St 1.01 BB verkiezing leden bondsraad

Het Bondsbestuur heeft in haar vergadering van 24 augustus 2015  het navolgende bestuursbesluit verkiezing leden Bondsraad vastgesteld.

Statutaire grondslag

Artikel 1

Dit reglement bevat nadere bepalingen inzake de verkiezing van de Bondsraad, in aanvulling op het bepaalde in artikel 21 van de statuten.

Samenstelling van de Bondsraad en de kieskringen

Artikel 2

 1. Elk district fungeert als kieskring.
 2. Elk district verkiest zeven  leden voor de Bondsraad.
 3. Het districtsbestuur bepaalt de datum waarop zittende leden van de Bondsraad (desgewenst) aftreden. Tevens stelt het de ingangsdatum van de benoeming van nieuw verkozen leden en van de herbenoeming van zittende leden vast.

Artikel 3

 1. Een districtsbestuur kan besluiten het district op te delen in meerdere regionale kieskringen (kan meer dan één regio omvatten)
 2. Indien het district regionale kieskringen instelt, dient het districtsbestuur tevens het aantal leden van de Bondsraad per regionale kieskring te bepalen. Daarbij gelden twee eisen:
 • het totale aantal Bondsraadleden dient zeven te bedragen;
 • de verdeling van de leden van de Bondsraad over de regionale kieskringen dient een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling te zijn van het aantal verenigingsleden per regionale kieskring.

Kandidaatstelling

Artikel 4

 1. Elk niet geschorst natuurlijk lid mag zich kandidaat stellen in de kieskring waartoe het behoort.
 2. Het lidmaatschap van de Bondsraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het Bondsbestuur, een districtsbestuur of een zelfstandige commissie als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de statuten.
 3. Het Bondsbestuur stelt de periode van kandidaatstelling vast op drie weken. Het Bondsbestuur stelt alle leden hiervan op de hoogte.
 4. De kandidaatstelling blijkt uit een schriftelijke verklaring die voorafgaand aan de verkiezing bij het districtsbestuur is ingediend. Hierin verschaft de kandidaat de verlangde gegevens, zoals die blijken uit het kandidatenformulier dat op verzoek van een lid schriftelijk of digitaal wordt toegezonden. Uit de schriftelijke verklaring blijkt tevens dat de kandidaat, ingeval van verkiezing, akkoord gaat met de benoeming.
 5. De kandidaat dient de schriftelijke verklaring, eventueel digitaal, te ondertekenen en binnen de in lid 3 bedoelde termijn aan het districtsbestuur te doen toekomen.

Kandidatenlijst en informatie over de kandidaten

Artikel 5

 1. Voor elke kieskring stelt het districtsbestuur een kandidatenlijst vast, waarop de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde staan vermeld.
 2. Het Bondsbestuur bepaalt welke informatie over de kandidaten aan de kiezers moet worden verstrekt (NAW-gegevens en een kort CV). Het districtsbestuur verzamelt deze informatie in het kader van de in lid 4 van het vorige artikel bedoelde procedure.
 3. Het districtsbestuur roept op tot de districtsvergadering waarin de afgevaardigden worden verkozen en doet deze oproep vergezeld gaan van de kandidatenlijst en de informatie over de kandidaten.

Wijze van stemmen

Artikel 6

 1. De leden genoemd in artikel 7 lid 2, sub a en c van de statuten zijn stemgerechtigd. Elke vereniging brengt een aantal stemmen uit gelijk aan de ledenstand per 30 juni voorafgaand aan deze stemming.
 2. De verkiezing van de kandidaten vindt op basis van artikel 21 lid 2, sub a van de statuten plaats in daartoe belegde vergadering per kieskring, met behulp van stembiljetten waarop de kandidaten van de desbetreffende kieskring in alfabetische volgorde zijn vermeld, overeenkomstig de in lid 1 van het vorige artikel bedoelde kandidatenlijst
 3. Het districtsbestuur fungeert zelf als stembureau of stelt ter plaatse een stembureau van drie leden in.

Artikel 7

 1. Bij het tellen van de stemmen worden de bepalingen van artikel 20 lid 6 van de statuten in acht genomen
 2. Bij het toewijzen van de zetels per kieskring volgt het districtsbestuur de volgende werkwijze:
  1. het rangschikt de kandidaten per kieskring op basis van het aantal uitgebrachte stemmen. Dit is de voorkeurslijst.
  2. de kandidaat met de meeste stemmen krijgt de eerste zetel van de kieskring toegewezen. Indien aan de betreffende kieskring meer dan één zetel is toegewezen, gaat de volgende zetel naar de volgende kandidaat op de voorkeurslijst. Deze procedure herhaalt zich tot alle aan de kieskring toegewezen zetels zijn bezet.
  3. indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, wordt in dezelfde vergadering een tweede stemming gehouden over de kandidaten met een gelijk aantal stemmen. Indien er wederom een gelijk aantal wordt verkregen, beslist het lot
  4. wanneer het aantal beschikbare zetels het aantal kandidaten overtreft, blijven de overschietende zetels onbezet.

Artikel 8

 1. Desgewenst kunnen districten de verkiezingen van de Bondsraadsleden plaats laten vinden zonder daarvoor een vergadering bijeen te roepen. Er vindt dan een digitale verkiezing van de leden van de Bondsraad plaats.
 2. De in dit bestuursbesluit neergelegde bepalingen zijn hierop onverkort van toepassing met inachtneming van de volgende wijzigingen en aanvullingen;
  1. Het districtsbestuur roept op tot een digitale verkiezing van de Bondsraadsleden. Bij deze oproep wordt de kandidatenlijst en informatie over de kandidaten meegestuurd;
  2. Elke vereniging ontvangt een digitaal stembiljet met daarop de in artikel 6 lid 2 vermelde gegevens;
  3. Het stembiljet wordt binnen de door het districtsbestuur bepaalde termijn digitaal geretourneerd aan het districtsbestuur;
  4. Het districtsbestuur fungeert zelf als stembureau of stelt een stembureau van drie leden in;
  5. indien twee of meer kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, wordt in een tweede digitale stemming gehouden over de kandidaten met een gelijk aantal stemmen. Indien er wederom een gelijk aantal wordt verkregen, beslist het lot.

Tussentijdse vacatures

Artikel 9

 1. Indien een Bondsraadslid zijn zetel vroegtijdig opgeeft of moet opgeven, wordt zijn plaats ingenomen door een kandidaat uit dezelfde kieskring die op de in artikel 7 lid 2a bedoelde voorkeurslijst de hoogste plaats van de niet verkozen kandidaten inneemt. Indien deze positie wordt ingenomen door twee of meer kandidaten met een gelijk aantal stemmen, beslist het lot.
 2. Indien geen beroep kan worden gedaan op een kandidaat als bedoeld in het vorige lid, blijft de desbetreffende zetel onbezet.
 3. Een vervanger als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt benoemd voor het nog resterende deel van de zittingstermijn van de Bondsraad.

Assistent leden van de Bondsraad

Artikel 10

Indien het districtsbestuur overeenkomstig art. 21 lid 6 van de statuten assistent leden van de Bondsraad wil laten kiezen zijn de bepalingen van dit bestuursbesluit ook op hun verkiezingsprocedure van toepassing.

Dit bestuursbesluit treedt in werking op  25 augustus 2015.