HR 2.03 Financieel statuut

Artikel 1 - Bevoegdheden en Instructie

 1. De bevoegdheden, taken en de grenzen van de bevoegdheden en taken van het Bondsbestuur – die het Bondsbestuur krachtens het directiestatuut al dan niet heeft gedelegeerd aan de Directie– zijn gegeven in de wet, de statuten en de overige reglementen van het KNKV. Aanvullende afspraken, ter beperking of ter uitbreiding, vastgelegd in dit Financieel Statuut of anderszins zijn eveneens bindend voor zover zij niet in strijd zijn met de wet of de Statuten.
 2. Het Financieel Statuut kan uitsluitend worden gewijzigd door het Bondsbestuur. De procuratie gebaseerd op het Financieel  Statuut wordt door de voorzitter van het Bondsbestuur ondertekend voordat deze bij de kamer van koophandel gedeponeerd wordt.

Artikel 2 - Goed Sportbestuur

 1. Het KNKV onderschrijft de aanbevelingen van de Commissie Goed Sportbestuur van het NOC-NSF (maart 2005).
 2. Uitgangspunt is dat door het KNKV geen zakelijke transacties worden aangegaan met een onderneming of een andere partij waarmee een bestuurslid een relatie heeft, tenzij de meerwaarde van deze partij zeer evident is en gemotiveerd is.
 3.  In de verantwoording aan de leden van de Bondsraad wordt melding gemaakt van de transacties die zijn aangegaan met een partij zoals bedoeld in lid 2.
 4. Het is gewenst de aansturing van het Bondsbureau van het KNKV continue te verbeteren en daarom een taak-, verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling tussen het bondsbestuur en de directeur van het Bondsbureau van het KNKV vast te stellen. De delegatie van het bondsbestuur aan de directeur dient zodanig plaats te vinden, dat de directeur in de gelegenheid is om de beleidsvoorbereiding, dagelijkse leiding, beleidsuitvoering en vertegenwoordiging van het KNKV op adequate wijze uit te voeren.
 5. Het is gewenst om de kaders vast te stellen over de wijze waarop de directeur gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitvoert, alsmede over de rapportage en informatieplicht van de directeur aan het bondsbestuur.
 6. Ter ondersteuning van goed sportbestuur heeft de manager verantwoordelijk voor de  Financiën een bijzondere verantwoordelijkheid. De manager verantwoordelijk voor de Financiën heeft te allen tijde de verantwoordelijkheid om onregelmatigheden of overtredingen van het Financieel Statuut en/of het directiestatuut te melden aan de penningmeester en de voorzitter van het Bondsbestuur.
 7. In spoedeisende gevallen kunnen de Voorzitter en de penningmeester gezamenlijk goedkeuring verlenen betreffende onderwerpen die de goedkeuring van het Bondsbestuur behoeven. In de eerstvolgende vergadering van het Bondsbestuur zullen de  voorzitter en de penningmeester zich hiervoor verantwoorden.

Artikel 3 - Delegatie van bevoegdheden

Tenzij anders bepaald in het Financieel Statuut is het Bondsbestuur bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 4 - Verantwoordelijkheden van de  directeur

 1. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Daartoe behoren de volgende taken:
  1. geeft leiding aan de organisatie van het bondsbureau van het KNKV met betrekking tot de ontwikkeling, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het (meerjaren)beleid;
  2. is verantwoordelijk voor de uitvoering van de planning- en control cyclus binnen het KNKV;
  3. maakt de vertaalslag van de visie en strategie van het KNKV naar concrete plannen en activiteiten;
  4. beheert de middelen die voor de uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar zijn gesteld;
  5. draagt project- en evenementbegroting in de volledige context voor aan het bondsbestuur ter vaststelling;
  6. sluit namens het KNKV overeenkomsten met derden binnen de door het bestuur gestelde kaders en daar waar nodig in overleg met de penningmeester;
  7. is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van een eigentijds personeelsbeleid voor medewerkers en vrijwilligers, zulks binnen de kaders van de begroting;
  8. initieert noodzakelijke veranderingen ter versterking van de positie van het KNKV;
  9. fungeert als ambtelijk secretaris van het bestuur en het overleg met de Bondsraad;
  10. onderhoudt contacten met externe relaties, in afstemming met de voorzitter
  11. representeert het KNKV intern en extern
  12. treedt in operationele zaken op als woordvoerder van het KNKV voor de pers en stemt de woordvoering over bestuurlijke en beleidsmatige zaken af met de voorzitter van het bondsbestuur.
 2. Bij het uitvoeren van zijn bevoegdheden blijft de directeur binnen de vastgestelde beleidskaders, budgetten en bestuursbesluiten van het KNKV.
 3. In een door het bestuur vast te stellen procuratiebesluit worden de kaders bepaald ten aanzien van het aangaan van verplichtingen voor het KNKV door de directeur.

