Instellen van een beroep

Alleen “de betrokkene” kan beroep instellen. Is een persoon gestraft, dan kan alleen hij dat doen; is een vereniging gestraft, dan is het bestuur van die vereniging bevoegd.

  1. gestrafte persoon (straf als gevolg van een rode kaart; dus dan gaat het om: een speler en “begeleiders”: een coach, een vervangende speler of andere tot de ploeg behorende personen, zoals een verzorger, trainer en anderen met een begeleidende taak; het kan ook gaan om een persoon, die is gestraft na een afzonderlijke aangifte)
  2. gestrafte vereniging  (straf als gevolg van niet opkomen van een ploeg; staken van een wedstrijd; spelen met een ongerechtigde speler; het kan ook gaan om een vereniging, die is gestraft na een afzonderlijke aangifte).

Gestrafte persoon:
Op grond van artikel 32-1a van het Tuchtreglement (hierna: TR) kan alleen betrokkene beroep instellen.

Het beroepschrift dient dus van de betrokkene, de persoon die is gestraft, afkomstig te zijn. Het komt voor dat een clubbestuur of een bestuursvertegenwoordiger beroep instelt. In dat geval wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Dat wil zeggen dat de Commissie van Beroep het beroep niet inhoudelijk mag behandelen.

Indien het beroepschrift per mail wordt verzonden is vermelding van naam, adres, KNKV-relatienummer, mailadres, huisadres, tel. nr. en leeftijd noodzakelijk. Indien het beroepschrift per post wordt verzonden dient het ook door betrokkene ondertekend te zijn.

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen één week na de verzending van de schriftelijke uitspraak door de Tuchtcommissie.

Het is verstandig om met het beroepschrift te wachten tot de uitspraak van de Tuchtcommissie is ontvangen, immers, daarin staan haar overwegingen.

Overigens staat onderaan de uitspraak altijd informatie over de beroepsprocedure vermeld.

Natuurlijk mag betrokkene bij het opstellen van het beroepschrift geholpen worden.

Voorwaarde is dat de naam van betrokkene er onder staat. Indien een advocaat namens betrokkene een beroepschrift indient, mag hij dat uiteraard onder zijn eigen naam doen. Dat geldt ook voor één of beide ouders, indien het om een minderjarige gaat.

Gestrafte vereniging:

Alleen betrokkene kan beroep instellen. Omdat de vereniging wordt gestraft kan uitsluitend het bestuur of een bestuurslid namens het bestuur beroep instellen. Dus niet: iemand van de technische commissie (geen bestuurslid zijnde), een supporter, één of meer spelers/speelsters van de desbetreffende ploeg, de trainer/coach e.d. Er zal dan altijd een niet-ontvankelijkverklaring volgen.