Bestuursbesluiten

Op deze pagina vind je een overzicht van alle actuele raads- en bestuursbesluiten, bestuurlijke noodmaatregelen en eventuele afspraken in de vorm van een statuut die overeengekomen zijn tussen Bondsbestuur en Bondsbureau.

Naamgeving titels

  • In de titel wordt verwezen naar het van toepassing zijnde reglement en het soort besluit.
  • De eerste verwijzing is een afkorting van het reglement.
  • De tweede verwijzing is het hoofdstuk- en volgnummer (n.nn).
  • De derde verwijzing is het soort besluit.

Afkorting reglement

St 1 Statuten
HR 2 Huishoudelijk Reglement
RvW 3 Reglement van Wedstrijden
TR 4 Tuchtreglement
RvS 5 Regels voor Strafoplegging
SR 6 Sponsorreglement
Kiss 7 Kiss Reglement
DR 8 Dopingreglement
RR 9 Rompregeling Arbitrage
SI 10 Seksuele Intimidatie
MF 11 Matchfixing

 

Afkorting soort besluit

RB = Raadsbesluit: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling, die wordt vastgesteld door de Bondsraad.
BB = Bestuursbesluit: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling, die wordt vastgesteld door het Bondsbestuur.
Geen afkorting = eigenlijk geen Bestuursbesluit, maar afspraken in de vorm van een statuut die overeengekomen zijn tussen Bondsbestuur en Bondsbureau.
NM = Bestuurlijke noodmaatregel: een tijdelijke maatregel die in spoedeisende gevallen wordt genomen en waarin de statuten, reglementen of regelingen niet voorzien. Deze maatregel is van kracht tot de eerstvolgende Bondsraad, waarop een voorstel tot wijziging van de betreffende statuten reglementen wordt behandeld.

Bestuurlijke noodmaatregel:

Het Bondsbestuur heeft in haar vergadering van 11 mei een Bestuurlijke Noodmaatregel genomen waarin de beslissingen aangaande de afronding van de zaal- en veldcompetitie 2019/2020 in zijn vastgelegd, evenals gerelateerde zaken. 

Alle bestuursbesluiten:

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Reglement van Wedstrijden

Tuchtreglement

Sponsorreglement

Dopingreglement

Overige documenten

Recente aanpassingen in bestuursbesluiten en reglementen:

8 juni 2020

3.22 toegevoegd

10 februari 2020

3.14 geactualiseerd aan situatie van 2020

16 oktober 2019

Toevoeging Bestuursbesluit 3.12.
Uitbreiding experimenten 2 coaches in 3.02

1 juli 2019

Er zijn diverse reglementen en bestuursbesluiten gewijzigd. Klik hier voor de brief hierover, hier voor de wijzigingen in de reglementen en hier voor de detailwijzigingen van de bestuursbesluiten.

3.02 banken, coach en vervangende spelers wordt nu voor alle klassen met schotklok het vervangingsgebied voor spelersvervangingen verplicht gesteld;
3.04 verlenging beslissingswedstrijden is verduidelijkt tot welk moment er bij een strafworpserie nog gewisseld mag worden;
3.18 bijzondere verplichtingen zaalkorfbal is geregeld bij welke wedstrijden er neutrale juryvoorzitters ingezet worden en is het vervangingsgebied opgenomen;
3.25 opnieuw vaststellen wedstrijd top- en wedstrijdkorfbal is een nieuw BB en geeft regels voor het opnieuw vaststellen van wedstrijden in het top- en wedstrijdkorfbal indien het oorspronkelijke duel niet is doorgegaan door niet opkomen van een ploeg, het niet in orde zijn van terrein of spelmaterieel of het starten met een onvolledige ploeg. In de zaal ligt het initiatief dan bij de thuisspelende vereniging en op het veld bij het Bondsbureau;
4.01 Formele waarschuwing en wegzending bevat een aanpassing van het moment wanneer bij onbeheerst spel door de scheidsrechter een gele kaart moet worden getoond;
4.03 Schikkingsregeling wedstrijdkorfbal tot slot wordt verwezen naar het hierboven genoemde BB 3.25 ingeval een wedstrijd niet doorgaat. 

5 november 2018

3.04: Gelijk getrokken op gewijzigde punten met IKF-regels;
3.17: Opstellingen worden vanaf heden niet meer op papier ingeleverd maar digitaal binnen DWF;
3.18: Verplichting tot vervangingsgebied in Korfbal League en Hoofdklasse opgenomen;
3.26: Om eventuele discussies te voorkomen een verduidelijking.

27 juli 2018

3.02 Banken
• Verheldering over wanneer wissel daadwerkelijk aangevraagd is na discussies uit de praktijk

3.03 Jeugdkorfbal
• Toevoeging bij de E-jeugd die ten onrechte ooit een keer is weggevallen.
• Aanpassing speelduur veldcompetitie A-jeugd
 
3.04 Verlenging beslissingswedstrijden
• Uniformering met IKF regels aangaande startpositie verlenging
 
3.11 Rugnummer
• Aantal uitzonderingen waren reeds vermeld als zijnde eindigend in 2017/2018, dit is nu verwerkt
 
3.16 time-out en wedstrijdduur
• Verheldering over wanneer time-out daadwerkelijk aangevraagd is na discussies uit de praktijk
• Aanpassing speelduur veldcompetitie naar 2x30 minuten
• Uniformering betreffende toepassing time-out
 
3.28 Aanvullende voorwaarden terreinen en binnensportaccommodaties
In het Reglement van Wedstrijden staat vermeld in artikel 17 dat verenigingen voor zowel de veld als de zaalkorfbalcompetitie de verplichting hebben om al dan niet eigen terreinen en binnensportaccommodaties beschikbaar te stellen voor het spelen van de thuiswedstrijden en dat deze accommodaties namens het Bondsbestuur worden gekeurd. Op basis waarvan het Bondsbestuur dit doet staat echter niet vermeld. Door het nemen van het bestuursbesluit ‘Aanvullende voorwaarden terreinen en binnensportaccommodaties’ wordt een sluitende koppeling gemaakt tussen de spelregels en reglementen van het KNKV en de normen van NOC*NSF.
Door het nemen van dit bestuursbesluit wordt de koppeling tussen de normen van NOC*NSF en de reglementen van het KNKV geformaliseerd. Het KNKV draagt samen met NOC*NSF en andere sportbonden en gemeenten zorg voor de aanwezigheid van kwalitatief goede sportaccommodaties in Nederland. Het daartoe ontwikkelde Kwaliteitszorgsysteem coördineert de aanleg van kunstgras- en natuurgrasvelden en binnensportaccommodaties en monitort de conditie gedurende de levensduur.
Het bestuursbesluit schept duidelijkheid voor alle betrokken partijen die te maken hebben met de aanleg en renovatie van buitensportterreinen en binnensportaccommodaties. De markt in Nederland is explosief gestegen (mede o.a. door het Bestuursbesluit nieuwe veldafmetingen, RvW 4.24) neemt ook de druk op aanleg en renovatie enorm toe. Dit leidt helaas tot kwaliteitsverlies, waarvan de vereniging met haar leden de dupe worden. Dit bestuursbesluit is een garantie dat de kwaliteit van buitenterreinen en binnensportaccommodaties gewaarborgd blijft.
De aanvullende voorwaarden geven duidelijk aan welke sporttechnische eisen worden beoordeeld tijdens een keuring namens het Bondsbestuur