Tuchtuitspraken

Er worden vanaf heden geen tuchtuitspraken meer op de website van het KNKV gepubliceerd. De basis hiervan ligt in onderstaande bestuurlijke noodmaatregel.

 

Bestuurlijke noodmaatregel publicatie straffen

Deze bestuurlijke noodmaatregel is vastgesteld in de Bondsbestuursvergadering van 8 oktober

Het KNKV publiceert op basis van artikel 31 van het Tuchtreglement haar uitspraken op de website van het KNKV. Vanuit de uitwerkingen van de AVG heeft het Bondsbestuur het advies van haar advocaat opgevolgd om hier op een andere wijze mee om te gaan. In het vervolg zullen boekingen en straffen niet meer op de internetsite van het KNKV gepubliceerd worden. Dat leidt tot enkele aanpassingen van art. 31 van het Tuchtreglement die ter vaststelling aan de Bondsraad zullen worden voorgelegd. Vooruitlopend daarop wordt navolgende bestuurlijke noodmaatregel vastgesteld: 

 1. Ingeval van een boeking of wegzending bericht het bondsbureau conform de in artikel 11 lid 2 onder a bedoelde regels zo mogelijk voor de eerstkomende wedstrijddag via e-mail aan het desbetreffende lid en aan de desbetreffende vereniging welke straf door of namens detuchtcommissie is opgelegd.
 2. Alle boekingen, zonder en met uitsluiting, zijn zichtbaar in Sportlink Club van de betreffende vereniging o.v.v.:
  1. Gegevens betrokkene
  2. Strafmaat
  3. Ingangsdatum
 3. Alle straffen als gevolg van tuchtuitspraken zijn zichtbaar in Sportlink Club van de betreffende verenigingen.
  1. Gegevens betrokkene
  2. Strafmaat
  3. Ingangsdatum

Deze bestuurlijke noodmaatregel blijft van kracht tot het moment, waarop de hierboven bedoelde wijziging van het Tuchtreglement in werking is getreden. De noodmaatregel komt te vervallen indien op de laatste Bondsraad binnen het verbondsjaar 2018/2019 niet is overgegaan tot vaststelling van het voorstel tot wijziging van het Tuchtreglement. De noodmaatregel vervalt dan op de eerste werkdag na deze Bondsraad.

Het bestuursbesluit 5.2 publicatie straffen vervalt. Over de praktische gevolgen daarvan zal op korte termijn overleg met de tuchtorganen plaats vinden.