Artikel 5 - Strategische cyclus & werkwijze

1. De directeur is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de strategische cyclus. De directeur legt voorts over de bereikte resultaten en het functioneren van de werkorganisatie periodiek verantwoording af aan het bestuur via mondelinge en schriftelijke rapportages. Voortvloeiend uit hetgeen is geregeld in de statuten heeft de directeur voorts de volgende taken:

 • het tijdig opstellen van de door het bestuur vast te stellen en door de Bondsraad goed te keuren jaarlijkse begroting, jaarstukken en jaarverslag;
 • het periodiek rapporteren aan het bestuur over de financiële gang van zaken van het KNKV;
 • het maandelijks rapporteren aan de penningmeester over de financiële gang van zaken van het KNKV;

2. De directeur is verantwoordelijk voor de integraliteit, uitvoerbaarheid en redactie van de voorstellen aan het bestuur. Hij stelt de agenda voor de vergaderingen van het bestuur op, stemt deze af met de voorzitter en draagt zorg voor tijdige verzending naar de leden van het bestuur.

3. De directeur adviseert het bestuur over alle zaken betreffende het KNKV. De directeur is bevoegd correspondentie, gericht aan het bestuur, af te doen indien en voor zover dat behoort tot de operationele uitvoering.

4. De directeur informeert het bestuur over:

 • het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
 • financieel beleidsmatige ontwikkelingen die de positie van het KNKV bedreigen (of kansen bieden);
 • risico’s;
 • sportieve, maatschappelijke of organisatorische omstandigheden, gebeurtenissen of ontwikkelingen die bestuurlijk relevant zijn.

5. Het vanuit het bestuursmodel beoogde samenspel tussen bestuur en directeur wordt jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 6 - Aanstelling directeur

Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur en stelt zijn arbeidsvoorwaarden vast.

Artikel 7 - Personeel

 1. De directeur is bevoegd tot het aannemen, schorsen en ontslaan van personeel van het KNKV en tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden.
 2. In uitzondering op lid a, behoeft het aannemen, schorsen en ontslaan van de adjunct-directeur en de Technisch Directeur, alsmede het vaststellen van zijn arbeidsvoorwaarden voorafgaande goedkeuring van het bestuur.
 3. De directeur wordt bij afwezigheid vervangen door de adjunct-directeur.

Artikel 8 - Geschenken

Het is leden van het Managementteam verboden om in verband met zijn werkzaamheden als lid van het Managementteam van afnemers, leveranciers of andere derden zonder voorafgaande toestemming van de Voorzitter, direct of indirect, enigerlei provisie, tegemoetkoming of vergoeding, in welke vorm ook, of geschenken aan te nemen of te bedingen.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover het gebruikelijke relatiegeschenken met een waarde beneden EUR 75,00 betreft.

Artikel 9 - Toegang

De voorzitter en de penningmeester hebben te allen tijde toegang tot het bureau, de informatiesystemen en vergaderingen van het Managementteam voor zover zij dat vanuit hun bestuurlijke en controlerende taak nodig achten.

Artikel 10 – Inwerkingtreding

Dit Financieel Statuut treedt in werking op 13 augustus 2013.