Skip to the main content

Bestuurlijke noodmaatregel zaalcompetitie 2021-2022 #1

Inleiding

Het bondsbestuur heeft donderdag 3 februari deze noodmaatregel vastgesteld aangaande de zaalcompetitie 2021/2022.

Uitgezonderd de wedstrijden in de (reserve) Korfbal League zijn alle resultaten van gespeelde wedstrijden in het top- en wedstrijdkorfbal in november en december 2021 vervallen.

Competitie indeling & Promotie/degradatieregeling top- en wedstrijdkorfbal

De eerder vastgestelde indeling is komen te vervallen en is vervangen door de op 26 januari 2022 gepubliceerde indeling.

De op 31 oktober 2021 gepubliceerde promotie-/degradatieregeling komt te vervallen en wordt vervangen door de op 4 februari 2022 gepubliceerde promotie/degradatieregeling. Dit betreft zowel de gemengde als de damescompetitie.

Wedstrijdkorfbal

De specifieke uitstelregeling voor Corona is opnieuw vastgesteld door het bondsbestuur als onderdeel van de competitieleidraad. Tevens is deze onderdeel van deze noodmaatregel:

 • Verzoek tot uitstel dient minimaal 24 uur van tevoren met redenen omkleed te worden ingediend via competitie@knkv.nl; tenzij er gegronde redenen zijn om een later ontvangen verzoek te honoreren als gevolg van later ontvangen positieve testresultaten of aantal spelers wat klachten heeft en getest gaat worden. Indien uitstel gehonoreerd wordt, moet er binnen 17 dagen mààr voor de laatste ronde gespeeld worden. De thuisspelende vereniging wordt dan verantwoordelijk om binnen 17 dagen een wedstrijdaccommodatie beschikbaar te stellen waarin de wedstrijd gespeeld kan worden.
 • In de beoordeling wel/geen uitstel wordt meegenomen:
  • Aantal positief geteste en/of geteste spelers in afwachting van test en/of uitslag en/of aantal spelers in quarantaine, waardoor minimaal meerderheid van de gemiddelde basis van de voorafgaande wedstrijden niet beschikbaar is;
 • e.a. moet (nadien) aantoonbaar gemaakt (kunnen) worden door verklaringen van GGD of verstrekte communicatie vanuit overheidsinstanties.
 • Positieve coronagevallen in andere teams van de verenigingen dan de betreffende teams die deelnemen aan een wedstrijd, is geen reden voor uitstel.
 • Niet opkomen wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie;
 • Wedstrijden kunnen niet eenzijdig door de club afgelast worden vanwege corona, indien dit wel het geval is worden deze ook voorgelegd aan de tuchtcommissie vanwege niet opkomen betreffende vereniging.
Uitzonderingen op het Reglement van Wedstrijden en bestuursbesluiten:

RvW artikel 24 lid 7:

De leden 1, 2 en 4 zijn niet van overeenkomstige toepassing voor spelende leden die in het lopende verbondsjaar zijn uitgekomen in de zaalkorfbalcompetitie van het topkorfbal of in het tweede deel van de topkorfbalcompetitie op het veld. In die gevallen wordt de overschrijving pas verleend met ingang van 1 augustus, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden ter beoordeling van het Bondsbestuur.

Er wordt onder dit lid een uitzondering gemaakt voor de spelers/speelsters welke in de periode 20-28 november uit zijn gekomen in de hoofdklasse, reserve hoofdklasse en A-jeugd hoofdklasse. Deze spelers/speelsters worden beschouwd als zijnde niet uitgekomen in de topkorfbalcompetitie.

RvW artikel 27 lid 2 a:

Wijziging is vetgedrukt, oude tekst is doorgehaald

Een vereniging is bevoegd spelers uit een hogere ploeg over te brengen naar een lagere ploeg zolang de hogere ploeg niet meer dan drie (vijf) competitiewedstrijden heeft gespeeld. Bovendien geldt voor spelers en speelsters van de eerste seniorenploeg dat zij zolang ze overeenkomstig artikel 26 lid 5 onder a ook in de tweede seniorenploeg mogen spelen, ze ook van de eerste naar de tweede seniorenploeg mogen worden overgebracht.

Bestuursbesluit verplaatsen van wedstrijden

Het is tevens mogelijk om wedstrijden naar inhaalweekeinden te verplaatsen.

Breedtekorfbal

Uitzonderingen op het Reglement van Wedstrijden en bestuursbesluiten:

Het bestuursbesluit schikkingsregeling breedtekorfbal is buiten werking gesteld aangaande overtredingen van RvW artikel 46 lid 1 a tot en met d.

Een vereniging is gerechtigd om de kosten voor de zaalaccommodatie in rekening te brengen bij de niet opkomende vereniging.

RvW artikel 26 lid 5 b:

Wijziging is vetgedrukt, oude tekst is doorgehaald

Voor verenigingen die slechts met twee seniorenploegen aan de veld- dan wel zaal-korfbalcompetitie deelnemen geldt dat ook tijdens de in sub a genoemde competitiewedstrijden steeds twee (één) willekeurige spelers en twee (één) willekeurige speelsters, respectievelijk voor de dameskorfbalcompetitie vier (twee) willekeurige speelsters, die in de eerste ploeg zijn opgegeven in de tweede ploeg mogen spelen. Een midweekteam telt niet als seniorenploeg binnen dit artikel.

Tuchtzaken
 • Strafuitspraken: de reeds geëffectueerde en nog uitstaande uitsluitingen, schorsingen en andere door de tuchtorganen opgelegde straffen blijven staan, en worden dus indien dat nog niet is gebeurd alsnog in overeenstemming met art. 31 van het Tuchtreglement op de eerstvolgende wedstrijddag(en) uitgevoerd. Voor de gegeven formele waarschuwingen blijven de bepalingen uit Hoofdstuk 1 van de Regels voor strafoplegging van kracht;
 • Opgelegde uitsluitingen welke zijn opgevolgd in de speelronden 20/21 november en 27/28 november wordt als voldaan beschouwd.
Rompregeling arbitrage
 • De rompregeling arbitrage blijft van toepassing tijdens de zaalcompetitie 2021/2022 en heeft betrekking op de daadwerkelijk gespeelde en gefloten wedstrijden in het top- en wedstrijdkorfbal vallend onder deze noodmaatregel.
Tegemoetkoming reiskosten
 • de grens voor tegemoetkoming in de reiskosten blijft ongewijzigd van toepassing.
Tot slot

Deze bestuurlijke noodmaatregel geldt tot de Bondsraad van juni 2022, tenzij er op basis van corona-richtlijnen van de overheid daarin een wijziging dient te worden aangebracht. Deze maatregel is noodzakelijk, omdat de coronacrisis het KNKV dwingt om een aanpassing in de oorspronkelijk vastgestelde zaalcompetitie door te voeren. De huidige regelgeving van het KNKV maakt het noodzakelijk dat bovengenoemde vraagstukken rondom de afwikkeling apart worden besloten. Het Bondsbestuur gaat er van uit dat deze situatie zo uniek is dat het niet noodzakelijk is de regelgeving conform art. 28 lid 7 van het Huishoudelijk reglement aan te passen.