Strategisch plan en het jaarplan voor 2018 geaccordeerd

De feestelijke opening van de bondsraad zette direct de toon. Rob Blokpoel mocht de Wilson-Erebeker in ontvangst nemen voor zijn inzet voor de korfbalsport in de afgelopen jaren. Het districtsbestuur van Noord-West kreeg vervolgens de Jack van Driel-Propaganda-wisselbeker uitgereikt. De verenigingen uit Noord-West bleken in 2017 de grootste ledenwinst te behalen.

KNKV-voorzitter Rob Meijer meldde trots dat de Korfbal Leaguefinale in Ziggo Dome in 2018 live wordt uitgezonden door de NOS. Hiermee speelt de korfbalsport in op een belangrijke pijler uit het jaarplan: zichtbaarheid creëren (hierover later meer).

Tijdens de behandelde vergaderstukken werd aandacht gevraagd voor het Strategisch Plan 2018+ en het Jaarplan 2018. Zonder enige vorm van afbreuk (wel passende opmerkingen) werden de plannen door de bondsraad geaccordeerd. Wat houden deze plannen nu eigenlijk in? En wat betekent dit voor de korfbalverenigingen?

Het KNKV wil beleid voeren dat aansluit bij de behoeften van korfbalverenigingen. Het gehele strategisch plan en de activiteiten binnen het jaarplan zijn dan ook bedoeld om de verenigingen sterker te maken. De korfbalbond is continu bezig om de behoeften van haar verenigingen te peilen. Op basis van co-creatie met verenigingen heeft het bestuur twee overkoepelende thema’s geformuleerd: 1) zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal en 2) zo hoog mogelijk presteren en de beste blijven.

Primaire taken die daarbij horen zijn competitie organiseren, arbitrage coördineren, opleidingen voor kader aanbieden en ondersteunen op gebied van accommodatiezaken. Deze vier elementen komen dan ook expliciet terug in het Strategisch Plan 2018+ en het Jaarplan 2018.

De vier kernelementen worden overvleugeld door een vijftal speerpunten waar het KNKV samen met de korfbalverenigingen op gaat inzetten. Het eerste is, zoals eerder genoemd, zichtbaarheid creëren. Dit is nauw verbonden aan het verbeteren van het imago van de korfbalsport en de koppeling naar het onderwijs, zodat meer mensen in aanraking komen met korfbal.
Uit de behoefte-inventarisatie blijkt dat verenigingen graag ondersteuning zouden willen bij het zichtbaarder worden binnen de gemeente of regio. Het KNKV gaat aan de slag om de verenigingen daarin te kunnen voorzien.
Het aanbieden van flexibele korfbalvormen is een ander speerpunt. Hoe bind je bijvoorbeeld de ouders die langs de lijn staan aan je vereniging? In de huidige maatschappelijke context, waarin individualisering steeds meer toetreedt, is het belangrijk om in te blijven spelen op de behoeften van onze leden én de potentiële leden. Denk bij flexibiliteit bijvoorbeeld aan nieuwe korfbalvormen voor 35+ en 60+.
De huidige samenleving is ook steeds meer ingericht op samenwerkingsverbanden. Ook het KNKV ziet samenwerken als speerpunt voor verenigingen. Samenwerken zorgt voor duurzamer- en kwalitatief beter aanbod.
Het vierde speerpunt is ‘kwaliteit’. Dit gaat bijvoorbeeld in op de vraag ‘hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet elk jaar weer op zoek moet naar bekwame trainers?’. Met het speerpunt ‘kwaliteit’ geeft het KNKV ondersteuning aan verenigingen op gebied van bestuurlijke-, technische- en arbitrale beleidszaken.
Het laatste speerpunt is ‘innovatie’. Innovatie gaat over het verder ontwikkelen van korfbal op allerlei gebieden.

De bondsraad stemde unaniem in met de opzet van het Strategisch Plan 2018+ en het Jaarplan 2018. Daarbij is wel een aanpassing gemaakt op de begroting. In plaats van de voorgestelde 8% contributieverhoging wordt slechts een inflatiecorrectie van 1,5% berekend. Met deze goedkeuring kunnen de activiteiten in gang worden gezet. Wanneer er vragen zijn over de strategie en de activiteiten in het jaarplan, neem dan gerust contact op met de medewerkers van het KNKV.

Datum: 11 december 2017 uur

Korfbal