HR 2.02 BB verkiezing en benoeming leden districtsbestuur

Het Bondsbestuur heeft in haar vergadering van 24 augustus 2015 het navolgende bestuursbesluit verkiezing en benoeming leden districtsbestuur vastgesteld.

Reglementaire grondslag

Artikel 1

Dit reglement bevat nadere bepalingen inzake de verkiezing en benoeming van het districtsbestuur, in aanvulling op het bepaalde in artikel 19 van het huishoudelijk reglement.

Profielschets en kandidaatstelling

Artikel 2

1.         Het Bondsbestuur stelt een algemene profielschets op voor districtsbestuurders. Het kan een dergelijke profielschets desgewenst aanvullen met specifieke op een aandachtsgebied toegespitste vereisten. Daarnaast stelt het een specifieke profielschets op voor de voorzitter van het districtsbestuur.

2.         Elk niet geschorst natuurlijk lid mag zich kandidaat stellen in het district waartoe het behoort.

3.         Het lidmaatschap van een districtsbestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het Bondsbestuur of de Bondsraad en het lidmaatschap van de zelfstandige commissies zoals genoemd in de statuten artikel 4 lid 4. Daarnaast is het vanwege mogelijke conflicterende belangen niet toegestaan dat district bestuursleden lid zijn van werkgroepen of een arbeidsrechtelijke verhouding met het KNKV hebben.

4.         Het Bondsbestuur stelt de periode van kandidaatstelling vast op drie weken.

5.         Het districtsbestuur stelt alle leden in het district op de hoogte van de profielschets en de periode van kandidaatstelling.

6.         De kandidaatstelling blijkt uit een schriftelijke verklaring die voorafgaand aan de verkiezing bij het districtsbestuur is ingediend. Hierin verschaft de kandidaat de verlangde gegevens, zoals die blijken uit het kandidatenformulier dat op verzoek van een lid schriftelijk of digitaal wordt toegezonden. Uit de schriftelijke verklaring blijkt tevens dat de kandidaat, ingeval van verkiezing, akkoord gaat met de benoeming.

7.         De kandidaat dient de schriftelijke verklaring, eventueel digitaal, te ondertekenen en binnen de in lid 4 bedoelde termijn aan het districtsbestuur te doen toekomen.

Kandidatenlijst en informatie over de kandidaten

Artikel 3

1.         Het districtsbestuur stelt een kandidatenlijst vast, waarop de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde staan vermeld.

2.         Het Bondsbestuur bepaalt welke informatie over de kandidaten aan de districts- en of regiobijeenkomsten moet worden verstrekt. Het districtsbestuur verzamelt deze informatie in het kader van de in lid 6 van het vorige artikel bedoelde procedure. (NAW-gegevens en een kort CV)

3.         Het districtsbestuur roept op tot de districts- en / of regiobijeenkomsten waarin over de voordracht wordt gestemd en doet deze oproep vergezeld gaan van de kandidatenlijst en de informatie over de kandidaten.

Wijze van stemmen

Artikel 4

1.         De leden genoemd in artikel 7 lid 1, sub a van de statuten zijn stemgerechtigd. Elke vereniging brengt een aantal stemmen uit gelijk aan de ledenstand per 30 juni voorafgaand aan deze stemming.

2.         De verkiezing van de kandidaten vindt plaats met behulp van stembiljetten waarop de kandidaten in alfabetische volgorde zijn vermeld, overeenkomstig de in lid 1 van het vorige artikel bedoelde kandidatenlijst.

3.         De stemmen worden op basis van art. 19, lid 2, sub a van het Huishoudelijk Reglement uitgebracht tijdens de districts- en of regiobijeenkomsten.

4.         Het districtsbestuur stelt uit de leden van de districts- en of regiobijeenkomsten een stembureau van drie leden aan.

Vaststelling van de voordrachten

Artikel 5

1.         Bij het tellen van de stemmen worden de bepalingen van artikel 20 lid 6 van de statuten in acht genomen.

2.         Bij het bepalen van de voordracht(en) volgt het districtsbestuur de volgende werkwijze:

a.         het rangschikt de kandidaten op basis van het aantal uitgebrachte stemmen. Dit is de voorkeurslijst.

b.         de kandidaat met de meeste stemmen wordt voorgedragen. Indien het meerdere bestuurszetels met gelijke profielen betreft, gaat de volgende voordracht naar de volgende kandidaat op de voorkeurslijst. Deze procedure herhaalt zich tot voor alle vacatures een voordracht is gedaan.

c.         Indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist het Bondsbestuur op advies van de zittende leden van het districtsbestuur.

Benoeming leden districtsbestuur

Artikel 6

1.         Het Bondsbestuur benoemt de leden van districtsbesturen.

2.         Indien het Bondsbestuur afwijkt van een voordracht als bedoeld in het vorige artikel, motiveert het deze afwijking schriftelijk.

Dit bestuursbesluit treedt in werking op 25 augustus 2015