St 1.02 Directiestatuut

Artikel 1 - Begripsbepalingen
 
Bondsbureau: Werkorganisatie van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond – hierna te noemen: KNKV – zoals bepaald in artikel 24 van de statuten.
Directeur: De als Directeur van het bondsbureau aangewezen persoon als bedoeld in artikel 24 lid 2 van de statuten.
Directie: De door het Bondsbestuur benoemde Directeur(en)
Directiestatuut: Onderhavig Statuut waarin de positie van de directeur nader wordt vastgelegd  als bedoeld in de Statuten artikel 24 lid 7
Managementteam: Directie tezamen met enkele leidinggevende medewerkers die belast zijn met het leiding geven aan het Bondsbureau
 
Artikel 2 – Taken van het bondsbureau
 
2.1  Voor de uitvoering van de activiteiten en doelstellingen van het KNKV, die nader gespecificeerd kunnen worden in goedgekeurde Jaar- en Projectplannen,  is een werkorganisatie ingericht die hierna aangeduid zal worden als het Bondsbureau (ex. art. 24 van de statuten).
2.2  De primaire taakvelden en het organigram worden door het Bondsbestuur op voordracht van de directie vastgesteld.
2.3  De samenstelling van het managementteam wordt ter goedkeuring aan het bondsbestuur voorgelegd.
2.4  De toedeling van een deeltaak betekent niet dat de manager(s) aan wie die taak is opgedragen bij uitsluiting bevoegd is (zijn) tot het bestuur of de vertegenwoordiging op het gebied daarvan, noch strekt zij tot volmacht aan de betreffende manager(s) het KNKV op dat gebied alleen te vertegenwoordigen.
 
Artikel 3 - Procuratie
 
3.1.      In een procuratiebesluit worden de (externe) bevoegdheden tot het verbinden van het KNKV vastgelegd.
 
Artikel 4 – Bevoegdheden, taken en werkwijze van het managementteam
 
4.1.      De bevoegdheden en taken en de grenzen van de bevoegdheden en taken van de Directie - die de Directie krachtens artikel 2 lid 3 al dan niet heeft gedelegeerd aan het Management team - zijn vastgelegd in de wet  en de statuten en reglementen van het KNKV, Het Financieel Statuut en de besluiten van het Bondsbestuur.  Aanvullende afspraken, ter beperking of ter uitbreiding van de taken en bevoegdheden, vastgelegd in dit Directiestatuut  of anderszins zijn eveneens bindend voor zover zij niet in strijd zijn met de wet of de Statuten en Reglementen van het KNKV.
4.2.      Het Managementteam vergadert ten minste één maal per twee weken op een door het Managementteam te bepalen vaste dag en vast tijdstip. De agenda van deze vergadering wordt vastgesteld door de Directeur. Vergaderingen van het Managementteam worden voorts zo dikwijls gehouden als 2 leden van het Managementteam dit verlangen, onder opgave van de onderwerpen die aan de orde dienen te komen,
4.3.      Van alle vergaderingen worden notulen bijgehouden.
 
Artikel 5 - Gedragscode bestuur
 
Het uitoefenen van stemrecht - indien gedelegeerd aan de Directie - op door het KNKV direct of indirect gehouden aandelen, alsmede het door het KNKV in haar hoedanigheid van bestuurder van dochtervennootschappen van het KNKV nemen van besluiten behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Bondsbestuur.
 
Artikel 6 - Slotbepalingen
 
6.1.      Het Directiestatuut  kan uitsluitend worden gewijzigd door het Bondsbestuur. De procuratie gebaseerd op het Directiestatuut  wordt door de voorzitter en penningmeester van het Bondsbestuur ondertekend voordat deze bij de kamer van koophandel gedeponeerd wordt
6.2.      Het Directiestatuut  zoals dit te enigerlei tijd zal gelden, maakt integraal onderdeel uit van met de leden van het Directie- of het Managementteam gesloten arbeidsovereenkomsten.
6.3.      Tenzij anders bepaald in het Directiestatuut is het Bondsbestuur bij uitsluiting bevoegd.
 
Artikel 7 - Inwerkingtreding
 
Dit Directiestatuut treedt in werking 2 april 2012.