Commissie van Beroep

Indien de tuchtcommissie een straf heeft opgelegd kent het Tuchtreglement de mogelijkheid hiertegen beroep in te stellen bij de (onafhankelijke) Commissie van Beroep. De voorzitter en leden worden door de Bondsraad benoemd. De commissie bestaat uit ten minste zeven leden, waaronder de voorzitter.

Klik hier voor een overzicht van de leden. Alleen “de betrokkene” kan beroep instellen. Is een persoon gestraft, dan kan alleen hij dat doen; is een vereniging gestraft, dan is het bestuur van die vereniging bevoegd.
Derden kunnen dus geen beroep instellen, ook niet een slachtoffer of iemand die aangifte heeft gedaan en die het met de uitspraak van de Tuchtcommissie niet eens is.
 
De Commissie van Beroep is bevoegd in beroep kennis te nemen van alle zaken, die in eerste aanleg door de Tuchtcommissie zijn behandeld. Er zijn echter beperkingen. Beroep kan worden ingesteld tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie, indien het ten laste gelegde geheel of gedeeltelijk is aangetoond. Beroep is niet mogelijk:

  • na vrijspraak;
  • tegen een geregistreerde boeking als gevolg van een gele kaart;
  • tegen een naar aanleiding van zo’n boeking opgelegde straf.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Commissie van Beroep en moet worden gezonden aan het Bondsbureau van het KNKV, postbus 417, 3700 AK, Zeist en wel binnen één week na de verzending van de schriftelijke uitspraak van de Tuchtcommissie.

Het beroepschrift mag ook per mail worden gezonden aan: cvb@knkv.nl.

Indien het beroepschrift te laat wordt ontvangen mag de commissie de zaak niet behandelen.

Een beroepschrift dient gemotiveerd te zijn.

Een beroep wordt eerst in behandeling genomen nadat door betrokkene of zijn vereniging een bedrag van 15 rekeneenheden is betaald. De betalingstermijn eindigt veertien dagen na ontvangst van het beroepschrift. Wordt er niet, te laat of te weinig betaald, dan wordt het beroep niet behandeld. 

Door het instellen van beroep wordt de straf niet automatisch opgeschort. De algemeen voorzitter van de commissie is bevoegd de tenuitvoerlegging van een straf op te schorten. Een verzoek daartoe kan telefonisch of per mail gedaan (mr. J.L. Naves, jl.naves@pelsrijcken.nl of 06-53736231). 
Bij afwezigheid van dhr. Naves kan contact opgenomen worden met mevrouw mr. M. de Kock-Molendijk (maaike_dekock@hotmail.com of 06-11928202).

In het algemeen zal de commissie een zaak schriftelijk behandelen. Als de commissie het nodig acht of op schriftelijk verzoek van de vereniging wordt, als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan, een zaak mondeling behandeld.

Over de taak van de Commissie van Beroep, de uitvoering daarvan en de resultaten valt veel meer te vertellen.

Nadere informatie is te vinden in:

  1. De door de Commissie van Beroep uitgegeven "Notitie over het instellen van beroep";
  2. Het door de commissie bijgehouden Jurisprudentieregister en bij;
  3. De secretaris van de commissie: Jan van Zomeren, Ericapark 3, 9462 RC, Gasselte. Tel. 0599-637979, mail:jan.van.zomeren@hetnet.nl dan wel via cvb@knkv.nl

Disclaimer
Hoewel de teksten in het menu Commissie van Beroep tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de Commissie van Beroep en met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.