Bondsraad verleent Bondsbestuur decharge

Afgelopen zaterdag werd op Papendal de verantwoordende bondsraadsvergadering gehouden over het afgelopen jaar. In deze jaarlijks terugkerende vergadering verantwoordt het bondsbestuur het gevoerde beleid over het afgelopen jaar aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening. Na enkele vragen en de nadere toelichting van het Bondsbestuur heeft de Bondsraad het Bondsbestuur decharge verleend over het gevoerde beleid.

De Bondsraad bestaat uit 35 stemgerechtigde Bondsraadsleden, die alle leden van het KNKV vertegenwoordigen, alsmede uit adviserende leden. Uit elk district wordt ter vertegenwoordiging van de onder het desbetreffende district ressorterende leden zeven Bondsraadsleden gezonden, die stemmen mogen uitbrengen naar rato van het aantal leden van dat district. Het aantal onder een district ressorterende leden wordt bepaald door de stand van de ledenopgaven op 30 juni voorafgaande aan de betreffende Bondsraadvergadering, in dit geval 30 juni 2017.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen hadden te maken met regelgeving en de inbreng die verenigingen hierop kunnen hebben, de voortgang van het EK Korfbal wat plaatsvindt van 13 tot en met 21 oktober 2018 in Friesland en de stand van zaken op een aantal thema’s, onder anderen hoe kan het KNKV ondersteunen bij het inbedden van beleid bij verenigingen.

Ook werden er een aantal reglementaire wijzigingen aangenomen, waarover de verenigingen in de komende weken nadere informatie ontvangen.

Aan het einde van de vergadering werden Piet de Jeu (aftredend lid van de Tuchtcommissie) en Fred Troost (aftredend voorzitter van de Tuchtcommissie) op voordracht van het Bondsbestuur benoemd tot Erelid van het KNKV. Daarnaast werd afscheid genomen van een tweetal Bondsraadsleden. Ton Mol (Noord-West) en René Mulder (Zuid-West) zijn na deze vergadering gestopt als bondsraadslid.

      

 

 

Datum: 25 juni 2018 uur

Beleidszaken Bestuurders Jaarverslag