Bestuurders

Op grond van deze wet kunnen bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het niet afdragen door de vereniging van o.a. loonbelasting, omzetbelasting, premies werknemers- en volksverzekeringen en verplichte bijdragen bedrijfspensioenfondsen.

 

De NOC*NSF, CIVIQ en IOS hebben een boekje uitgebracht met daarin een overzicht van de belangrijkste wetten en regels waar sportverenigingen mee te maken krijgen.

Het boekje bevat met name fiscale en juridische zaken waar verenigingen mee te maken krijgen. Inmiddels is ook een volledig handboek op de website terug te vinden van NOC*NSF.

Digitale Handboek Wet- en Regelgeving in de Sport

 

 

Essentiële kenmerken en voorwaarden bij sponsoring

Gemeenten hebben de mogelijkheid alle vrijwilligers in hun gemeente onder te brengen in een vrijwilligersverzekering.Alle vrijwilligers die onverplicht en onbetaald werk doen kunnen ondergebracht worden in deze verzekering. De vrijwilligers zijn dan verzekerd voor:

  • Ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommen
  • Aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Verkeersaansprakelijkheid

Het maakt niet uit hoeveel uren vrijwilligerswerk men doet. Dus ook voor eenmalig rijden met een ploegje naar uitwedstrijden.

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden
In een vereniging zijn al snel vele vrijwilligers actief in allerlei commissies en werkgroepen, die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben.Een goed overzicht van deze taken en verantwoordelijkheden zorgt voor structuur in de vereniging. Bovendien weet elke vrijwilliger dan precies wat er van hem of haar wordt verwacht.

Een korfbalvereniging kan niet zonder vrijwilligers. Zij nemen vrijwel altijd een sleutelpositie in binnen de vereniging. Het zijn leden, die zich enkele of meerdere uren per week inzetten voor de club om korfballen en nevenactiviteiten mogelijk te maken.

Voor veel mensen is dit een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding. Gelukkig realiseren veel verenigingen zich, dat zij niet zonder de inzet van deze vrijwilligers kunnen. Het is daarom van belang daar een goed beleid voor te ontwikkelen. Hoe ga je op een goede manier met vrijwilligers om? En hoe kom je aan vrijwilligers.

Wie de ontwikkelingen in de sport en in de maatschappij een beetje volgt, realiseert zich dat korfbalverenigingen de laatste jaren in toenemende mate te maken krijgen met veranderingen. Die veranderingen leveren voortdurend nieuwe problemen op.

Voorbeelden daarvan zijn:

 

Met sponsors van een vereniging worden vaak meerjarige overeenkomsten afgesloten. Het is dan goed die afspraken schriftelijk vast te leggen. Sponsoring is immers geen gift maar een dienst waar een wederdienst tegenover staat.

Hieronder zijn enkele voorbeeldcontracten te vinden voor sponsoren. 

 

Als vereniging ben je naast je contributieinkomsten voor een groot deel afhankelijk van bedrijven en/of instanties die zich als sponsor aan de vereniging willen verbinden. Met deze extra inkomsten is de vereniging in staat de ambities ook handen en voeten te geven en wordt de afhankelijkheid van contributie en het aantal leden minder groot. Succesvolle sponsoring is afhankelijk van meerdere factoren. 

Enkele praktische tips voor kaderleden die zich met sponsoring bezighouden:

Het is van belang als (korfbal)vereniging goed verzekerd te zijn. Het kan immers veel geld gaan kosten als het mis gaat .

Vragen die we veel krijgen over verzekeringen zijn:

Pagina's