Reglement van Wedstrijden zijn omschreven.

13. Een lid van de medische staf mag de bank verlaten om een geblesseerde speler te onderzoeken en/of te behandelen. Hij mag alleen na toestemming van de scheidsrechter het speelveld betreden.

14. Dit besluit treedt in werking op 16 oktober 2019.