“We zijn er voor de verenigingen”

Verenigingsbestuurders en actieve leden weten: bij de verenigingen gebeurt het. Het zijn de verenigingen die korfballers een veilige omgeving bieden, waarin ze gelijkwaardig met elkaar kunnen sporten en ze zich thuis voelen. Vanuit de gedachte ‘Vereniging Centraal’ intensiveert het KNKV de relatie met die 480 aangesloten verenigingen en in een drieluik wordt die relatie geschetst. Deel 1 van 3: de verenigingsadviseur.

Met Ingrid Sijstermans, Fedde Boersma en Jan Boer telt het KNKV momenteel drie verenigingsadviseurs en op korte termijn neemt de bond enkele extra verenigingsadviseurs aan. Wat zo’n verenigingsadviseur nu precies doet? Jan Boer, verenigingsadviseur in district Noord: “Als verenigingsadviseur ben je de professional, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning en begeleiding van verenigingen in een bepaalde regio. Dan heb je het onder andere over thema’s als ledenwerving en -behoud, vrijwilligers, schoolkorfbal en vitaliteit. Ik onderhoud de relatie met de verenigingen in district Noord en krijg daarbij de hulp van vrijwilligers met expertise.”

Wat hij onder een goede relatie verstaat? “Ik vind het belangrijk dat je respect toont voor de ander, oprechte interesse hebt, maar ook dat je regelmatig contact hebt met elkaar, je eerlijk bent en afspraken nakomt. Bovenal gaat het erom dat de verenigingen weten dat het KNKV er voor ze is.”

Kijkend naar de laatste jaren constateert Boer dat de fysieke contactmomenten met de verenigingen wat zijn verwaterd. “Ja, dat vind ik wel jammer en daar valt zeker winst te behalen. Aan de digitalisering zitten naast voordelen of nadelen verbonden. In de persoonlijke contacten kunnen we écht met elkaar in gesprek gaan en op basis van de behoefte de juiste ondersteuning bieden of een passend aanbod onder de aandacht brengen. Met de extra inzet van verenigingsadviseurs komen we weer tot meer persoonlijk contact en dat vind ik een goede ontwikkeling.”

Noord
Boer is dus werkzaam in Noord, een district met 106 korfbalverenigingen en ruim 13.000 leden. “Bijna de helft van deze korfbalverenigingen heeft minder dan honderd leden. Veel dorpen in Noord-Nederland hebben te maken met krimp en dat heeft gevolgen voor scholen, voorzieningen en het verenigingsleven.”

Hij ziet dat veel kleine verenigingen moeite hebben om het hoofd boven water te houden en zijn focus ligt op het behouden van zoveel mogelijk levensvatbare korfbalverenigingen. “Indien mogelijk in de huidige plaats, maar als het noodzakelijk is, dan kijken we naar samenwerkingen en mogelijke fusies met andere verenigingen.” Bij deze processen hebben wij een verbindende rol en wijzen we – indien nodig – op vergelijkbare trajecten. Van verenigingen, die hier ervaring mee hebben opgedaan, krijgen wij bruikbare kennis en materialen aangeleverd.”

Soms beperkt de ondersteuning zich ook tot een rol aan de zijlijn. Dan wordt Boer enkel gevraagd om mee te kijken of het proces goed verloopt. “Dat werkt in verreweg de meeste gevallen uitstekend en op deze manier wordt het ‘echte’ werk door de verenigingen zelf gedaan. Een prima concept en ook vaak een garantie voor succes.”

Verenigingscoaches
Boer vervult de verbindende rol in zijn district niet alleen, maar krijgt ondersteuning van vrijwilligers met expertise. In 2018 is in Noord de DWVC (Districts Werkgroep Vereniging Centraal) gestart met de zoektocht naar verenigingscoaches. Deze coaches - meestal oud-bestuurders - voeren gesprekken met de verenigingen en kunnen ook als procesbegeleider fungeren.

Op dit moment telt Noord negen coaches, die in eerste instantie voor een één informatief gesprek langskomen. In een aantal gevallen leidt zo’n gesprek tot een vervolgtraject, waar een procesbegeleider aan gekoppeld wordt. “Het is wel de bedoeling dat de vereniging zelf een plan van aanpak opstelt, uitvoert en tot een goed einde brengt. De procesbegeleider kan een adviserende, ondersteunende of controlerende rol vervullen.”

Maatwerk
Omdat de problematiek divers is, is maatwerk volgens Boer erg belangrijk. “Het probleem bij de verenigingen zit ‘m veelal in een terugloop van leden en een tekort aan vrijwilligers. Dat werkt door in onder andere minder inkomsten, incomplete teams, onvoldoende bestuursleden, een gebrek aan trainers en te hoge kosten”. Een groot aantal verenigingen in ons district heeft met deze problematiek te kampen. Dat vraagt de komende jaren tijd, kennis en kunde. Een enorme uitdaging voor de verenigingen en het KNKV waarbij de goede relatie met de verenigingen essentieel is. Het is goed dat we hier extra op gaan inzetten.”

-Volgende keer deel 2 van 3: de vereniging.

Meer informatie over Vereniging Centraal vind je hier.

Heb je vragen of wil je persoonlijk contact met een verenigingsadviseur? Neem contact op met coördinator Ingrid Sijstermans via ingrid.sijstermans@knkv.nl.

Datum: 13 juni 2019 uur

Vereniging Centraal